Digitaalne mälu/Digital Memory | Eesti Rahvusraamatukogu

Digitaalne mälu/Digital Memory

"Mäluasutuste võimalused ja väljakutsed digimaailmas" 
"Opportunities and challenges for memory institutions in the digital world"

25. aprillil 2019

 

[In English below]
Digitaalse kultuuripärandi maht aina kasvab, nagu ka kasutajate nõudlus selle järele. Ühelt poolt annab digitehnoloogia mäluasutustele uudseid vahendeid oma kogude tutvustamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. Teiselt poolt esitab see seni olematuid väljakutseid kultuuripärandile juurdepääsu tagamises ja selle õiguspärases kasutamises ning isikuandmete kaitses.   

25. aprillil toimub rahvusraamatukogus ühepäevane seminar Digitaalse mälu/Digital Memory seminaride sarjast. Autoriõigusest ja isikuandmete kaitsest mäluasutuste töös jagavad kogemusi ja annavad head nõu eksperdid Eestist ja mujalt Euroopast. Seminari töökeel on inglise keel.   

Kontakt:

Ivi Smitt (juhtiv spetsialist - autoriõigus); Ivi.Smitt@nlib.ee; 6307115
Marianne Meiorg (juhtiv spetsialist - andmekaitse ja õigusinfo); Marianne.Meiorg@nlib.ee; 6307131
Eesti Rahvusraamatukogu kommunikatsioonispetsialist: Kerti Kulper; Kerti.Kulper@nlib.ee; 6307254

Introduction in English

"Opportunities and challenges of memory institutions in the digital world" 

April 25th 2019

 

The volume of digital cultural heritage is ever expanding as is the user’s demand for it. On the one hand, digital technology provides memory institutions with novel means to introduce its collections and make them available to the public. On the other hand, it also presents new challenges in ensuring access to cultural heritage, its lawful use and protection of personal data.

The National Library of Estonia organises a full-day seminar on April 25th as part of the Digital Memory seminar series. Experts from Estonia and rest of Europe share their experiences and make recommendations on protecting intellectual property and data protection in the work of memory institutions. Working language of the seminar is English!

 

Contacts:

Ivi Smitt (Chief Specialist, Copyright); Ivi.Smitt@nlib.ee; 6307115
Marianne Meiorg (Chief Specialist; Data Protection and Legal Information); Marianne.Meiorg@nlib.ee; 6307131
Communication Specialist of National Library of Estonia: Kerti Kulper; Kerti.Kulper@nlib.ee; 6307254

Kõnelejad / Speakers

Õnne Mets - Moderaator / Moderator

Eesti Meremuuseumi kommunikatsioonispetsialist

Communication specialist in the Estonian Maritime Museum

Õnne on olnud seotud kommunikatsioonijuhtimisega Eesti Rahvusraamatukogus, Eesti Meremuuseumis ja üle-euroopalises eBooks on Demand võrgustikus. Ta juhib väikest kirjastust-kommunikatsioonibürood. Õnne on raamatukoguhoidja ettevalmistusega ning oma Milano-Bicocca Ülikoolis kaitstud doktoritöös uuris ta inimeste osalust mäluasutuste digitaliseerumisprotsessis.

Õnne has been involved with communication management in the National Library of Estonia, in the Estonian Maritime Museum and in the pan-European network of libraries ‘eBooks on Demand’. She runs a little publishing house-communication bureau. Õnne has the background of a librarian. She examined users’ participation in the digitalization process of memory institutions in her doctoral thesis at the Milano-Bicocca University.

 

 

 


Kadi-Ell Tähiste

Jurist ja kultuurikorraldaja

A lawyer and a cultural manager

Pealkiri/Presentation : Individual constitutional rights versus public interest. Right to be forgotten or right to remember?

