Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Summaria Iuridica : 2010-3

SISUKORD

VALIMISSEADUSE MUUTMISEST SAKSAMAAL
Thomas Holzner
Die Verfassungswidrigkeit des Bundeswahlrechts

HUVIDE KONFLIKTI ENNETAMISEST JA TUVASTAMISEST AVALIKUS TEENISTUSES BULGAARIAS
Klaus Schrameyer
Das bulgarische Gesetz über die Vorbeugung und Aufdeckung von Interessenkonflikte

ELEKTROONILINE PRIVAATSUS TÖÖKOHAL
Nicola Lugaresi
Electronic privacy in the workplace : transparency and responsibility

PEREVÄGIVALLAST JA NAISTE KAITSEST HISPAANIAS
Mervi Sarimo
Espanjassa panostettu naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen

MADALALT TASUSTATUD TÖÖST EUROOPAS JA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES
Gerhard Bosch
Low-wage work in five European countries and the United States

EUROOPA SOTSIAALMUDELI TULEVIKUST EUROOPA LIIDU VÕRDSETE VÕIMALUSTE JA TÖÖHÕIVEPOLIITIKA NÄITEL
Beryl Philine ter Haar ; Paul Copeland
What are the future prospects for the European social model? An analysis of equal opportunities and employment policy

ASUTAMISVABADUST EUROOPA LIIDUS KÄSITLEVAST KOHTUPRAKTIKAST TERVISHOIUTEENUSTE VALDKONNAS
Leigh Hancher ; Wolf Sauter

One step beyond? From Sodemare to DocMorris : the EU’s freedom of establishment case law concerning healthcare

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES

VALIMISSEADUSE MUUTMISEST SAKSAMAAL
Thomas Holzner
Die Verfassungswidrigkeit des Bundeswahlrechts
Zeitschrift für Gesetzgebung (2010) Nr. 2, S. 167-192.

Valimisõiguse üheks põhiseaduses sätestatud printsiibiks on valimiste ühetaolisus. Selle põhimõtte kohaselt on igal valijal võrdne arv hääli ja häältel on võrdne kaal, mis tagab võrdse võimaluse valimistulemuste mõjutamiseks. Saksa põhiseaduskohus kuulutas 2008. aasta juulis Saksa valimisseaduse (Bundeswahlgesetz) põhiseaduse artikliga 38 vastuolus olevaks eelkõige valimiste ühetaolisuse printsiibi riive tõttu. Juba 2009. aasta parlamendivalimiste eel käivitus diskussioon valimissüsteemi muutmise üle. Sama aasta septembris valiti Liidupäeva (Bundestag) 17. koosseis aga ikkagi põhiseadusega vastuolus oleva seaduse järgi. „Õige“ valimissüsteemi leidmine on olulise tähendusega, hõlmata tuleb nii kõrgeima võimukandja osalus kui valijahäälte poliitiliseks võimuks realiseerimise viis. Põhiseaduskohus kehtestas seadusandjale valimisseaduse muutmise tähtajaks 30. juuni 2011.

Artikkel kirjeldab valimiste pööratud tulemuse (hääle negatiivse kaalu) probleemi 2005. aastal parlamendi eelmise koosseisu valimistel Dresdenis toimunud järelvalimiste näitel. Hääle negatiivne kaal tähendab valimistel tekkivat efekti, kus valija hääle mõju on tema tahtele vastupidine: partei poolt antud hääled toovad kaasa hoopis kohtade kaotuse või parteile mitteantud hääled võimaldavad lisakohti. Autor tegelebki erinevate lahenduste leidmisega hääle negatiivse kaalu vältimiseks, analüüsides alternatiive põhiseaduskohtu hinnangule toetuvalt, jälgides parteide ja liidutasandi proportsioone, liidumaade nimekirjade jääkhäälte kasutamist ja muudatuste poliitilise teostatavuse aspekti.

Põhiosa artiklist moodustab võimalike lahendusvariantide käsitlus. Kuigi kohus on valimissüsteemi konkreetse ülesehituse jätnud teadlikult lahtiseks, osutab ta siiski võimalikele lähtekohtadele: ülevõidetud mandaatide (Überhangsmandate) teke, otsemandaatide tasaarvestus teise hääle mandaatidega või ka nimekirjade seotusest loobumine. Nendele rajabki autor oma põhjaliku analüüsi.

Töötades läbi võimalike uute valimissüsteemide positiivseid ja negatiivseid külgi, tõdeb autor, et kehtivale süsteemile alternatiivi leidmine on keeruline, sest ideaalset valimissüsteemi pole olemas. Ühe või teise süsteemi kasuks otsustamist raskendab asjaolu, et valimissüsteem on demokraatia tingimustes olulisim võimu jaotamise menetlus, mis mõjutab oluliselt valijate osalusvõimalusi ja parteide mõjuvõimu. Süsteemi muutmine võib mõlemale poolele kaasa tuua ka negatiivset ja kitsendada võimupositsioone. Seega on Saksamaal järgnevatel kuudel oodata tuliseid vaidlusi ja võitlust võimu jagamise pärast. Autor avaldab lootust, et vaatamata sellele suudetakse säilitada vastutustunne nii tundliku teema käsitlemisel ning alternatiivide positiivsete ja negatiivsete külgede vaagimisel ei takerduta parteipoliitilistesse kaalutlustesse.

Refereerinud Tiia Melts

HUVIDE KONFLIKTI ENNETAMISEST JA TUVASTAMISEST AVALIKUS TEENISTUSES BULGAARIAS
Klaus Schrameyer
Das bulgarische Gesetz über die Vorbeugung und Aufdeckung von Interessenkonflikte
Jahrbuch für Ostrecht (2010) Nr. 1, S. 207-223.

Bulgaaria parlament võttis 2008. aasta 16. oktoobril vastu seaduse huvide konflikti ennetamisest ja tuvastamisest, mis jõustus 1. jaanuaril 2009. Seadus reguleerib võimalikke konfliktsituatsioone, mis võivad tekkida riigiametniku erahuvide tõttu tema ametiaja jooksul. Seaduse ajendiks sai Euroopa Komisjoni nõue piirata ja ennetada korruptsiooni, mis jätkas vohamist ka pärast Bulgaaria liitumist Euroopa Liiduga. Seadus on eelkõige oluline riigi majanduse seisukohalt, et nt riigihangete puhul konkureerides ei tekiks põhjendamatuid eelistusi ega antaks erilube.

Korruptsiooni on Bulgaarias püütud ohjata ka varasemate regulatsioonide abil, millest artiklis samuti ülevaade antakse. Nt varandusliku seisu avaldamise kohustuse seadus, mis puudutas kõrgeid  riigiametnikke, seda ka kohaliku omavalitsuse tasandil; avalike teenistujate seadus, mis kehtib aastast 1999, sätestab kohustuse oma varandusliku seisu andmeid iga-aastaselt uuendada. Need seadused ei sisaldanud veel mõistet „huvide konflikt“, uus seadus eristab aga nii poliitiliste kui ärihuvide konflikti. Autor peatub ka avalike teenistujate seaduse 2003. ja 2006. aasta muudatustel.

Autor analüüsib huvide konflikti seadust eri aspektidest. Kõigepealt huvitub autor seadusest kui olemasolevate regulatsioonide lünkade täitjast. Seejärel keskendub ta seaduse sisule, käsitledes seaduse alust ja puudutatud isikute ringi, õigusjärglust, kontrollimehhanisme (nt tuleb riigiametnikul seitsme päeva jooksul pärast ametisse nimetamist või valimist esitada deklaratsioon erahuvide või inkompatiibluse kohta, mis võib põhjustada huvide konflikti), haldus- ja karistusõiguslikke sanktsioone (nt ametist tagandamine, rahatrahv vms) ja küsitavusi võimalike kohtuasjade puhul (nt kes peab vastavate ametkondade tähelepanu huvide konfliktile juhtima).

Autor on seisukohal, et vaatamata sätestatud sanktsioonidele ei taga seadus huvide konflikti korral piisavat läbipaistvust. Kartuses deklaratsiooni avalikustamise tõttu lihtsustada maksuameti ja prokuratuuri juurdepääsu infole, eelistavad paljud oma deklaratsioone siluda (ilustada), üldse tegemata jätta või kasutada variisikuid.

Artiklile on lisatud seaduse tekst saksa keeles (Gesetz über die Vorbeugung und Aufdeckung von Interessenkonflikte).

Refereerinud Tiia Melts

ELEKTROONILINE PRIVAATSUS TÖÖKOHAL
Nicola Lugaresi
Electronic privacy in the workplace : transparency and responsibility
International Review of Law, Computers & Technology (2010/July) no. 2, p. 163-173.

Töötajate ootus interneti ja elektronposti kasutamise privaatsusele töökohal põrkub tööandjate sooviga kontrollida töötajate arvutikasutust. Artikli eesmärk on analüüsida töötajate ja tööandjate huvide konflikti õiguslikke ja eetilisi probleeme.

Kõigepealt tõstatab autor küsimuse, kas ja millises ulatuses on töötajatel õigus kasutada töökohal internetti ja elektronposti isiklikeks vajadusteks. Isikuandmete edastamise ja töötlemise direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud töörühm (DPWP – Data Protection Working Party) peab kõikehõlmavat keeldu ebapraktiliseks ja ebarealistlikuks, kuna see takistab töötajatel saada internetist igapäevaselt vajalikku teavet. Samas rõhutab DPWP, et see on ettevõtte otsustada, kas ja kui suures ulatuses lubatakse töötajatel internetti isiklikeks vajadusteks kasutada.

Euroopa Inimõiguste Kohus teeb kohtuasjas Niemietz vs. Germany selget vahet eraelul ja tööelul. Kohus kinnitab, et inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (Rooma, 1950) artikli 8 järgi on töötajatel õigus privaatsusele ka töökohas.

Järgmisena käsitleb autor tööandjate õigust jälgida töötajate internetikäitumist, jälgimise tingimusi ja eesmärke. Interneti kasutamine isiklikel eesmärkidel võib olla keelatud, reguleeritud või vaikival kokkuleppel lubatud. Kui kasutamine on reguleeritud, siis peaks tööandjate kehtestatud elektroonilise privaatsuse poliitika selgitama vastavaid meetodeid, tingimusi, piiranguid ja tagajärgi. Kui privaatsuspoliitika puudub, ei ole töötajatel õigust internetti isiklikel eesmärkidel kasutada, kuid ka tööandjad ei saa valimatult jälgida töötajate tegevust internetis. Privaatsuspoliitika jõustamine on eeltingimus tööandjatepoolse jälgimissüsteemi rakendamiseks, mis võimaldab kontrollida nii ettevõtte vara kui töötajapoolset tööajakasutust. Tööandjal on kohustus töötajat järelevalvest informeerida. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 järgi tuleb isikuandmeid koguda täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ega tohi töödelda hiljem viisil, mis on vastuolus kõnealuste eesmärkidega.

Kuigi siseriiklikud regulatsioonid on erinevad oma toimimisviisi, kaitse ulatuse ja ametiühingute rolli poolest, baseeruvad need läbipaistvusel ja eetikal. Direktiivis 95/46/EÜ kajastuvad põhimõtted ja nende tõlgendamine DPWP poolt pakuvad juhiseid tööõigusalaste regulatsioonide kooskõlastamiseks.

Kolmandana peatub autor töötajate õigustatud ootusel elektroonilisele privaatsusele töökohal ja vastavatel õiguskaitsevahenditel. Privaatsus ei ole aga absoluutne õigus ja privaatsusel töökohal on raskesti tabatav sisu. Erinevate töökohtade ja -situatsioonidega varieeruvad ootused privaatsusele ning  kaitsele. Kui inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 8 ütleb, et igaühel on õigus eraelu, kodu ning korrespondentsi saladuse austamisele, siis peaks see hõlmama ka töötaja õigust olla kaitstud rämpsmeilide ehk spämmide eest, mis saabuvad tööandja sidevahendite kaudu ja rikuvad õigust privaatsusele. Tööandja peab tagama, et töötajate meiliaadressid oleksid avaldatud vaid tööga seotud eesmärkidel ning keelama nende kogumise ja kasutamise muudel eesmärkidel.

Artikli lõpuosas käsitletakse elektroonilise privaatsuse poliitikat ja selgitatakse sellega seotud organisatsioonilisi küsimusi ning tehnoloogilisi meetmeid.

Kokkuvõttes jõuab autor järeldusele, et igale organisatsioonile sobivat ühest lahendust on võimatu pakkuda. Üldpõhimõtted nagu läbipaistvus, õiglus, vastutustundlikkus ja mõistlikkus ning direktiivi 95/46/EÜ artiklis 6 sätestatud spetsiifilised andmekaitsepõhimõtted (vajalikkus, seaduslikkus, proportsionaalsus, turvalisus jt) mängivad põhilist rolli internetikasutuse reguleerimisel töökohas.

Refereerinud Mari Teede

PEREVÄGIVALLAST JA NAISTE KAITSEST HISPAANIAS
Mervi Sarimo
Espanjassa panostettu naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen
Haaste (2010) nr. 2, s. 16-17.

Hispaanias hakati naistevastase vägivalla probleemiga tõsisemalt tegelema 90ndate aastate lõpus. 2004. aastal võeti vastu seadus naistevastase vägivalla ärahoidmiseks. Seadus puudutab nii vägivalda lähisuhetes, seksuaalset ahistamist kui inimkaubandust, raskuspunkt on aga suunatud kaitsele perevägivalla eest.

Autor käsitleb erinevaid võimalusi ohvrite abistamiseks ja kaitseks. Lisaks seadusele kuuluvad naistevastase vägivalla vastu võitlemise abinõude hulka ka meeste ja naiste võrdsuse rõhutamine, nulltolerantsi populariseerimine, laste ja noorte õpetamine ning ametnike pidev koolitamine.

Vägivallaohvritega tegeleb Hispaanias eraldi väljaõppe saanud politseiüksus (Servicio de Artencion a la Familia). Asja menetlemine on jagatud erinevate üksuste vahel nii, et kuriteo uurimisel ei tarvitse ohver kohtuda kuriteo toimepanijaga.

