Digitaalne mälu/Digital Memory ​​​​

"Mäluasutuste võimalused ja väljakutsed digimaailmas" 

25. aprillil 2019

 

Digitaalse kultuuripärandi maht aina kasvab, nagu ka kasutajate nõudlus selle järele. Ühelt poolt annab digitehnoloogia mäluasutustele uudseid vahendeid oma kogude tutvustamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. Teiselt poolt esitab see seni olematuid väljakutseid kultuuripärandile juurdepääsu tagamises ja selle õiguspärases kasutamises ning isikuandmete kaitses.   

25. aprillil toimub rahvusraamatukogus ühepäevane seminar Digitaalse mälu/Digital Memory seminaride sarjast. Autoriõigusest ja isikuandmete kaitsest mäluasutuste töös jagavad kogemusi ja annavad head nõu eksperdid Eestist ja mujalt Euroopast. Seminari töökeel on inglise keel.   

Seminari programm registreerimisinfoga täieneb. 

Kontakt:

Korralduslikud küsimused: Ivi Smitt (juhtiv spetsialist - autoriõigus); Ivi.Smitt@nlib.ee; 6307115
Sisulised küsimused: Marianne Meiorg (juhtiv spetsialist - andmekaitse ja õigusinfo); Marianne.Meiorg@nlib.ee; 6307131
Eesti Rahvusraamatukogu kommunikatsioonispetsialist: Kerti Kulper; Kerti.Kulper@nlib.ee; 6307254

 

Introduction in English

"Opportunities and challenges of memory institutions in the digital world" 

April 25th 2019

 

The volume of digital cultural heritage is ever expanding as is the user’s demand for it. On the one hand, digital technology provides memory institutions with novel means to introduce its collections and make them available to the public. On the other hand, it also presents new challenges in ensuring access to cultural heritage, its lawful use and protection of personal data.

The National Library of Estonia organises a full-day seminar on April 25th as part of the Digital Memory seminar series. Experts from Estonia and rest of Europe share their experiences and make recommendations on protecting intellectual property and data protection in the work of memory institutions. Working language of the seminar is English!

Programme and registration information follow in due time. 

Contacts:

Organizational queries: Ivi Smitt (Chief Specialist, Copyright); Ivi.Smitt@nlib.ee; 6307115
Content queries: Marianne Meiorg (Chief Specialist; Data Protection and Leagal Information); Marianne.Meiorg@nlib.ee; 6307131
Communication Specialist of National Library of Estonia: Kerti Kulper; Kerti.Kulper@nlib.ee; 6307254

Kõnelejad / Speakers

Info kõnelejate ja panelistide kohta täieneb. 

Information on Speakers and Panelists will be added in due time.

 

 

Jurģis Īvāns 

Läti Kultuuriministeeriumis autoriõiguse vanemõigusnõunik.

Senior Legal Advisor in the Copyright Unit at the Ministry of Culture of Latvia. 

Ta on ka autoriõiguse ning info- ja kommunikatsiooniõiguse lektor Läti Rahvusraamatukogu kompetentside arenduskeskuses. Varem on ta olnud autoriõiguse spetsialist Läti Rahvusraamatukogus ning olnud Euroopa Intellektuaalomandi Ameti orbteoste andmebaasi Läti pädeva asutuse esindaja. 

He is a teacher of copyright and information and communication right at the Competence Development Centre of the National Library of Latvia. Jurģis Īvāns has been the Copyright Manager of Digital Library at the National Library of Latvia and representative of the National Authority of EUIPO orphan works database in Latvia.

 

 Szabolcs Dancs 

Ungari Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste tegevdirektor

CEO of National Library Services at the National Széchényi Library of Hungary

 

Ta on olnud rahvusraamatukogus erinevatel ametikohtadel (juhtiv nõunik, projektijuht ja kogude arenduse direktor) ning olnud Ungari Teaduste Akadeemia raamatukogu kogude arenduse juht.  
Szabolcs Dancs koordineerib raamatukogude standardimistegevusi Ungaris, haldab raamatukogude ühiskataloogi ja tegeleb autoriõiguse küsimustega. Ta on metaandmete ekspert ning vahendab Ungari Rahvusraamatukogu seisukohti õigusloomeprotsessides, sh EL-i direktiivide ülevõtmisel, peamiselt autoriõiguse teemadel. Ta on UNESCO Ungari Rahvusliku Komisjoni liige ja kuulub kahe Ungari raamatukogundusajakirja toimetuskolleegiumi.  

Formerly, he held various positions at NSL (Chief Advisor, Director of Projects and Director of Collection Development). He has also worked as the Head of Collection Development at the Library of Hungarian Academy of Sciences. Szabolcs Dancs is currently coordinating library standardisation activities in Hungary and his main responsibilities include the management of union catalogue and copyright issues. He is an expert in metadata and conducts background checks in copyright issues, mediates NLS’ position on the drafts of legislative proposals and represents NSL in the implementation of EU directives, mainly in the field of copyright. He is a member of the Hungarian National Commission for UNESCO and the editorial board of two Hungarian library journals.


