Raamatukoguteenuste arenduskeskus | Eesti Rahvusraamatukogu

Raamatukoguteenuste arenduskeskus

Eesti Rahvusraamatukogu üks ülesandeid on toimida raamatukogunduse arenduskeskusena. Rahvusraamatukogu pädevusse kuuluvad raamatukogustatistika, raamatukogunduse standardimine ja terminoloogia loomine ning uute e-teenuste arendamine ja raamatukogu infosüsteemide haldamine. 

Rahvusraamatukogu toetab raamatukogutöötajaid erialateadmiste ja digipädevuste arendamisel läbi täienduskoolituste ja raamatukoguhoidja kutseõppe.

Rahvusraamatukogu lööb kaasa raamatukogude erialakoostöö koordineerimises ja korraldamiseks koos Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu, Kultuuriministeeriumi ja keskraamatukogudega. Rahvusraamatukogu korraldada on rahvaraamatukogude suveseminarid ning raamatukogude ja teiste mäluasutuste ühised suveseminarid.

Kõik raamatukogud ja nende lugejad saavad kasutada Rahvusraamatukogu digitaalseid kollektsioone: rahvustrükise digitaalarhiiv DIGAR, koostöös teiste raamatukogudega koostatud perioodika digitaalarhiivi DEA ja Eesti veebiarhiivi. Digitaalsete kogude kasutamiseks on nelja Eesti teadusraamatukogu lugemissaalides sisse seatud autoriseeritud töökohad. Teadusartikleid nii eesti kui teistes keeltes on kõigil huvilistel võimalik leida läbi Rahvusraamatukogu otsinguportaali.

 

Eesti raamatukoguvõrk

Eesti raamatukoguvõrgu moodustavad 926 raamatukogu: 532 rahvaraamatukogu, 40 teadus- ja erialaraamatukogu ning 354 kooliraamatukogu (Rahvusraamatukogu statistika andmebaas 2017).

Rahvusraamatukogu koordineerib teadus- ja arendusasutusena eesti raamatukoguvõrgu koostööd ning nõustab Eesti raamatukogusid erialases tegevuses.

Rahvaraamatukogud on omavalitsuse asutused, mille tegevust koordineerib Kultuuriministeerium. Rahvaraamatukogude koostöö korraldamiseks on Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud Rahvaraamatukogude nõukogu.

Teadus- ja erialaraamatukogud on Eesti Rahvusraamatukogu, ülikooliraamatukogud, teiste kõrgkoolide raamatukogud ja mitmesuguste asutuste erialaraamatukogud.

Kooliraamatukogud on õpiprosessi toetajatena õppeasutuse osaks, jagunedes riiklikeks ja kohalike omavalituste juurde kuuluvate asutuste raamatukogudeks.

Raamatukoguühendused

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium
Eesti Muusikakogude Ühendus
Eesti Kunstiraamatukogude Ühendus

 

Rahvusvahelised raamatukoguühendused

Rahvusvahelised raamatukoguühendused ning Eesti raamatukogude osalemine rahvusvaheliste raamatukoguühenduste töös. 

Bibliotheca Baltica – Läänemere maade raamatukogude ühendus, mis arendab teadusalast koostööd, tagab kultuuripärandi säilivuse ning kättesaadavuse õppe- ja uurimistööde vajadusteks.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu

CDNLConference of Directors of National Libraries / Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents. Organisatsiooni põhitegevus on rahvusraamatukogude integratsiooni tugevdamine ja ühisprojektide algatamine. Kokkusaamine toimub igal aastal koos IFLA aastakonverentsiga.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu  

CENLConference of European National Librarians / Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents. Euroopa Nõukogu organisatsiooni kuuluvate riikide rahvusraamatukogude juhtide valitsusväline organisatsioon, mille eesmärgiks on koostöö edendamine ja ühisprojektide algatamine. Euroopa rahvusraamatukogude veebivärav Euroopa Raamatukogu pakub teavet Euroopa rahvusraamatukogude, nende kogude ja teenuste kohta, võimaldades neile juurdepääsu ja ühisteenuste kasutamist. Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu

CERLConsortium of European Research Libraries / Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium. Organisatsioon toetab Euroopa teadusraamatukogude arengut, parandab juurdepääsu Euroopa trükipärandile ja loob enne 1830. aastat käsitsi trükitud raamatute koondandmebaasi.
Eestist esindatud: Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

CLCLISConsortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specalists / Õigusinfokeskuste ja Õigusinfospetsialistide Konsortsium. Toetab õigusraamatukogude ja õigusinformatsiooni keskuste loomist ja arengut, õigusinformatsiooni ressursside hankimist ja levikut ning rahvusvahelist koostööd.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu

EAHILEuropean Association for Health Information and Libraries / Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Ühendus. Tõhustab meditsiiniraamatukogude komplekteerimist ja teenindust, korraldab täiendusõpet ning arendab Ida- ja Kesk-Euroopa meditsiiniraamatukogude tööd.
Eestist esindatud: Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

EBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations / Euroopa Raamatukogu-, Info-ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo. Esindab raamatukogu- ja infotöötajaid Euroopa komisjonis, Parlamendis, Regionaalkomitees, Ministrite Nõukogus ja Euroopa Nõukogus, teavitab oma liikmeid Euroopa Liidu arengusuundadest. Peamised huvivaldkonnad: autoriõigus, kultuur, telemaatika, infotehnoloogia. Eestist esindatud: MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

EIAEuropean Information Association / Euroopa Infoühendus. Tõhustab Euroopa ühenduste infoteenuste haldamist ja rakendamist, edendab bibliograafia uurimistööd, teeb koostööd samu ülesandeid täitvate organisatsioonidega.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu

ELAGEuropean Library Automation Group / Euroopa Raamatukogude Automatiseerimise Ühendus. Raamatukogude automatiseerimise tehniliste küsimustega tegelevate Euroopa juhtivate raamatukogude ja infokeskuste spetsialistide töörühmi koondav ühendus.