Koduvägivalla ohvrid registreeritakse. Kõrge vägivallariskiga rühmadesse kuuluvatele naistele võimaldatakse täiendavaid turvameetmeid, sh pidev järelevalve ja otsekontakti võimalus.

Alates 2009. aasta juulist võeti kasutusele lähenemiskeelu saanud isikute elektrooniline järelevalve. Lähenemiskeelu peab kinnitama kohtunik. Keelu saaja on kohustatud kandma vastavat võru, mis võimaldab jälgida tema liikumist ning annab häiret ohvrile lähenemise korral.

Perevägivalda tunda saanud naistele ja vägivalla käes kannatanud prostituutidele on Hispaanias ette nähtud rida tugiteenuseid, nagu nt 24-tunnine tasuta telefoniteenus (eri keeltes), turvakodud ja -keskused, kus antakse ka psühholoogilist abi. Turvakeskused pakuvad vägivallaohvritele ja nende lastele tuge ja peavarju vajadusel mitmeks päevaks. Ohvreid püütakse aidata ka majanduslikult, kuna enamus abivajajatest on väikese sissetulekuga.

Vägivallavastase võitluse ühe osana nähakse probleemi avalikustamist ja teadvustamist. Sel eesmärgil korraldatakse kampaaniaid ja viiakse läbi internetipõhiseid koolitusi. Ennetustöö raames peetakse  seminare ja tehakse vastavaid uuringuid. Hispaanias suri perevägivalla ohvrina 2009. aastal 55 naist, mis on neljandiku võrra vähem kui eelmistel aastatel.

Kokkuvõtteks tõdeb autor, et Hispaanias on küll palju tehtud naistevastase vägivalla ärahoidmiseks, kriminaalmenetluse parandamiseks ja ohvrite kaitseks, kuid probleemid, mis on tingitud erinevatest käitumistavadest ja ohvri vabatahtlikust tagasipöördumisest vägivallatseja juurde, vajavad jätkuvalt lahendamist.

Refereerinud Katrin Ordlik

MADALALT TASUSTATUD TÖÖST EUROOPAS JA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES
Gerhard Bosch
Low-wage work in five European countries and the United States
International Labour Review (2009) no. 4, p. 337-356.

Autor analüüsib tööturu institutsioonide mõju tööhõivele ja madalapalgalise töö osakaalu Ameerika Ühendriikides ja viies Euroopa riigis – Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Suurbritannias, toetudes ka OECD vastavatele andmetele. Madalalt tasustatud töö tingimusi mõjutavad tööturu regulatsioonid nagu näiteks miinimumpalk, aktiivne tööturupoliitika, maksud ja sotsiaalkindlustussüsteemid ning kollektiivsed läbirääkimised.

Artikkel põhineb sihtasutuse Russell Sage Foundation tööhõivepoliitikat käsitleva uuringu tulemustel (http://www.russellsage.org/programs/main/futureofwork). Artiklis võrreldakse Ameerikat Euroopaga selgitamaks, kuivõrd tööturu regulatsioonide jäikus mõjutab valitud äristrateegiaid ja madalapalgalise töö osakaalu ning tingimusi. Tööturu institutsioonide võrdlemisel analüüsiti spetsiifilisi töökohti viiel tegevusalal – kõnekeskused, toidutööstus, kauplused, haiglad ja hotellid. Uuringud näitasid riikide tööturgude paindlikkust. Mida kiiremini reageerivad palgad muutustele majanduses, seda paindlikum on tööturg. Mida jäigem on süsteem, seda paremini on kaitstud tööturu vähetasustatud osa. Nt reageeris enamik Ameerika firmasid majandussurutisele kulude kärpimisega, mille tulemusena halvenesid töötasustamine ja -tingimused. Mõned firmad valisid alternatiivse tee,  tõstes töötajate produktiivsust innovaatilise lähenemise kaudu töö organiseerimisel ja investeerides töötajate väljaõppesse ning uutesse tehnoloogiatesse. Ameerika nõrgalt reguleeritud tööturu tõttu ei olnud ettevõtetel piiranguid äristrateegiate valikul, mis võimaldas inimkapitali panustada minimaalselt.

Artikkel on jaotatud viide ossa. Esimeses osas esitleb autor peamisi madalapalgalise töö taseme ja arengusuundade uuringutulemusi ning annab ülevaate odavtööjõu põhiomadustest. Madala palga künnis, st millest allpool loetakse palka madalaks, on 2/3 keskmisest palgast. Võrreldavad kuus riiki erinevad üsna palju. Suurim madalapalgalise töö osakaal on Ameerika Ühendriikides, umbes 25%, sellele järgneb 22,7%-ga Saksamaa, oluliselt väiksem on madala töötasu osakaal Prantsusmaal (11,1%) ja Taanis (8,5%).

Teises peatükis analüüsitakse tegureid, mis mõjutavad palgataseme kujunemist nimetatud kuues riigis. Põhjalikumalt peatutakse ametiühingute mõjul ja kollektiivlepingute osal palgataset ja töötingimusi puudutavates kokkulepetes. Madalapalgalise töö väiksema esinemissagedusega riikides (Taani, Prantsusmaa, Holland) on kollektiivlepingutega hõlmatavus suurem kui riikides, kus esineb madalapalgalist tööd rohkem (Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Saksamaa). Erinevalt Prantsusmaast ja Hollandist väheneb Saksamaal tööandjate organisatsioonide hulk. Lepingud miinimumpalga taseme kohta on siduvad ainult mõnes ettevõttes.

Kolmas osa annab ülevaate madalamalt tasustatud tööjõust (nt naised, noored) ja riiklikest meetmetest (toetused, soodustused) tööhõive mõjutamiseks. Madalat palka saab maksta juhul, kui on piisavalt tööjõudu, kes selle palga eest töötavad. Madal töötasu noorte seas  on tingitud vähesest töökogemusest või tööpraktikast õppeaja jooksul. Ebapiisava õppetoetuse tõttu kombineerivad paljud noored õppimist ja töölkäimist. Nt Taanis moodustavad noored suurima osa madalapalgalistest töötajatest, samas on koolist pooliku haridusega väljalangejatel võimalus jõuda kõrgema hariduseni juba töökogemust omades. Naiste tööhõive sõltub riiklikest soodustustest ja heaoluühiskonna toimimisest. Euroopa konservatiivsetes riikides soodustavad riiklikud sotsiaaltoetused naiste tööd kodumajapidamises, mille  tõttu on naiste tööhõivemäär madal. Skandinaavia mudel aga finantseerib teenuseid (nt lapsehoid), mis julgustavad naisi tagasi tööle minema.

Neljandas osas arutleb autor madala kvalifikatsiooniga tööjõu palga ja hõivatuse seose ja palkade ebavõrdsuse välditavuse üle.  Sellise teooria kohaselt peaks palkade väiksem ebavõrdsus Euroopas olema seotud madalama tööhõivega ja suurem ebavõrdsus Ameerika Ühendriikides suurema tööhõivega. Vastupidiselt tavaarusaamisele on  heaoluühiskonna ja kõrge kollektiivsete läbirääkimiste tasemega Taanis ja Hollandis tööhõivemäärad 25-64-aastaste seas kõrgemad kui liberaalsete majandustega Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias, kus palkade ebavõrdsus on palju suurem. Nt Taanis on tööhõivemäär madalama kui gümnaasiumiharidusega töötajate hulgas 63%, Holland ja Prantsusmaa on samal tasemel USA-ga (58%). Suurbritannias on tööhõivemäär madala kvalifikatsiooniga töötajate seas kõrgeim (66%), seda hoolimata miinimumpalga kehtestamisest. Kuue riigi võrdluses on madalaim tööhõivemäär Saksamaal (54%). Tulemused kinnitasid OECD analüüse, mille kohaselt on sissetulekute ebavõrdsus  negatiivses seoses tööjõu osaluse ja tööhõivemääradega.

Viiendas osas teeb autor kokkuvõtteid tööturu institutsioonide mõjust madalapalgalise töö tasemele ja arengule ning tõdeb, et tööturu olemus ei ole seletatav ühegi üksiku regulatsiooniga. Tööhõive kujuneb nõudluse ja pakkumise kaudu tööturul ning on mõjutatud mitmest tegurist. Kuid isegi madalapalgaliste töötajate väikese osakaaluga riikides jääb lahendada probleem, kuidas vältida madala palga pikaajalist negatiivset mõju töötajate karjäärile ja järgnevale põlvkonnale.

Refereerinud Ivi Smitt

EUROOPA SOTSIAALMUDELI TULEVIKUST EUROOPA LIIDU VÕRDSETE VÕIMALUSTE JA TÖÖHÕIVEPOLIITIKA ANALÜÜSI NÄITEL
Beryl Philine ter Haar ; Paul Copeland
What are the future prospects for the European social model? An analysis of equal opportunities and employment policy
European Law Journal. Vol. 16 (2010/May) no. 3, p. 273-291.

Artikli eesmärgiks on hinnata Euroopa sotsiaalmudeli (European Social Model, ESM) mõju Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide sotsiaalpoliitikale. Selgitatakse mudeli definitsiooni ja antakse ülevaade kujunemisloost.

Euroopa sotsiaalmudeli peamiseks käivitajaks nimetatud Euroopa Komisjon on olnud ametliku definitsiooni sõnastamisel ettevaatlik ning viidanud erinevates dokumentides nii Euroopa sotsiaalmudelile kui ka Euroopa sotsiaalsetele mudelitele. Nende mõistete sisu on tõepoolest erinev. Euroopa sotsiaalmudel on ELi tasandil teostatav sotsiaalpoliitika. Euroopa sotsiaalsete mudelite all mõistetakse liikmesriikide poolt ellu viidavaid erinevaid heaolukapitalismi mudeleid.

Euroopa sotsiaalmudeli moodustavad siduvad õigusaktid, mittesiduvad õigusaktid ning ühised normid ja väärtused. Siduvate õigusaktide osakaal on kõige väiksem. Kriitikute hinnangul jääb Euroopa sotsiaalmudeli õigustik (acquis) seetõttu ka hambutuks ja mudeli potentsiaal integreerida liikmesriikide sotsiaalpoliitikat on väike. Vastupidiselt kriitikutele väidavad artikli autorid, et mudelil on arvestatav ja ajas tugevnev integratsioonivõime.

Väite tõestamiseks käsitlevad autorid põhjalikult Euroopa sotsiaalmudeli nurgakiviks nimetatud võrdsete võimaluste ja tööhõive õigustikku. See koosneb 80 õigusinstrumendist, mis varieeruvad siduvatest õigusaktidest (direktiivid ja kollektiivlepingud) mittesiduvate õigusaktideni (resolutsioonid, soovitused, tegevusprogrammid, Euroopa tööhõive strateegia ja sotsiaalse kaasatuse avatud koordineerimise meetod). Õigusinstrumendid reastatakse kronoloogiliselt ja neid analüüsitakse viie parameetri abil: pädevus kehtestada õigusakte, kasutatavad integratsioonitehnikad, suutlikkus võtta vastu otsuseid, siseriiklik õigus ja kontrollisüsteem. Iga parameeter võib avalduda neljas vormis ja varieeruda nõrgast tugeva integratsioonini. Analüüsi tulemusena jõutakse järeldusele, et võrdsete võimaluste ja tööhõive õigustik muutub ajas üha paindlikumaks ning tema potentsiaal integreerida liikmesriikide poliitikat tugevneb.

Artikli viimases osas lisatakse analüüsile poliitiline dimensioon. Autorid hindavad José Manuel Barroso juhitava Euroopa Komisjoni tegevust nelja mudeliga seotud sündmuse taustal, milleks on Lissaboni tegevuskava uuendamine, debatt turvalise paindlikkuse (flexicurity) üle, tööaja direktiivi läbivaatamine ja hiljuti saavutatud pööre renditööd reguleeriva direktiivi suhtes. Autorite hinnangul valmistavad tulemused pettumuse ning kinnitust leiab neoliberalismi väärtustava Barroso komisjoni soovimatus kasutada ära Euroopa sotsiaalmudeli täielikku potentsiaali.

Artikli lõpetuseks väljendavad autorid lootust, et olukord muutub järgmiste, loodetavasti vähem neoliberaalsetele väärtustele orienteeritud Euroopa Komisjoni koosseisude ametisse astumisega. Täies mahus rakendatud ja poliitilise toetusega Euroopa sotsiaalmudelil on piisavalt mõjujõudu liikmesriikide sotsiaalpoliitika suunamiseks ja ühtlustamiseks.

Refereerinud Li Lind

ASUTAMISVABADUST EUROOPA LIIDUS KÄSITLEVAST KOHTUPRAKTIKAST TERVISHOIUTEENUSTE VALDKONNAS
Leigh Hancher ; Wolf Sauter
One step beyond? From Sodemare to DocMorris : the EU’s freedom of establishment case law concerning healthcare
Common Market Law Review (2010) no. 1, p. 117-146.

Kui teenuste osutamise vabadust on patsiendiõiguste raames küllaldaselt käsitletud, siis tervishoiuteenuse pakkumisega seotud asutamisvabadust puudutavat kohtupraktikat ei ole süstemaatiliselt analüüsitud. Artiklis iseloomustatakse tervishoiuteenuste alase kohtupraktika toetumist Euroopa Liidu (EL) aluslepingute sätetele ning tuuakse välja  kohtu hinnangu kontseptuaalne areng.

Sissejuhatuses esitavad autorid kolm aspekti, millele tervishoiuteenuse osutajatega seoses tuleks tähelepanu pöörata:

  1. tervishoiuteenuste pakkujate õigus asutamisvabadust kasutades hakata teenust osutama patsiendi asukohariigis, konkureerides sealsete teenusepakkujatega;
  2. patsientidele konkurentsivõimelise teenuse osutamiseks erainvesteeringute kaasamine ja eraosalus riiklikes raviasutustes;
  3. liikmesriikide valitsuste tegevus avalik-õiguslike fondide kaudu rahastatud arstiabi korraldamisel, mittetulunduslik tegevus ja juurdepääsu soodustamine avalikest allikatest rahastatud arstiabile, kui turul tegutsevad nii mittetulunduslikud kui kasumit taotlevad teenusepakkujad.

