Isikuandmete töötlemise kord | Eesti Rahvusraamatukogu

Isikuandmete töötlemise kord

Rahvusraamatukogu andmekaitsespetsialisti kontaktid:

e-posti aadress: andmekaitse@nlib.ee

telefoninumber: 630 7131

postiaadress: Andmekaitsespetsialist, Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2, 15189 Tallinn

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

1. Isikuandmed ja nende töötlemist reguleerivad õigusaktid

1.1. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine Eesti Rahvusraamatukogus (edaspidi Rahvusraamatukogu) on kõik isikuandmetega tehtavad toimingud, välja arvatud toimingud juriidiliste isikute andmetega ning isikuandmete töötlemine veebilehtedel, millele raamatukogu veebilehtedel viidatakse (välislingid).

1.2. Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

1.3. Rahvusraamatukogu töötleb isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks, järgides isikuandmete kaitse seadust ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärust).

2. Registreeritud kasutajate isikuandmete töötlemine

2.1. Kasutajate registreerimine on reguleeritud Eesti Rahvusraamatukogu kasutuseeskirjaga.

2.2. Kasutajate isikuandmed saab Rahvusraamatukogu isikult endalt olenevalt tema kasutatud teenusest, leppetrahvi vm õigusnõude korral Rahvastikuregistrist. Muuhulgas võib Rahvusraamatukogu olenevalt teenusest ja teenusekasutaja valikutest töödelda järgmisi andmeid:

2.2.1. andmed isiku tuvastamiseks, sh nimi, isikukood või sünnikuupäev, kasutajatunnus või raamatukogukaardi number, sotsiaalmeediakonto kasutajanimi, ID-kaardi number, salasõna;

2.2.2. kontaktandmed, sh e-posti aadress, telefon, postiaadress;

2.2.3. elektroonilistes andmebaasides loodud kontode andmed ning andmed, mis salvestuvad kontodele sisse logides ja sealseid funktsioone kasutades, sh kasutaja poolt salvestatud kirjed, otsingud ja muud sellised andmed;

2.2.4. alaealise teenusekasutaja korral andmed tema vanema või eestkostja kohta, sh andmed vanema või eestkostja tuvastamiseks ja kontaktandmed;

2.2.5. andmed teenusekasutaja tegevusala ja huvivaldkonna kohta (kui ta soovib neid avaldada);

2.2.6. uurija ameti- või õppealased andmed, sh õppe- või tööasutus, uurimistöö teema ja teaduskraad, kui ta taotleb juurdepääsu Rahvusraamatukogus arhiveeritud isikuarhiividele;

2.2.7. suhtlusandmed, sh päringute andmed, tagasiside ja kaebuste sisu, mis on edastatud e-postiga, kirjaga, sotsiaalmeedias või telefoni teel;

2.2.8. andmed teenuste kasutamise ja kasutamisega rahulolu kohta, sh kasutatud teenused, teenuste kasutamise aktiivsus ning kui teenusekasutaja on otsustanud seda infot Rahvusraamatukogule anda, siis ka vastused soovitusindeksi küsitlusele ja teistele tagasisideküsitlustele;

2.2.9. seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogutavad andmed, sh andmed leppetrahvide kohta;

2.2.10. andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, sh võidetud auhinnad;

2.2.11. kujutised fotodel või videotes, mis on salvestatud Rahvusraamatukogus toimunud avalikel üritustel ja/või turvakaameratega;

2.2.12. andmed Rahvusraamatukogu kasutuseeskirja rikkumiste kohta;

2.2.13. eriliiki isikuandmed: andmed puude liigi ja kestuse kohta puuetega inimestele suunatud teenuste kasutamiseks, nt juhtkoeraga Rahvusraamatukogu hoonesse sisenedes.

2.3. Registreeritud kasutajate isikuandmeid võib Rahvusraamatukogu muuhulgas töödelda järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

2.3.1. kasutajate kontode haldamiseks, et luua lugejate andmebaasis lugejakirje, võimaldada erinevatesse andmebaasidesse ja IT-süsteemidesse sisse logida ning osutada kõiki teenuseid, mida kasutaja on Rahvusraamatukogult soovinud töödeldakse avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või sõlmitud lepingu täitmiseks või ettevalmistamiseks;

2.3.2. teenuste osutamiseks, teavituste saatmiseks ja teenusekasutajaga suhtlemiseks, sh päringutele vastamiseks, broneeringute haldamiseks, lugejaõiguste või laenutähtaja lõppemisest teatamiseks töödeldakse avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või sõlmitud lepingu täitmiseks või ettevalmistamiseks;

2.3.3. puuetega inimestele suunatud teenuste osutamiseks, sh Rahvusraamatukogu hoonesse juhtkoeraga sisenemine töödeldakse teenuse kasutaja nõusolekul;

2.3.4. Rahvusraamatukogus arhiveeritud isikuarhiividele juurdepääsu ja sealsetest säilikutest koopiate tegemise reguleerimiseks töödeldakse avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või sõlmitud lepingu täitmiseks;

2.3.5. leppetrahvide haldamiseks, sh nende sissenõudmiseks töödeldakse sõlmitud lepingu täitmiseks või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;

2.3.6. teenuste kvaliteedi tagamiseks ja tõstmiseks ning teenuste arendamiseks ja tõhustamiseks, küsides tagasisidet ning teenusekasutaja soovil sellele vastates töödeldakse teenusekasutaja nõusolekul;

2.3.7. uudiskirjade saatmiseks, uudiskirjandusest teavitamiseks, Rahvusraamatukogu pakutavate teenuste ja Rahvusraamatukogu ürituste reklaamimiseks, kampaaniate ja auhinnamängude läbiviimiseks, võitjate teavitamiseks võidust ja auhinna üleandmiseks võitjatele töödeldakse teenusekasutaja nõusolekul;

2.3.8. kaebuste ja otsuste vaidlustamise lahendamiseks ning õiguslike nõuete tõendamiseks, teostamiseks ja kaitsmiseks, sh alaealise teenusekasutaja poolt põhjustatud kahju osas töödeldakse avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks, sõlmitud lepingu täitmiseks või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;

2.3.9. Rahvusraamatukogu territooriumil ja lugemisalas sisekorra tagamiseks, Rahvusraamatukogu vara väärkasutamise ennetamiseks ja kaitsmiseks, töötajate ja teiste teenusekasutajate turvalisuse tagamiseks töödeldakse seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, sõlmitud lepingu täitmiseks või Rahvusraamatukogu õigustatud huvide kaitsmiseks;

2.3.10. muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt ametiasutuste, sh õiguskaitseorganite, kohtutäiturite, maksuhaldurite või kohtute nõudmisel.

3. Mitteregistreeritud teenusekasutajate isikuandmete töötlemine

3.1. Lisaks registreeritud kasutajate isikuandmetele (vt p 2), töötleb Rahvusraamatukogu veel ka teiste, mitteregistreeritud teenusekasutajate isikuandmeid: tasuta teenuste kasutajad, tasuliste teenuste kasutajad, füüsilisest isikust kirjastajad, juriidilisest isikust kirjastajate esindajad ning Rahvusraamatukogu poole avalduse, teabenõude, selgitustaotluse või märgukirjaga pöördunud isikud.

3.2. Teenusekasutajate isikuandmed saab Rahvusraamatukogu isikult endalt olenevalt tema kasutatud teenusest, leppetrahvi vm õigusnõude korral Rahvastikuregistrist. Lisaks punktis 2.2 nimetatud isikuandmetele võib Rahvusraamatukogu olenevalt teenusest ja teenusekasutaja valikutest töödelda järgmisi andmeid:

3.2.1. juriidilise isiku esindaja nimi ja seos juriidilise isikuga;

3.2.2. füüsilisest isikust kirjastaja kirjastatud väljaanded ja andmed nende kohta;

3.2.3. seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogutavad andmed, sh andmed teenuse eest tasumise ja võlgnevuste kohta, autoriseeritud töökohtade teenuse järelevalve kohta.

