Säilituseksemplar | Eesti Rahvusraamatukogu

Säilituseksemplar

Alates 1. jaanuar 2017 kehtib sundeksemplari seaduse asemel säilituseksemplari seadus.

Säilituseksemplari seaduse alusel loovutatakse trükistest 4 säilituseksemplari Eesti Rahvusraamatukogule, kes edastab need säilitajatele: Eesti Rahvusraamatukogule, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogule, Tallinna Ülikooli Akadeemilisele Raamatukogule ja Tartu Ülikooli Raamatukogule. Lisaks 4 eksemplarile loovutatakse väljaande algmaterjal. Kui vastavalt säilituseksemplari seadusele ei ole kirjastajal võimalik trükise algmaterjali loovutada, siis edastatakse Rahvusraamatukogule täiendavalt neli trükist: kolm säilituseksemplarideks ja üks digitaalse säilituseksemplari loomiseks.

Säilituseksemplari seadus tagab trükiste algmaterjali kogumise, et vältida tulevikus raamatute, ajalehtede, ajakirjade ja teiste väljaannete digiteerimist. Loovutatud algmaterjali säilitab Rahvusraamatukogu turvaliselt digitaalarhiivis DIGAR ning võimaldab kirjastajail edastatud väljaandeid taaskasutada. Digitaalsete säilituseksemplaridega saab tutvuda autoriseeritud töökohal.

Siin on võimalik tutvuda eelmisel nädalal Rahvusraamatukogusse laekunud säilituseksemplaridega.

Deposiitorile

Kui soovite saada Eesti Rahvusraamatukogu deposiitoriks ja kirjastate perioodilisi väljaandeid, siis juhendi "Perioodiliste väljaannete loovutamine" leiate Säilituseksemplari rubriigi alt. Kui soovite saada Eesti Rahvusraamatukogu deposiitoriks ja annate välja raamatuid, brošüüre, e-raamatuid, aastaaruandeid, teatmikke, noote, kaarte, atlaseid, siis suunduge Kirjastajaportaali.

 

Failide loovutamine Kirjastajaportaalis

Kui annate välja raamatuid, brošüüre, e-raamatuid, aastaaruandeid, teatmikke, noote, kaarte, atlaseid, siis 1. jaanuarist 2017 on võimalik nende väljaannete algmaterjale loovutada läbi Kirjastajaportaali.

Failide üleandmine
Kirjastajaportaali kaudu ootame faile loovutama raamatukirjastajaid, kellel on portaalis standardnumbri taotlus olemas. Kui väljaandest ei ole võimalik trükise algmaterjali saata, siis loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule 4 lisatrükist. Palume lisada Kirjastajaportaalis vastava väljaande andmete juurde märkus selle kohta, et trükise algmaterjali ei loovutata ja see asendatakse lisaeksemplaridega. Kui väljaandele ei soovita standardnumbrit või standardnumbrit ei ole, siis tuleb nende väljaannete algmatejalid loovutada FTP programmi kaudu. 

Failide üleslaadimine Kirjastajaportaalis
Failide üleslaadimiseks tuleb esmalt üles otsida vastava väljaande standardnumbri taotlus, seejärel valida menüüst "Failid ja ligipääsud". Avanenud vormis saab igale väljaandele lisada nii palju faile, kui vaja. Väljaande fail on väljaande või selle lisale kirjastaja esindaja poolt lisatud fail. Faile saab valida kas FTP serverist nupuga „Lisa failid RR FTPst“ või kasutaja arvutist nupuga „Lisa failid“. Need failid kuuluvad pikaajalisele säilitamisele. Tööfail on väljaande või selle lisale kirjastaja esindaja poolt lisatud fail märkega "Tööfail". Tööfail ei ole mõeldud digiarhiivis DIGAR kasutajatele kuvamiseks. Rahvusraamatukogu FTP serveris on igal kirjastusel oma kaust, kuhu ta saab väljaannete failid laadida. FTP kasutajatunnuse ja parooli saab FTP kasutamisõigusega kirjastaja esindaja edaspidi Kirjastajaportaalist.

Failide ligipääsupiirangute sätestamine
Peale failide üleslaadimist määratakse nende kättesaadavus (juurdepääsupiirangud) Rahvusraamatukogu sisevõrgus ja avalikus võrgus. Vormidesse sisestatakse kuupäev, mis ajast on väljaanne vastavas võrgus kättesaadav. Kui soovitakse märkida, et väljaannet poleks võimalik kunagi vaadata või alla laadida, tuleb vastav kuupäevaväli tühjaks jätta. Juurdepääsupiirangud ei laiene väljaande metaandmetele ega pisipildile.

