Teematunnid õpilastele RaRa majas | Eesti Rahvusraamatukogu

Teematunnid õpilastele RaRa majas

Ootame erinevas vanuses õpilasgruppe RaRa hoones toimuvatesse teematundidesse!

 

 • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!

 • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!

 • Teematundide pikkused ja lühikirjeldused allpool

 • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast (kui ei ole märgitud teisiti)

 • Teematunnid toimuvad RaRa väikse maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.Täiendav info haridus@nlib.ee või telefonil 6307 198Teematundide kirjeldused
 

Palun tutvu teematundide kirjeldustega, mis annavad lühiülevaate teematunni sisust ja vormist ning küsimustest, millele teematunnis vastuseid otsitakse.

Rahvusraamatukogu teematunnid on mängulised, õpilaste koostööd ning loomingulisust arendavad. Kõik teematunnid lähtuvad õppekava eesmärkidest ja õpiväljunditest. 

 

Tarkuseteri teatmekirjandusest (5.–7. klass)

Kas tead, kuidas leida teed infoküllases maailmas? Oskad teha vahet usaldusväärsel ja mitteusaldusväärsel informatsioonil?

Lühitutvustus

Tunnis vaatame üle teatmekirjanduse liigid ja nende kasutamise. Uurime täpsemalt, kuidas näevad välja vanad ja uued teatmeteosed, milline on nende ülesehitus ja kuidas neid kasulike faktide või huvitava teabe otsinguks kasutada. Otsime iseseisvalt ja rühmas erinevatest teatmeväljaannetest põnevat informatsiooni.

Pikkus: 45 minutit

Sihtrühm: 5.–7. klass

Vanad ja haruldased raamatud – mis need on? (7.–9. klass, gümnaasium)

Harukordne võimalus näha ja vahetult kogeda vanu ja haruldasi raamatuid!

Kas tead, mis on inkunaablid või elseviirid? Millisele paberile trükiti raamatuid viissada aastat tagasi? Mis teeb vanaraamatu illustratsioonid nii väärtuslikuks või mida tähendab käsitsi koloreerimine?

Lühitutvustus

Teematunnis anname põhiteadmised vanaraamatust. Mis teeb raamatu haruldaseks - tema vanus, säilinud eksemplaride arv, hinnaline köide, autori omakäelised täiendused jmt. Räägime sellest, miks hindavad kogujad tuntud teoste esitrükke, keelatud raamatuid või eriliselt kujundatud teoseid.

Vaatleme vanaraamatut lähemalt ja võrdleme tänapäeva raamatuga. Tutvustame vanaraamatu tüüpilisi köiteid: pärgament-, nahk-, poolnahk- ja pappköidet.

Praktilise tööna loeme gooti kirjas teksti ning paneme end proovile rooma numbrite ümberpanemisel araabia numbriteks.

Pikkus: 60 minutit

Sihtrühmad: 7.–9. klass ja gümnaasium

Uuri! Leia! Viita! (gümnaasium)

Otsid oma (humanitaarvaldkonna) uurimistööks materjali? Soovid leida nii raamatuid kui artikleid? Seda nii paberkandjal kui elektrooniliselt? Ja pead sellele kõigele ka korrektselt viitama? 

Lühitutvustus

Teematunnis teeme vahetult tutvust mitmete rahvusraamatukogu andmebaaside ning lugemissaaliga, orienteerume erinevates kasulikes raamatukogusüsteemides ja loeme nendes leiduvat informatsiooni. Harjutame kätt leitud materjalile viitamisel. 

Otsime koostöiselt ja mänguliselt vastuseid elektronkataloogist ESTER, artikliandmebaasist ISE, digitaalarhiivist DIGAR, kaartkataloogist ja lugemissaali avariiulitelt, samal ajal kõigele leitule viiteid koostades. 

Pikkus: 90 minutit

Sihtrühm: gümnaasium

"Sõna, pilt ja seadus"  programmid 7.9. klassidele!

Neljapäeviti toimuvad 45-minutilised programmid 7.9. klassidele, mis võimaldavad osaleda kas ühes või mitmes teematunnis või veeta RaRa Narva mnt majas terve koolipäev, osaledes aktiivset tegevust ja kogemust pakkuvates programmides. 

 

Libastudes libauudistele (7.–9. klass)

Kas oskad meedias levivat infot ja allikaid kriitiliselt hinnata? Kuidas tunned ära valeinfo või pildimanipulatsiooni? Mida tead süvavõltsingute tegemisest?  

Lühitutvustus

Teematund pakub elulisi näiteid meediast ning annab nõuandeid ja nippe, kuidas kriitiliselt hinnata meediatekste, pilte ja videoid. Läbi arutelu, praktiliste ülesannete ja mängude kiikame pildimanipulatsioonide ja süvavõltsingute maailma.  