Artiklis analüüsitakse esimest aspekti Euroopa Kohtu praktika põhjal. Kohus on teenuse pakkumisega seotud asutamisvabadust puudutavaid sätteid tõlgendanud nii, et turule pääs tuleks garanteerida kõigile ja mitte ainult ühe liikmesriigi piires. Esmalt peatuvad autorid Euroopa Kohtu hinnangul pädevuste jaotusele EL-i ja liikmesriikide vahel ning selgitavad EL-i asutamislepingu mõju tervishoiuteenuste valdkonnas. Kuigi tervishoiuküsimuste üle otsustamisel on liikmesriigid põhimõtteliselt suveräänsed, tuleb tervishoiuteenuste pakkumisel järgida EL-i liikumisvabaduse ja konkurentsiõiguse vastavaid sätteid.

Autorid vaatlevad põgusalt konkurentsireeglite kohaldamist tervishoiuteenuste osutamisel, viitavad regulatsioonide piiratusele ning osutavad kohtuvaidlustele, kus osapooled on aluslepingu sätteid kombineerinud. Artiklis võrreldakse konkurentsiregulatsioone liikumisvabaduse regulatsioonidega ja tuuakse esile olulised menetluslikud erisused. Liikumisvabadust võib piirata avalikes huvides, mida määratletakse Gebhardi kaasuse (C-55/94) põhjal. Autorid käsitlevad majandusliku aspekti võimalikku mõju liikumisvabadusele ja avalikule huvile.

Kohtupraktikat analüüsides ilmneb, et varasemates lahendites on põhiküsimuseks finantstasakaalu hoidmine avalik-õiguslike fondide kaudu rahastatud ja tervishoiuteenuse kasumit taotleva osutaja vahel. Tähelepanu pälvib ka liikmesriikide õigus kehtestada piiranguid, mis peaksid olema proportsionaalsed rahvatervise kaitse tagamise viiside ja vahendite suhtes. Autorid rõhutavad ühtse, süstemaatilise ja tasakaalustatud tegevuse tähtsust.

Pikemalt peatutakse artiklis DocMorrise kohtuasjal, mis on seotud ravimite pakkumisega mitteproviisori poolt. Artikli autorid jõuavad seisukohale, et tervishoiukorralduse ja -teenuse puhul peaks lähtuma teenuse osutamise kvaliteedist, mitte osutajast. Asutamisõigust puudutav kohtupraktika erineb oluliselt patsientide õigusi puudutavatest otsustest, kuigi mõlemal juhul on tegemist avaliku huvi kaitsmiseks seatud piirangutega. Kohtu hinnangul peab patsiendi ja tema õiguste kaitse olema igal juhul tagatud; asutamisõiguse kontekstis, mis tähendab turule juurdepääsu ja konkurentsi, ei ole see põhimõte nii kindel.

Artikli viimases osas tuuakse välja põhimõtted, millega senine kohtupraktika on arvestanud, nagu näiteks avalik huvi, rahvatervise kaitse, patsiendi heaolu, valitsev turusituatsioon.

Kohtupraktika analüüsi tulemusena leiavad autorid, et Euroopa Kohus võib aktsepteerida turule orienteeritud tervishoiusüsteeme, kui need sisaldavad solidaarsuspõhimõtet, seda eriti Lissaboni lepingu ratifitseerimise järel. Samas on selge, et teenusepakkumise turud vajavad regulatsiooni efektiivseks tegutsemiseks ning ühtlustatud ja kooskõlastatud seaduste puudumise tõttu tuleb kohtul täita tasakaalustaja rolli.

Refereerinud Margit Parts

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Cooter, Robert D. ; Gilbert, Michael D. A theory of direct democracy and the single subject rule // Columbia Law Review (2010) nr. 3, lk. 687-730. Otsedemokraatia mõjust õigusloomele.

Dilcher, Gerhard. 150 Jahre Deutscher Juristentag – geglückte Kontinuität im Wandel der Rechtspolitik // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 36, lk. 2634-2640. Saksa juristide konverentsist, mille esmakorraldamisest möödus 150 aastat, õiguspoliitika kujunemise mõjutajana.

Jurtajeva, E. A. Sistemnost i sistematizatsija v zakonotvortšestve : teorija i opõt // Rossiiskaja justitsija (2010) nr. 4, lk. 11-13. Õigusloome süsteemsusest ja süstematiseerimisest.

Krüper, Julian. Lawfirm – legibus solutus? : Legitimität und Rationalität des inneren Gesetzgebungsverfahrens und das „Outsourcing“ von Gesetzentwürfen // Juristenzeitung (2010) nr. 13, lk. 655-662. Probleemidest seaduseelnõude koostamisel.

Sbojeva, A. I. Problemõ võstuplenija v silu regionalnõhh i munitsipalnõhh normativnõhh pravovõhh aktov // Bjulleten Ministerstva Justitsii Rossiiskoi Federatsii (2010) nr. 3, lk. 10-12. Õigusaktide rakendamisega seotud probleemidest Venemaal.

ÕIGUSAJALUGU

Del Duca, Louis F. ; Levasseur, Alain A. Impact of legal culture and legal transplants on the evolution of the U.S. legal system // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 1-29. Õiguskultuuri ja õiguse muutumise mõjust õigussüsteemi arengule Ameerika näitel.

Guk, Pavel. Istoritšeskije etapõ razvitija sudebnogo normotvortšestva v Rossii // Istorija gossudarstva i prava (2010) nr. 8, lk. 13-15. Venemaa kohtute seaduste ajaloolise arengu etappidest.

Karimov, Rim. Istoriko-pravovoi analiz mežgossudarstvennogo sotrudnitšestva v oblasti borbõ s morskim terrorizmom // Istorija gossudarstva i prava (2010) nr. 7, lk. 35-37. Ajaloolis-õiguslik analüüs riikide koostööst võitluses terrorismiga merel.

Knothe, Hans-Georg. David Mevius (1609-1670) – ein herausragender Jurist des Usus modernus Pandectarum // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2010) nr. 3, lk. 536-561. Saksa juristi David Meviuse elust ja tööst (nt Lübecki õiguse kommentaar "Commentarius in ius Lubience").

TSIVIILÕIGUS

Köhler, Helmut. Einschränkungen der Nichtigkeit von Rechtsgeschäften // Juristische Schulung (2010) nr. 8, lk. 665-671. Õigustehingu kehtetuse piirangutest Saksa õiguses.

Murphy, John. The nature and domain of aggravated damages // The Cambridge Law Journal (2010/July) nr. 2, lk. 353-377. Mittevaraline kahju Inglise õiguses.

Reingold, Valeri. Zalog veštšei v lombarde // Baltiiskii juriditšeskii žurnal (2010) nr. 1, lk. 12-16. Pandimajade tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning esemete pantimisest Lätis.

Sarközy, Tamas. Die rechtliche Regelung der ungarischen Privatisierung // Jahrbuch für Ostrecht (2010) nr. 1, lk. 89-96. Erastamise õiguslikust reguleerimisest Ungaris.

Trahhtengerts, L. A. "Jedinaja tehnologija" i sistema ohranõ iskljutšitelnõhh prav // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 3, lk. 30-39. Uute tehnoloogiate (teaduslike avastuste) ainuõiguste kaitsest ja vastavatest lepingutest Venemaa tsiviilkoodeksis.

Tšeremnõhh, G. G. Na smenu osnovam dolžen priiti novõi zakon o notariate // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 2, lk. 13-22. Uue notariaadiseaduse vajalikkusest Venemaal.

Asjaõigus

Böttcher, Roland. Die Entwicklung des Grundbuch- und Grundstücksrechts in den Jahren 2008/2009 // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 23, lk. 1647-1655. Arengutest kinnisvara ja kinnistusraamatuga seotud regulatsioonides Saksamaal aastatel 2008-2009.

Normand, Silvio. Ponjatije modalnosti prava sobstvennosti // Pravovedenije (2009) nr. 3, lk. 230-255. Omandiõiguse probleemidest Prantsusmaal.

Schmid, Michael J. Grundrechte und Gebrauchsrechte des Wohnungseigentümers // Monatsschrift für Deutsches Recht (2010) nr. 2, lk. 64-66. Saksa põhiseaduskohtu seisukohtadest seoses korteriomaniku põhi- ja kasutusõigusega.

Sidorova, J. L. Balanss publitšnõhh i tšastnõhh interessov pri izjatii zemelnõhh utšastkov dlja gossudarstvennõhh ili munitsipalnõhh nužd // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 4, lk. 140-147. Avalike ja erahuvide tasakaalust maatükkide omandamisel riigi või munitsipaalvajadusteks ning Venemaa maakoodeksi tõlgendamisest.

Võlaõigus

Baikov, Aleksandr. Aktualnõje problemõ teorii objazatelstvennogo prava // Baltiiskii juriditšeskii žurnal (2010) nr. 1, lk. 17-36. Läti võlaõigusest.

Faust, Florian. Der Schutz vor reinen Vermögensschäden – illustriert am Beispiel der Expertenhaftung // Archiv für die civilistische Praxis (2010/Aug) nr. 3/4, lk. 555-579. Vastutusest varalise kahju tekitamise korral eksperthinnangu näitel Austrias, Saksamaal ja Šveitsis.

Hendley, Kathryn. Mobilizing law in contemporary Russia : the evolution of disputes over home repair projects // The American Journal of Comparative Law (2010/Summer) nr. 3, lk. 631-678. Õigusteadvusest lepingulistes suhetes Venemaal: kodude remontimisel ehitustööde teostamise kohta esitatud kaebuste põhjal.

Hofmann, Christian. Die Pflicht zur Bewertung der Kreditwürdigkeit // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 25, lk. 1782-1786. Krediidiasutuste kohustustest tarbimislaenude puhul tarbija maksevõimet kontrollida ja EL-i vastava direktiivi rakendamisest.

Insurance Contracts (Reform) Act 2007 // Commercial Laws of Europe (2010/May) lk. 125-233. 23. nov. 2007 Saksamaal vastu võetud, kindlustuslepinguid reguleerivast õigusaktist.

Kroll-Ludwigs, Kathrin. Die Zukunft des verbraucherschützenden Widerrufsrechts in Europa // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2010) nr. 3, lk. 509-535. Lepinguvabadusest ja tarbija lepingust taganemise õiguse tulevikust Euroopas.

Meier-Reimer, Georg. Vertragssprache und Sprache des anwendbaren Rechts // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 35, lk. 2545-2550. Lepingu keele ja rakendatava õiguse suhestuse probleemidest rahvusvahelistes lepingutes.

Mäenpää, Kalle. Contract negotiations and the importance of being earnest // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2010) nr. 4, lk. 322-350. Lepingute sõlmimisest Soomes.

Määttä, Kalle. Pikaluottojen sääntely oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta // Lakimies (2010) nr. 3, lk. 265-279. Kiirlaene reguleerivate õigusaktide muutmise vajadusest majandusõiguslikust vaatenurgast ja kiirlaenudega seotud probleemidest Soomes.

Rodegra, Kay P. Katalogsprache der Reisebranche // Monatsschrift für Deutsches Recht (2010) nr. 12, lk. 667-673. Reisikataloogides sisalduva ja reisipaketiga saadava teenuse erinevuste piiridest.

Rowan, Solene. Reflections on the introduction of punitive damages for breach of contract // Oxford Journal of Legal Studies (2010/Autumn) nr. 3, lk. 495-517. Kahjutasust lepingurikkumise korral Inglismaal.

Schmeel, Günter. Aktuelle Entwicklungen im Bauvertragsrecht // Monatsschrift für Deutsches Recht (2010) nr. 7, lk. 364-371. Ehituslepinguid puudutavatest seadusemuudatustest ja kohtupraktikast Saksamaal.

Szemjonneck, Jan. Die fiducie im französischen Code Civil // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2010) nr. 3, lk. 562-587. Fidutsiaarpandist Prantsuse tsiviilseadustikus.

Sõrõhh, V. M. Obrazovatelnõje uslugi i obrazovatelnõje pravootnošenija : diskussionnõje vzgljadõ i deistvitelnoje soderžanije // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 4, lk. 69-79. Haridusega seotud õigussuhete määratlemisest (nt haridusteenuse osutamise leping) Venemaa tsiviilkoodeksi põhjal.

Wilberg, Hanna. Defensive practice or conflict of duties? Policy concerns in public authority negligence claims // The Law Quarterly Review (2010/July) lk. 420-447. Hooletuse tõttu tekitatud kahju hüvitamisest Kanada ja Suurbritannia kohtupraktika näitel.

Perekonnaõigus

Braun, Stefan. Die Regelungen des Gendiagnostikgesetzes zu "heimlichen Vaterschaftstest" // Monatsschrift für Deutsches Recht (2010) nr. 9, lk. 482-486. Isaduse n-ö varjatud tuvastamisest 1. veebruaril 2010 jõustunud geenidiagnostika seaduse alusel.

Daly, Mary ; Scheiwe, Kirsten. Individualisation and personal obligations – social policy, family policy, and law reform in Germany and the UK // International Journal of Law, Policy and the Family (2010/Aug) nr. 2, lk. 177-197. Saksamaa ja Suurbritannia perekonnaõiguse ja sotsiaalpoliitika reformimisest.

Dauner-Lieb, Barbara. Gütertrennung zwischen Privatautonomie und Inhaltskontrolle // Archiv für die civilistische Praxis (2010/Aug) nr. 3/4, lk. 580-609. Lepinguvabadusest ja varade lahususest abieluvaralepingus.

Döbereiner, Christoph. Die gewillkürte Erbfolge und das Pflichtteilsrecht nach dem neuen französischen Erbrecht // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2010) nr. 3, lk. 588-619. Meelevaldsest pärimisjärglusest ja sundosast Prantsuse pärimisõiguses.