Ta kaitses 2017. aastal Tartu Ülikoolis magistritöö “Loomevabadus ja selle piirangud põhiseaduse kontekstis” ning on kirjutanud artikleid loomevabaduse ja isikuandmete kaitse teemadel. Ta on töötanud Kultuuriministeeriumi õigusosakonnas ja nõustanud õigusalaselt Eesti kultuuriinstitusioone ja kunstnikke. Hetkel töötab Tähiste Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse koordinaatorina

She holds a MA in law from Tartu University where in 2017 she defended her master thesis “The freedom of art and its limitations in the context of the Estonian constitution”.  Tähiste has previously worked in the legal department of the Estonian Ministry of Culture and has advised several Estonian cultural institutions and artists on legal matters. Tähiste is currently the coordinator of the Estonian Contemporary Art Development Centre.

 

 

 


 

Jurģis Īvāns 

Läti Kultuuriministeeriumis autoriõiguse vanemõigusnõunik.

Senior Legal Advisor in the Copyright Unit at the Ministry of Culture of Latvia. 

Ta on ka autoriõiguse ning info- ja kommunikatsiooniõiguse lektor Läti Rahvusraamatukogu kompetentside arenduskeskuses. Varem on ta olnud autoriõiguse spetsialist Läti Rahvusraamatukogus ning olnud Euroopa Intellektuaalomandi Ameti orbteoste andmebaasi Läti pädeva asutuse esindaja. 

He is a teacher of copyright and information and communication right at the Competence Development Centre of the National Library of Latvia. Jurģis Īvāns has been the Copyright Manager of Digital Library at the National Library of Latvia and representative of the National Authority of EUIPO orphan works database in Latvia.

 

 Szabolcs Dancs 

Ungari Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste tegevdirektor

CEO of National Library Services at the National Széchényi Library of Hungary

 

Ta on olnud rahvusraamatukogus erinevatel ametikohtadel (juhtiv nõunik, projektijuht ja kogude arenduse direktor) ning olnud Ungari Teaduste Akadeemia raamatukogu kogude arenduse juht.  
Szabolcs Dancs koordineerib raamatukogude standardimistegevusi Ungaris, haldab raamatukogude ühiskataloogi ja tegeleb autoriõiguse küsimustega. Ta on metaandmete ekspert ning vahendab Ungari Rahvusraamatukogu seisukohti õigusloomeprotsessides, sh EL-i direktiivide ülevõtmisel, peamiselt autoriõiguse teemadel. Ta on UNESCO Ungari Rahvusliku Komisjoni liige ja kuulub kahe Ungari raamatukogundusajakirja toimetuskolleegiumi.  

Formerly, he held various positions at NSL (Chief Advisor, Director of Projects and Director of Collection Development). He has also worked as the Head of Collection Development at the Library of Hungarian Academy of Sciences. Szabolcs Dancs is currently coordinating library standardisation activities in Hungary and his main responsibilities include the management of union catalogue and copyright issues. He is an expert in metadata and conducts background checks in copyright issues, mediates NLS’ position on the drafts of legislative proposals and represents NSL in the implementation of EU directives, mainly in the field of copyright. He is a member of the Hungarian National Commission for UNESCO and the editorial board of two Hungarian library journals.


Jerker Rydén  

Rootsi Rahvusraamatukogu vanemõigusnõunik

Senior Legal Adviser at the National Library of Sweden

 

Peamiselt töötab ta autoriõiguse, isikuandmete kaitse alal ning muude kogude kättesaadavaks tegemisega seotud õigusküsimustega. Viimastel aastatel on ta olnud riiklik ekspert ning osalenud Rootsi autoriõiguse seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja elektroonilise säilituseksemplari seaduse läbivaatmises. Ta on osalenud läbimüüdud teoste vastastikuse mõistmise memorandumi läbirääkimistel, mille tulemused kajastuvad EL-i autoriõiguse direktiivi eelnõu artiklitesse 7-9. Jerker Rydén on olnud Rootsi Muinsuskaitseameti vanemõigusnõunik, varasemalt ka jurist, Rootsi advokatuuri ning intellektuaalomandi õiguse ekspertkomisjoni liige. Ta on omandanud LL.M ja BBA kraadid Stockholmi Ülikoolis, olnud nooremkohtunik Uddevalla piirkonnakohtus. Ta on õigusalase teabe usaldusnõukogu liige Stockholmi Ülikoolis.  