Failide autoriõiguste sätestamine
Failidele autoriõiguste sätestamiseks tuleb vajutada nupule “Autoriõigused“. Avanenud vormis tuleb sisestada õiguste omanik ja valida nimekirjast litsentsi tingimus. Kõige eelnimetatu korrektsel täitmisel tekib jaotusesse "Failid ja ligipääsud" nupp "Esita arhiveerimiseks". Nupule vajutamisel muutub väljaande failide staatuseks "Saadetud kinnitamisele".

Perioodiliste väljaannete failide loovutamine

Perioodikakirjastajailt ootame ajalehtede ja ajakirjade algmaterjali ehk trükifailide saatmist Eesti Rahvusraamatukogu FTP serverisse alates 1. jaanuarist 2017.

Kuigi kirjastajaile on alates 1. jaanuarist 2017 avatud e-keskkond Kirjastajaportaal, siis perioodiliste väljaannete liikumine kulgeb esialgu FTP programmi kaudu. Eesti Rahvusraamatukogu tegeleb portaali arendusega ning mõne aja pärast on võimalik faile portaali kaudu edastada. FTP programmi saab tasuta vabavarana alla laadida ning praktiliselt on tegemist lihtsalt failide tõstmisega programmi ühest aknast teise.

Kuidas faile FTP programmiga edastada? Pärast FTP-programmi allalaadimist ja avamist sisestada Site Manager`i lehel Rahvusraamatukogu serveri aadress digar.nlib.ee, Teie kasutajatunnus ning parool. Kasutajatunnus ja parool saadetakse Teile e-posti teel pärast digitaalarhiivi deposiitoriks registreerumist. Pärast andmete sisestamist nupule Connect vajutades olete ühendatud Eesti Rahvusraamatukogu FTP serveriga ja saate alustada oma failide edastamist. Ekraanil kuvatakse programmi paremas aknas Eesti Rahvusraamatukogu server ja vasakul Teie arvutis olevad failid. Failile klõpsates ja noolele vajutades peakski Teie faili koopia meie serverisse jõudma. Kui soovite, on võimalik failide kasutamisele määrata piiranguid (kohtpiirangud - fail kasutatav vaid Eesti Rahvusraamatukogu sisevõrgus või autoriseeritud töökohal, kus puudub välisvõrk ja väljundvõimalused, ning ajapiirangud – fail kasutatav määratud aja pärast). Piirangute rakendamiseks tuleb soov edastada Eesti Rahvusraamatukogu töötaja e-posti aadressile Andrus.Heintalu@nlib.ee

Vaata ka videojuhendit

Algmaterjali loovutamise nõuded

Säilituseksemplari seaduse jõustumisega loovutatakse lisaks trükistele ka nende algmaterjal ehk väljaande avaldamiseks loodud digitaalne andmekogum. Seaduse eesmärk on tagada Eesti kultuurile oluliste väljaannete ja nende algmaterjali võimalikult täieliku kogu loomine, pikaajaline säilitamine ning järjepidev kättesaadavaks tegemine. Käesoleva dokumendi eesmärk on algmaterjali loovutamiseks anda täpsemad juhised.

1. Eelistatud failivormingud säilitamiseks

Vastavalt 2017. aastal kinnitatud nõuetele on digitaalarhiivis DIGAR pikaajaliseks säilitamiseks eelistatud failivorminguteks:

Tekstiline materjal: PDF-A, EPUB, MOBI

Pildiline materjal: TIFF, JPEG 2000, PDF-A

Heliline materjal: WAV, MP3 (kui algmaterjal on vaid selles vormingus loodud)

2. Muud failid ja failivormingud

Väljaandja võib edastada ka teisi algmaterjali lõplikule versioonile eelnenud faile, nt Indesign’is, Photoshop’is jms loodud failid, heliteose lõplikule versioonile eelnenud versioonid jne. Failid tuleb Kirjastajaportaalis märkida tööfailideks ning lugejatele neid kättesaadavaks ei tehta. Väljaandjad saavad taaskasutada kõiki digitaalarhiivi edastatud faile. Nn tööfaile saab portaalis esitada ainult koos arhiveerimisele edastatud algmaterjali failidega.