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega

 • Teabekeskkond – õpilane kujuneb teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi. 

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus – õpilane õpib ennast teostama; toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna, teadma ja järgima ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; austama erinevate keskkondade, sh suhtluskeskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi; tegema koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; mõistab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest. 

 • Digipädevus – õpilane kasutab uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leiab ja säilitab digivahendite abil infot ning õpib hindama selle asjakohasust ja usaldusväärsust. 

 • Õpipädevus – õppija laiendab oma õppekeskkonna võimalusi; kasutab ja seostab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades. 

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, valikaine meediaõpetus

Tunni pikkus: 45 minutit

Seadusesätteid sättides (7.–9. klass)

Kas tead, mis on võimude lahusus ning millised on parlamendi ülesanded või kuidas valmib seadus?

Lühitutvustus

Saame üheskoos selgeks, missugused on Riigikogu funktsioonid ja kuidas luuakse seadusi. Lööme kaasa seaduseelnõu väljatöötamisel, arutelul, muudatuste esitamisel ja seaduseelnõu üle hääletamisel.

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: suutlikkus mõista demokraatia ja ühiskonna jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning nendest oma tegutsemises juhinduda; lugupidav suhtumine erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse.

 • Suhtluspädevus: suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada.

 • Õpipädevus: suutlikkus kasutada õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

Seotud õppeained: ühiskonnaõpetus, ajalugu

Tunni pikkus: 45 minutit

Tunne Euroopa Liitu! (7.–9. klass)

Kuidas saavad Euroopa kodanikud mõjutada ELi poliitikat? Kes haldab Euroopa Liidu eelarvet? Mida tähendab roteeruv eesistumine?

Lühitutvustus

Õppekava teemasid toetavas teematunnis tuletame meelde Euroopa Liidu liikmesriigid, vaatame, milles oleme teiste riikidega kokku leppinud, ammutame uusi teadmisi institutsioonide, otsustusõiguse, väärtuste ja põhivabaduste kohta ning uurime, mil moel on võimalik Euroopa kodanikuna mõjutada Euroopa Liidus tehtavaid otsuseid. Arutleme, kuidas on Euroopa Liit seotud maailma ajalooga.

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega

Läbivad teemad

 • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: õpilast suunatakse tutvuma erinevate ametite/elukutsetega, haridus- ja koolitusvõimalustega, pöörama tähelepanu praktilistele tööotsimisoskustele; tutvuma teabega edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta.

 • Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: õpilast suunatakse väärtustama demokraatiat, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist; mõistma enda kui üksikisiku rolli poliitilises ja majanduslikus süsteemis, võimalusi ja vajadust mõjutada ühiskonnas toimuvat ning omandada oskused otsustamisprotsessides osalemiseks.

 • Kultuuriline identiteet: õpilast suunatakse mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse kujundajana, osalema kultuuridevahelises kommunikatsioonis; tundma õppima ja väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripärasid.

 • Väärtused ja kõlblus: õpilast suunatakse mõistma, et mitmekesisus on ühiskonna rikkuse ja arengu tingimus; kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine.

Üldpädevused

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli kultuurikandjana ja kultuuripärandi säilitajana.

 • Õpipädevus: õppija laiendab oma õppekeskkonna võimalusi, leiab hobideks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; planeerib õppimist; kasutab ja seostab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades.

 • Suhtluspädevus: õppija väljendab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt  emakeeles erinevates suhtlusolukordades.

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija suutlikkus toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis.

Seotud õppeained: ühiskonnaõpetus, ajalugu

Tunni pikkus: 45 minutit

Pildi vestlus tekstiga (7.–9. klass)

Missugust rolli mängivad tekstis ja pildil detailid? Kuidas mõjutavad meie kogemused, fantaasia ja meeleolu teksti mõistmist? Missugust nformatsiooni kannab illustratsioon?

Lühitutvustus

Tunnis proovime fotoroboti abil koostatud piltide järgi ära tunda raamatukangelasi, loeme katkendeid ja sobitame neid illustratsioonidega, laseme end illustratsioonidest inspireerida ja loome ise tekste. Arutleme pildi ja teksti omavaheliste suhete üle.

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus: tutvumine eesti kunstnike illustratsioonidega aitab õpilasel tajuda ja väärtustada mitmekesist loomingut, oma seotust kultuuripärandiga.

 • Õpipädevus: probleemide lahendamine rühma- ja individuaalse töö käigus võimaldab kasutada ja seostada eelnevad teadmisi.

 • Suhtluspädevus: võimekus väljendada oma seisukohti ning põhjendada neid, erinevat liiki tekstide lugemine ja väljendusrikka keele tähtsuse tunnetamine.