Jelissejeva, A. A. O soveršenstvovanii semeinogo zakonodatelstva v oblasti pravovogo regulirovanija litšnõhh neimuštšestvennõhh otnošenii // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 3, lk. 82-89. Mittevaraliste suhete reguleerimisest Vene perekonnaõiguses ning abielu- ja perekonnakoodeksi tõlgendamisest.

Kroppenberg, Inge. Ist unser Erbrecht noch zeitgemäß? // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 36, lk. 2609-2613. Saksa juristide 68. konverentsi hinnangust 2010. aastal reformitud pärimisõigusele.

Meyer, David D. Fragmentation and consolidation in the law of marriage and same-sex relationships // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 115-133. Samasooliste paaride kooselu ning partnerlussuhete õigusregulatsioonist Ameerika Ühendriikides.

Nizamijeva, O. N. ; Sakulin, R. A. Nekotorõje problemõ formirovanija soderžanija bratšnogo dogovora // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 3, lk. 66-73. Abieluvaralepingu sõlmimise probleemidest Venemaal.

Palmer, Ellie. The Child Poverty Act 2010 : holding government to account for promises in a recessionary climate? // European Human Rights Law Review (2010) nr. 3, lk. 305-316. Laste vaesusest ja õigustest ning vastavast seadusandlusest.

Solovjov, Dmitri. O nekotorõhh aktualnõhh problemahh sovremennogo nasledstvennogo prava Latviiskoi Respubliki // Baltiiskii juriditšeskii žurnal (2010) nr. 1, lk. 42-46. Läti pärimisõiguse aktuaalsetest probleemidest.

Spivack, Carla. The law of surrogate motherhood in the United States // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 97-114. Asendusemaduse õigusregulatsioonist Ameerika Ühendriikides.

Stalford, Helen. The impact of the Treaty of Lisbon on social welfare and family law // The Journal of Social Welfare & Family (2010) nr. 1, lk. 1-3. Lissaboni lepingu mõjust perekonnaõigusele.

Steiner, Claus. Erbschaftssteuer – eine weitere "Reform der Reform" ist notwendig // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 4, lk. 130-131. Pärandi maksustamisest Saksamaal.

Šeršen, T. V. Printsip ravenstva prav suprugov : geneziss i nekotorõje problemõ jego realizatsii v sovremennom semeinom prave Rossii // Rossiiskaja justitsija (2010) nr. 7, lk. 28-31. Abikaasade võrdsetest õigustest Vene perekonnaõiguses.

Woitkewitsch, Christopher. Beerdigungskosten bei Vor- und Nacherbschaft // Monatsschrift für Deutsches Recht (2010) nr. 2, lk. 57-59. Pärandaja matusekulude kandmisest eel- ja järelpärandi korral.

ÄRIÕIGUS

Auger, Jean-Francois. The privatization of public enterprises in the United Kingdom 1979-1987 // Competition and Regulation in Network Industries (2010/Mar) nr. 1, lk. 121-127. Riiklike ettevõtete erastamisest Suurbritannias.

Brown, James R. ; Falaschetti, Dino ; Orlando, Michael J. Auditor independence and the quality of information in financial disclosures : evidence for market discipline versus Sarbanes–Oxley proscriptions // American Law and Economics Review (2010) nr. 1, lk. 39-68. Audiitori sõltumatusest ja tegevuse kvaliteedist.

Capper, David. The unconscionable bargain in the common law world // The Law Quarterly Review (2010/July) lk. 403-419. Briti „ebaõiglase allahindluse“ teooriast ja vastavast kohtupraktikast Iirimaal, Austraalias, Uus-Meremaal ja Kanadas.

Decree 2008-1419 of 19 December 2008 on the Standard Statutes of Single Member Private Limited Liability Companies // Commercial Laws of Europe (2010/Aug) lk. 367-371. Prantsusmaal 19. detsembril 2008 vastu võetud õigusaktist (J.O.R.F. 20129), mis käsitleb piiratud vastutusega äriühingu tegevust.

Delisle, Jaques ; Trujillo, Elizabeth. Consumer protection in transnational contexts // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 135-164. Tarbijakaitseõigusest ja tooteohutusest Ameerika Ühendriikides.

Finger, Michael. A special safeguard mechanism for agricultural imports : what experience with other GATT/WTO safeguards tells us about what might work // World Trade Review (2010) nr. 2, lk. 289-318. GATT/WTO kaitsemeetmetest ja impordipiirangute regulatsioonidest.

Gerner-Beuerle, Carsten ; Schillig, Michael. The mysteries of freedom of establishment after Cartesio // International & Comparative Law Quarterly (2010/Apr) nr. 2, lk. 202-323. Äriühingu asutamisvabadusest ehk asukoha üleviimisest teise liikmesriiki Euroopa Kohtu Cartesio lahendi näitel.

Griffin, Stephen. Shareholder remedies and the no reflective loss principle : problems surrounding the identification of a membership interest // The Journal of Business Law (2010) nr. 6, lk. 461-473. Aktsionäride õigustest eraettevõttes.

Hirte, Heribert. Die Entwicklung des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts in Deutschland im Jahre 2009 // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 30, lk. 2177-2183. Arengutest ja seadusemuudatustest Saksa äri- ja äriühinguõiguses 2009. aastal.

Huhtamäki, Heikki A. Kilpailukieltolausekkeista yrityskauppojen osakassopimuksissa // Lakimies (2010) nr. 3, lk. 357-378. Konkurentsikeelust aktsionäride lepingus ettevõtte ostmisel; konkurentsikeelu pikkusest ja kehtivusest.

Nassall, Wendt. Kapitalersatz bei der GmbH – Abschied für immer oder Wiederkehr in anderer Gestalt? // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 32, lk. 2305-2311. Osaühinguid puudutava pankrotialase õigusregulatsiooni muudatustest Saksamaal.

Ordinance 2008-1161 on the Modernisation of Competition Regulation // Commercial Laws of Europe (2010/May) lk. 239-249. Prantsusmaal 13. nov. 2008 vastu võetud konkurentsiõigust reguleerivast õigusaktist.

Ringe, Wolf-Georg. Company law and free movement of capital // The Cambridge Law Journal (2010/July) nr. 2, lk. 378-409. Siseriiklik õigus ja kapitali vaba liikumine kohtuasjade põhjal (Volkswagen, Thyssen Krupp).

Schnitser, Natalya. A free pass for foreign firms? An assessment of SEC and private enforcement against foreign issuers // The Yale Law Journal (2010/May) nr. 7, lk. 1638-1701. Välisriikide äriühingutest Ameerika Ühendriikides.

Shadikhodjaev, Sherzod. The Russian Trade-Remedy System : peculiarities and future prospects // Review of Central and East European Law (2010) nr. 2, lk. 159-189. Venemaa kaubanduse edendamise abinõude süsteemi iseärasused võrreldes WTO regulatsioonidega.

Sorsa, Kaisa. Proactive law approach and consumer protection – comparing UK and Finnish consumer authorities systems // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2010) nr. 3, lk. 211-231. Proaktiivsest õigusest ja tarbijakaitsest, Suurbritannia ja Soome võrdlus.

Stephan, Andreas. Cartel laws undermined : corruption, social norms, and collectivist business cultures // Journal of Law and Society (2010) nr. 2, lk. 345-367. Kartellidega seotud korruptsioonist, sotsiaalsetest normidest ja kollektivismist.

Thomas, Jeffrey E. Insurance law between business law and consumer law // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 353-367. Kindlustusõigusest Ameerika Ühendriikide õigussüsteemis.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Arnold, Richard. Reflections on the triumph of music : copyrights and performers´ rights in music // Intellectual Property Quarterly (2010) nr. 2, lk. 153-164. Muusika defineerimisest, muusikateoste autoriõigustest ning teoste esitajate õigustest kohtulahendite põhjal: Godfrey vs. Lees, Hadley vs. Kemp, Beckingham vs. Hodgens, Fisher vs. Brooker.

Breakey, Hugh. User's rights and the public domain // Intellectual Property Quarterly (2010) nr. 3, lk. 312-324. Autoriõigustest ja kasutajate õigustest seoses avalikus kasutuses olevate töödega.

Deazley, Ronan. Photography, copyright, and the South Kensington experiment // Intellectual Property Quarterly (2010) nr. 3, lk. 293-311. Kunstiteostest tehtud fotode autoriõiguslikest probleemidest. Suurbritannia kogemus.

Ghafele, Roya. Of war and peace : analysing the international discourse on intellectual property law // Intellectual Property Quarterly (2010) nr. 3, lk. 237-255. Intellektuaalse omandi õigusest rahvusvahelises kaubanduses.

Hofmann, Franz. The right to publicity in German and English law // Intellectual Property Quarterly (2010) nr. 3, lk. 325-340. Isikuõigustest tuntud inimeste kasutamisel kaubanduslikel või reklaami eesmärkidel Inglise ja Saksa õiguses.

Kaljatin, Vitali. Pojavlenija prava izgotovlenija bazõ dannõhh kak znak novogo etapa v razvitii zakonodatelstva ob intellektualnoi sobstvennosti // Baltiiskii juriditšeskii žurnal (2009) nr. 3, lk. 29-37. Andmebaaside loomisega seotud õigusprobleemidest Venemaal.

Maggs, Peter B. The balance of copyright in the United States of America // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 369-376. Ameerika 1976. aasta autoriõiguse seadusest, monopoli võimust (Google) ja juurdepääsust infole.

Pihlajarinne, Taina. Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä // Lakimies (2010) nr. 3, lk. 417-422. Tunnusmärgi kaitsest domeeninimes.

Pila, Justin. Copyright and its categories of original works // Oxford Journal of Legal Studies (2010/Summer) nr. 2, lk. 229-254. Erinevate loominguliikide autoriõigusest Suurbritannias.

Prokofjeva, Maria. Mobilnoje i internet-televidenije : pravovõje problemõ organizatsii veštšanija obštšerossiiskihh objazatelnõhh obštšedostupnõhh telekanalov i sobljudenije iskljutšitelnõhh prav avtorov // Baltiiskii juriditšeskii žurnal (2009) nr. 4, lk. 57-62. Internetitelevisioonist ja telesaadete autoriõigusest.

Riis, Thomas. An integrated Intellectual Property Code : the second step // Intellectual Property Quarterly (2010) nr. 2, lk. 143-152. Ühtsest intellektuaalse omandi seadustikust Suurbritannias.

Robinov, A. A. Problemõ primenenija patentnogo zakonodatelstva v praktike Verhovnogo Suda RF // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 4, lk. 98-104. Ülemkohtu patentidega seotud praktikast ja tsiviilkoodeksi tõlgendamisest Venemaal.

Thakore, Chittam. Reserve-payments from brand-name to generic drug companies : antitrust law violations or a patentee's rights? // Law/Technology (2010) nr. 1, lk. 1-19. Ravimite patentimise probleemidest Ameerika Ühendriikides; geneeriliste ravimite konkurentsisurve vähendamiseks vastu võetud seadusest (Hatch-Waxman Act).

Trahhtengerts, L. A. "Jedinaja tehnologija" i sistema ohranõ iskljutšitelnõhh prav // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 3, lk. 30-39. Uute tehnoloogiate (teaduslike avastuste) ainuõiguste kaitsest ja vastavatest lepingutest Venemaa tsiviilkoodeksis.

KESKKONNAÕIGUS

Guckelberger, Annette. Die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis // Verwaltungsarchiv (2010) nr. 2, lk. 139-158. Veemajandust puudutavast uuest regulatsioonist Saksamaal.

Keessen, Andrea M. ; Van Kempen, Jasper J. H. ; Van Rijswick, Marleen ; Robbe, Jan ; Backes, Chris W. European river basin districts : are they swimming in the same implementation pool? // Journal of Environmental Law (2010) nr. 2, lk. 197-221. Euroopa Ühenduse veepoliitika tugiraamistiku direktiivi (Water Framework Directive) rakendamise probleemidest 11 liikmesriigis (Holland, Luksemburg, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Taani, Rumeenia, Itaalia, Hispaania, Portugal).

Kirchhof, Gregor. Der Schutz vor Feinstaub – subjektive öffentliche Rechte zu Lasten Vierter? // Archiv des öffentlichen Rechts (2010) nr. 1, lk. 29-77. Peentolmuosakestest õhu kvaliteedi mõjutajana, õhuseirest ja põhiõiguste tagamisest.

Matvejeva, E. V. Pravovoi mehhanizm realizatsii ekologitšeskihh prav graždan v Rossii i Germanii: voprossõ terminologii // Ekologitšeskoje pravo (2010) nr. 2, lk.  22-27. Kodanike keskkonnakaitsega seotud õiguste realiseerimise mehhanismist Venemaal ja Saksamaal.

Naiki, Yoshiko. Assessing policy reach : Japan's chemical policy reform in response to the EU's REACH regulation // Journal of Environmental Law (2010) nr. 2, lk. 171-195. Kemikaalipoliitikast Jaapanis ja reformide seostest EL-i kemikaaliohutuse määrusega (REACH).

Sivakov, D. O. Sostojanije i perspektivõ obnovlenija vodnogo zakonodatelstva // Ekologitšeskoje pravo (2010) nr. 1, lk. 15-19. Venemaa veealase seadusandluse uuendamisest.

Thornton, Justine. Significant UK environmental cases : 2009/2010 // Journal of Environmental Law (2010) nr. 2, lk. 315-334. Keskkonnaalastest kohtuasjadest Suurbritannias.

Winter, Gerd. Klimat ne tovar : promežutotšnõje rezultatõ sistemõ torgovli kvotam na võbrossõ // Ekologitšeskoje pravo (2010) nr. 2, lk. 27-33. Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemist. Lisatud tabelid.

Woolley, Olivia. Trouble on the horizon? Addressing place-based values in planning for offshore wind energy // Journal of Environmental Law (2010) nr. 2, lk. 223-250. Taastuvenergiast ja rannikule tuuleenergiarajatiste planeerimisest kohalikul ja regionaalsel tasandil Suurbritannia kogemuse põhjal.

