Autoriõigus | Eesti Rahvusraamatukogu

Autoriõigus

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus.
Autoriõigus teosele tekib teose loomisega.
Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist.

Selleks, et teada, kuidas autoriõigustega teost õiguspäraselt kasutada, oleme kogunud infot nii tavakasutajale kui mäluasutusele. Vt ka www.nlib.ee/autorioiguse-info

Autoriõiguse küsimustes palun pöördu autorioigus@nlib.ee​.

Kirjastajale

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus oma teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused.
Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute õigustena või õiguste kogumina, kas tasu eest või tasuta.

Teose kasutamiseks teiste isikute poolt sõlmitakse üldjuhul litsentsileping. Litsents on autori või muu autoriõiguse omaja poolt teose kasutamiseks antud luba. Autor või õiguste omaja on litsentsiandja ning teose kasutaja on litsentsisaaja. Vt ka AutÕS VII peatükk.

Creative Commonsi litsents on teose vaba kasutamise litsents, millega autor annab üldsusele suuremad võimalused teose kasutamiseks - kopeerimiseks, levitamiseks, olenevalt litsentsist ka muutmiseks. Peamiselt kasutatakse internetis levitatavate materjalide (tekstid, fotod, videod) juures, aga ka trükistel.

Õiguste kombinatsioonidest on moodustatud kuus litsentsi:
BY: Autorile viitamine
BY-SA: Autorile viitamine, jagamine samadel tingimustel
BY-ND: Autorile viitamine, tuletatud teoste keeld
BY-NC: Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk
BY-NC-SA: Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel
BY-NC-ND: Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, tuletatud teoste keeld

Rahvusraamatukogu Kirjastajaportaal võimaldab õiguste omajatel kasutada uusimat Creative Commonsi litsentsitüüpide versiooni 4.0

Vt ka Creative Commonsist Vikipeedias.