3.3. Teenusekasutajate isikuandmeid töötleb Rahvusraamatukogu lisaks punktis 2.3 nimetatutele muuhulgas ka järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.3.1. kirjastajate esindajate kontode haldamine, mis võimaldab neil sisse logida Kirjastajaportaali ning täita säilituseksemplari seadusega neile pandud kohustusi töödeldakse avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks ning õigustatud huvist teenuse kasutajasõbralikuks muutmiseks;

3.3.2. teenuste osutamiseks, sh tellimuste haldamine ja tellijaga suhtlemine töödeldakse sõlmitud lepingu täitmiseks või ettevalmistamiseks;

3.3.3. koolituste korraldamiseks ja läbiviimiseks töödeldakse sõlmitud lepingu täitmiseks või ettevalmistamiseks;

3.3.4. teenuste eest tasumise ja võlgnevuste haldamine, sh sissenõudmine töödeldakse sõlmitud lepingu täitmiseks või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4. Rahvusraamatukogu veebilehtede kasutajate isikuandmed

4.1. Rahvusraamatukogu veebilehtede kasutamisel töötleb raamatukogu kasutajate IP-aadresse, külastuste kuupäevi ja kellaaegu, nende veebilehtede aadresse, kust Rahvusraamatukogu veebilehti külastati ja mida külastati, infot kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta.

4.2. Rahvusraamatukogu kasutab oma veebilehtedel küpsiseid, et veebilehtede kasutamine külastajale mugavaks teha ning arendada oma veebipõhiseid teenuseid.

4.2.1. Küpsis (inglise k cookie) on tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastava isiku arvutisse.

4.2.2. Veebilehe külastaja saab ise oma veebilehitseja sätetes reguleerida küpsiste teavituste ja salvestamise seadeid ning saab juba salvestunud küpsiseid kustutada.

4.3. Rahvusraamatukogu võib töödelda isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

4.3.1. veebilehtede külastuse personaliseerimiseks töödeldakse Rahvusraamatukogu õigustatud huvi kaitseks ja külastaja nõusolekul, et muuta veebilehed võimalikult kasutajasõbralikuks;

4.3.2. veebilehtede kasutusstatistika kogumiseks, et saada infot, mis Rahvusraamatukogu veebilehtedel toimib ja mis mitte töödeldakse õigustatud huvi kaitseks ja külastaja nõusolekul, et muuta veebilehed võimalikult kasutajasõbralikuks;

4.3.3. Rahvusraamatukogu süsteemide kasutamisel tekkinud probleemide lahendamiseks säilitab Rahvusraamatukogu tegevus- ja süsteemseid logisid töödeldakse tulenevalt õigustatud huvist teenuse kasutajasõbralikuks muutmiseks;

4.3.4. andmete säilimise tagamiseks teeb Rahvusraamatukogu regulaarselt elektroonilistest andmebaasidest, veebilehtedest ja nende kasutamisest varundeid töödeldakse seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja Rahvusraamatukogu õigustatud huvi kaitsmiseks.

5. Isikuandmete töötlemine raamatukogunduslikul ja autoriõiguse tuvastamise eesmärgil

5.1. Raamatukogunduslikul ja autoriõiguse tuvastamise eesmärgil töödeldakse Teie isikuandmeid, kui Teie isikut kajastatakse mõnes väljaandes või Te olete mõne väljaande autor. Need andmed saadakse väljaandest, väljaandjalt ning avalikest allikatest, sh Pärimisregistrist või Rahvastikuregistrist. Muuhulgas võib Rahvusraamatukogu töödelda järgnevaid isikuandmeid:

5.1.1. andmed isiku tuvastamiseks, sh nimi, pseudonüüm (kui isik või tema pärijad on selle ise eelnevalt avaldanud või andnud selle avaldamiseks Rahvusraamatukogule kirjaliku nõusoleku), eludaatumid, tiitel, vaimulikustaatus või aadliseisus, vene nimede puhul isanimi, autoriõiguse omaniku isikukood;

5.1.2. autoriõiguse omaniku kontaktandmed, sh e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress;

5.1.3. seotus Eestiga;

5.1.4. autori poolt avaldatud väljaanded;

5.1.5. autoriõiguste tuvastamisel autoriõiguste pärimisinfo;

5.1.6. amet või tegevusvaldkond ning sugu;

5.1.7. kuuluvus organisatsioonidesse;

5.1.8. muud andmed, mis väljaandes võivad olla isiku kohta avaldatud, sealhulgas eriliiki isikuandmed.