Seotud õppeained:

 • Eesti keel ja kirjandus: tund toetab kujundlikku mõtlemist ja keelekasutuse, sh metakeele mõistmist. Käsitletakse eesti keele ja kirjandusega seotud mõisteid, nt sümbolid, illustratsioon. Õpitakse tekste ja illustratsioone tõlgendama, vaadeldakse nende koosmõju. Arendatakse kujundlikku väljendusoskust ning suunatakse märkama ja esitama iseloomulikke tunnuseid, kirjeldama üldmuljet ja tähelepanu pöörama kontekstile ning detailidele.

 • Kunstiõpetus: fotograafia, illustratsioon, sümbolid, detailid, olulise esiletoomine.

Tunni pikkus: 45 minutit

Seiklus läbi Austria, Saksamaa või Šveitsi (5.–9. klass)

Austria: Kus asub maailma vanim loomaaed? Mitu ruumi on Schönbrunni lossis, mis on tänapäeval üks Austria tähtsamaid kultuurimälestisi ja mis oli Austria valitsejate suveresidents? 

Saksamaa: Kus asub Euroopa suurim loomapark? Mis on sakslaste lemmiktoidud? Millised leiutised pärinevad Saksamaalt? 

Šveits: Kuidas nimetatakse maailma kõige aeglasemat kiirrongi, mis sõidab üle Alpide? Mitu riigikeelt on Šveitsis? Mida tähendab Alpabzug? 

Lühitutvustus

Põnevas vastuste otsimise mängus keskendume ühele saksakeelsetest maadest, õpime tundma ja kasutama erinevaid saksakeelseid raamatuid. Saame teha valikuid küsimuste, raamatute ja abimaterjalide vahel, leida koostöös vastuseid, ammutada häid mõtteid ning avardada silmaringi Austria, Saksamaa või Šveitsi kultuuri ja looduse osas. Seikluse lõpuks valmib igal grupil plakat Austria, Saksamaa või Šveitsi kohta. 

Pikkus: 45 minutit

Sihtrühmad: 5.–9. klass – saksa keelt õppivad ja õppida soovivad õpilased, saksakeelse kultuuriruumi vastu huvi tundvad õpilased. Mäng sobib igale vanuserühmale, küsimusi kohandatakse vastavalt vanusele ja keeleoskusele. Seiklus toimub vastavalt õpetaja soovile kas eesti või saksa keeles.

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega

 • Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: õppija tutvub rahvusraamatukogu töö ning saksa keele ja kultuuriga, leiab seoseid individuaalsete huvide ja vajadustega, parendab õpioskusi.

 • Kultuuriline identiteet: õpib tundma ja väärtustab teisi kultuure.

 • Teabekeskkond: õpilane tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, omandab uusi õpivõtteid.

 • Suhtluspädevus: õppija saab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, teeb koostööd.

 • Õpipädevus: õpilane hangib õppimiseks vajaminevat teavet, kasutab õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

Seotud õppeained: saksa keel, kunst, muusika, kirjandus, geograafia

Gümnaasiumiklassidele teisipäeviti "Infolabürint  eluks valmis?!" programmid

Teisipäeviti toimuvad 45-minutilised tunnid, mis võimaldavad osaleda kas ühes või mitmes uurimistööd, info- ning meediapäevust toetavas teematunnis järjest.

Eesmärk:

 • arendada noorte infopädevust ja kriitilise mõtlemise oskust, 

 • suunata kasutama ja usaldama teaduspõhist kirjandust, 

 • tutvustada andmebaase ja otsinippe, 

 • õpetada orienteeruma keerulisel meediamaastikul. 

Mida teeme: Läbi praktiliste ülesannete omandavad noored kultuuri- ja inforuumis orienteerumiseks vajalikke, õppekavas välja toodud teadmisi ning oskusi. 

Seotud õppeained: uurimistöö alused, eesti keel, meedia, ajalugu

Teematundide kirjeldused

Palun tutvu tundide kirjeldustega, mis annavad lühiülevaate tunni sisust ja vormist ning küsimustest, millele tunnis vastuseid otsitakse.

 

Libastudes libauudistele (gümnaasium) 

Kas oskad meedias levivat infot ja allikaid kriitiliselt hinnata? Kuidas tunned ära valeinfo või pildimanipulatsiooni? Mida tead süvavõltsingute tegemisest?  

Lühitutvustus   

Vaatame elulisi näiteid meediast ning püüame heade nõuannete ja nippide abil kriitiliselt hinnata meediatekste, pilte ja videoid. Läbi arutelu, praktiliste ülesannete ja mängude kiikame pildimanipulatsioonide ning süvavõltsingute maailma.  

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

Läbivad teemad 

Teabekeskkond – õpilane kujuneb teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi. 

