Dokumendiregister | Eesti Rahvusraamatukogu

Dokumendiregister

Eesti Rahvusraamatukogu dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda raamatukogu tegevuse käigus loodud või saadud elektrooniliste dokumentidega (nõukogu otsus, kirjavahetus, leping, käskkiri), millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumentidele juurdepääsu taotlemiseks palume saata teabenõue aadressile nlib@nlib.ee. Piirangu puudumisel teeme juurdepääsu dokumentidele viie tööpäeva jooksul teabenõude saamisest arvates.

Teabenõudes tuleb kirjalikult esitada järgmised andmed:
 1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
 2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
 3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
 4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
 5) taotletav teabenõude täitmise viis.