5.2. Raamatukogunduslikul eesmärgil töötleb Rahvusraamatukogu isikuandmeid muuhulgas:

5.2.1. Väljaannete ja nende osade kirjeldamiseks, väljaannete registreerimiseks Eesti rahvusbibliograafias, väljaannete ja isikuarhiivide kogumiseks, säilitamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks töödeldakse Eesti Rahvusraamatukogu seadusest ja säilituseksemplari seadusest tulenevate avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks;

5.2.2. digitaalsete väljaannete kogumiseks, säilitamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks töödeldakse säilituseksemplari seadusest tulenevate avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks;

5.2.3. Väljaannete või nende osade digiteerimiseks või nende reprodutseerimiseks ning teksti- ja andmekaeve võimaldamiseks digiteeritud väljaandes või väljaande osades vastavalt autoriõiguse seadusele töödeldakse avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks;

5.2.4. autoriõiguse ja juurdepääsu määramiseks ja õiguste omajate tuvastamiseks töödeldakse autoriõiguse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

5.2.5. avaandmete kättesaadavaks tegemiseks töödeldakse avaliku teabe seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

5.2.6. päringutele vastamiseks, kogude tutvustamiseks töödeldakse Eesti Rahvusraamatukogu seadusest tulenevate avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks;

5.2.7. raamatute, jadaväljaannete ja noodiväljaannete rahvusvahelise standardnumbri väljastamiseks töödeldakse Eesti Rahvusraamatukogu seadusest tulenevate avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks.

6. Töötajate, tööle kandideerijate ja teiste Rahvusraamatukogus töötavate isikute isikuandmed

6.1. Rahvusraamatukogu töötleb töölepinguliste ja võlaõiguslepinguliste töötajate, praktikantide, tööle või praktikale kandideerijate ja vabatahtlike isikuandmeid.

6.2. Punktis 6.1 nimetatud isikute isikuandmed saab Rahvusraamatukogu isikult endalt ja tema töö põhjal ning osaliselt kolmandatelt isikutelt. Muuhulgas võib Rahvusraamatukogu töödelda järgmisi isikuandmeid:

6.2.1. andmed isiku tuvastamiseks, sh nimi, isikukood või sünnikuupäev, ID-kaardi number;

6.2.2. kontaktandmed, sh e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress;

6.2.3. perekonna andmed, sh ülalpeetavate nimed ja isikukoodid;

6.2.4. finantsandmed, sh pangakonto number, palga ja toetuste suurus ja muud seotud andmed;

6.2.5. töö asukoht;

6.2.6. ameti- või õppealased andmed, sh info hariduse ja/või eelnevate töökohtade kohta ning muu info, mis on kirjas CV-s ja motivatsioonikirjas ning ilmneb töövestluse käigus või soovitajatega vestlemise käigus;

6.2.7. tööalased andmed, sh ametikoht, töö- ja puhkeaeg ja puhkused, koolituste ja lähetuste info, aastavestluste ja katseaja kokkuvõtted, info töötulemuste kohta;

6.2.8. kujutised turvakaamerates ning muu info, mida saadakse elektrooniliste vahenditega, sh uksekaartide kasutamisel;

6.2.9. kujutised fotodel või videotes, mis on salvestatud Rahvusraamatukogus toimunud üritustel;

6.2.10. kujutis ja nimi nimekaardil ja Rahvusraamatukogu siseveebis;

6.2.11. IT-süsteemide kasutamise logid;

6.2.12. andmed töölepingu tingimuste rikkumise kohta;

6.2.13. eriliiki isikuandmed, sh andmed tervise kohta, näiteks tervise- ja haiguspäevade info, tervisekontrolli tulemused, info töövõimetuse, raseduse ja joobeseisundi kohta ning andmed ametiühingu liikmelisuse kohta.