Juhul kui väljaandja poolt edastatud fail ei ole pikaajaliseks säilitamiseks sobiv (st tegemist ei ole digitaalarhiivis eelistatud failivorminguga), võtab Rahvusraamatukogu väljaandjaga ühendust sobivas vormingus faili saamiseks ja teavitab, et vastasel juhul faili küll hoiustatakse, kuid selle avamist tulevikus ei garanteerita.

Võimalusel teisendab Rahvusraamatukogu saadud faili säilitamiseks vajalikku vormingusse, kuid migreerimise käigus võivad mõned faili funktsionaalsused kaduma minna.

3. Nõuded loovutatavatele failidele

Järgnevalt toodud nõuete täitmine on eelduseks failide sisu pikaajaliseks säilitamiseks. Tulevikus ei pruugi tänapäevased failivormingud enam avatavad ja kasutatavad olla, mistõttu peab olema võimalik faile kadudeta või minimaalsete kadudega ühest vormingust teise konverteerida.

3.1 Üldised nõuded failidele

● Faili sisu peab vastama võimalikult üks ühele trükisele, sh sisaldama kaasi, kõiki lehekülgi ja lisasid.
● Fail peab sisaldama teose ametlikult väljaantud lõplikku versiooni.
● Faili sisu peab olema võimalikult kõrges kvaliteedis.
● Fail võib olla kadudega tihendatud vormingus (nt MP3, AAC) vaid juhul, kui teost kõrgemas kvaliteedis ei eksisteeri.
● Faili lehekülgede lahtilõikamine peab olema lubatud.
● Faili printimine peab olema lubatud.
● Faili sisu kopeerimine peab olema lubatud.
● Faili sisu muutmine peab olema lubatud.
● Fail ei tohi olla kokkupakitud.
● Fail ei tohi olla kaitstud parooliga.
● Fail ei tohi olla krüpteeritud.
● Failil ei tohi olla kasutusõigusi piiravat tehnoloogiat (nt DRM)
● Failil ei tohi olla kirjutuskaitset.

Failide ja kaustade nimetamine

Failide ja kaustade nõuetekohane nimetamine tagab vajaliku informatsiooni failide võimalikult standardseks ja automaatseks töötlemiseks ning arhiveerimiseks.

NB! Nõuded kaustade loomise ja nimetamise kohta kehtivad ainult failide loovutamisel Rahvusraamatukogu FTP vahendusel. Nõuded failide nimetamise kohta kehtivad nii Kirjastajaportaalis kui FTPs.

4.1 Üldised nõuded

● Kaustade ja failide nimedes võib kasutada sümboleid 0–9, a–z (kuid mitte täpitähti!) ning alakriipsu.

● Igale väljaandele tuleb luua oma kaust. Ka juhul, kui on tegemist lisaga või sama väljaandega erinevates keeltes.

 

● Eelistatud on arhiveerimisele edastada üks väljaanne ühe failina (kaanest kaaneni õiges järjestuses). Erandiks on eraldi kaanefaili(de) ja sisufaili(de) olemasolu.

● Juhul, kui väljaanne siiski jaguneb mitmeks failiks (nt CD puhul iga muusikapala eraldi helifailina, kaaned eraldi failina, lk eraldi failidena), tuleb failid nimetada nii, et failide nimed tähestikulises järjestuses järgiksid väljaande sisu õiges järgnevuses, nt lisada faili nimele järjestuse number. Näiteks:
          o    000_valjaande_nimi_esikaas.pdf
          o    001_valjaande_nimi_lk1-50.pdf
          o    002_valjaande_nimi_lk51-100.pdf
          o    jne.

● Kui iga lehekülg on eraldi failina, siis tuleb failinimele lisada lehekülje number. Näiteks:
          ○ valjaande_nimi_001.pdf
          ○ valjaande_nimi_002.pdf
          ○ valjaande_nimi_003.pdf
          ○ jne

● Kui juba edastatud failist tehakse parandatud/täiendatud versioon, tuleb uu(t)e faili(de) nime(de) lõppu lisada “UUS”. Näiteks:
          ○ valjaande_nimi_001.pdf
          ○ valjaande_nimi_002.pdf
          ○ valjaande_nimi_002_UUS.pdf
          ○ valjaande_nimi_003.pdf
          ○ jne.