He assists the National Librarian as well as the different departments of the Library in legal matters, especially copyright, data protection and other legal matters relevant to the making available of the library’s CorpusOver the past years Jerker Rydén has been appointed expert by the Swedish Government and participated in the revision of the Swedish Copyright Act, Data Protection Act and Electronic Legal Deposit Act. He has also negotiated the MoU on Out of Commerce Works, which has resulted in Article 7-9 in the DSM Directive. Prior to joining the National Library in 2007, Jerker Rydén was Senior Legal Counsel of the National Heritage Board. Before that he was Lawyer and member of the Swedish Bar and Member of Sweden Bio ́s Expert Committee on IP Law. After receiving his LL.M and BBA degrees from Stockholm University, Jerker Rydén worked  as Junior Judge at Uddevalla District Court. He currently serves on the Board of the Trust for Legal Information, Stockholm University. 

Esa-Pekka Keskitalo

IT süsteemiadministraator Soome Rahvusraamatukogus 

IT Systems Manager at the National Library of Finland

 

Ta juhib vaba ja avatud lähtekoodiga raamatukogusüsteemi Koha juurutamist mitmes Soome ülikooliraamatukogus. Soome Rahvusraamatukogus vastutab ta ka CRM-süsteemi ja tarkvara arenduskeskkonna eest. Tema varasemad töökogemused on seotud digitaalse säilitamise, teadusuuringute andmehalduse ja asutuste repositooriumide IT-tugiteenustega, samuti avatud teaduse ja avatud juurdepääsu valdkondadega. 

He is leading the implementation of Koha, the free and open source library system, in a number of Finnish university libraries. Esa-Pekka Keskitalo is also responsible for CRM and software development environment at the National Library. His previous experience includes digital preservation, support services for research data management and institutional repositories, as well as open science and open access policy issues. 

 


Anna Mazgal 

Saksa Wikimedia Euroopa liidu poliitika nõustaja Brüsselis; rahvusvahelise ühingu​ COMMUNIA president​

EU Policy Advisor for for Wikimedia DE based in Brussels; President of COMMUNIA Association

 

Varem oli ta Centrum Cyfrowe, Poola kultuuri ja hariduse digitaalsete õiguste mõttekoja poliitikajuht. Ta on vabakasutuse (avaliku omandi) ja kasutajate õiguste eest seisva rahvusvahelise ühingu COMMUNIA president. Anna mängib trummi ja tegeleb joogaga. Innuka reisijana peab ta end suureks Eesti fänniks. 

Previously she was head of policy at Centrum Cyfrowe, a Polish think-and-do-tank on digital rights in culture and education. She is President of COMMUNIA Association, an international group of advocates for preservation of public domain and users’ rights. Anna plays drums and likes doing yoga. As an avid traveler, she is also a big fan of Estonia. 

 

 


 

Juozas Markauskas

Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumi (BAAC) asepresident ja Leedu Kultuuriministeeriumi digiteerimisnõukogu liige

The vice president of Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC); member of Digitization Board at Lithuanian Ministry of Culture

 


Ta töötab nõustaja ja projektijuhina ning omab kogemusi riiklike ja rahvusvaheliste kultuuripärandiprojektide digiteerimise, digitaalse säilitamise ja juurdepääsuga seotud strateegiate arendamisel ja rakendamisel. Tema peamised huvivaldkonnad on digitaalse sisu õigustega tähistamine ja taaskasutamine, metaandmed, e-õpe ning IT-teenuste kasutatavus ja kättesaadavu.  

He works as consultant and project manager and has experience in developing and implementing national and international cultural heritage projects and strategies related to the digitization, digital preservation and access.  His main areas of interest are rights labelling and re-use of digital content; metadata; e-learning; usability and accessibility of IT services".

