Arengukavad, aruanded | Eesti Rahvusraamatukogu

Arengukavad, aruanded

Rahvusraamatukogu strateegilised eesmärgid 2014-2018

Lihtsalt targaks!                                                                                                                              

Eesti Rahvusraamatukogu on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja põhikirja ning teiste õigusaktide alusel kooskõlas raamatukogutööd reguleerivate rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

Rahvusraamatukogu visioon

Eesti Rahvusraamatukogu visioon on olla uue põlvkonna raamatukogu Euroopa haridus- ja kultuurimaastikul.

Rahvusraamatukogu missioon

Eesti Rahvusraamatukogu missioon on säilitada Eesti kultuuripärandit ning olla sillaks teadmiste ja inimeste vahel.

Rahvusraamatukogu väärtused

  • Usaldusväärsus – Pakume väärtuslikku ja asjakohast informatsiooni. Oleme kiired ja täpsed. Peame kinni lubadustest ja tähtaegadest. Oleme abivalmid ja ausad.

  • Avatus – Teenuste pakkumisel ja arendamisel lähtume kasutaja vajadustest. Tegutseme koos ühiste eesmärkide nimel. Osaleme aktiivselt koostöövõrgustikes.

  • Uuenduslikkus – Oleme õppiv organisatsioon, õpime koos lugejatega. Käime kaasas tehnoloogiliste uuendustega, rakendades neid parimal võimalikul moel teenuste pakkumisel ja organisatsiooni arendamisel.

  • Asjatundlikkus – Pakume kindlustunnet professionaalse teeninduse kaudu.

  • Personaalsus – Väärtustame üksteise aega. Pakume personaalseid lahendusi kliendi vajadustest lähtuvalt.

Rahvusraamatukogu tegevussuunad

Rahvusraamatukogu ülesandeks on olla

  • rahvusraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Eestis ilmunud või Eestit puudutavad teavikud, registreerib kogu Eesti rahvusbibliograafia ja trükitoodangu statistika ning väljastab rahvusvahelisi standardnumbreid;

  • parlamendiraamatukogu, tagades Riigikogu jt. põhiseaduslike institutsioonide infoteeninduse;

  • teadusraamatukogu, et vahendada teadustööks vajalikku informatsiooni humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas;

  • raamatukogunduse arenduskeskus, koordineerides erialast standardimist, korraldades täiendõpet, osaledes terminoloogiatöös;

  • kultuurikeskus, mis kutsub vaatama näitusi ja teatrietendusi ning osalema üritustel.

Rahvusraamatukogu strateegiad