Uudiskirjandus

Uudiskirjandus

Rahvusraamatukogusse saabunud väljaanded:

RR ERB - UUED EESTI RAAMATUD*
Uued raamatud – HUMANITAARIA
Uued raamatud – KUNSTID
Uued raamatud – RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID
Uued raamatud – ÕIGUS
Uued raamatud – ÜHISKONNATEADUSED
Uued raamatud- LASTERAAMATUD
Uued kaardid
Uued noodid
Uued CD-d ja DVD-d
 

* RR ERB on Eesti rahvusbibliograafia andmekogu, mis sisaldab teavet raamatute, ajakirjade, ajalehtede, jätkväljaannete, kartograafiateavikute, heli- ja videosalvestiste, noodiväljaannete, piltteavikute ning multimeediaväljaannete kohta, mis on ilmunud Eestis mistahes keeles. Väljaspool Eestit ilmunud väljaannetest registreeritakse rahvusbibliograafias need eesti või võõrkeelsed väljaanded, mille käsitlusaineks on Eesti või eestlased (ehk Estonica).

Andmekogus on registreeritud trükised alates vanimast eestikeelse tekstiga säilinud raamatust kuni äsja ilmunud uusimate teosteni.