6.3. Punktis 6.1 nimetatud isikute isikuandmeid võib Rahvusraamatukogu muuhulgas töödelda järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

6.3.1. värbamise protsessis töödeldakse lepingu sõlmimiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

6.3.2. otsustamaks töölepingu tingimused, sealhulgas tööülesanded ja -kohustused töödeldakse lepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

6.3.3.  töötasu, hüvitiste ja maksude maksmiseks töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

6.3.4. töösoorituse hindamiseks, koolitus- ja arenguvajaduste määramiseks, ametikõrgenduse otsustamiseks ning töölepingu seadusest ja Rahvusraamatukogu töökorralduse reeglitest kinnipidamise jälgimiseks töödeldakse lepingu täitmiseks ning töölepingu seadusest, Rahvusraamatukogu töökorralduse reeglitest ja ametijuhendist tulenevate kohustuste ja ülesannete täitmiseks;

6.3.5. tööks vajaliku terviseseisundi ja töövõime hindamiseks ning haiguspäevade haldamiseks töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

6.3.6. isikuga suhtlemiseks nii kandideerimise protsessis kui töö- või praktikasuhte või vabatahtlikuna töötamise ajal töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

6.3.7. töösuhtega seotud hüvitiste, puhkuste ja pensionilemineku võimaldamiseks töödeldakse lepingu täitmiseks;

6.3.8. töölähetuste vormistamiseks töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

6.3.9. töökorralduse reeglite või töölepingu seaduse rikkumise kohta tõendite kogumiseks töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

6.3.10. töösuhte jätkamise või selle lõpetamise otsustamiseks töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

6.3.11. soovitamiseks ja soovituskirjade koostamiseks töödeldakse isiku nõusolekul;

6.3.12. Rahvusraamatukogu vara väärkasutamise ennetamiseks ja kaitsmiseks, töötajate ja teenusekasutajate turvalisuse tagamiseks töödeldakse Rahvusraamatukogu õigustatud huvi kaitsmiseks;

6.3.13. muud isikuandmete töötlemised, millest Rahvusraamatukogu teavitab eelnevalt ja küsib nõusolekut, kui need ei tulene lepingust või seadustest.

6.4. Eriliiki isikuandmeid töötleb Rahvusraamatukogu järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

6.4.1. andmeid terviseseisundi kohta kasutatakse tööl erivajadustele vastava töökeskkonna loomisel töödeldakse seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;

6.4.2. andmeid ametiühingu liikmelisuse kohta kasutatakse ametiühingu liikmemaksu maksmiseks, kollektiivlepingust ja seadustest tuleneva kaitse tagamiseks töödeldakse kollektiivlepingust ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Rahvusraamatukogu säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid andmeid koguti või vastavalt nõuetele, mis tulenevad seadustest, ning kuni nõudeõiguse lõpuni, mis lepingu puhul on kuni kolm aastat ja muudel juhtudel kuni 10 aastat.

7.2. Registreeritud kasutaja isikuandmeid säilitab Rahvusraamatukogu kolm aastat. Registreeringu kehtivusaega ja koos sellega isikuandmete säilitamist saab teenusekasutaja pikendada.

7.3. Rahvusraamatukogus ja Rahvusraamatukoguga seotud üritustel tehtud fotod ja videod arhiveeritakse ja neid võib kasutada arhivaalina ajaloo- ja teadusuuringute tarbeks.

7.4. Turvakaamerate salvestisi säilitab Rahvusraamatukogu vastavalt turvaseadusele ühe kuu, misjärel need kustutatakse.

7.5. Mahukate infopäringute vastused säilitab Rahvusraamatukogu alaliselt, nendes sisalduvad isikuandmed jäävad konfidentsiaalseks.

7.6. Töötajate ja tööle kandideerijate andmeid säilitab Rahvusraamatukogu järgmiselt:

7.6.1. Tööle kandideerijate andmed Rahvusraamatukogu kustutab või hävitab (paberkandjal) hiljemalt üks aasta pärast konkursi lõppu võimaliku nõudeõiguse lõppemisel.