TÖÖÕIGUS

Atkinson, J. L. Does the Sex Discrimination Act provide a right to work part-time for mothers? // The Journal of Social Welfare & Family Law (2010) nr. 1, lk. 47-57. Soolisest diskrimineerimisest tööl, vastavast seadusandlusest ning emade osalise tööajaga töötamisest.

Bortkiewicz, Alicja. Work conditions and respecting of employees’ rights in supermarkets in Poland from the gender equality perspective // Polish Legal Journal (2009) nr. 2, lk. 159-182. Töötingimustest ja töötajate õigustest Poola supermarketites soolisest võrdõiguslikkusest lähtudes.

Forkel, Hans-Walter. Ein gesetzlicher Mindestlohn ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 4, lk. 115-117. Seadusega tagatud ühtse miinimumpalga kehtestamise seaduseelnõust (das Mindestlohngesetz) Saksamaal.

Friemel, Kilian ; Walk, Frank. Neues zur Kündigung wegen Schlecht- und Minderleistung // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 22, lk. 1557-1562. Vallandamisest halbade või ebapiisavate töötulemuste tõttu.

Kaminska, Monika Ewa ; Kahancova, Marta. Emigration and labour shortages : an opportunity for trade unions in new member states? // Polish Legal Journal (2009) nr. 2, lk. 123-157. Emigratsiooni- ja tööalase seadusandluse puudulikkusest ning ametiühingute moodustamisest uutes Euroopa Liidu liikmesriikides.

Pouliakas, Konstantinos ; Theodossiou, Ioannis. Differences in the job satisfaction of high-paid and low-paid workers across Europe // International Labour Review (2010) nr. 1, lk. 1-29. Tööga rahulolu erinevused madala- ja kõrgepalgaliste töötajate seas üheteistkümnes Euroopa riigis (Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Portugal, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia, Taani).

Schubert, Jens M. Das Normalarbeitsverhältnis in der arbeits- und sozialrechtlichen Wirklichkeit // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 36, lk. 2613-2618. Traditsioonilisest töösuhtest (täistööajaga tähtajatu tööleping) muutunud tööturu ja sotsiaalkindlustussüsteemi tingimustes.

Wood, Stephen G. ; Wood, Mary Anne Q. ; Wood, Stephen Q. ; Asbury, Rachel A. The American experience with age discrimination through the lens of nine Supreme Court // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 377-406. Vanuselisest diskrimineerimisest Ameerika tööõiguses ülemkohtute lahendite põhjal aastatel 2004-2009.

SOTSIAALÕIGUS

Antolin, Pablo. Private pensions and financial crisis: how to ensure adequate retirement income from DC pension plans // OECD Journal : Financial Market Trends (2009) nr. 2, lk. 153-173. Soovitusi pensionireformide läbiviimiseks, kindlaksmääratud sissemaksetega kogumispensione puudutavast seadusandlusest.

Brosius-Gersdorf, Frauke. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung für Maßnahmen der künstlichen Befruchtung // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 11, lk. 465-475. Seadusandlikest vastuoludest põhiõiguste kaitse ja sotsiaalkindlustussüsteemide stabiilsuse tagamise vahel kunstliku viljastamisega seotud ravikindlustuse kontekstis.

Dodegge, Georg. Die Entwicklung des Betreuungsrechts bis Anfang Juni 2010 // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 36, lk. 2628-2633. Hooldusõiguse arengust Saksamaal ja 1. septembril 2009 jõustunud seadusemuudatustest.

Flynn, Eilionóir. A socio-legal analysis of advocacy for people with disabilities – competing concepts of "best interests" and empowerment in legislation and policy on statutory advocacy services // The Journal of Social Welfare & Family Law (2010) nr. 1, lk. 23-36. Puudega inimestele osutatavast õigusabist ja advokaaditeenustest Iirimaal.

Harris, Neville. Conditional rights, benefit reform, and drug users : reducing dependency? // Journal of Law and Society (2010) nr. 2, lk. 233-263. Uimastitarvitajate tingimuslikest õigustest (conditional rights) ja sotsiaaltoetustest Suurbritannias.

Perlin, Michael L. An internet-based mental disability law program: implications for social change in nations with developing economies // Law/Technology (2010) nr. 1, lk.  20-34. USA vaimse puudega isikute seadusest.

FINANTSÕIGUS

Alt, Jörg. Warum ist es Zeit für eine "Steuer gegen Armut"? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 4, lk. 109-112. Finantstehingute maksustamisest Saksamaal ja 2009. aasta oktoobris alustatud kampaaniast "Maks vaesuse vastu".

Gulka, L. V. Sistema objazatelnõhh platežei na alkogolnuju produktsiju v Rossii, Moldove i Rumõnii // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 2, lk. 105-110. Alkoholi maksustamisest Venemaal, Moldovas ja Rumeenias.

Kindler, Peter. Finanzkrise und Finanzmarktregulierung – ein Zwischenruf zum 68. Deutschen Juristentag // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 34, lk. 2465-2469. Ekspertide ettepanekust finantsturu reguleerimiseks Saksamaa ja Euroopa finantssektoris.

Kovaltšuk, A. T. Finansovoje pravo – "revmatizm" staroi epohhi ili kompleksnõi reguljator publitšnõhh otnošenii? // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 1, lk. 35-44. Riigi rollist finantsõiguse reguleerimisel finantskriiside taustal.

Krõgina, A. S ; Hamenuško, I. B. Valjutnõje pravonarušenija : maloznatšitelnost ili otsutstvije sostava? // Zakonodatelstvo (2010) nr. 1, lk. 35-40. Valuutaga seotud õigusrikkumistest Venemaal.

Kurtz, Jürgen. Adjudging the exceptional at international investment law : security, public order and financial crisis // International & Comparative Law Quarterly (2010) nr. 2, lk. 325-371. Rahvusvahelise investeerimisõiguse mõjust finantskriisidele Argentiina 2001-2002 finantskriisi näitel.

Kustova, Margarita. Proizvodstvo po delam ob imuštšestvennõhh nalogovõhh pravonarušenijahh v sisteme nalogovõhh protsedur // Pravovedenije (2009) nr. 3, lk. 115-126. Venemaa maksukoodeksist, maksuprotseduuride süsteemist ja maksukuritegudest.

Marian, Omri Y. The discursive failure in comparative tax law // The American Journal of Comparative Law (2010/Spring) nr. 2, lk. 415-470.  Võrdlevast maksuõigusest.

Martini, Mario. Zur Kasse bitte...! Die Bankenabgabe als Antwort auf die Finanzkrise – Placebo, Heilmittel oder Gift? // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 28, lk. 2019-2023. Nn pangamaksust krediidiasutustes erifondi loomiseks võimalike finantskriiside vältimise eesmärgil.

Nakazato, Minoru ; Ramseyer, J. Mark. Tax law, Hiroshi Kaneko, and the transformation of Japanese jurisprudence // The American Journal of Comparative Law (2010/Summer) nr. 3, lk. 721-736. Jaapani maksuõiguse kujunemisest ja Hiroshi Kaneko õigusteooriast.

Nogina, Oksana. Nalogovõje protsedurõ kak sostavljajuštšije nalogovogo protsessa // Pravovedenije (2009) nr. 3, lk. 102-114. Maksuprotseduuridest kui maksuprotsessi osadest.

Pavlenko, S. P. Ossobennosti pravovogo statussa nalogoplatelštšika po nalogu na dohhodõ fizitšeskihh lits // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 3, lk. 110-113. Füüsilisest isikust maksumaksja õiguslikust staatusest Venemaal, maksumaksja mõistest.

Plewka, Harald. Die Entwicklung des Steuerrechts // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 35, lk. 2554-2559. Maksuõiguse arengust ja muudatustest Saksa maksuseadustes 2010. aasta esimeses pooles.

Rutemöller, Michael. Hotelsteuern und Kulturförderabgaben // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 4, lk. 108-109. Muudatustest Saksa maksuõiguses: hotellide käibemaks ja kultuuri finantseerimine, kohalik tarbimismaks.

Tšen, Su. Zakonostroitelstvo Kitaja na fone finansovogo krizissa // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 1, lk. 87-94. Turumajandusest ja finantskriisist Hiinas.

Wernsmann, Rainer. Der Schutz des Sonntags im Steuerrecht // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 4, lk. 124-126. Kaupluste lahtiolekust pühapäeviti ja pühade ajal maksuõiguse, eriti töötajate maksustamise aspektist.

Yinger, John. Municipal bond ratings and citizens’ rights // American Law and Economics Review (2010) nr. 1, lk. 1-38. Omavalitsuse võlakirjade reitingust kui infost investoritele ja kodanike õigustest.

KARISTUSÕIGUS

Agapov, P. V. Osnovanija i printsipõ kriminalizatsii organizovannoi prestupnoi dejatelnosti // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 3, lk. 55-65. Organiseeritud kuritegevuse kriminaliseerimise alused ja printsiibid Venemaal.

Albrecht, Berit. Multicultural challenges for restorative justice : mediators´ experiences from Norway and Finland // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2010) nr. 1, lk. 3-24. Kuriteoohvrite ja kurjategijate lepitamise teooriast ja praktikast Soome ja Norra vähemusrahvuste (sisserändajate ja pagulaste) näitel.

Brettel, Hauke. Gesetzeslücken bei Sicherungsverwahrung nach Verurteilung zu Jugendstrafe // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 4, lk. 121-124. Seaduselünkadest noorte kuritegevusega seotud preventiivse vangistuse regulatsioonis.

Elonheimo, Henrik ; Flinck, Aune. Sovittelu osaksi lähisuhdeväkivallan kontrollia // Haaste (2010) nr. 2, lk. 11-13. Vägivallaga võitlemisest pere- ja lähisuhetes. Soome kogemus.

Estrada, Felipe ; Nilsson, Anders ; Jerre, Kristina ; Wikman, Sofia. Violence at work – the emergence of a social problem // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2010) nr. 1, lk. 46-65. Vägivallast töökohas, selle seosest töökeskkonna ja töötingimustega Rootsis, kajastamisest ajakirjanduses.

Gracia Martin, Luis. Über die notwendige Modernisierung des Strafrechts in der deutschen und spanischen Doktrin // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2010) nr. 6, lk.  323-352. Hispaania ja saksa teadlaste seisukohti karistusõiguse ajakohastamise teemal.

Hannich, Rolf ; Cristoforo, Erardo. Brauchen wir einen besonderen Gerichtsstand für Straftaten im Zusammenhang mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 5, lk. 140-143. Välismissioonidel saksa sõdurite poolt ja nende vastu sooritatud kuritegude menetlemispädevusest.

Hiekka, Marjatta. Eurooppalaista perheväkivallan vastaista sopimusta valmistellaan // Haaste (2010) nr. 2, lk. 14-15. Euroopa Nõukogus ettevalmistatavatest naiste- ja perevastase vägivalla tõkestamise konventsioonidest.

Hunter, Caroline ; Nixon, Judy ; Parr, Sadie. Mother abuse : a matter of youth justice, child welfare or domestic violence? // Journal of Law and Society (2010) nr. 2, lk. 264-284. Laste ja emadega seotud perevägivallast Suurbritannias.

Hörnle, Tatjana. Sollen Verjährungsfristen für den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen verlängert werden? // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2010) nr. 7, lk. 388-398. Arutlustest alaealiste seksuaalse väärkohtlemise kuritegude aegumistähtaja pikendamise üle Saksamaal.

Johansen, Per Ole. An invoice for all season // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2010) nr. 1, lk. 86-99. Arvetega manipuleerimisest kui majanduskuritegevuse liigist Norras.

Kankaanranta, Terhi. Rakennusalan talousrikolliset // Haaste (2010) nr. 2, lk. 30-31. Uuringust, mis käsitleb ehitusega seotud majanduskuritegusid Soomes.

Kašepov, V. P. O protivodeistvii ugolovno-pravovõmi sredstvami võzovam i ugrozam prestupnõhh posjagatelstv na vnutrennjuju besopasnost // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 3, lk. 5-17. Venemaa sisejulgeolekustrateegiast aastani 2020 ning vastavatest meetmetest ja vahenditest Vene kriminaalkoodeksis.

Koskinen, Pekka. Kolmekymmentä vuotta : erään uudistyön anatomiaa // Haaste (2010) nr. 2, lk. 20-21. 30 aastat Soome karistusseadustikku.

Kostiainen, Riikka. Nuorisoväkivallan ehkäisy aloitettava jo lapsuudessa // Haaste (2010) nr. 2, lk. 7-9. Noorte vägivallast ja selle varajase tõkestamise vajadusest.

Kreutz, Marcus. Der Fall Tauss oder : wie weit darf ein Abgeordneter bei Recherchen gehen? // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 14, lk. 599-606. Parlamendiliikme õigusest koguda uurimismaterjali karistusõiguse kontekstis. Saksa parlamendi endise liikme Jörg Taussi kohtuasjast (teda süüdistati laste ja noortega seotud pornograafilise sisuga materjali omamises ja töötlemises).

Kühne, Hans-Heiner. Strafrechtliche und moralische Fragen beim staatlichen Ankauf von illegal erlangten Bankdaten // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2010) nr. 5, lk. 275-285. Valitsuse liikmete poolt teisest riigist (Liechtenstein, Šveits) illegaalselt kogutud pangaandmete ostmise karistusõiguslikust ja eetilisest aspektist.

Laine, Matti. Jengien tarkoitus // Haaste (2010) nr. 2, lk. 32-33. Kampadest ja nende tekkimise põhjustest.

Mehra, Salil K. Law and cybercrime in the United States // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 659-685. Arvuti- ja küberkuritegevust puudutavast seadusloomest Ameerika Ühendriikides.

Peterson, Abby. From Great Britain to Sweden – the import of reassurance policing. Local police offices in metropolitan Stockholm // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2010) nr. 1, lk. 25-45. Suurbritannia kriminaalpoliitika ja kogukondliku politseitöö kogemuste rakendamisest Rootsis.

Schünemann, Bernd. Der deutsch-spanische Strafrechtsdialog im Zeitalter der autoritär-dilettantischen Gesetzgebung // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2010) nr. 6, lk. 353-360. Rahvusvahelisest vastukajast Saksa-Hispaania dialoogile karistusõiguse printsiipide ja ajakohastamise üle.