Jerker Rydén  

Rootsi Rahvusraamatukogu vanemõigusnõunik

Senior Legal Adviser at the National Library of Sweden

 

Peamiselt töötab ta autoriõiguse, isikuandmete kaitse alal ning muude kogude kättesaadavaks tegemisega seotud õigusküsimustega. Viimastel aastatel on ta olnud riiklik ekspert ning osalenud Rootsi autoriõiguse seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja elektroonilise säilituseksemplari seaduse läbivaatmises. Ta on osalenud läbimüüdud teoste vastastikuse mõistmise memorandumi läbirääkimistel, mille tulemused kajastuvad EL-i autoriõiguse direktiivi eelnõu artiklitesse 7-9. Jerker Rydén on olnud Rootsi Muinsuskaitseameti vanemõigusnõunik, varasemalt ka jurist, Rootsi advokatuuri ning intellektuaalomandi õiguse ekspertkomisjoni liige. Ta on omandanud LL.M ja BBA kraadid Stockholmi Ülikoolis, olnud nooremkohtunik Uddevalla piirkonnakohtus. Ta on õigusalase teabe usaldusnõukogu liige Stockholmi Ülikoolis.  

He assists the National Librarian as well as the different departments of the Library in legal matters, especially copyright, data protection and other legal matters relevant to the making available of the library’s CorpusOver the past years Jerker Rydén has been appointed expert by the Swedish Government and participated in the revision of the Swedish Copyright Act, Data Protection Act and Electronic Legal Deposit Act. He has also negotiated the MoU on Out of Commerce Works, which has resulted in Article 7-9 in the DSM Directive. Prior to joining the National Library in 2007, Jerker Rydén was Senior Legal Counsel of the National Heritage Board. Before that he was Lawyer and member of the Swedish Bar and Member of Sweden Bio ́s Expert Committee on IP Law. After receiving his LL.M and BBA degrees from Stockholm University, Jerker Rydén worked  as Junior Judge at Uddevalla District Court. He currently serves on the Board of the Trust for Legal Information, Stockholm University. 

Esa-Pekka Keskitalo

IT süsteemiadministraator Soome Rahvusraamatukogus 

IT Systems Manager at the National Library of Finland

 

Ta juhib vaba ja avatud lähtekoodiga raamatukogusüsteemi Koha juurutamist mitmes Soome ülikooliraamatukogus. Soome Rahvusraamatukogus vastutab ta ka CRM-süsteemi ja tarkvara arenduskeskkonna eest. Tema varasemad töökogemused on seotud digitaalse säilitamise, teadusuuringute andmehalduse ja asutuste repositooriumide IT-tugiteenustega, samuti avatud teaduse ja avatud juurdepääsu valdkondadega. 

He is leading the implementation of Koha, the free and open source library system, in a number of Finnish university libraries. Esa-Pekka Keskitalo is also responsible for CRM and software development environment at the National Library. His previous experience includes digital preservation, support services for research data management and institutional repositories, as well as open science and open access policy issues. 

 


Anna Mazgal 

Saksa Wikimedia Euroopa liidu poliitika nõustaja Brüsselis.

EU Policy Advisor for for Wikimedia DE based in Brussels.

 

Varem oli ta Centrum Cyfrowe, Poola kultuuri ja hariduse digitaalsete õiguste mõttekoja poliitikajuht. Ta on vabakasutuse (avaliku omandi) ja kasutajate õiguste eest seisva rahvusvahelise ühingu COMMUNIA president. Anna mängib trummi ja tegeleb joogaga. Innuka reisijana peab ta end suureks Eesti fänniks. 

Previously she was head of policy at Centrum Cyfrowe, a Polish think-and-do-tank on digital rights in culture and education. She is President of COMMUNIA Association, an international group of advocates for preservation of public domain and users’ rights. Anna plays drums and likes doing yoga. As an avid traveler, she is also a big fan of Estonia. 

 

 


 

Juozas Markauskas 

 

Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumi (BAAC) asepresident ja Leedu Kultuuriministeeriumi digiteerimisnõukogu liige

(The vice president of Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC
 member of Digitization Board at Lithuanian Ministry of Culture

 

Ta töötab nõustaja ja projektijuhina ning omab kogemusi riiklike ja rahvusvaheliste kultuuripärandiprojektide digiteerimise, digitaalse säilitamise ja juurdepääsuga seotud strateegiate arendamisel ja rakendamisel. Tema peamised huvivaldkonnad on digitaalse sisu õigustega tähistamine ja taaskasutamine, metaandmed, e-õpe ning IT-teenuste kasutatavus ja kättesaadavus.  

He works as consultant and project manager and has experience in developing and implementing national and international cultural heritage projects and strategies related to the digitization, digital preservation and access.  His main areas of interest are rights labelling and re-use of digital content; metadata; e-learning; usability and accessibility of IT services".

Programm / Programme

Info täieneb. 

Information will be added in due time. 

Osalustasu / Participation fee

Info täieneb. 

Information will be added in due time. 

Toimumiskoht / Venue

Eesti Rahvusraamatukogu / National Library of Estonia: Tõnismägi 2, 15189 Tallinn

Väike konverentsisaal / Small Conference Hall

Toimunud seminarid / Previous seminars

Vaata ka varasemaid seminare Digitaalse mälu seeriast: http://vana.nlib.ee/traditsioonilised-uritused/index.php?id=13982  

In the meantime, check out the previous seminars from the Digital memory series: http://vana.nlib.ee/traditsioonilised-uritused/index.php?id=13982