7.6.2. Töötajatega seotud dokumentatsiooni ja nendes sisalduvaid andmeid säilitab Rahvusraamatukogu pärast töösuhte lõppemist kuni 10 aastat ning enne 1. juulit 2009 sõlmitud töösuhte puhul kuni 50 aastat pärast töösuhte lõppemist. Seejärel need arhiveeritakse vastavalt arhiiviseadusele ja kasutatakse üksnes ajaloo- ja teadusuuringute tarbeks.

7.6.3. Töötajate isikukaardid, välja võtmata tööraamatud ja tööraamatute registreerimise raamatud säilitab Rahvusraamatukogu alaliselt.

7.7. Rahvusraamatukogu andmebaaside ja veebilehtede kasutamisega seoses töödeldavate isikuandmete säilitamine oleneb isikuandmete säilitamise eesmärkidest:

7.7.1. veebilehtede kasutamisega seotud automaatsed logid säilivad 25 minutist kuni 45 päevani olenevalt logi tüübist, kuid säilitatakse varunduses kuni 2 aastat;

7.7.2. veebilehe kasutaja saab ise igal ajal kustutada oma veebilehitsejasse Rahvusraamatukogu veebilehtede poolt salvestatud küpsised;

7.7.3. veebilehtedel konto loomisel saab kasutaja ise oma isikuandmed kustutada. Juba varundatud andmed võivad säilida varunduses kuni 2 aastat.

7.8. Raamatukogunduslikul eesmärgil, autoriõiguse ja digitaalsetele objektidele juurdepääsude määramisel ning õiguste omajate tuvastamisel kogutud andmed säilitab Rahvusraamatukogu alaliselt.

8. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

8.1. Isikuandmetele on juurdepääs nendel Rahvusraamatukogu töötajatel, kellel on seda vaja oma tööülesannete täitmiseks, et osutada teenust, mida on soovitud kasutada. Näiteks lugejate andmebaasile on juurdepääs klienditeenindajatel.

8.2. Isikuandmetega kokkupuutuvatel Rahvusraamatukogu töötajatel on lepinguline kohustus hoida konfidentsiaalsena töötamise ajal neile teatavaks saanud isikuandmed ning mitte muuta neid kättesaadavaks kolmandatele isikutele.

8.3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele toimub üksnes seaduse alusel, põhjendatud vajadusel või isiku nõusolekul:

8.3.1. soovitusindeksi platvorm tagasiside küsimiseks edastatakse teenusekasutaja e-posti aadress;

8.3.2. uudiskirja platvorm uudiskirja saatmiseks edastatakse isiku e-posti aadress;

8.3.3. Rahvusraamatukogu otsinguportaali platvorm edastatakse IP-aadress ning kui inimene kasutab Minu lugejakaardi funktsiooni, siis ka e-posti aadress ja telefoninumber;

8.3.4. postiteenuste osutaja edastatakse nimi ja postiaadress;

8.3.5. e-õppe keskkond edastatakse nimi, e-posti aadress ja muud andmed, mis e-õppija on vabatahtlikult lisanud;

8.3.6. Google Analytics edastatakse Rahvusraamatukogu veebilehtede külastusstatistika, sh IP-aadressid;

8.3.7. raamatupidamise ja personaliarvestuse teenuse osutaja edastatakse andmed, mis on nõutud raamatupidamis- ja personalijuhtimisreeglites;

8.3.8. inkassoteenuse osutaja edastatakse andmed isiku tuvastamiseks, tema kontaktandmed ning andmed rahalise nõude kohta;

8.3.9. Rahvusraamatukogu sotsiaalmeediaplatvormid edastatakse fotosid ja videoid Rahvusraamatukogu avalikelt üritustelt;

8.3.10. Maksu- ja Tolliamet, Haigekassa, Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet edastatakse nimi, isikukood, töötasu ja info hüvitiste ja maksude kohta;

8.3.11. turvateenuse osutaja edastatakse turvakaamerate salvestised ning Rahvusraamatukogu sisekorra rikkumisega seotud isikuandmed, sh andmed rikkumise kohta;

8.3.12. avalduse, teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja või Rahvusraamatukoguga sõlmitud lepingu avaldamine Rahvusraamatukogu dokumendiregistris vastavalt avaliku teabe seadusele edastatakse andmed, mis on nõutud avaliku teabe seaduses;

8.3.13. Eesti Rahvusraamatukogu ametiühing edastatakse töösuhtega seotud andmed;

8.3.14. ametiasutused, sh õiguskaitseorganid, kohtutäiturid või kohtud, kui neil on taotluse tegemiseks õiguslik alus edastatakse isikuandmed, mille küsimiseks on seaduslik alus.

