Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20, L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22


 

Uudiseid autoriõigustest

 

 • Avalikkusesse lekkinud ELi Nõukogu seisukohad AÕ reformipaketis, sh lingimaksu ja sisufiltreerimise kohta.
  Loe lisaks kommentaare EDRIlt: siit ja siit (7.09.2017)

 • Euroopa Siseturu Komitee (IMCO) hääletas autoriõiguse reformi ettepanekute üle. Hääletustulemused ja kommentaare sellele (08.06.2017)

 •  Euroopa Parlamendi õiguskomisjon (JURI) avaldas raporti projekti autoriõiguse reformipaketi kohta (10.03.2017)

 • EBLIDA üleskutse autoriõiguse erandite kehtestamiseks haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele (märts 2017)

 • Säilituseksemplari seadusega muudetakse autoriõiguse seadust. Muudatus täpsustab teose vaba kasutamise erandit teadustöö eesmärgil. AutÕS § 19 lg 31 sätestab teose kasutamise teksti- ja andmekaeve eesmärkidel. Digitaalarhiivis arhiveeritud säilituseksemplarides on lubatud teksti- ja andmekaeve teadus- ja uurimistöö eesmärgil, kui on tagatud kasutajate autoriseerimine. Muudatus jõustub 01.01.2017

 • Euroopa Kohus tegi täna otsuse, mille järgi e-raamatute laenutamisele laieneb sarnaselt traditsioonilisele raamatule laenutamise erand, kui autorid/õiguste omajad saavad õiglaselt hüvitatud. Kohtuotsuse pressiteade ja infoleht EBLIDA lehel. (10.okt). Kommentaar otsusele Kluweri blogis (21.nov.)

 • Ilmuma hakkas ajakiri Journal of Copyright in Educationd and Librarianship. Ajakirja sisu on avatud juurdepääsuga (open access) ning kättesaadav Creative Commonsi litsentsidega. Vol 1, No 1 (2016). (sept. 2016)
   
 • Uus autoriõiguste pakett Euroopa Komisjonilt! (14.sept. 2016).  CEIPI arvamus paketi kohta (28.nov.)
 • Linkimine volitamata sisule on autoriõiguste rikkumine. EK kohtuotsus. Artikkel siin ja siin (8.sept. 2016)
 • 24.aug avalikustas Statewatch Euroopa Komisjoni autoriõiguse reformi mõjude hindamise eelnõu (pdf). EDRi uudis.
 • Euroopa Komisjon algatas avaliku konsultatsiooni vähendatud käibemaksumäära kohta e-väljaannetele
 • COMMUNIA on teinud ülevaate autoriõiguse parimatest näidetest siseriiklikes õigustes, millest soovitab lähtuda ELi autoriõiguse ühtlustamisel. Eesti autoriõiguse seadus on toodud eeskujuks hariduses. (24.juuni 2016)
 • Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamus - e-raamatu laenutamine on samaväärne paberraamatu laenutamisega. Kohtujurist Maciej Szpunar leiab, et e-raamatute laenutamine mahub direktiivi 2006/115/EÜ ulatusse ega ole vastuolus ühegi ELi õigusaktiga. Praeguses olukorras toodavad raamatukogude ja kirjastajate vahelised litsentsilepingud kasumit kirjastajatele ja teistele vahendajatele, jättes autorid adekvaatse tasuta. Pressiteade kohtujuristi arvamusest (16.juuni 2016).
 • EIFLi seisukohad, sh orbteoste kohta WIPO autoriõiguse komitee istungil (SCCR/32) 9.-13.mai 2016
 • Mõttekoda Lisbon Council avaldas teemalehe - Text and Data Mining for Research and Innovation: What Europe Must Do Next, mis on ametlikult esitatud osana Euroopa Komisjoni avalikust arutelust kirjastajate rollist autoriõiguses ja panoraamivabadusest (juuni 2016) 
 • Lühike ülevaade Google Books projektist ja selle lõppenud õigusvaidlusest (millised argumendid toetavad projekti õiguspärasust) (16.mai 2016)
 • 10.aprillil jõustub AutÕS muudatus, mis puudutab autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivset teostamist ning muusikateoste internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalset litsentsimist. Sellega võetakse üle ELi direktiiv 2014/26, nn. KEO-direktiiv (05.03.2016)
 • Euroopa Komisjon avaldas 23.märtsil 2016 avaliku arutelu, mis käsitleb kirjastajate rolli autoriõiguse väärtusahelas ja avalikes kohtades asuvate teosta kasutamist (nn. panoraamivabadus). Vastuseid arutelule oodatakse kuni 15.juunini 2016
 • 23.märtsil 2016 jõustub uus kaubamärgimäärus (EL) nr 2015/2424. Alates sellest kuupäevast on Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) uus nimetus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Lisateave (08.03.2016)
 • Euroopa Parlamendi uuringuteenistus avaldas e-raamatute teemalise ülevaate. Link ülevaatele (pdf) (15.02.2016)
 • EnDOW projekt avaldas uurimuse orbteoste hoolika otsingu kohta Suurbritannias, Hollandis ja Itaalias. Uudis lähemalt ja uuringu tulemused (9.02.2016)
 • IFLA seisukoht üldsusele laenutamise kohta hõlmab nüüd ka e-raamatute laenutamist. Loe lähemalt (1.02.2016)
 • Euroopa Parlamendis tähistati vabakasutuspäeva (public domain day)! Loe lähemalt (25.01.2016)