IALLInternational Association of Law Libraries / Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Ühendus. Edendab õigusraamatukogude ning teiste õigusinformatsiooni koguvate ja vahendavate institutsioonide koostööd.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu

IAMLInternational Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres / Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Ühendus. Toetab ja arendab muusikaraamatukogude tegevust, edendab erialaharidust ja täienduskoolitust ning vahendab rahvusvahelist koostööd. Eestist esindatud:  Eesti Muusikakogude Ühendus

IATULInternational Association of Technological University Libraries / Rahvusvaheline Tehnikaülikoolide Raamatukogude Ühendus. Edendab tehnikaülikoolide raamatukogude infotehnoloogilist arendustegevust, ühtlustab teenindust ning algatab ühisprojekte
Eestist esindatud: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu

IBBYInternational Board on Books For Young People / Rahvusvaheline Noortekirjanduse Nõukogu. Tõhustab lastekirjanduse uurimist, edendab sellealast teadustegevust, toetab kvaliteetsete lasteraamatute väljaandmist ja levitamist, koolitab lastega töötavaid ning lastekirjandusega seotud inimesi.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskus

ICAInternational Council on Archives / Rahvusvaheline Arhiivinõukogu. Arendab parlamendi- ja parteiarhiivide ning arhivaaride teadus- ja erialast koostööd; tagab ajaloolise pärandi säilimise, tutvustamise ning kasutamise võrdsetel ja koostööst lähtuvatel alustel.
Eestist esindatud: Rahvusarhiiv, Eesti Arhivaaride Ühing, Riigikantselei

IFLAInternational Federation of Library Associations and Institutions / Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit. Arendab rahvusvahelist raamatukogunduse alast koostööd. IFLA tegevus on jaotatud sektsioonidesse raamatukogutüüpide ja tegevusalade järgi.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu(RR), Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (TLÜAR), Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ), Eesti Hoiuraamatukogu

IGELU- International Group of Ex Libris Users/ Rahvusvaheline Ex Librise kasutajate ühendus. Raamatukogusüsteemide tootja Ex Librise toodete kasutajaid koondav ühendus, kuhu kuulub üle 300 liikme rohkem kui 40 riigist. Eesmärgks omavaheline infovahetus ja firmale tagasiside andmine ning suuniste pakkumine edasiseks tootearenduseks.

International ISBN Agency / Rahvusvaheline ISBNi Agentuur.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu

International ISSN Centre / Rahvusvaheline ISSNi Keskus.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu

ISKOInternational Society for Knowledge Organization / Rahvusvaheline Teadmuskorralduse Ühing. Arendab teadmiste korraldamise teoreetilisi aluseid ja meetodeid, mida on võimalik kasutada andmebaasides, raamatukogudes, sõnastikes, Internetis jm ning koordineerib sellealast tööd erialaühingute ja -institutsioonide vahel. Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu

LIBERAssociation of European Research Libraries / Euroopa Teadusraamatukogude Liit. Edendab raamatukogudevahelist koostööd ja osaleb vahendajana Euroopa teadusraamatukogude võrgu pikaajaliste arengukavade kujundamisel, esindab Euroopa teadusraamatukogusid, et arendada koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Eestist esindatud: Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

MINERVAMInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation / Rahvusvaheline digiteerimisalane koostöövõrgustik.
Eestist esindatud:  EV Kultuuriministeerium

IIPC- International Internet Preservation Consortium/ Rahvusvaheline Veebiarhiveerimise Konsortsium 
2003. aastal loodud konsortsiumi moodustavad 42 mälu- ja teadusasutust 29 riigist ja nende hulgas on esindatud kõik maailma olulisemad veebiarhiivid.
Ühenduse peamine eesmärk on toetada üldkasutatavate standardite, praktikate ning tarkvara loomist ja kasutamist, et tagada Internetis avaldatud informatsiooni säilimist järeltulevatele põlvkondadele. 
Eestist esindatud RR

SIBMASInternational Association of Libraries and Museums of the Performing Arts / Rahvusvaheline Teatriraamatukogude ja -muuseumide Ühendus. Toetab teatridokumentatsiooni alaseid teoreetilisi ja praktilisi uuringuid, arendab koostööd sellel alal tegutsevate inimeste ja asutuste vahel. Eestist esindatud: järgnevad kultuuriasutused

SLASpecial Libraries Association / Erialaraamatukogude Ühendus. Toetab erialaraamatukogude arengut infoühiskonnas ja arendab nendevahelist koostööd.

UNALUNESCO Network of Associated Libraries / UNESCO Ühinenud Raamatukogude Võrk. Toetab raamatukogusid UNESCO põhieesmärkidega seonduvates ettevõtmistes, loob sidemeid põhja- ja lõunapiirkondade raamatukogude vahel.