4.2. Raamat

● Failide edastamiseks Rahvusraamatukogu FTP vahendusel tuleb luua kaust, mille nimeks on väljaande ISBN number või selle puudumisel väljaande pealkiri.
          ○ nt raamatu „Mahe kõhedus“, ISBN numbriga 978-9949-814-44-2
             kausta nimeks on 9789949814442
          ○ ISBNi numbri puudumisel oleks kausta nimi: Mahe_kohedus

● Faili(de) nime(de)s kasutada väljaande pealkirja kujul: mahe_kohedus

● Kui leheküljed on eraldi, siis:
          ○ Mahe_kohedus_001.pdf,
          ○ Mahe_kohedus_002.pdf
          ○ jne.

4.3. Perioodika

● Rahvusraamatukogu loob iga väljaande nimetusele Rahvusraamatukogu FTP serveris väljaandele omistatud koodiga eraldi kausta.

● Väljaande kausta alla loob väljaandja iga numbri faili(de) edastamiseks eraldi alamkausta.

● Väljaande numbri kausta nimes peab olema ilmumisaasta, -kuu ja –päev (vormingus AAAAKKPP), lisaks väljaande number ja läbiv number. Ajakirjade ja jätkväljaannete puhul võib ilmumisaeg olla toodud ka ilma täpse päevata (vormingus AAAAKK), eelistatud on täpse ilmumiskuupäeva kasutamine.
          ● nt 20190107_1_207 või ajakirjadel ja jätkväljaannetel ka 201901_1_207, milles:
          ○ 2019 – aasta 4-kohalisena
          ○ 01 – kuu 2-kohalisena
          ○ 07 – päev 2-kohalisena
          ○ 1 – väljaande number
          ○ 207 – väljaande läbiv number

● Kui väljaande number ja/või läbiv number puudub, siis jääb see kausta nimesse panemata.
          ○ kui läbiv number puudub, siis jääb kausta nimeks 20190107_1
          ○ kui ka väljaande number puudub, siis jääb nimeks 20190107

● Näited failide nimetamise viiside kohta

- ajalehe Äripäev näitel
          ○ AP_pohileht2701001.pdf
          ○ AP_pohileht2701002.pdf
          ○ AP_pohileht2701003.pdf
          ○ AP_pohileht2701004.pdf
          ○ kus:
                    ○ AP_pohileht – perioodilise väljaande nimetusele omistatud kood
                    ○ 27 – päev 2-kohalisena
                    ○ 01 – kuu 2-kohalisena
                    ○ 001, 002 – lehekülje number 3-kohalisena

- ajakirja Raamatukogu näitel
          ○ AKraamatukogu_01_001.pdf
          ○ AKraamatukogu_01_002.pdf
          ○ AKraamatukogu_01_003.pdf
          ○ AKraamatukogu_01_004.pdf
          ○ kus:
                    ○ AKraamatukogu – perioodilise väljaande nimetusele omistatud kood
                    ○ 01 – number
                    ○ 001, 002 – lehekülje number

4.4. Helisalvestis

● Failide loovutamisel FTP vahendusel tuleb luua kaust väljaande pealkirjaga.
          ○ albumile pealkirjaga „Unustuse jõel“ luuakse kaust nimega unustuse_joel

● Failinimedes peab sisalduma laulu järjekorra number ja laulu nimi, näiteks:
          ○ 01_Unustuse_joel.wav
          ○ 02_Mul_meenub_taas.wav
          ○ 03_Laululinnuhaldjas.wav

● Kui muusikafailidega kaasnevad ka tekstifailid (nt kaaned, sisukord), siis tuleb failid nimetada järgmiselt:
          ○ Unustuse_joel_kaas.pdf
          ○ Unustuse_joel_sisukord.txt

4.5. Kaart

● Failide loovutamisel FTP vahendusel tuleb luua kaust väljaande ISBN numbriga või selle puudumisel väljaande pealkirjaga.

● Faili nimi peab sisaldama väljaande pealkirja. Kui sama väljaanne ilmub erineval aastal, erinevas keeles või erinevas formaadis, siis tuleb kõik erinevused faili nimes välja tuua Üldine reegel: pealkiri_täpsustus_aasta_keel.formaat
          ○ TallinnA3_2017_fin.pdf
          ○ Tallinn_kesklinn_2017_rus.pdf
          ○ Merekaart_516_2017.tif
          ○ Merekaartide_atlas_2_2017.pdf

● Kui väljaanne loovutatakse mitmes failis, siis nummerdatakse failid ja järgitakse väljaande ülesehitust järgmiselt:
          ○ 001_TallinnA3_2017_fin_kaas.pdf
          ○ 002_TallinnA3_2017_fin_sisu.pdf

4.6. Noot

● Faillide loovutamisel FTP vahendusel tuleb luua kaust väljaande ISMN numbriga või selle puudumisel väljaande pealkirjaga näiteks:
          ○ 9790540023188
          ○ Otsekui_hirv

          ● Kui väljaanne loovutatakse ühe failina, siis tuleb see nimetada väljaande  põhipealkirja järgi, näiteks:
          ○ Pimedus_keldris.pdf

          ● Kui väljaanne loovutatakse mitme failina, siis tuleb failid nimetada nende sisu järgi. Eesti Maadlusveteranide Ühendus ja failid järjestada, näiteks:
          ○ Partituur_kaas.pdf
          ○ Partituur_sisu.pdf
          ○ Partii_viiul.pdf
          ○ Partii_flööt.pdf

või

          ○ Laulik_kaas.pdf
          ○ Laulik_sisu.pdf

● Failide järjestamisel kaustas tuleb järgida väljaande ülesehitust.

4.7. Pisitrükised

● Failide loovutamisel FTP vahendusel tuleb luua kaust nimega pisitrykised ja teemapõhised alamkaustad, nt
          ○ 7_Ajalugu_Geograafia_Turism.

1. Teadus. Haridus. Kasvatus
2. Majandus. Rahandus. Ettevõtlus. Kaubandus
3. Ühiskonna elu ja korraldus. Religioon. Poliitika. Õigus
4. Loodus. Meditsiin. Põllumajandus
5. Tehnika. Tehnoloogia. Ehitus. Transport. Side
6. Kultuur. Kunst. Muusika. Keeled, kirjandus. Sport. Meelelahutus.
7. Ajalugu. Geograafia. Turism
8. Kalendrid
9. Ristsõnad, sudokud
                    ● Iga teema kausta alla tuleb luua aasta kaust.
​                    ● Faili nimi peab sisaldama väljaande pealkirja.

Säilituseksemplari loovutamine

Eesti Rahvusraamatukogu üks ülesannetest on vastavalt säilituseksemplari seadusele säilituseksemplaride kogumine.

Säilituseksemplar on raamatukogudele tasuta loovutatav füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaanne ja võrguväljaanne ning füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande algmaterjal, mida säilitatakse käesoleva seaduse eesmärkide täitmiseks.

MIKS SÄILITUSEKSEMPLARE LOOVUTATAKSE?
Säilituseksemplaride kogumise eesmärk on Eesti kultuurile oluliste väljaannete ja nende algmaterjali täieliku kogu loomine nende bibliograafiliseks registreerimiseks, statistilise arvestuse pidamiseks, pikaajaline säilitamine ning järjepidev kättesaadavaks tegemine teadustöös ja kunstiloomes. Kogutud võrguväljaanded tehakse üldsusele kättesaadavaks autoriseeritud töökoha kaudu. Säilituseksemplaride kogumisega tagatakse eelnimetatud teavikute riiklik hoiustamine ja kaitse.

KES LOOVUTAB?
Säilituseksemplare on kohustatud loovutama kõik juriidilised isikud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Väljaande ja selle algmaterjali säilituseksemplariks loovutaja on:
• füüsilisel teabekandjal Eestis avaldatud väljaande valmistaja või kokkupanija (tootja) – need on trükikojad ja vastavad asutused või üksikisikud;
• kui füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande komplekti kuuluvad lisad ei ole tootja valmistatud, siis väljaande avaldamist korraldav isik (väljaandja);
• välisriigis toodetud ja Eestis levitatava füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande väljaandja;
• võrguväljaande väljaandja või tootja, kui väljaandja on loovutamise tootjaga kokku leppinud;
• trükise algmaterjali väljaandja või tootja, kui väljaandja on loovutamise tootjaga kokku leppinud.

MIDA PEAB LOOVUTAMA?
Säilituseksemplare loovutatakse Eesti Vabariigi kodaniku, Eesti Vabariigis registreeritud juriidilise isiku või Eestis viibiva füüsilise isiku trükitud või muul füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaannetest, mida on valmistatud üle 50 eksemplari ning mida levitatakse Eesti Vabariigis, või ka väljaspool Eesti Vabariiki, kui see on oluline Eesti kultuurile:
- raamatud, brošüürid (ka nende kordustrükid v.a. muutmata juurdetrükk);
- trükise algmaterjal;
- perioodikaväljaanded: ajakirjad, ajalehed, info- ja reklaamlehed jm.;
- jätkväljaanded (aastaraamatud, toimetised, sarjad jm.);
- atlased jt. kaardiväljaanded;
- noodid;
- näituste kataloogid;
- ürituste kavad, plakatid jm.;
- reklaamväljaanded, tootekataloogid jm.;
- telefonikataloogid, sõiduplaanid jm.;
- seina-, laua-, tasku- jm. kalendrid;
- eksliibrised, postkaardid, värvimis- ja joonistamisraamatud, reproduktsioonid;
- ristsõnaväljaanded;
- rahvusvahelises pimedate kirjas (Braille' kirjas ) trükised;
- heliplaadid,
- füüsilisel kandjal olevad elektroonilised teavikud: CD-ROMid (ka audioraamat), DVDd jm.
- võrguväljaanded.

MIDA EI PEA LOOVUTAMA?
Säilituseksemplare ei pea loovutama väljaannetest, mis
1) ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni, nt.
- nimekaardid;
- kviitungid jm. raamatupidamise ja asjaajamise plangid;
- etenduste jm. ürituste pääsmed, millel puuduvad kava või illustratsioonid;
- tunnistuste plangid;
- kaubapakendid, etiketid ja saatelehed;
- kaupade ja teenuste sooduspakkumiste reklaamlehed;
- tekstiil- jm. tooted või esemed, millel on tekst.
2) on mõeldud piiratud kasutajaskonnale ja paljundatud koopiamasinal:
- asutuste seina- ja laualehed, töökorralduslikud infolehed; asutuse- või organisatsioonisisese täiendõppe materjalid, tegevuse kokkuvõtted, asjaajamisjuhendid, plaanid, protokollid.
3) on graafiliste teoste originaaltõmmised.
Loovutama ei pea ka:
- andmekogu, mille säilitamine on ette nähtud teiste õigusaktidega;
- võrguväljaande reaalajas voogedastust;
- võrguväljaannet, mille säilitamiseks vajatav andmemaht on esitatud sisu kohta ebamõistlikult suur.
Säilituseksemplare ei loovutata võrguväljaannetest, mis ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni. Nimetatud trükiste ja võrguväljaannete kategooriad määrab kindlaks kultuuriminister oma määrusega.

KELLELE LOOVUTATAKSE?
Säilituseksemplare loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule järgmises mahus:
4 eksemplari Eestis valmistatud või välisriikides Eesti kirjastajate tellimisel valmistatud trükistest, Eestisse levitamiseks sissetoodud välisriikides valmistatud eestikeelsetest või Eestit käsitlevatest trükistest;
2 eksemplari rahvusvahelises pimedate kirjas (Braille' kirjas) trükistest;
2 eksemplari füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaannetest, v.a. trükised;
1 eksemplar võrguväljaannetest;
1 eksemplar algmaterjalist.
Vabalt kättesaadava võrguväljaande arhiveerib Eesti Rahvusraamatukogu arhiveerimisroboti abil veebisaidi koos kuvamiseks vajalike elementidega allalaadimise ja arhiivi salvestamise teel.
Esmakordselt Eestis avaldatud trükise algmaterjal loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule trükise algmaterjali failina või selle faili koopiana, mis edastatakse elektroonilise loovutussüsteemi kaudu.
Võrguväljaanne loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule koopia edastamisega võrguväljaande või algmaterjali edastamiseks ning arhiivi salvestamiseks loodud elektroonilise loovutussüsteemi kaudu.
Kui säilituseksemplari seaduse alusel trükise algmaterjali ei loovutata, loovutatakse lisaks neli lisatrükist, neist kolm säilituseksemplarideks ja ühest valmistab Eesti Rahvusraamatukogu digitaalse säilituseksemplari.
Märkus: Kui trükiste, auviste või elektrooniliste teavikute tiraaž kuulub hävitamisele kohtulahendi alusel, ei arvata selle tiraaži hulka säilituseksemplare, mis tähendab, et säilituseksemplarid peab Eesti Rahvusraamatukogule loovutama. Kohtulahendi alusel kustutamisele kuuluva võrguväljaande säilituseksemplari ei kustutata. Juurdepääs nimetatud võrguväljaandele (ainult lugemiseks) toimub autoriseeritud töökohtade kaudu, mis asuvad:
1) Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus;
2) Eesti Rahvusraamatukogus;
3) Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus;
4) Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus;
5) Tartu Ülikooli Raamatukogus.