Slobodanjuk, I. A. Ossobennosti ugolovno-pravovoi politiki v oblasti oboronõ i bezopasnosti gossudarstva v zarubežnõhh stranahh // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 2, lk. 59-69. Kriminaalpoliitikast riigikaitse ja riigi julgeoleku alal erinevates maades (Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa, Suurbritannia, Venemaa).

Spencer, JR. ; Brajeux, Marie-Aimée. Criminal liability for negligence – a lesson from across the channel? // International & Comparative Law Quarterly (2010/Jan) nr. 1, lk. 1-24. Kriminaalvastutusest hooletuse tõttu surma või vigastuse põhjustamisel Inglismaal ja Prantsusmaal.

Šiškarjov, S. N. O soderžanii i definitsijahh korruptsionnõhh pravonarušenii // Zakon i pravo (2010) nr. 4, lk. 10-11. Korruptsioonikuriteo mõistest ja sisust Venemaal.

Vinokurov, V. N. Obštšestvennõje otnošenija kak objekt prestuplenija : za i protiv // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 1, lk. 116-119. Ühiskondlikest suhetest kui kuriteo objektist : kuritegu sooritatakse kellegi huvides.

Wessing, Jürgen ; Biesgen, Rainer. Der 1. Strafsenat des BGH und das Steuerstrafrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 37, lk. 2689-2694. Maksukaristusõigusest, muutunud pädevusjaotusest maksukuritegudega tegelevas Liidu Ülemkohtu kriminaalkolleegiumis ja kohtulahendite revisjonist Saksamaal.

MENETLUSÕIGUS

Ahrens, Martin. Das neue Pfändungsschutzkonto // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 28, lk. 2001-2006. Muudatusest Saksa tsiviilkohtumenetluse seadustikus, mis jõustus 1. juulil 2010 ja puudutab konto arestimise kaitset.

Aleksejevskaja, J. I. Realizatsija publitšnõhh interessov na stadii proizvodstva v sude nadzornoi instantsii v graždanskom protsesse // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 3, lk. 72-81. Avalikust huvist ja inimõiguste kaitsest tsiviilkohtumenetluses Venemaal.

Bittmann, Folker. Änderungen im Untersuchungshaftrecht // Juristische Schulung (2010) nr. 6, lk. 510-514. Muudatustest eeluurimisvangistusega seotud õiguses.

Chacón, Jennifer M. A diversion of attention? Immigration courts and the adjudication of Fourth and Fifth Amendment rights // Duke Law Journal (2010/May) nr. 8, lk. 1564-1633. Immigratsioonipoliitika mõjudest kriminaalmenetlusele. Ameerika kogemus.

Coppo, Benedetta. Comparing institutional arbitration rules : differences and similarities in a developing international practice // International Arbitration Law Review (2010) nr. 3, lk. 100-110. Institutsionaalse vahekohtumenetluse regulatsioonide võrdlevast analüüsist (Austria, Rootsi, Saksamaa).

Filges, Axel C. Die Zukunft des anwaltlichen Berufsrecht – nach der Reform ist vor der Reform // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 36, lk. 2619-2624. Arengutest ja probleemidest advokaatide kutseõiguses ja -eetikas.

Jablokov, N. P. ; Majevskii, S. S. Obštšetaktitšeskije osnovõ vzaimodeistvija sledovatelei s zaštšitnikami pri provedenii sledstvennõhh deistvii v raznõhh situatsijahh // Vestnik Moskovskogo universiteta : pravo (2010) nr. 2, lk. 34-52. Aktuaalsetest taktikalistest küsimustest jälitustegevuses Venemaal.

Keinänen, Anssi ; Tolvanen, Matti. Poistumislupajärestelmä toimii melko hyvin // Haaste (2010) nr. 2, lk. 24-25. Vangide vabastamise süsteemist Soomes.

Krumm, Carsten. Die BAK-Bestimmung anhand von Trinkmengenangaben // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 22, lk. 1577-1579. Ärajoodud vedelikukoguse järgi vere alkoholisisalduse määramisest kohtumenetluses.

Lamprecht, Rolf. Fragwürdige Schweigepflicht // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 4, lk. 117-119. Kohtuniku vastutusest ja vaikimiskohustusest.

Malešin, D. J. Protsessualnaja priroda ispolnitelnogo proizvodstva : dejatelnostnõi analiz // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 1, lk. 62-69. Kohtuotsuste täitmisest Venemaal.

Maxeiner, James R. Cost and fee allocation in civil procedure // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 195-221. Kohtukuludest ja hüvitistest tsiviilkohtumenetluses Ameerika Ühendriikide näitel.

Moltšanov, V. V. Pravdivost svidetelskihh pokazanii v sude (moralnõje aspektõ i problemõ) // Zakonodatelstvo (2010) nr. 1, lk. 69-74. Tunnistajate kohtus antud ütluste tõepärasusest (moraalsed aspektid) Venemaa näitel.

Moss, Giuditta Cordero. Revision of the UNCITRAL Arbitration Rules : further steps // International Arbitration Law Review (2010) nr. 3, lk. 96-99. Muudatustest UNCITRALi (United Nations Commission on International Trade Law) vahekohtumenetluse regulatsioonides.

Myrsky, Matti. Oikeudellinen ratkaisutoiminta – keskustelu vailla loppua? // Lakimies (2010) nr. 3, lk. 410-416. Kohtuotsuse väljakuulutamise tagajärgedest.

Pawlik, Michael. Zur strafprozessualen Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter ausländischer Bankdaten // Juristenzeitung (2010) nr. 14, lk. 693-702. Kriminaalmenetluseks vajalike pangaandmete hankimisest välisriigist ja nende kasutatavusest.

Pham, Tra T. International investment treaties and arbitration as imbalanced instruments : a re-visit // International Arbitration Law Review (2010) nr. 3, lk. 81-95. Rahvusvaheliste investeerimislepingutega seotud vahekohtumenetlusest, investorite kohustustest ja õigustest.

Roxin, Imme. Ambivalente Wirkungen des Beschleunigungsgebotes // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2010) nr. 8, lk. 425-440. Kohtumenetluse kiirendamise põhimõttest kriminaalmenetluses, kahtlustatavate õiguste tagamisest ja menetlusviivituse kompenseerimisest.

Symeonides, Symeon C. Choice of law in the American courts in 2009 : twenty-third annual survey // The American Journal of Comparative Law (2010/Spring) nr. 2, lk. 227-306. Ülevaade erinevate riikide õiguse kohaldamisega seotud kohtuasjadest Ameerika Ühendriikides 2009. aastal.

Wallace, Stuart. The empire strikes back : hearsay rules on common law legal systems and the jurisprudence of the European Court of Human Rights // European Human Rights Law Review (2010) nr. 4, lk. 408-418. Õigusemõistmisest, otseste tunnistuste lubamisest kohtus ning tunnistajate küsitlemise õigusest Iirimaa näitel.

Wohlers, Wolfgang. Das Strafverfahren in den Zeiten der "Eilkrankheit" // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 34, lk. 2470-2475. Kriminaalmenetluse kiirendamisvõimalustest kohtute töökoormuse vähendamiseks.

Zakson, A. J. Institut peresmotra sudebnõhh rešenii v ugolovnom protsesse Frantsii v svjazi s võnessennõm postanovlenijem Jevropeiskogo suda po pravam tšeloveka // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 3, lk. 142-151. Edasikaebamisest kriminaalmenetluses ja inimõigustega seotud kohtulahendite taasläbivaatamise institutsioonist Prantsusmaal.

RIIGIÕIGUS

Abdullina, D. F. Opõt klassifikatsii kulturnoi avtonomii kak spetsifitšeskogo javlenija // Zakon i pravo (2010) nr. 4, lk. 65-67. Kultuuriautonoomia klassifitseerimise spetsiifikast eraisikute ja kollektiivide õiguste tagamisel.

Alekseitšik, Ljubov. K voprossu o ponjatii i pravovom statusse ombudsmena // Baltiiskii juriditšeskii žurnal (2009) nr. 3, lk. 3-13. Ombudsmani mõistest ja ülesannetest.

Andritšenko, L. V. Problemõ pravovogo regulirovanija readmissii // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 3, lk. 18-30. Migratsioonist Venemaal, rahvusvahelistest lepingutest ja koostööst teiste riikidega isikute tagasisaatmisel (readmissioon).

Baum, Lawrence. Judicial specialization and the adjudication of immigration cases // Duke Law Journal (2010/May) nr. 8, lk. 1501-1561. Kohtute spetsialiseerumisest Ameerika Ühendriikides immigratsiooniga seotud kohtuasjade menetlemisel.

Bond, Jonathan. Concerning constitutional courts in Central and Eastern Europe // Journal of Constitutional Law in Eastern & Central Europe (2009) nr. 2, lk. 193-245. Ungari ja Poola põhiseaduskohtute võrdlev analüüs.

Brežnev, O. V. Sudebnõi konstitutsionnõi kontrol pri realizatsii initsiativõ provedenija referenduma Rossiiskoi Federatsii i ego naznatšenii : problemõ pravovogo regulirovanija // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 3, lk. 5-12. Referendumi korraldamise ja tulemuste õiguslikkuse kontrolli reguleerimisest Venemaal.

Claus, Laurence P. ; Kay, Richard S. Constitutional courts as "positive legislators" in the United States // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 479-504. Põhiseaduslikkuse järelevalvest Ameerika kohtutes ja Ülemkohtu praktika mõjust õigusloomele.

Frank, Christoph. Abschaffung des externen Weisungsrechts – die Zeit ist reif // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 5, lk. 147-149. Saksa Kohtunike Liidu nõudmisest kaotada üksikjuhtudel väljastpoolt tulevate korralduste tegemise õigus (nt justiitsministri juhised prokuröridele teatud kohtuasjades).

Heinig, Hans Michael. Sponsoring von Parteiveranstaltungen : verfassungsrechtliche Vorgaben und parteiengesetzliche Konkretisierungen // Juristenzeitung (2010) nr. 10, lk. 485-495. Parteiürituste sponsoreerimisest Saksa põhiseaduse ja parteiseaduse järgi.

Herrmann, Klaus. Staatssekretäre ohne Beamtenverhältnis – organisationssrechtlicher Pragmatismus oder Verstoß gegen Art. 33 Abs. 4 und 5 GG // Verwaltungsarchiv (2010) nr. 3, lk. 377-398. Riigisekretäri kui poliitilise ametniku ametikohast, tegevuslepingust ja sotsiaaltagatistest Saksa põhiseaduse kontekstis.

Kessler, Amalia D. Marginalization and myth : the corporatist roots of France's forgotten elective judiciary // The American Journal of Comparative Law (2010/Summer) nr. 3, lk. 679-720. Prantsuse kohtusüsteemist ja erikohtutest (töökohus, kaubanduskohus).

Kornmeier, Claudia. Rede zu Protokoll // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 16, lk. 676-682. Saksa parlamendi töökorraseaduse muutmisest seoses parlamendiliikmete ettekandmata kõnede (sõnavõttude) protokollimisega.

Krings, Günter ; Hentsch, Christian-Henner. Eckpunkte einer Kodifikation des Staatshaftungsrechts // Zeitschrift für Gesetzgebung (2010) nr. 2, lk. 205-207. Riigivastutusõiguse kodifitseerimisest Saksa Õigusloome Ühingu (DGG = Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung) Berliini foorumi (21. jaanuar 2010) käsitluses.

Kropp, Sabine. Die Ministerialbürokratie als Rollenpartner der Fachpolitiker in den Fraktionen, auf nationaler Ebene und im Mehrebenensystem der EU // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 10, lk. 413-422. Parlamendiliikme kui poliitiku rollitajust fraktsioonis ja valitsuse partnerina (ka EL-i tasandil) Saksa parlamendiliikmete küsitlusuuringu põhjal.

Matvejev, Konstantin. Konstitutsionnoje pravo i etnitšeskije menšinstva. Zapadnojevropeiskii opõt // Baltiiskii juriditšeskii žurnal (2009) nr. 4, lk. 3-7. Etniliste vähemuste õigustest erinevates riikides.

Nußberger, Angelika. Verfassungsgerichtsbarkeit als Krönung des Rechtsstaats oder als Feigenblatt autoritärer Regime? Zu den rechtskulturellen Voraussetzungen für das effektive Wirken von Verfassungsgerichten am Beispiel des Russischen Verfassungsgerichts // Juristenzeitung (2010) nr. 11, lk. 533-540. Saksamaa ja Venemaa põhiseaduskohtute pädevusest.

Postnikov, A. J. ; Pavluškin, A. V. ; Pomazanskii, A. J. O polnomotšijahh organov gossudarstvennoi vlasti subjektov Rossiiskoi Federatsii v sfere investitsionnoi dejatelnosti // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 7, lk. 18-26. Riigivõimuorganite pädevusest investeerimispoliitika reguleerimisel ning avaliku ja erasektori partnerlusest.

Reglament Ministerstva Justitsii Rossiiskoi Federatsii // Bjulleten Ministerstva Justitsii Rossiiskoi Federatsii (2010) nr. 4, lk. 4-5. Venemaa Justiitsministeeriumi reglement.

Richter, Philipp. Briefwahl für alle? // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 14, lk. 606-610. Saksa valimisseadusest ja õigusest kirja teel valida.

Thym, Daniel. Zwischen "Krieg" und "Frieden" : Rechtsmaßstäbe für operatives Handeln der Bundeswehr im Ausland // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 15, lk. 621-630. Sõdurite välismissioonidele saatmise õigusregulatsioonist rahvusvahelise ja riigiõiguse aspektist.

Tšerepanova, J. V. ; Tšesnokova, M. D. ; Glazkova, M. J. O sobljudenii zakonodatelstva v dejatelnosti organov ispolnitelnoi vlasti // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 7, lk. 68-77. Täitevvõimuorganite töö tõhustamisest  Venemaal õigusaktide kvaliteedi ja vastavuse järelevalve teostajana.

Vassiljev, F. P. ; Dugenets, A. S. Antikorruptsionnõje ekspertizõ normativnõhh pravovõhh aktov // Rossiiskaja justitsija (2010) nr. 4, lk. 2-7. Õigusaktide korruptsioonivastasuse ekspertiisist Venemaal.

Wieland, Joachim. Ist eine Quotenregelung zur Erhöhung des Anteils der Frauen in Aufsichtsräten mit dem Grundgesetz und Europarecht vereinbar? // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 33, lk. 2408-2410. Sugude võrdsest kohtlemisest ja kvoodist naiste arvu suurendamiseks ettevõtete ja äriühingute järelevalvenõukogudes.

HALDUSÕIGUS

Asquer, Alberto. Regulatory reform and industrial restructuring : the cases of water, gas, and electricity in Italy // Competition and Regulation in Network Industries (2010/Mar) nr. 1, lk. 85-117. Veevarude, elektri ja gaasi kasutamise uuest regulatsioonist Itaalias.

Bartrip, Peter. No-fault compensation on the roads in twentieth century Britain // The Cambridge Law Journal (2010/July) nr. 2, lk. 263-286. Liikluskindlustusest ja liiklusõnnetuse ohvritele kahju hüvitamisest Suurbritannias.

Blokland, Maarten ; Schouten, Marco ; Schwartz, Klaas. Rejuvenating a veteran benchmarking scheme : benchmarking in the Dutch drinking water sector // Competition and Regulation in Network Industries (2010/June) nr. 2, lk. 130-151. Joogiveesektori regulatsioonist Hollandis.

Bratanovskaja, M. S. Pravovaja organizatsija munitsipalnogo upravlenija bibliotetšnõm delom v Rossii // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 2, lk. 34-42. Kohalike omavalitsuste alluvuses asuvate raamatukogude õiguslikust staatusest Venemaal.

Burgi, Martin. Moderne Krankenhausplanung zwischen staatlicher Gesundheitsverantwortung und individuellen Trägerinteressen // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2010) nr. 10, lk. 601-609. Riigi vastutusest seoses terviseprobleemidega ja ametkondade otsustusvabadusest haiglate planeerimise ja finantseerimise kontekstis.

Cohn, Margit. Legal transplant chronicles : the evolution of unreasonableness and proportionality review of the administration in the United Kingdom // The American Journal of Comparative Law (2010/Summer) nr. 3, lk. 583-629. Mandri-Euroopa ja Suurbritannia õigussüsteemide vastastikusest mõjust; ülemäärasusest ja proportsionaalsusest Briti haldusõiguses.

Custos, Dominique ; Reitz, John. Public-private partnerships // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 555-584. Avaliku ja erasektori partnerlusest Ameerika Ühendriikide kogemuse põhjal.

Dietrich, Jan-Hendrik. Der Schutz der Verfassungsorgane des Bundes im Versammlungsrecht // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 16, lk. 683-688. Koosolekute korraldamise vabadusest ja riigivõimuorganite kaitsest nn rahulike piirkondade seaduses (BefBezG - Gesetz über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane).

Donhauser, Christoph. Neue Akzentuierungen bei der Vergabe von Standplätzen auf gemeindlichen Volksfesten und Märkten // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2010) nr. 15, lk. 931-937. Riigihangetest avalike ürituste (rahvapeod, avalikud turud) korraldamiseks ja nende asukohtade väljaehitamiseks.

Fisch, William B. Plurality of political opinion and the concentration of media in the United States // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 505-531. Sõnavabadusest kui põhiõigusest ja erinevate seisukohtade avaldamisest meedias Ameerika Ühendriikide näitel.

Gärditz, Klaus Ferdinand. Die Verwaltungsdimension des Lissabon-Vertrags // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 11, lk. 453-465. Lissaboni lepingust tulenevatest halduspõhimõtetest Euroopa Liidus ja Euroopa haldusõigusest.

Hillmann, Frank-Roland. Eine Erfolgsgeschichte mit Schönheitsfehlern – die MPU // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 5, lk. 149-153. Juhiloa taotlejate meditsiinilis-psühholoogiliste uuringute (MPU) läbiviimisest ning vajadusest olemasolevat regulatsiooni muuta.

Hoffmann, Helmut. Die Entwicklung des Internet-Rechts bis Mitte 2010 // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 37, lk. 2706-2712. Internetiõiguse (e-õiguse) arengust ja tarbijakaitsest Saksamaal suvest 2009 suveni 2010.

Itzel, Peter. Neuere Entwicklungen im Amts- und Staatshaftungsrecht – Rechtsprechungsüberblick 2009 // Monatsschrift für Deutsches Recht (2010) nr. 8, lk. 426-431. Riigi- ja ametivastutusega seotud kohtupraktikast 2009. aastal.

Jenikejev, Z. D. Orientirõ razvitija juriditšeskogo obrazovanija v sovremennoi Rossii // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 2, lk. 23-33. Juriidilise hariduse arengust Venemaal.

Just, Christoph ; Sailer, Daniel. Die neue Vergabeverordnung 2010 // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2010) nr. 15, lk. 937-939. Riigihankeid puudutavast uuest määrusest, mis jõustus 11. juunil 2010.

Jüngel, Marc ; Fandrey, Alexander. If you can't kill it, bill it – Google Street View als Sondernutzung? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2010) nr. 11, lk. 683-685. Tänavatel ja teedel fotografeerimisest Google'i teenuse Street View tarbeks liiklusseaduse kontekstis.

Karayanidi, Milana S. Regulability of the Internet // Law/Technology (2010) nr. 2, lk. 18-27. Internetti puudutavatest regulatsioonidest kõrge (nt Hiina, Araabia maad) ja madala regulatsiooniga riikides (nt Venemaa, Jaapan, USA).

Kudilinski, Mihhail. Administrativnõje protsedurõ razmeštšenija gossudarstvennogo zakaza // Pravovedenije (2009) nr. 3, lk. 127-132. Riigihanke protseduuride muutustest Venemaal.

Lorse, Jürgen. Der Zeitfaktor im Beamtenrecht // Verwaltungsarchiv (2010) nr. 2, lk. 257-278. Ajafaktorist avalikus teenistuses: traditsioonid ja reformid, eluaegsuse ja tulemuslikkuse printsiibid, personalijuhtimine.

Manannikov, O. V. Predelõ svobodõ petšati : pravovõje aspektõ // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 4, lk. 86-97. Massimeediast, ajakirjaniku eetikast, pressivabaduse piiridest ja vastavast kohtupraktikast Venemaal.

Martini, Mario. Ein Patienten-TÜV für Ärzte? // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 14, lk. 573-583. Saksamaal peatselt käivituvast meditsiiniteenuste (arstide) hindamise portaalist.

Meyer, Susanne. Der Rechtsweg für Klagen gegen Akkreditierungsentscheidungen // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 11, lk. 475-479. Kõrghariduse kvaliteedi tagamisest ja kõrgkoolide akrediteerimisest.

Myrsky, Martti. Yliopistouudistus – yksi askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin? // Lakimies (2010) nr. 4, lk. 649-655. Kõrghariduse reformist Soomes.

Nazarova, Darja. Dostupnost gossudarstvennõhh informatsionnõhh ressursov : vzgljad praktika // Baltiiskii juriditšeskii žurnal (2009) nr. 4, lk. 63-65. Venemaa riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste juurdepääsust informatsioonile.

Nesemann, Tim. Rund ums "Leder" – von der EM 2008 bis zur WM 2010 // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 24, lk. 1703-1707. Jalgpalli suurvõistlustega seotud kohtuasjadest 2008. aasta EM-ist kuni 2010. aasta MM-ini : sportlaste kindlustus ja kehavigastused, fännide staadionikeeld, piletitega hangeldamine jms.

Nieland, Holger. Störerhaftung bei Meinungsforen im Internet // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 21, lk. 1494-1499. Teenusepakkuja vastutusest ja järelevalvekohustusest internetifoorumite näitel ning vastavast kohtupraktikast.

Nikolajev, B. V. Konstitutsionnõi printsip ravnopravija v SŠA : zakonodatelnõje i sudebnõje garantii prav invalidov v sisteme võsšego obrazovanija // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 2, lk. 70-75. Ameerika Ühendriikide seadusandlikud ja kohtulikud tagatised invaliididele kõrghariduse omandamiseks.

Oebbecke, Janbernd. Die Aufgaben des Zweckverbandes // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2010) nr. 11, lk. 665-669. Kohalike omavalitsuste sihtasutuste tegevusest ja ülesannetest.

Onishi, Yuji. Aktuelle Entwicklungen von ÖPP (Öffentlich-Private Partnerschaften) in Japan // Verwaltungsarchiv (2010) nr. 3, lk. 334-350. Avaliku ja erasektori partnerlusest Jaapanis.

Peruginelli, Ginevra. Accessing legal information across boundaries : a new challenge // International Journal of Legal Information (2009) nr. 3, lk. 276-305. Ligipääsust erinevate riikide õigusinfole.

Presnjakov, M. V. ; Tšainov, S. V. Antikorruptsionnõje barjerõ na gossudarstvennoi i munitsipalnoi službe : problemnõje aspektõ novogo zakona // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 3, lk. 13-22. Venemaal 2008. a. vastu võetud korruptsioonivastase võitluse seadusest.

Schoch, Friedrich. Neuere Entwicklungen im Verbraucherinformationsrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 31, lk. 2241-2247. Õigusprobleemidest tarbijate teavitamisel vastavalt 1. mail 2008 jõustunud Saksa tarbijainfoseadusele (VIG - Verbraucherinformationsgesetz).

Schwabe, Jürgen. Desaster im Versammlungsrecht : zwei irreführende Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 17, lk. 720-725. Vastuoludest avalike koosolekute seaduse ja politseiseaduse vahel Saksa põhiseaduskohtu kahe lahendi näitel.

Tsukanov, N. N. Narušil li zakonodatel prezumptsiju nevinovnosti litsa, v otnošenii kotorogo vedjotsja proizvodstvo po delu ob administrativnom pravonarušenii? // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 3, lk. 104-109. Venemaa haldusõigusrikkumiste seadustiku muudatustest, mille kohaselt võidakse karistada liiklusvahendi omanikku ka siis, kui  liiklusvahend ei olnud õigusrikkumise ajal tema valduses.

Waechter, Kay. Raumordnungsziele als höherrangiges Recht // Die Öffentliche Verwaltung (2010) nr. 12, lk. 493-503. Regionaalplaneerimisest ehitusseadustiku ja Liidu Halduskohtu tõlgenduses.

Andmekaitse

Bull, Hans Peter. Die „völlig unabhängige” Aufsichtsbehörde – zum Urteil des EuGH vom 9. 3. 2010 in Sachen Datenschutzaufsicht // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2010) nr. 13, lk. 488-494. Euroopa Kohtu lahendist, mis puudutab üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist.

Curren, Liam ; Boddington, Paula ; Gowans, Heather ; Hawkins, Naomi ; Kanellopoulou, Nadja ; Kaye, Jane ; Melham, Karen. Identifiability, genomics and UK Data Protection Law // European Journal of Health Law (2010/Sept) nr. 4, lk. 329-344. Geeniuuringutest ja Suurbritannia andmekaitseseadusest.

Gola, Peter ; Klug, Christoph. Die Entwicklung des Datenschutzrechts in den Jahren 2009/2010 // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 34, lk. 2483-2488. Probleemidest ja arengutest Saksamaal andmekaitse valdkonnas ajavahemikul juuli 2009 – juuli 2010.

Hornung, Gerrit. Informationen über "Datenspannen" – neue Pflichten für datenverarbeitende Unternehmen // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 26, lk. 1841-1845. Isikuandmete kaitsest ja andmetöötleja kohustusest informeerida klienti kolmandate isikute huvist tema andmete vastu.

Kong, Lingjie. Data protection and transborder data flow in the European and global context // European Journal of International Law (2010/May) nr. 2, lk. 441-456. Andmekaitsest andmete piiriülese liikumise korral.

Kutscha, Martin. Mehr Datenschutz – aber wie? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 4, lk. 112-114. Andmekaitsest Saksamaal ja vajadusest ajakohastada põhiseadusest tulenevaid kaitseabinõusid.

Kühling, Jürgen ; Bohnen, Simon. Zur Zukunft des Datenschutzrechts – nach der Reform ist vor der Reform // Juristenzeitung (2010) nr. 12, lk. 600-610. Andmekaitse tulevikust, Saksamaa andmekaitseseaduse 2010. a. muudatustest.

Scheuring, Michael. Das Gesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften – die richtige Antwort auf die Datenskandale? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2010) nr. 13, lk. 809-811. Muudatustest Saksa andmekaitseseaduses, mis puudutavad andmete kasutamist reklaamiks, turu- ja arvamusuuringuteks.

Schröder, Meinhard. Persönlichkeitsschutz bei Bewertungsportalen im Internet // Verwaltungsarchiv (2010) nr. 2, lk. 205-230. Isikuõigustest, isiku- ja andmekaitsest hindamisportaalides.

Wang, Faye Fangfei. Culture and trust in privacy information protection // International Review of Law Computers & Technology (2010/July) nr. 2, lk. 143-203. Terve ajakiri on pühendatud arvutikuritegevusele, andmekaitsele ja elektroonilisele privaatsusele.

MEDITSIINIÕIGUS

Boemke, Burkhard. Facharztstandard bei fachübergreifendem Bereitschaftsdienst // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 22, lk. 1562-1566. Eriarsti standardist, mis tuleb tagada haiglavalvetes, kui kokkuhoiu tõttu on valvearstide arvu vähendatud ja ühel arstil tuleb täita erinevate valdkondade kohustusi: õiguslik aspekt ja vastutus.

Bosek, Leszek ; Pawliczak, Jakub. Codification of patients’ rights in Poland – the Patients’ Rights Act 2008 // European Journal of Health Law (2010/Sept) nr. 4, lk. 361-383. Patsiendi õigustest Poolas ning vastavast seadusandlusest.

den Exter, Andre. Health system reforms in the Netherlands : from public to private and its effects on equal access to healthcare // European Journal of Health Law (2010/June) nr. 3, lk. 223-233. Hollandi tervishoiusüsteemi reformimisest.

