Telli RaRa oma kooli | Eesti Rahvusraamatukogu

Telli RaRa oma kooli

Kutsu rahvusraamatukogu kooli külla - RaRa ratastel!

Tuleme teile külla, et tuua hästi läbimõeldud, tasuta teematundide kaudu õpilasteni uusi teadmisi erinevate infoallikate mitmekesisuse ja kasutamise kohta. Loodame, et rikastame koolielu, käsitledes õppekavas nõutud teemasid tavapärasest pisut erinevast vaatenurgast.  

2022. aastal pakume algkoolipaketti "Rännak raamatute maailma" ning külastame soovi avaldanud koole Tallinnas ja Harjumaal kolmapäeviti. Tuleme kooli tasuta!

ALGKOOL (1.–6. KLASS) „RÄNNAK RAAMATUTE MAAILMA“ 

 

 • KUS: teie koolis (Tallinnas ja Harjumaal) 

 • MILLAL: kolmapäeviti vahemikus 10.00–13.00 

 • MIDA: 45-minuti pikkused tunnid (3–4 tundi erineva läbiviijaga) 

 • KUIDAS: Üks tund on mõeldud ühele klassile korraga, nimekirjas olevad tunnid võiksid toimuda paralleelselt ja kuni 3 korda järjest. 

 • EESMÄRK: tutvustada rahvusraamatukogu kui õpilase sõpra ja abimeest; tekitada uudishimu raamatute, ajaloo, võõrkeelte vastu. 

 • MIDA TEEME: Läbi mänguliste ülesannete omandavad õpilased kultuuri- ja inforuumis orienteerumiseks vajalikke, õppekavas mainitud teadmisi ning oskusi. 

 • SEOTUD ÕPPEAINED: eesti keel, maatundmine, muusika, kunst, ajalugu, kirjandus, matemaatika, (saksa keel) 

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt vähemalt 2 nädalat enne külastuse toimumisaega.Täiendav info haridus@nlib.ee või telefonil 6307 198TEEMAPAKETIS OLEVAD TUNNID

Rahvusraamatukogu teematunnid on mängulised, õpilaste koostööd ning loomingulisust arendavad. Kõik teematunnid lähtuvad õppekava eesmärkidest ja õpiväljunditest.  

 • Kus raamatud elavad? (1.–3. klass) 

 • Kuidas taltsutada raamatut? (4.–6. klass) 

 • Raamatukogu kui ajamasin (4.–6. klass) Valida saab visuaalsete allikate tunni või kirjalike allikate tunni vahel! 

 • Seiklus läbi Austria (3.–6. klass). Soovi korral! 

Palun tutvu teematundide kirjeldustega, mis annavad lühiülevaate teematunni sisust ja vormist ning küsimustest, millele teematunnis vastuseid otsitakse. 

Kus raamatud elavad? (1.–3. klass)

Mille poolest on rahvusraamatukogu eriline? Kui suur on kõige pisem raamat? Milline raamat on riiulist puudu? 

Lühitutvustus 

Uurime üheskoos välja, kui suur võib olla raamatukogu ja mida põnevat seal leidub. Seame raamatukogud suuruse, ilu ja vanuse järgi ritta. Teritame tähelepanelikkust ja mälu, püüdes jälile saada, mis raamat on riiulist puudu. Korraldame raamatute hulgas kõige-kõige konkursi ning kujundame uut raamatut või koguni raamatukogu.  

Seosed õppekava läbivate teemate ja üldpädevustega 

 • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: suhtlus- ja koostööoskuste arendamine praktiliste ülesannete lahendamisel väikestes gruppides, tutvumine raamatukogu valdkonnaga, raamatukoguhoidja, kujundaja ja illustraatori tööga.  

 • Kultuuriline identiteet: raamatute väärtustamise ja kultuuripärandi hoidmise vajalikkus.  

 • Teabekeskkond: informatsiooni leidmine erinevatest allikatest, koosloome.  

Seotud õppeained:  

 • Eesti keel ja kirjandus: aktiivne kõikide osaoskuste (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamine teabe- ja tarbetekstide kaudu. Arutlusoskuse, võrdlemise, reastamise ja info leidmise oskuse arendamine grupitööde ja vestluste käigus. Sõnavara laiendamine raamatute ja teiste väljaannetega seotud mõistetega, nt tirelraamat, rahvusraamatukogu, plakat jne.  

 • Kunstiõpetus ja käsitöö: loovülesandena raamatukaane ja/või unistuste raamatukogu kujundamine arendab õpilaste tundemaailma ja loovat mõtlemist, õpetab väärtustama erinevaid lahendusi ja igaühe võimalust panustada kultuuri ja kunsti.  

 • Matemaatika: reastamine ja võrdlemine, arvude lugemine.  