Pädevused 

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus – õpilane õpib ennast teostama; toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna, teadma ja järgima ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; austama erinevate keskkondade, sh suhtluskeskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi; tegema koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; mõistab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest. 

 • Digipädevus – õpilane kasutab uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leiab ja säilitab digivahendite abil infot ning õpib hindama selle asjakohasust ja usaldusväärsust. 

 • Õpipädevus – õppija laiendab oma õppekeskkonna võimalusi; kasutab ja seostab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades. 

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, valikaine meediaõpetus 

Teematunni pikkus: 45 minutit 

Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (gümnaasium) 

Kirjutad uurimistööd, aga sinu poolt valitud märksõnadest enam ei piisa? Kuidas leida kiiresti vajalikku, kvaliteetset ja usaldusväärset informatsiooni?   

Lühitutvustus 

Teematunnis tutvume Rahvusraamatukogu teenustega ning õpime läbi praktiliste ülesannete kasutama e-raamatukogu andmebaase, vaatame üle info hankimise võimalused internetis ja e-raamatukogu keskkonnas ning räägime leitud allikate kasutamisreeglitest. Proovime infootsingut e-kataloogis ESTER ning rahvusraamatukogu otsinguportaalis.  

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

 • Teabekeskkond: õppija tutvub tõhusate teabeotsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja teabekeskkondade kasutamist; arendab kriitilist teabeanalüüsioskust.  

 • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid internetipõhiseid andmebaase ja otsingusüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel.  

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega.  

 • Digipädevus: õppija kasutab uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust.  

 • Õpipädevus: suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet; leida sobivad teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende abi; kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades.  

Seotud õppeained: näited seotud erinevate õppeainetega, sh valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös”  

Teematunni pikkus: 45 minutit 

Artiklite ja fotode varalaegas (gümnaasium) 

Kas teadsid, et on olemas koht, kust leiab vanu plakateid või põnevaid fotosid oma kooli või kodukoha kohta? Kuidas leida kiirelt erinevatest digikogudest vajalikku materjali?

Lühitutvustus 

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis tutvume digitaalarhiivis DIGAR olevate plakatite ja ajakirjadega. Portaalis DIGAR Eesti artiklid (DEA) kinnistame otsinippe, uurides, kas meie esivanemate kohta on jäänud ajalehtedesse märkmeid ja mida põnevat sealt kuulsuste kohta leida võib. Fotoarhiivis Fotis avastame, milliseid huvitavaid fotosid kooli või kodukoha kohta arhiivis talletatakse.

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

 • Teabekeskkond: õppija tutvub tõhusate teabeotsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja teabekeskkondade kasutamist; arendab kriitilist teabeanalüüsioskust.  

 • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid internetipõhiseid andmebaase ja otsisüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel.  

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus: tajuda, analüüsida ja väärtustada oma riigi ja rahva kultuuripärandit ning väärtustada kunsti ja loomingut.  

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega.  

 • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust.  

 • Õpipädevus: suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet; leida sobivad teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende abi; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades.  

Seotud õppeained: ajalugu, valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös” 

Teematunni pikkus: 45 minutit 

UUS! "Tunne Euroopa Liitu!" ja "Libastudes libauudistele" haridusprogrammid nüüd ka koostöös Euroopa Elamuskeskusega!

Neljapäeviti on 7.–12. klassi õpilaste gruppidel võimalik osaleda RaRa aktiivses ja mängulises Euroopa Liidu teemalises "Tunne Euroopa Liitu!" ning meediapädevust arendavas "Libastudes libauudistele" teematunnis ka Euroopa Elamuskeskuse interaktiivsetes ruumides (Rävala pst 4). Kombineeri sisukad teematunnid Euroopa Elamuskeskuse meeleoluka tasuta külastusega! 

Lisaks 45-minutilisele teematunnile on võimalik osaleda:

 • Euroopa Liidu tegevusvaldkondi, institutsioone, ELiga seotud isiklikke lugusid ja meie esindajaid Euroopas käsitleval interaktiivsel näitusel, kus iga õpilane leiab töölehtede abil midagi talle huvipakkuvat;

 • 360° kinosaalis, kus on võimalik vaatajaid igast küljest ümbritsevalt ekraanilt vaadata ELi kujunemislugu ja parlamentaarset demokraatiat tutvustavat filmi;

 • matkemängus, kus grupid suurusega 16 kuni 32 inimest saavad kehastuda Euroopa Parlamendi saadikuteks ja kahe tunni jooksul läbi mängida oluliste otsuste tegemise Euroopa Liidus.

Loe ka lisa Euroopa Elamuskeskuse kodulehelt www.euroopaelamus.ee"Tunne Euroopa Liitu" või "Libastudes libauudistele" teematund + Euroopa Elamuskeskuse külastusTutvu ka

 

 

Või kutsu