Ununenud looming kättesaadavaks. Kes võidab autoriõigusest? | Eesti Rahvusraamatukogu

Ununenud looming kättesaadavaks. Kes võidab autoriõigusest?

Seminaril tuleb juttu aasta alguses jõustunud autoriõiguse seaduse muudatustest, mis avardavad loomingu kasutusvõimalusi nii kultuuripärandiasutustele, teadlastele kui kõigile huvilistele. Räägime ka Patendiametist, millest on kujunemas intellektuaalomandi kompetentsikeskus.  

Rahvusraamatukogu on seminarile esinema kutsunud oma ala eksperdid, kes aitavad leida vastuseid olulistele küsimustele nii autorite, kultuuripärandiasutuste, andmekaevajate kui lugejate vaatepunktist. Päeva juhib Urmas Ambur, kes on Eesti Esitajate Liidu tegevjuht. 

Seminar toimub 22. aprillil algusega kell 10 Eesti Rahvusraamatukogu väikeses majas (Narva mnt 11).

AJAKAVA


10.00–10.05 Sissejuhatus
Urmas Ambur, Eesti Esitajate Liidu tegevjuht 

10.05–10.25 Autoriõiguse seaduse viimased muudatused mäluasutuste vaatest 

Kärt Nemvalts, Justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja 

2016. aastal Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reform on jõudnud lõpule ning 7. jaanuaril 2022 jõustusid asjaomastest direktiividest tulenevad muudatused autoriõiguse seaduses. Muudatused olid äärmiselt mahukad ning mitmetahulised, mõnedki neist seotud mäluasutuste tegevusega. Viimastest annabki ettekanne lühikese ülevaate. 

10.25–10.30 Vastused küsimustele, seminari juhi kokkuvõte 

10.30–10.40 Kogemused autoriõiguse tuvastamisel ja kaasamise praktikad projektis EODOPEN 

Elena Sipria-Mironov, Tartu Ülikooli raamatukogu projektijuht  

Projekti EODOPEN lühitutvustus. Näidete põhjal saavad kuulajad teada, kuidas kaasatakse kohalikku kogukonda erinevates Euroopa riikides ja millised on kasutajate huvid ja soovid teoste digiteerimisel. Projekti osalistele on olnud põnev väljakutse teada saada, mis lugejaid huvitab ning arutleda, kas seni on digiteeritud materjale lugejate või raamatukogude huvist lähtudes. Lisaks kogukonna kaasamisele ja digiteerimistegevuse toetamisele annab EODOPEN raamatukogudele teadmisi ka autoriõigusega arvestamiseks, sest projekti keskmes on eelkõige uuemad, 20.–21. sajandi väljaanded. 

10.40–10.45 Vastused küsimustele, seminari juhi kokkuvõte 

10.45–11.00 Patendiamet intellektuaalomandi kompetentsikeskusena 

Margus Viher, Patendiameti peadirektor 

Patendiameti uutest tegevustest autoriõiguse valdkonnas. Möödunud aasta 1. aprillil võttis Patendiamet üle osa Justiitsministeeriumi ülesandeid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste valdkonnas. Muudatus on seotud ameti kujundamisega intellektuaalse omandi õiguse kompetentsikeskuseks. Lisandunud ülesanded on orbteose staatust käsitleva info vahendaja roll Eestis, riiklik järelevalve kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle ning autoriõiguse komisjoni töö korraldamine. 

11.00–11.10 Vastused küsimustele ja arutelu sissejuhatus.

11.10–11.40 Aruteluring. Rahvusraamatukogu DSM-direktiivi tuultes: andmekaevest kuni kaubanduskäibest väljas olevate teosteni 
Osalevad Karmen Turk ja Aleksei Kelli, vestlust veab Urmas Ambur.  


Urmas Ambur, Eesti Esitajate Liidu tegevjuht 
Ta on üle kahekümne aasta tegelenud autoriõiguse valdkonnaga, peamiselt teose esitajate õiguste teostamise ja sellega seotud teemadega. Lisaks on ta osalenud aktiivselt autoriõiguse valdkonda puudutavas õigusloomes, direktiivide ülevõtmise protsessides, kultuuri arengukavade ning riiklike strateegiate väljatöötamisel. Urmas on omandanud magistrikraadi õigusteaduses. 


Karmen Turk, advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat/partner 
Ta on esindanud kliente autoriõiguste ja põhivabadustega seotud vaidlustes nii Eestis, Euroopa Liidu Kohtus kui Euroopa Inimõiguste Kohtus. Lisaks on ta Tartu Ülikooli IT-õiguse magistriprogrammi külalislektor, õpetades muuhulgas aineid „Intellectual property in information society“ ja „Human rights and technology“. 


Aleksei Kelli, Tartu Ülikooli intellektuaalomandi õiguse professor 
Ta on ka Eesti Advokatuuri aukohtu ning konsortsiumi CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) õigus- ja eetikakomitee liige. Osalenud mitmetes EL-i ning Eesti teadus- ja arendusprojektides intellektuaalse omandi, innovatsiooni ja isikuandmete kaitse asjatundjana, avaldanud nendega seotud teemadel artikleid rahvusvahelistes ajakirjades. 

Seminari toetavad: