Standardimine

Rahvusraamatukogu standardeid (RRS) avaldas Eesti Rahvusraamatukogu võrguväljaannetena aastatel 2002-2009. Rahvusraamatukogu standardi kasutuselevõtmine oli Eesti Rahvusraamatukogus kohustuslik, teistes raamatukogudes soovituslik.

INFO- JA DOKUMENDIHALDUSE STANDARDIMINE keskendub raamatukogunduse, dokumendihalduse, kirjastamise, arhiivinduse,  muuseumi dokumentatsiooni, indekseerimise ja refereerimise teenuste ning infoteaduste valdkondadele.

Standardiotsinguks leiab abistavad viited standardiinfost.

Standardimistegevust korraldab ja küsimustele vastab teenindusosakonna juhtiv spetsialist Kai Välbe, telefon 6307121,  e-mail: Kai.Valbe@nlib.ee

Rahvusraamatukogu standardid

Rahvusraamatukogu standardeid (RRS) avaldas Eesti Rahvusraamatukogu aastatel 2002-2009.  RRS`e koostati eesmärgiga anda juhtnööre Rahvusraamatukogu ja ka teiste raamatukogude spetsialistidele raamatukogutöö kohta. Standardid on kohustuslikud Rahvusraamatukogus, nende rakendamine teistes raamatukogudes on soovitatav. RRS`ide  koostamist ja kasutamist käsitletakse standardis RRS 1:2009.

Avaldatud standardid:

RRS 1:2009 (asendab 1:2002) - Standardimine raamatukogunduses. Põhimõtted ja reeglid (Standardisation in librarianship – Principles and rules)

Sandard käsitleb RRS`i koostamisettepaneku esitamise ja selle käsitlemise ning standardi kavandi koostamise, arvamusküsitluse, heakskiitmise, kinnitamise, avaldamise, muutmise ja tühistamise protseduure. Samuti käsitletakse Eesti standardi kavandi koostamist ning standardimises osalemise ja standardite kasutamise üldpõhimõtteid.

RRS 2:2002 Kirjereeglid. ISBD(M): Rahvusvahelised monograafiate bibliograafilise kirjeldamise reeglid; 2. trükk 2004. aastal. (ISBD(M): International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications, Rev edition 2002)

Standard sisaldab rahvusvahelisi monograafiate kirjeldamise reegleid ning käsitleb järgmist:
– monograafiate kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid;
– kirjeelementide järjestust;
– kirjemärgistust.
Reeglid on mõeldud eeskätt rahvusbibliograafiakeskustele, kuid ka teistele kataloogimis- ja bibliograafiaasutustele nii elektrooniliste kui ka trükitud kirjete loomiseks.
ISBD(M) rakendusalaks on alates 1801. aastast ilmunud, teksti ja/või illustratsioone sisaldavad silmloetavad väljaanded (nt trükitud raamatud), samuti pimedate kirjas (nt Braille’ kirjas) teavikud.

RRS 3:2004 Kirjereeglid. ISBD(CR): Rahvusvahelised jadaväljaannete ja teiste pidevväljaannete bibliograafilise kirjeldamise reeglid (ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources)

Standard sisaldab rahvusvahelised jadaväljaannete ja teiste pidevväljaannete kirjeldamise reeglid ning käsitleb järgmist:
– selliste väljaannete kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid;
– kirjeelementide järjestust;
– kirjemärgistust.
Reeglid on mõeldud eeskätt rahvusbibliograafiakeskustele, kuid ka teistele kataloogimis- ja bibliograafiaasutustele nii elektrooniliste kui ka trükitud kirjete loomiseks.

RRS 4:2007 - Kirje struktuur ja andmete esitusvorm bibliograafiaandmebaasides (Structure of bibliographic description and data format for bibliographic databases). Avaldatud RRi võrguväljaandena.

Standard käsitleb kirje struktuuri ja andmete esitusvormi lokaalsetes bibliograafiaandmebaasides, mis ei toetu MARC-vormingule. Kirjeldatakse 32 andmevälja. Standardi lisas A on esitatud kirjes kasutatavad lühendid ja lisas B grammatilised artiklid, mida ei arvestata pealkirjade järjestamisel.

RRS 5:2008 - Raamatukogudevaheline laenutus (RVL). Põhimõtted ja üldnõuded. (Interlibrary lending – Principles and general requirements). Avaldatud RRi võrguväljaandena.

Standard sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) põhimõtted ning üldnõuded RVL-i teel teavikute ja koopiate tellimisele ning teistelt raamatukogudelt saadud tellimuste täitmisele, olenemata raamatukogu tüübist. Teatmelisades esitatakse näidisvormid raamatukogudele ja kasutajale teavikute või koopiate tellimiseks.

INFO- JA DOKUMENDIHALDUSE STANDARDIMINE

Info- ja dokumendihalduse Eesti standardeid koostab põhiliselt standardimise tehniline komitee EVS/TK 22 Informatsioon ja dokumentatsioon. Komitee on informatsiooni ja dokumentatsiooni standardimisest huvitatud juriidilistest isikutest vabatahtlikel ja võrdsetel alustel moodustatud kogu.

Komitee on Eesti Standardikeskuse struktuuriüksus ning tema eesmärgiks on Eesti standardite ja standardilaadsete dokumentide ettevalmistamine, ülevaatamine ning osalemine rahvusvahelises ja Euroopa standardimises oma käsitlusalal.

EVS/TK 22 liikmed:

Komitee sekretariaat tegutseb komitee liikmeks oleva Eesti Rahvusraamatukogu juures.
Kontakt: Kai Välbe, Eesti Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist, telefon 6307121, e-mail: Kai.Valbe@nlib.ee

TK 22 põhikiri (muudetud 07.05.2015)

EVS TK22 tööprogramm 2019

DOKUMENTIDE HALDAMISE standardid 11.01.2018

RAAMATUKOGUNDUSE standardid 09.08.2018

EVS TK 22 standardid vt ka www.evs.ee/pood

TK 22 rahvusvaheline koostöö 22.09.2017

Juurdepääs töödokumentidele (komitee liikmetele, vajalik sisse logimine)

Standardiinfo

Infot info- ja dokumendihalduse rahvusvaheliste (ISO), Euroopa (CEN), Eesti (EVS) standardiorganisatsioonide kohta ning lingid iseseisvaks standardiotsinguks.

Eesti Standardikeskus (EVS) - Standardimine Eestis, Eesti standardite kataloog, tööprogramm, Eesti standardi koostamist puudutavad juhendid, viited muude standardiorganisatsioonide veebisaitidele

Riigi infosüsteemide osakond (RISO) - IT alane rahvusvaheline standardimine ja IT standardimine Eestis

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) - Standardimine ISO raames, sh info avaldatud ja töösolevatest standarditest

Euroopa Standardikomitee (CEN) - Standardimine CENi raames, Euroopa standardite ettevalmistamine, v.a elektrotehnika ja telekommunikatsiooni standardid

Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit (IFLA) - IFLA kirjestandardid (ISBD-d) ja IFLA ametlikud väljaanded

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - avaliku sektori asjaajamise ja elektroonilise dokumendihalduse arendamise koordineerimine (vt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond).