Raamatukogust | Eesti Rahvusraamatukogu

Raamatukogust

Hea lugeja!

Eesti Rahvusraamatukogul on kaks ust - ühe neist leiab Tallinnast aadressilt Tõnismägi 2, teise, www.rahvusraamatukogu.ee, olete just avanud.

Need mõlemad on loodud toetamaks Rahvusraamatukogu ülesandeid, olla:

rahvusraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Eestis ilmunud või Eestit puudutavad teavikud, registreerib kogu Eesti rahvusbibliograafia ja trükitoodangu statistika ning väljastab rahvusvahelisi standardnumbreid;

parlamendiraamatukogu, tagades Riigikogu jt. põhiseaduslike institutsioonide infoteeninduse;

teadusraamatukogu, et vahendada teadustööks vajalikku informatsiooni humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas;

raamatukogunduse arenduskeskus, koordineerides erialast standardimist, korraldades täiendõpet, osaledes terminoloogiatöös;

kultuurikeskus, mis kutsub vaatama näituseid ja teatrietendusi ning osalema üritustel.

Meie missioon on säilitada ja edendada Eesti kultuuripärandit ning olla sillaks teadmiste ja inimeste vahel.

Meie visioon on avatud, inspireeriva ja kaasava tegutsemiskeskkonna kaudu olla uue põlvkonna raamatukogu ning raamatukogundusliku mõtte arendaja.

Hoiame mõtteid, et jagada teiega!

Janne Andresoo,
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor