Dokumendiregister | Eesti Rahvusraamatukogu

Dokumendiregister

Rahvusraamatukogu dokumendiregistrist leiate järgmised õigusaktid:

1. Rahvusraamatukogu nõukogu otsused

2. Peadirektori käskkirjad

Dokumendiregistris on nähtavad registriandmed lepingute ja kirjavahetuse kohta. Dokumentidele juurdepääsu taotlemiseks palume saata teabenõue aadressile nlib@nlib.ee. Piirangu puudumisel teeme juurdepääsu dokumentidele viie tööpäeva jooksul teabenõude saamisest arvates.

Teabenõudes tuleb kirjalikult esitada järgmised andmed:
 1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
 2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
 3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
 4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
 5) taotletav teabenõude täitmise viis.