Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus
1941, 1942, 1943-44, 1945-49, 1950-55, 1956-59, 1960-69, 1970-79,
1980-81, 1982-83, 1984-87, 1988, 1989, 1990, 1991
 

1988

5. jaanuar 1988 – EKP Keskkomitee büroo salajane otsus natsionalismi ilmingutest Eestis

22. jaanuarMRP-AEG liikmed teatasid oma kavatsusest tähistada Tartu rahulepingu aastapäeva rahvakoosolekuga

28. jaanuarEesti NSV Ülemnõukogu Presiidium võttis vastu määruse avalike ürituste korra kohta, mille lisas keelati “varem eksisteerinud riikide” sümboolika kasutamine
Tartu linnavõimud ei andnud luba rahvakoosoleku korraldamiseks 2. veebruaril

2. veebruarTartu rahulepingu aastapäeval tõkestasid miilitsaüksused tee hoone juurde, kus 1920. a. sõlmiti Tartu rahu (Aia 35, praegu Vanemuise tn), et takistada väljakuulutatud rahvakoosolekut.

22. veebruarEesti Muinsuskaitse Selts kuulutas välja mälestuste suurkogumise. Eelkõige oodati seni mahavaikitud poliitiliste ja ühiskonnaelu sündmuste meenutusi

24. veebruarTallinnas Tammsaare pargis toimus ulatuslik meeleavaldus. Võimud korraldasid vastumeeleavalduse Võidu (Vabaduse) väljakul

25. märts1949. a. märtsiküüditamise aastapäeva tähistamine. Eesti Muinsuskaitse Selts nõudis esimest korda avalikult küüditatute nimekirjade avaldamist

31. märts – Loominguliste Liitude Kultuurinõukogu avaldas oma seisukoha, mille kohaselt eesti keelel peab olema riigikeele staatus

1-2. aprillToompea lossis toimus loomeliitude ühispleenum

Meie arvates on kuni viimase ajani olnud poliitilise elu suunamisele Eestis iseloomulik ebakompetentsus ja ennatlikkus otsustamisel ning närvilisus. Selle asemel et otsida, leida ja ainuvõimalikul sotsiaal-majanduslikul alusel likvideerida esinevate puuduste ja pingete tõelisi põhjusi, on uutmisvastased jõud püüdnud nende pingete olemasolus süüdistada kas välispropagandat, kohalikke massiteabevahendeid või mitteformaalseid grupeeringuid. Kahjuks on neid süüdistusi toetatud kõrgetel foorumitel. Sääraseid vaateid on levitatud ka üleliidulisse ajakirjandusse, mis näitavad vääras valguses Eestimaal toimuvaid protsesse.
Loominguliste liitude juhatuste ühispleenumi kirjast EKP Keskkomiteele, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile, Eesti NSV Ministrite Nõukogule; Eesti NSV loomingulisele intelligentsile

13. aprillEesti Televisiooni saates “Mõtleme veel” tegi Edgar Savisaar ettepaneku Rahvarinde loomiseks. Samas loodi ka algatusrühm idee teostamiseks

14.-17. aprillTartus toimusid muinsuskaitsepäevad, kanti rahvusvärvides lippe (kolme eraldi kangana)

23. maiTallinnas asutati ametlikult Eesti Roheline Liikumine

2. juuniEesti Muinsuskaitse Seltsi volikogu kinnitas deklaratsiooni Eesti rahvusvärvidest ja lipust

4. juuniTallinnas toimus Eesti I Sõltumatu Noortefoorum

10. juuni toimus esimene Vabadussõja monumendi taasavamine Vigalas

11. juuniTallinna Lauluväljakul algasid nn öölaulupeod

16. juuniEKP Keskkomitee pleenumil sai parteiliidriks Karl Vaino asemel Vaino Väljas

17. juuniRahvarinde algatusel toimus Tallinna Lauluväljakul 150 000 osavõtjaga meeleavaldus, millega saadeti teele NLKP XIX konverentsi edumeelsemad delegaadid

21. juuniNoortefoorumil asutati Sõltumatu Infokeskus

23. juuniEesti NSV Ülemnõukogu Presiidium legaliseeris Eesti rahvussümboolika

10. juuliajalehes “Rahva Hääl” avaldati Molotovi-Ribbentropi pakti (MRP) salajase lisaprotokolli tekst