 

 


Benjamin White 

Briti Raamatukogu intellektuaalomandi valdkonna juht 

The Head of Intellectual Property at the British Library 

 

Varem on ta olnud tegev kirjastamisvaldkonnas, töötanud kirjastuses Pearson Education ja riiklikus kartograafiaagentuuris (Ordnance Survey). Ta on tegelenud intellektuaalomandi küsimustega mitmes asutuses ja riiklikus programmis, sh Copyright Hub´is ja Avaliku Poliitika Uurimise Instituudis. Praegu juhib ta Euroopa Rahvusraamatukogude Konverentsi (CENL) autoriõiguse töörühma ja on tegev Suurbritannia Intellektuaalomandi Ameti registreerimata intellektuaalomandi uurimise ekspertgrupis. Tema huvivaldkonnaks on suurandmete õiguslikud küsimused ning hiljuti osales ta Euroopa Komisjoni kaheaastases projektis Future TDM, kus käsitleti andmeanalüüsi ja tehisintellekti kasutuselevõtmist Euroopas. Ta on autoriõiguse ja andmebaaside õiguskaitse teemadel kaasa rääkinud mh Interneti Haldamise Foorumil ja WIPO-s ning eksperdina kutsutud esinema Euroopa Parlamendi õigusasjade komisjoni ning Suurbritannia parlamendi komisjonidesse.

He is active in the Intellectual Property and Data Protection field.  He currently chairs the copyright group of the Council for European National Librarians and sits on the UK Intellectual Property Office’s Unregistered Intellectual Properties Research Expert Advisory Group.  He has spoken and written about the implementation of the General Data Protection Regulation at EU and UK level focussing specifically on the needs of cultural heritage institutions. He is currently working with sectoral colleagues from the UK’s Archive Records Association on a Code of Conduct for organisations who hold personal data for research purposes. He has been called as an expert witness to speak to the Legal Affairs Committee (JURI) of the European Parliament, as well as the Business Industry and Skills Select Committee the UK Parliament.


Tiiu Tarkpea

Tartu Ülikooli raamatukogu, teadusandmete peaspetsialist

University of Tartu Library, Data Librarian

 

Ta on olnud TÜ raamatukogus mitmetel ametikohtadel (osakonna juhataja, märksõnastaja, Eesti märksõnastiku toimetaja) ning ta on IFLA ülikoolide ja teadusraamatukogude sektsiooni alalise komitee liige.

Praegusel ametikohal ta vastutab avatud teaduse ja teadusandmete haldamisega seotud tegevuste eest. Omandas andmekaitse spetsialisti kutse 2018. a.

She has held various positions in the library (head of department, subject indexer, editor of Estonian Subject Thesaurus). She is a member of the Standing Committee of the IFLA Academic and Research Libraries Section.

Currently she is responsible for open science and research data management activities. She acquired the qualification of DPO in 2018.

Programm / Programme

Päeva modereerib Õnne Mets, Eesti Meremuuseum / Moderator Õnne Mets, Estonian Maritime Museum

 

09.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv / Registration and welcome coffee

10.00 – 11.00 Avasessioon / Opening session

Avasõnad / Opening speeches:

Merilin Piipuu, Kultuuriväärtuste asekantsler, Kultuuriministeerium / Undersecretary for Cultural Heritage, Ministry of Culture;
MP3

Karmen Linask, Sotsiaalia- ja parlamendiraamatukogu juhataja / Head of Parliamentary and Social Sciences Centre, National Library of Estonia;
MP3

Avakõne / Keynote speech:

Kadi-Ell Tähiste, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus / Estonian Contemporary Art Development Center, Individual´s constitutional rights versus public interest. Right to be forgotten or right to remember?
MP3

11.00 – 13.00 Esimene sessioon / Session One

Autoriõigus mäluasutustes: parimad praktikad ja uue direktiivi mõjud / Copyright in Cultural Heritage Institutions: good examples and the impact of new Copyright Directive

Märksõnad: Autoriõiguse info metaandmetes, digitaalne kultuuripärand, autoriõiguse direktiiv, autoriõiguste selgitamine, orbteosed
Keywords: rights metadata, copyright status, public domain, online cultural heritage, copyright clarification, copyright directive, orphan works