Tunni pikkus: 45 minutit 

Kuidas taltsutada raamatut? (4.–6. klass)

Kus võib kasu olla tähestiku tundmisest? Mis muinasjuttudes on tegelaseks kass ja millises ühe jalaga sõdur?     

Lühitutvustus  

Saame teada, miks tähestiku tundmine on raamatukoguhoidjale vajalik oskus. Õpime erinevat laadi raamatukogukraami ära tundma ja sorteerima. Tuletame meelde muinasjututegelasi, lahendame ristsõna ning leiame, millist eesti lasteraamatut on tõlgitud kõige enamatesse keeltesse.   

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

 • Suhtluspädevus: õppija väljendab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt; põhjendab ja esitab oma seisukohti rühmas; loeb, eristab ja mõistab teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; väärtustab kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi.  

 • Õpipädevus: saab võimaluse avardada õppekeskkonda, hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varem õpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi.  

 • Väärtuspädevus: õppija tunnetab oma seotust kultuuripärandiga - rahvusraamatukogu rikkaliku koguga, väärtustab raamatuid.  

Seotud õppeained:   

 • Eesti keel ja kirjandus: muinasjutud, tähestikuline järjekord, info leidmine; kirjanduse liigid, raamatukogutöö, raamatute mitmekesisus ja lugemishuvi tõstmine, suuline eneseväljendus.  

 • Kunstiõpetus: illustratsioonid, kunstnike käekiri. 

Tunni pikkus: 45 minutit  

Raamatukogu kui ajamasin (4.–6. klass)

Valida saab visuaalsete allikate tunni või kirjalike allikate tunni vahel! 

 • VISUAALSETE ALLIKATE TUND 

Mida maakaardil tähele panna? Kui meil on sündmusest foto, siis kas kõik fotol peab olema tõene? Mida räägivad meile plakatid? 

Lühitutvustus 

Teematunnis uurime visuaalseid allikaid: plakateid, post- ja maakaarte. Räägime visuaalsete allikatega kaasnevatest probleemidest, paneme end proovile piltidelt teabe lugemisega. Vaatame, mida räägivad meile aja kohta maakaardid ning teeme Eesti kaartidest ajajoone. 

 • KIRJALIKE ALLIKATE TUND 

Miks kiri tekkis? Mis teavet tekstist saab? Kas lugu võib muutuda? Ja mida need ajaloolased siis ikkagi uurivad? 

Lühitutvustus 

Teematunnis tutvume esemeliste, kirjalike ja suuliste ajalooallikatega. Räägime, millised probleemid kaasnevad kirjalike ja suuliste allikate kasutamisega. Uurime ise põnevaid tekste ning arutame tekstidest saadava teabe kasutamise üle.  

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega  

 • Õpipädevus, suhtluspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tutvub kultuuripärandi ja infoallikatega.  

 • Ettevõtlikkuspädevus: koostöö tegemine erinevates gruppides, enda arvamuse selge väljendamine, probleemidele loova lahenduse otsimine, kultuuripärandi väärtustamine ja ühiskonna ning enda seotuse tajumine.  

Seotud õppeained: ajalugu, eesti keel, maateadus, ühiskonnaõpetus  

Tunni pikkus: 45 minutit 

Seiklus läbi Austria (3.–6. klass)

Kus asub maailma vanim loomaaed? Mitu ruumi on Schönbrunni lossis, mis on tänapäeval üks Austria tähtsamaid kultuurimälestisi ja mis oli Austria valitsejate suveresidents?    

Lühitutvustus 

Põnevas vastuste otsimise mängus õpime tundma ja kasutama erinevaid saksakeelseid raamatuid. Saame teha valikuid küsimuste, raamatute ja abimaterjalide vahel, leida koostöös vastuseid, ammutada häid mõtteid ning avardada silmaringi Austria kultuuri ja looduse osas. Seikluse lõpuks valmib igal grupil plakat Austria kohta.  

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

 • Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: õppija tutvub rahvusraamatukogu töö ning saksa keele ja kultuuriga, leiab seoseid individuaalsete huvide ja vajadustega, parendab õpioskusi. 

 • Kultuuriline identiteet: õpib tundma ja väärtustab teisi kultuure. 

 • Teabekeskkond: õpilane tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, omandab uusi õpivõtteid. 

 • Suhtluspädevus: õppija saab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, teeb koostööd. 

 • Õpipädevus: õpilane hangib õppimiseks vajaminevat teavet, kasutab õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades. 

Seotud õppeained: saksa keel, kunst, muusika, kirjandus, geograafia 

Tunni pikkus: 45 minutit 

Sihtrühmad: 3.–6. klass: saksa keelt õppivad ja õppida soovivad õpilased, saksakeelse kultuuriruumi vastu huvi tundvad õpilased. Mäng sobib igale vanuserühmale, küsimusi kohandatakse vastavalt vanusele ja keeleoskusele. Seiklus toimub vastavalt õpetaja soovile kas eesti või saksa keeles. 

Tutvu ka