Veebitunnid õpilastele | National Library of Estonia

Veebitunnid õpilastele

Tule 7. –12. klasside õpilastega tasuta veebitundidesse! 

Praktilised ja aktiivset kaasalöömist eeldavad 45-minutilised veebitunnid toimuvad reaalajas ning on mõeldud ühele klassile korraga. Tunnis on mugavaim kaasa lüüa arvutites, sest vaja on töötada mitmes veebiaknas. Mõeldav on osaleda ka paaristööna - kaks õpilast ühe arvuti taga. Kui aga arvuti kasutamise võimalus puudub, siis põhimõtteliselt muidugi saab hakkama muus nutiseadmeski. Osalejad võivad viibida nii ühises klassiruumis kui ka igaüks oma kodust. 

Valida saab “Libastudes libauudistele” ja “Kiirtee usaldusväärse uurimistööni” tunni vahel. Lisandunud on pilte, fotosid ja artikleid tutvustavate andmebaaside teemaline veebitund “Artiklite ja fotode varalaegas”.

 

UUS! Pakume gümnaasiumiastme õpilastele teisipäeviti veebitunde ka teemapaketina “Infolabürint- eluks valmis?!”

See annab võimaluse ühel päeval osaleda kolmes erinevas info- või meediapädevust arendavas veebitunnis järjest.   

Eesmärk: 

 • arendada noorte infopädevust ja kriitilise mõtlemise oskust, 

 • suunata kasutama ja usaldama teaduspõhist kirjandust, 

 • tutvustada andmebaase ja otsinippe, 

 • õpetada orienteeruma keerulisel meediamaastikul. 

Mida teeme: Läbi praktiliste ülesannete omandavad noored kultuuri- ja inforuumis orienteerumiseks vajalikke, õppekavas välja toodud teadmisi ning oskusi. 

Seotud õppeained: uurimistöö alused, eesti keel, meedia, ajaluguVeebitundide ajad leiad broneerimisvormist!Veebitundide kirjeldused

Palun tutvu veebitundide kirjeldustega, mis annavad lühiülevaate tunni sisust ja vormist ning küsimustest, millele veebitunnis vastuseid otsitakse.

Libastudes libauudistele (7.–12. klass) 

Kas oskad meedias levivat infot ja allikaid kriitiliselt hinnata? Kuidas tunned ära valeinfo või pildimanipulatsiooni? Mida tead süvavõltsingute tegemisest?  

Lühitutvustus   

Vaatame elulisi näiteid meediast ning püüame heade nõuannete ja nippide abil kriitiliselt hinnata meediatekste, pilte ja videoid. Läbi arutelu, praktiliste ülesannete ja mängude kiikame pildimanipulatsioonide ning süvavõltsingute maailma.  

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

Läbivad teemad 

Teabekeskkond – õpilane kujuneb teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi. 

Pädevused 

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus – õpilane õpib ennast teostama; toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna, teadma ja järgima ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; austama erinevate keskkondade, sh suhtluskeskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi; tegema koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; mõistab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest. 

 • Digipädevus – õpilane kasutab uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leiab ja säilitab digivahendite abil infot ning õpib hindama selle asjakohasust ja usaldusväärsust. 

 • Õpipädevus - õppija laiendab oma õppekeskkonna võimalusi; kasutab ja seostab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades. 

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, valikaine meediaõpetus 

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (7.–12. klass) 

Kirjutad uurimistööd, aga sinu poolt valitud märksõnadest enam ei piisa? Kuidas leida kiiresti vajalikku, kvaliteetset ja usaldusväärset informatsiooni?   

Lühitutvustus 

Veebitunnis tutvume Rahvusraamatukogu teenustega ning õpime läbi praktiliste ülesannete kasutama e-raamatukogu andmebaase, vaatame üle info hankimise võimalused internetis ja e-raamatukogu keskkonnas ning räägime leitud allikate kasutamisreeglitest. Proovime infootsingut e-kataloogis ESTER ning rahvusraamatukogu otsinguportaalis.  

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

 • Teabekeskkond: õppija tutvub tõhusate teabeotsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja teabekeskkondade kasutamist; arendab kriitilist teabeanalüüsioskust.  

 • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid internetipõhiseid andmebaase ja otsingusüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel.  

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega.  

 • Digipädevus: õppija kasutab uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust.  

 • Õpipädevus: suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet; leida sobivad teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende abi; kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades.  

Seotud õppeained: näited seotud erinevate õppeainetega, sh valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös”  

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Artiklite ja fotode varalaegas (7.–12. klass) 

Kas teadsid, et on olemas koht, kust leiab vanu plakateid või põnevaid fotosid oma kooli või kodukoha kohta? Kuidas leida kiirelt erinevatest digikogudest vajalikku materjali?

Lühitutvustus 

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis tutvume digitaalarhiivis DIGAR olevate plakatite ja ajakirjadega. Portaalis DIGAR Eesti artiklid (DEA) kinnistame otsinippe, uurides, kas meie esivanemate kohta on jäänud ajalehtedesse märkmeid ja mida põnevat sealt kuulsuste kohta leida võib. Fotoarhiivis Fotis avastame, milliseid huvitavaid fotosid kooli või kodukoha kohta arhiivis talletatakse.

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

 • Teabekeskkond: õppija tutvub tõhusate teabeotsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja teabekeskkondade kasutamist; arendab kriitilist teabeanalüüsioskust.  

 • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid internetipõhiseid andmebaase ja otsisüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel.  

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus: tajuda, analüüsida ja väärtustada oma riigi ja rahva kultuuripärandit ning väärtustada kunsti ja loomingut.  

 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega.  

 • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust.  

 • Õpipädevus: suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet; leida sobivad teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende abi; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades.  

Seotud õppeained: ajalugu, valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös” 

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Tutvu ka

Või kutsu