Presentatsioonid ja paneel / Presentations and Panel

- Jurģis Īvāns, Latvian Ministry of Culture, Copyrights – digitisation, online accessibility of cultural materials in LatviaMP3

- Szabolcs Dancs, National Széchényi Library of Hungary, What is the problem with the Copyright Clearance Octopus? (identifying orphan works at NSL); MP3

- Juozas Markauskas, Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC), Thank you for labelling! Labelling the rights to digital cultural heritage objects in Lithuania. Practical approach; MP3

- Anna Mazgal, Communia International; MP3

Autoriõiguse arutelu / Discussion on copyright MP3

13.00 - 14.00 Ühine lõunasöök / Networking lunch

14.00 – 16.00 Teine sessioon / Session Two 

Andmekaitse: aasta GDPRi rakendamisest, praktilised teadmised kultuuripärandi asutustest / Data Protection: a year after Implementing GDPR, practical know-how in Cultural Heritage Institutions

Presentatsioonid ja paneel / Presentations and Panel:

- Tiiu Tarkpea, University of Tartu Library, Open Science Open Repositories Personal Data; MP3

- Benjamin White, British Library, Data Protection? Archiving in the public interest? Freedom of Expression and Information?; MP3

- Esa-Pekka Keskitalo, National Library of Finland, GDPR, as It Happened in the National Library of Finland; MP3

- Jerker Rydén, National Library of Sweden,

Andmekaitse arutelu / Discussion on data protection MP3

16.00 – 16.30  Kokkuvõtted / Summary

16.30 – 17.30  Giidiga ekskursioon Rahvusraamatukogus / Guided Tour in National Library of Estonia

Osalustasu / Participation fee

Osalemistasu:
20 € (sisaldab KMi) Hinnas on osalemine seminaril, kohvipaus, lõunasöök ja ekskursioon Rahvusraamatukogus.

Tasumine:
Arve saadetakse pärast 22. aprilli.

Tühistamine:
Seminarist loobumise korral palume sellest teatada kirjalikult Ivi.Smitt@nlib.ee hiljemalt 22. aprilliks. Sellisel juhul tagastatakse 100% osalustasust. Hilisemate tühistamiste korral raha ei tagastata.

Lisainfo:
Ivi Smitt, Ivi.Smitt@nlib.ee, 6307 115

///

Fee:
Registration fee is 20 € (incl VAT). The fee includes admission to the seminar, coffee-break, lunch and a tour at the National Library of Estonia.

Payment:
Confirmation and invoice will be emailed to you after April 22nd, when all participants have been registered.

Cancellation policy:
hould you cancel your registration before April 22nd, you will be entitled to a 100% refund of the fee paid. Please send and e-mail to Ivi.Smitt@nlib.ee. Later cancellations are not refunded.

Additional information:
Ivi Smitt, Ivi.Smitt@nlib.ee, +372 6307 115

Toimumiskoht / Venue

Eesti Rahvusraamatukogu / National Library of Estonia: Tõnismägi 2, 15189 Tallinn

Väike konverentsisaal / Small Conference Hall

 

Kuidas tulla? / How to get to the library?

Lennujaamast / From airport

Tramm number 4 "Tallinna lennujaam" - "Kosmos"; kõnni 5 minutit üles Tõnismägi mäest.
Take tram number 4 from "Tallinn Airport" to "Kosmos"; walk 5 minutes up from Tõnismägi Hill

Bussijaamast / From Bus station

Buss number 17, 17A või 23 "Tallinna bussijaam" - "Tõnismägi"; kõnni 2 minutit teisele poole teed.
Take bus number 17, 17A or 24 from "Tallinn Bus Station" to "Tõnismägi"; walk 2 minutes to the otherside of the street.

 

Toimunud seminarid / Previous seminars

Vaata ka varasemaid seminare Digitaalse mälu seeriast.

In the meantime, check out the previous seminars from the Digital memory series.