13. juulikodulinna Tartusse naaseb endine poliitvang Mart Niklus

19. juuliTallinna nõukogudemeelsed ringkonnad eesotsas Jevgeni Koganiga moodustavad Eesti NSV Töötajate Internatsionaalse Liikumise (Interliikumise)

23.-24. juulipeeti Eesti Kristlik-Demokraatliku Erakonna asutamiskongress. Esimees Aivar Kala

29. juulitoimus rahvakoosolek Tartus, kus nõuti IME elluviimist

20. augustasutati Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP). Esimees Lagle Parek

23. august MRP aastapäeva puhul korraldas ERSP meeleavalduse Hirvepargis, Rahvarinne Linnahallis

11. september  –Tallinna Lauluväljakul toimus Rahvarinde korraldatud 300 000 osavõtjaga rahvaüritus “Eestimaa laul”. Sõnavõtuga esinesid Siim Kallas, Edgar Savisaar, Trivimi Velliste, Heinz Valk jt.

Eesti rahva püsimajäämine on mõeldav ainult omariikluses. Kuid omariikluse nurgakiviks on kodakondsus ja riigikeel.
Trivimi Velliste kõnest // Teine Eesti: eeslava. Tallinn, 1996, lk. 439.

1-2. oktoober – Tallinnas toimus Rahvarinde asutamiskongress. Valiti 7-liikmeline eestseisus, kuhu kuulusid Kostel Gerndorf, Mati Hint, Lembit Koik, Marju Lauristin, Edgar Savisaar, Heinz Valk ja Rein Veidemann

8. oktoober – Pärnu muinsuskaitsepäevade raames toimus tõrvikurongkäik “Eestile omariiklus”

17. oktoober – Eestisse naases vanglast vabastatud poliitvang Enn Tarto

16. november Eesti NSV Ülemnõukogu erakorralisel istungjärgul võeti vastu deklaratsioon Eesti NSV suveräänsusest, millega Ülemnõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks ja teostajaks ning deklareeris oma seaduste ülimuslikkust Eestis

Eesti NSV Ülemnõukogu näeb raskest olukorrast vaid ühte väljapääsu – Eestimaa edasine areng peab toimuma suveräänsuse tingimustes. Eesti NSV suveräniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgeimate võimu-, valitsemis- ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil. Eesti NSV suveräniteet on terviklik ja jagamatu.
Eesti NSV suveräänsusdeklaratsioonist, 16. november 1988 (Rahva Hääl, 18. nov. 1988).

26. november – NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium kuulutas Eesti NSV Ülemnõukogu suveräänsusdeklaratsiooni õigustühiseks

1. detsember – Tartus taasasutati Eesti Üliõpilaste Selts (esimeheks valiti Eerik-Niiles Kross)Meeleavaldus suveräänsusdeklaratsiooni toetuseks Toompeal Lossi platsil, 16. nov. 1988. Foto: V. Puhm
Filmiarhiiv


Eesti NSV Ülemnõukogu hääletas suveräänsusdeklaratsiooni poolt, 16. november 1988
Filmiarhiiv


Pressikonverents pärast suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmist, 16. november 1988. Fotod : T. Malsroos
Eesti Rahvusraamatukogu


Plakateid meeleavaldustelt
Tunne Kelami arhiiv


Tartu rahu 68. aastapäev. Foto: M. Toom
Malev Toomi arhiiv


Loomeliitude pleenum, 1.-2. apr. 1988. Foto: A. Saar
Filmiarhiiv


Telesaate “Mõtleme veel” stuudio Eesti Televisioonis, 13. aprill 1988
Eesti Rahvusraamatukogu
Tartu muinsuskaitsepäevad, 14.-17. aprill 1988. Foto: Ü. Lillak
FilmiarhiivMeeleavaldus Tallinna lauluväljakul, 17. juuni 1988
Eesti RahvusraamatukoguMeeleavaldus Hirvepargis, 23. august 1988
Okupatsioonide Muuseum


Rahvarinne kaevamas kraavi Eesti Rahvusraamatukogu praeguse hoone toitekaabli paigaldamiseks, 26. august 1988. Foto: T. Malsroos
Eesti Rahvusraamatukogu


Eesti keeleseaduse ning demokraatliku põhiseaduse ja valimisseaduse toetamise miiting Turu platsil Rakveres, 7. november 1988. Foto: E. Kapstas
Filmiarhiiv

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-