 

Kasulikku:

Küsimused-vastused Euroopa Intellektuaalomani (EUIPO) lehel (jaan. 2017)

Autoriõiguse ühtlustamisest Euroopa Liidus/ Summaria Iuridica 2015, nr 5

Intellektuaalomandi õppematerjal (2015)/ EITK

Hea ülevaate Eesti autoriõigusest annab autoriõiguste portaal autor.ee, kus on välja toodud vastavad õigusaktid ning kust leiab lisaks selgitustele ja õppematerjalidele ka vabasid e-raamatuid.

Raamatukogude jaoks on olulised teose vaba kasutamise juhud.

Artiklite refereeringud, raamatu-, artikliviited jm materjal autoriõigusest Euroopa Liidus. Summaria Europensia 2009/4

IP Panorama - üldhariv veebiväljaanne intellektuaalomandist, mille 5. numbris räägitakse autoriõigusest ja 8. numbris autoriõigusest digitaalses keskkonnas. (03.10.2012)

Reet Adamsoo. Intellekutaalne omand teadus- ja arendustöös. - Tartu Ülikooli e-õppematerjal

Rahvusvahelise seminari Digitaalne Mälu "Autoriõigus muutuste tuules" (2011) ettekanded

Ajakiri Vikerkaar nr. 10-11/2011 keskendub muuhulgas autoriõigusele. Läbivaks teemaks on digitaalne keskkond ja autoriõigus.

Autoriõiguse alane info digiteerimise valdkonnast: DIGIVEEB

Creative Commons litsentsid – autor annab kasutajale suuremad võimalused teose kasutamiseks sh kopeerimiseks ja levitamiseks, teatud juhtudel ka muutmiseks. Peamiselt kasutatakse internetis levitatavate materjalide (tekstid, fotod, videod) juures. Lisainfo


Inglisekeelsed materjalid:

How to analyze copyright internationally? By Paul Edward Geller (okt 2014)

Euroopa Komisjoni väljaanne Open Access - opportunities and challenges

2012.a. versioon väljaandest "Copyright for librarians - essential handbook" // Kokkuvõtlik käsiraamat raamatukoguhoidjatele. (11.01.2013)

Intellectual Property and Innovation: A Framework for 21st Century Growth and Jobs- Esseekogu Euroopa juhtivatelt intellektuaalse omandi spetsialistidelt teemal, millises suunas peaks autoriõigus muutuma. (17.09.2012)

IFLA E-Lending Background Paper - E-raamatute laenutamisest, erinevatest ärimudelitest, juriidiline analüüs. (15.05.2012)

IFLA Statement on Orphan Works (14.05.2012)

IFLA Statement on Legal Deposit (14.05.2012)

IFLA: Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives
(01.03.2012)

E-books - Scandinavian Point of Views // Scandinavian Public Library Quarterly (2011) vol. 44, no. 4. E-raamatute õiguslikust määratlusest, laenutamise ärimudelitest, laenutamise praktikast Soomes ja Taanis, Norra Raamatukogude Assotsiatsiooni 6 e-raamatu põhimõttest. (04.01.2012)

Autoriõigus ja raamatukogud – õppematerjal raamatukogudele

IFLA: viis videot autoriõiguse, Open Access ja inimõiguste teemadel

Copyright User - kasutajasõbralikud tekstid selgitamaks autoriõigusi tavakasutajale. Põhineb Suurbritannia õigusel


 digitaalarhiiv digar