Trükise lisasäilituseksemplari säilitajad on:
1) Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu;
2) Eesti Rahvusraamatukogu;
3) Tartu Ülikooli Raamatukogu.

SÄILITUSEKSEMPLARIDE LOOVUTAMISE TÄHTAEG JA SAATMISKULUD
Väljaanne ja selle algmaterjal loovutatakse säilituseksemplariks esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 20 päeva pärast esimese tiraažiosa tootmist või esmakordset üldsusele kättesaadavaks tegemist.
Võrguväljaande säilituseksemplar loovutatakse 20 päeva jooksul pärast Eesti Rahvusraamatukogu sellekohase nõude esitamist, tehes seda Eesti Rahvusraamatukogule koopia edastamisega võrguväljaande või algmaterjali edastamiseks ning arhiivi salvestamiseks loodud elektroonilise loovutussüsteemi kaudu.
Väljaande ja selle algmaterjali säilituseksemplariks loovutamisega seotud kulud tasub loovutaja ning loovutamise eest ei maksa säilituseksemplari saaja tasu ega hüvitist.
Füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaanne loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule selle üleandmisega.
Eesti Rahvusraamatukogu edastab säilituseksemplari selle säilitajale viie tööpäeva jooksul komplektse säilituseksemplari saabumisest arvates. Säilituseksemplari säilitajale edastamisega seotud kulud kannab Eesti Rahvusraamatukogu.

NÕUDED SÄILITUSEKSEMPLARIDELE
Säilituseksemplariks loovutatav väljaanne peab olema komplektne, sisaldades kõiki lisasid (juhul kui trükikojal pole võimalik lisasid saata, saadab need kirjastaja või tellija).
Säilituseksemplarid loovutatakse ka sisult identsetest, kuid vormistuselt erinevatest trükistest ja auvistest. (Nt. pehme ja kõva köide, kaante erinev värvus jm.)
Eesti Rahvusraamatukogule esitatakse koos säilituseksemplaridega saateleht alljärgnevate andmetega:
• väljaandja nimi või nimetus (füüsilise isiku puhul ees- ja perenimi) ja aadress;
• iga nimetuse loovutatavate eksemplaride arv;
• valmistatud tiraaži suurus või sissetoodud kogus (neid andmeid kasutatakse ainult riikliku statistika koostamisel);
• kontaktandmed.
Võrguväljaande ja algmaterjali säilituseksemplariks loovutamisel esitatakse Eesti Rahvusraamatukogule alljärgnevad andmed:
• väljaandja, tootja või kaastootja nimi või nimetus (füüsilise isiku puhul ees- ja perenimi);
• kirjeldavad metaandmed;
• kasutusõigused;
• objekti struktuur, tehnilised metaandmed ja seosed.
Pisitrükise säilituseksemplariks loovutamisel esitatakse Eesti Rahvusraamatukogule loovutatavate eksemplaride arv.
Märkus: Trükiste, auviste või elektrooniliste teavikute täiendavast valmistamisest, s.t. tiraaži juurdetrükist või Eestisse sissetoomisest teatab säilituseksemplaride loovutaja Eesti Rahvusraamatukogule hiljemalt 20 päeva jooksul, näidates ära täiendavalt valmistatud tiraaži suuruse või sissetoodud koguse.

VASTUTUS SÄILITUSEKSEMPLARIDE MITTELOOVUTAMISE KORRAL
Eesti Rahvusraamatukogu võib säilituseksemplari seaduses sätestatud riikliku järelevalve tegemiseks teha ettekirjutuse korrakaitseseaduse alusel. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 1500 eurot.

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU KONTAKTANDMED

Eesti Rahvusraamatukogu
Kogude arenduse osakond
Narva mnt 11, Tallinn 15015
tel. 630 7369
faks 631 1200
E-post: raamatud Marju.Saul@nlib.ee

            perioodika Siiri.Poldmaa@nlib.ee