8.4. Raamatukogunduslikul eesmärgil kogutud, sh autoriõigusega seotud andmeid edastatakse kolmandatele isikutele muuhulgas järgmistel juhtudel:

8.4.1. Eesti ja rahvusvahelised andmebaasid, kuhu koondatakse väljaannete, väljaannetega seotud isikute ja autoriõiguste andmed;

8.4.2. muude raamatukogunduslike tegevuste käigus, sealhulgas raamatukogudevahelise laenutuse käigus.

9. Isiku õigused seoses oma andmetega

9.1. Seoses oma andmetega, mida Rahvusraamatukogu töötleb, on Teil järgnevad õigused:

9.1.1. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida Rahvusraamatukogu Teie kohta kogub ning samuti nõuda nende isikuandmete ülekandmist, mille töötlemine toimub automatiseeritult ning töötlemise aluseks on sõlmitud leping või Teie nõusolek (vt p 27). Sellisel juhul edastab Rahvusraamatukogu Teie andmed kas Teile, või kui see on tehniliselt võimalik, Teie nõudmisel Teie osutatud organisatsioonile struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul.

9.1.2. Teil on õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist. Seda õigust saate ise kasutada isikliku kasutajakonto Minu ESTER kaudu või Rahvusraamatukogu veebilehtedel oma kasutajakontode sätete all.

9.1.3. Kui Te leiate, et Teie isikuandmed on ebaõiged või Rahvusraamatukogu töötleb Teie isikuandmeid ebaseaduslikult, on Teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kuni Rahvusraamatukogu on teinud vastava otsuse.

9.1.4. Teil on õigus nõuda andmete kustutamist. Seda õigust saate ise kasutada isikliku kasutajakonto Minu ESTER kaudu või Rahvusraamatukogu veebilehtedel oma kasutajakontode sätete all.

9.1.5. Kui Teie andmete töötlemise aluseks on Teie nõusolek, siis on Teil õigus see igal hetkel tagasi võtta.

9.2. Punktis 9.1 nimetatud õiguste teostamiseks tuleb esitada omakäeliselt kirjutatud taotlus infospetsialistile paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotlus andmekaitsespetsialistile elektrooniliselt aadressil andmekaitse@nlib.ee, pidades silmas, et punktides 9.1.2 ja 9.1.4 nimetatud õigusi saate teostada ise.

9.3. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks on õigustatud huvi või avalikes huvides oleva ülesande täitmine (vt p 27). Vastuväidete esitamiseks tuleb esitada omakäeliselt kirjutatud taotlus infospetsialistile paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotlus andmekaitsespetsialistile elektrooniliselt aadressil andmekaitse@nlib.ee.

9.4. Rahvusraamatukogu jätab punkti 9.2 alusel esitatud taotluse rahuldamata, kui Teie nõue on selgelt põhjendamatu või ülemäärane või kui taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad seadustest.

9.5. Oma õiguste kaitseks on Teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

10. Selgitused ja lisainformatsioon

10.1. Teil on õigus saada selgitusi oma isikuandmete töötlemise kohta ning oma õiguste kohta. Selgituste saamiseks palub Rahvusraamatukogu pöörduda infospetsialisti poole või kui Teie küsimused on mahukad, siis saata kiri Rahvusraamatukogu andmekaitsespetsialistile aadressil andmekaitse@nlib.ee.

10.2. Rahvusraamatukogu andmekaitsespetsialist:

e-posti aadress: andmekaitse@nlib.ee; tel.: 630 7131
postiaadress: Andmekaitsespetsialist, Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2, 15189 Tallinn