Peadirektor

Hea lugeja!

Eesti Rahvusraamatukogul on kaks ust - ühe neist leiab Tallinnast aadressilt Tõnismägi 2, teise, www.rahvusraamatukogu.ee, olete just avanud.

Need mõlemad on loodud toetamaks Rahvusraamatukogu ülesandeid, olla:

- rahvusraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Eestis ilmunud või Eestit puudutavad teavikud, registreerib kogu Eesti rahvusbibliograafia ja trükitoodangu statistika ning väljastab rahvusvahelisi standardnumbreid;

- parlamendiraamatukogu, tagades Riigikogu jt. põhiseaduslike institutsioonide infoteeninduse;

- teadusraamatukogu, et vahendada teadustööks vajalikku informatsiooni humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas;

- raamatukogunduse arenduskeskus, koordineerides erialast standardimist, korraldades täiendõpet, osaledes terminoloogiatöös;

- kultuurikeskus, mis kutsub vaatama näituseid ja teatrietendusi ning osalema üritustel.

Meie missioon on säilitada Eesti kultuuripärandit ning olla sillaks teadmiste ja inimeste vahel.

Meie visioon on olla uue põlvkonna raamatukogu Euroopa haridus- ja kultuurimaastikul.

Hoiame mõtteid, et jagada teiega!

Janne Andresoo, 
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

 

CURRICULUM VITAE

Sünniaeg 14. august 1965
Sünnikoht Tallinn

Haridus 
Ärijuhtimise magister strateegilise juhtimise erialal – Tartu Ülikool 2013
Infoteaduste eriala doktoriõpe, õppekava läbitud, doktoritöö kaitsmata - Tallinna Ülikool 2000-2004 
Magister artium (infoteadus) – Tallinna Pedagoogikaülikool 1996
kõrgharidus –  Tallinna Pedagoogiline Instituut, raamatukogundus ja bibliograafia 1987

Perekonnaseis abielus, tütar

Töökogemus
alates 16. septembrist 2008 Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
aprill-september 2008 Eesti Rahvusraamatukogu kogude osakonna juhataja-peavarahoidja
2004-2008 Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja
1997-2004 Eesti Rahvusraamatukogu peabibliograaf
1994-1997 Eesti Rahvusraamatukogu komplekteerimisosakonna rahvusbibliograafia sektori juhataja
1990-1994 Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri õpetaja
1987-1990 Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri vanemlaborant

Organisatsiooniline ja erialane tegevus
- Osalemine nõukogudes ja kutseühingutes
Rahvusraamatukogude Direktorite Konverentsi (CDNL) liige, Euroopa 
Rahvusraamatukogude Direktorite Konverentsi (CENL) liige, IFLA 
rahvusraamatukogude sektsiooni alalise komitee liige, Kutsekoja kultuuri 
kutsenõukogu liige, Arhiivinõukogu liige, Teadusraamatukogude nõukogu 
liige, ELNET Konsortsiumi juhatuse liige, Eesti Raamatukoguhoidjate 
Ühingu (ERÜ) raamatukoguhoidjate kutseeksamikomisjoni liige.

- Ajakirja “Raamatukogu” ning jätkväljaannete „Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, A. Raamat ja aeg”, „Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, B. Informatsioon ja ühiskond” toimetuskolleegiumi liige.

- 1994. aastast alates töötanud osakoormusega lektorina Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonnas (2008. aastast Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituut), õpetades ainekursusi „Teavikute kirjeldamine”, „Multimeedia ja elektrooniline kirjastamine”, „Teabekorraldus ja -vahendamine”, „Infosüsteemid ja -võrgud”, „Elektroonilised võrguväljaanded rahvusteavikuna”. Kaheteistkümne kaitstud bakalaureuse- ja nelja magistritöö juhendaja.