Greasley, Kate. R(Purdy) v DPP and the case for wilful blindness // Oxford Journal of Legal Studies (2010/Summer) nr. 2, lk. 301-326. Eutanaasiast ja vastavast seadusandlusest Suurbritannias.

Hout, F. A. G. ; Nienhuis, E. D. ; Robben, P. B. M. ; Frederiks, B. J. M. ; Legemaate, J. Supervision by the Dutch healthcare inspectorate // European Journal of Health Law (2010/Sept) nr. 4, lk. 347-360. Hollandi tervishoiusüsteemist ning selle järelevalvest.

Nieminen, Liisa. Raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten tahdosta riippumaton hoito perusoikeuksien kannalta – kenen etu ratkaisee? // Lakimies (2010) nr. 4, lk. 537-558. Narkootilisi aineid tarvitavate rasedate sundravi ja põhiõigustega seotud probleemidest.

Roscam Abbing, Henriette D. C. Social justice and healthcare systems in Europe // European Journal of Health Law (2010/June) nr. 3, lk. 217-222. Tervishoiusüsteemidest Euroopas.

Rynning, Elisabeth ; Arnardottir, Oddny Mjöll ; Hartlev, Mette ; Aasen, Henriette Sinding ; Soini, Sirpa. Recent developments in Nordic health law // European Journal of Health Law (2010/June) nr. 3, lk. 279-294. Arengutest Põhjamaade meditsiiniõiguses ning patsiendi õigustest.

Schubert, Gernot. Zwanzig Jahre Gentechnikgesetz – eine Erfolgsgeschichte? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2010) nr. 14, lk. 871-877. Geenitehnoloogia õigusregulatsiooni kujunemisest Saksamaal.

Spickhoff, Andreas. Die Entwicklung des Arztrechts 2009/2010 // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 24, lk. 1718-1725. Meditsiiniõiguse arengust Saksamaal : arsti-patsiendi suhted, arsti vastutus, patsiendi iseotsustusõigus, eutanaasia, valuraha jm.

Syrett, Keith. Mixing private and public treatment in the UK`s National Health Service : a challenge to core constitutional principles? // European Journal of Health Law (2010/June) nr. 3, lk. 235-255. Riiklikust tervishoiuteenusest ning ravikulude kandmisest Suurbritannias.

Šmidt, Vladimir. Pravovõje i moralno-etnitšeskije problemõ evtanazii // Baltiiskii juriditšeskii žurnal (2009) nr. 3, lk. 59-89. Eutanaasiaga seotud probleemidest.

Tamir, Sivan. Direct-to-consumer genetic testing : ethical-legal perspectives and practical considerations // Medical Law Review (2010/Spring) nr. 2, lk. 213-238. Geneetiliste testide tegemisest, geeniuuringutest ning vastavast seadusandlusest.

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Abdelgawad, Elisabeth Lambert ; Becue, Emilie ; Tavernier, Julie ; Lecerre, Line. French law on the detention and return of irregular migrants and the European directive // European Human Rights Law Review (2010) nr. 4, lk. 384-395. Migrantidest ja vastavast seadusandlusest Prantsusmaal.

Adepoju, Aderanti ; Van Noorloos, Femke ; Zoomers, Annelies. Europe’s migration agreements with migrant-sending countries in the global south : a critical review // International Migration (2010) nr. 3, lk. 42-75. Kriitiline hinnang kahe- ja mitmepoolsetele migratsioonikokkulepetele Euroopa riikide ja migrantide päritoluriikide vahel.

Aknazarova, D. R. Reforma administrativnõi justitsii v OON : problemõ i perspektivõ // Vestnik Moskovskogo universiteta : pravo (2010) nr. 2, lk. 53-60. ÜRO senise töökohtu (UN Administrative Tribunal) reformist ning uuest, alates 2010. aastast kehtivast töövaidluste lahendamise korrast ÜRO-s.

Betts, Alexander. Towards a "soft law" framework for the protection of vulnerable irregular migrants // International Journal of Refugee Law (2010/July) nr. 2, lk. 209-236. Illegaalsetest migrantidest, kellele rahvusvaheline pagulaskaitse ei kehti ning vastavast seadusandlusest.

Bonjour, Saskia. Between integration provision and selection mechanism. Party politics, judicial constraints, and the making of French and Dutch policies of civil integration abroad // European Journal of Migration and Law (2010) nr. 3, lk. 299-318. Probleemidest kodanike integratsiooni ja immigratsiooniga Prantsusmaal ja Hollandis.

De Carolis, Daniele. Some features of the harmonisation of international trade law in the third millennium // Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme (2010) nr. 1, lk. 37-72. Ülevaade rahvusvahelise kaubandusõiguse ühtlustamisest 21. sajandil.

Dubinsky, Paul R. International law in the legal system of the United States // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 455-478. Rahvusvahelise õiguse osast ja arengust Ameerika õigussüsteemis.

Global administrative law in the operations of international organizations // International Organizations Law Review (2009) nr. 2, lk. 315-666. Sümpoosion rahvusvaheliste organisatsioonide juhtimisest ja õigusest ning nende rollist ühiskonnas. Koostööprojektid erasektori ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel ning organisatsioonide roll neis.

Gusy, Christoph. Vom neuen Sicherheitsbegriff zur neuen Sicherheitsarchitektur // Verwaltungsarchiv (2010) nr. 3, lk. 309-333. Mõiste "julgeolek" tähenduse muutumisest terrorismivastase võitluse kontekstis.

Heikkilä, Mikaela. Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja kansainvälinen rikosoikeus // Lakimies (2010) nr. 4, lk. 638-643. Sõjakuritegudega seotud kohtuprotsessidest Soomes ja rahvusvahelisest kriminaalõigusest.

Ibragimov, Ahmed. Ponjatije, sistema i znatšenije garantii v sovremennom meždunarodnom prave // Pravovedenije (2009) nr. 3, lk.  221-229. Sotsiaalsete garantiide mõistest, süsteemist ja tähendusest kaasaegses rahvusvahelises õiguses.

Implementing the Convention on Cluster Munitions // Disarmament Forum = Forum du désarmement (2010) nr. 1, lk. 3-56. Artiklid 2008. aasta mais vastu võetud ja 1. augustil 2010 jõustunud kobarpommide keelustamise konventsioonist (CCM – Convention on Cluster Munitions) ja selle rakendamisest, ohvriabist, relvavarude hävitamisest jms.

Kapterian, Gisele. A critique of the WTO jurisprudence on „necessity“ // International & Comparative Law Quarterly (2010) nr. 1, lk. 89-127. WTO seadusandlusest kohtupraktika põhjal, kuivõrd see arvestab kaubanduse liberaliseerimise ja õigusnormide autonoomiaga ning on tagatud legitiimsus ja läbipaistvus. WTO lepingutest: üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade); sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise leping (SPS - sanitary and phytosanitary measures) ; tehniliste kaubandustõkete leping (TBT - technical barriers to trade).

Platonov, J. N. Ekologitšeskaja sfera i jejo meždunarodno-pravovoi status // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 3, lk. 116-124. Keskkonnakaitsest ja biosfääri staatusest rahvusvahelises õiguses.

Polkowska, Malgorzata. Some observations on civil air carrier liability in international air carriage – "accident", "damage" and jurisdiction // Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme (2010) nr. 1, lk. 109-131. Rahvusvaheliste lennundusmõistete ühtlustamisest rahvusvahelistes lepingutes: Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air (Warsaw Convention, 12. Oct. 1929) ; Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Montreal Convention, 28. May 1999).

Ramsey, Lisa P. Free speech and international obligations to protect trademarks // The Yale Journal of International Law (2010) nr. 2, lk. 405-467. Rahvusvaheliste lepingute järgimisest kaubamärgi rahvusvahelise kaitse tagamisel. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonist ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingust (1994).

Ring, Diane. Who is making international tax policy? International organizations as power players in a high stakes world // Fordham International Law Journal (2010) nr. 3, lk. 649-722. Rahvusvaheliste organisatsioonide osast maailma maksupoliitikas.

Rubanov, A. A. Meždunarodnoje kosmitšeskoje pravo i pravo Rossii : globalnõje navigatsionnõje uslugi GLONASS // Gossudarstvo i pravo (2010) nr. 3, lk. 83-89. Rahvusvahelisest kosmoseõigusest, Venemaa ja USA satelliitide positsioneerimise süsteemidest (GPS, GLONASS).

Schladebach, Marcus ; Platek, Olivia Julia. Schwerpunktbereich – Einführung in das Luftrecht // Juristische Schulung (2010) nr. 6, lk. 499-506.  Õhuruumiõiguse probleemidest.

Sliedregt, Elies. European approaches to fighting terrorism // Duke Journal of Comparative & International Law (2010/Spring) nr. 3, lk. 413-427. Terrorismivastase võitluse suundadest Euroopas.

Zohrabjan, R. P. Formõ realizatsii prava narodov na samoopredelenije v meždunarodnom prave i doktrine // Vestnik Moskovskogo universiteta : pravo (2010) nr. 2, lk. 75-85. Rahvaste enesemääramisõiguse ja riigi territoriaalse terviklikkuse aktuaalsetest küsimustest.

Inimõigused

Danailova-Trainor, Gergana ; Laczko, Frank. Trafficking in persons and development : towards greater policy coherence // International Migration (2010) nr. 4, lk. 38-83. Inimkaubanduse ning sotsiaalse ja majandusliku arengu põhjuslikest seostest. Terve ajakirja number inimkaubanduse teemal.

Eriksson, Maria. Justice or welfare? Nordic women´s shelters and children’s rights organizations on children exposed to violence // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2010) nr. 1, lk. 66-85. Lastekaitsest Põhjamaades vabatahtlike organisatsioonide tegevuses.

Gaeta, Paola. The human dimension of international law, "progress or stagnation" : a symposium in honour of Antonio Cassese // European Journal of International Law (2010/Feb) nr. 1, lk. 7-55. Antonio Cassesele pühendatud  sümpoosion inimõigustest rahvusvahelises õiguses.

Goldston, James A. The struggle for roma rights : arguments that have worked // Human Rights Quarterly (2010/May) nr. 2, lk. 311-325.  Mustlaste kui vähemuste õigustest ning kaitsest.

Grigorjan, G. Znatšenije rešenii Jevropeiskogo suda po pravam tšeloveka v rossiiskoi pravoprimenitelnoi praktike i effektivnõje vnutrennije sredstva pravovoi zaštšitõ // Pravovedenije (2009) nr. 3, lk. 212-220. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite tähendusest Venemaa kohtupraktikas.

Hiskes, Richard P. Missing the green : golf course ecology, environmental justice, and local "fullfillment" of the human right to water // Human Rights Quarterly (2010/May) nr. 2, lk. 326-341. Veest kui inimõigusest.

Jessberger, Florian ; Geneuss, Julia. Transnational business and international criminal law // Journal of International Criminal Justice (2010/July) nr. 3, lk. 695-977. Terve ajakiri on pühendatud rahvusvahelisele kriminaalõigusele ja rahvusvahelistele ettevõtetele ning nende seotusele inimõiguste rikkumiste ning rahvusvaheliste kuritegudega.

Joyce, Daniel. Human rights and the mediatization of international law // Leiden Journal of International Law (2010/Sept) nr. 3, lk. 507-527. Rahvusvahelise õiguse ja meedia vahelistest suhetest inimõigustega seoses.

Kalantry, Sital ; Getgen, Jocelyn E. ; Koh, Steven Arrigg. Enhancing enforcement of economic, social, and cultural rights using indicators : a focus on the right to education in the ICESCR // Human Rights Quarterly (2010/May) nr. 2, lk. 253-310. Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelisest paktist (ICESCR) ning õigusest haridusele.

Picod, Agnes. Approaches to poverty : a note from the human rights perspective // East European Human Rights Review (2009) nr. 2, lk. 132-160. Inimõigustel põhinevast lähenemisviisist vaesusele ning rahvusvahelistest meetmetest vaesuse vähendamiseks.

Sellers, M. N. S. Universal human rights in the law of the United States // The American Journal of Comparative Law (2010) Supplement, lk. 533-553. Inimõigusi käsitlevast õigusloomest ja kohtupraktikast Ameerika Ühendriikides.

Stein, Michael Ashley ; Lord, Janet E. Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities : innovations, lost opportunities, and future potential // Human Rights Quarterly (2010/Aug) nr. 3, lk. 689-728. ÜRO puuetega inimeste konventsioonist.

Uhl, Bärbel Heide. Lost in implementation? Human rights rhetoric and violations – a critical review of current European anti-trafficking policies // Security and Human Rights (2010) nr. 2, lk. 119-126. Inimkaubanduse tõkestamisest, valdkonda reguleerivate õigusaktide efektiivsusest ja nende rakendamisest, Euroopa riikide vastavast poliitikast.

Yupsanis, Athanasios. ILO Convention no. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989-2009 : an overview // Nordic Journal of International Law (2010) nr. 3, lk. 433-456. ILO iseseisvates riikides elavate põlisrahvaste ja hõimude konventsiooni ülevaade ja kriitika (Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989, nr 169, jõustus 1991).

Euroopa Liidu õigus

Akman, Pinar. “Consumer” versus “customer” : the devil in the detail // Journal of Law and Society (2010) nr. 2, lk. 315-344. Euroopa Liidu toimimise lepingu (TFEU) artiklist 102 ning klientide ja tarbijate määratlusest EL-i konkurentsiõiguses.

Asp, Petter ; Elholm, Thomas ; Frände, Dan. Eurooppalaisen kriminaalipolitiikan manifesti // Lakimies (2010) nr. 4, lk. 644-648. EL-i kriminaalpoliitikast.

Bülow, Peter. Neues Verbraucherkreditrecht in Etappen // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 24, lk. 1713-1714. Tarbijakrediidilepinguid käsitlevast EL-i direktiivist (2008/48).

Carrera, Sergio ; Wiesbrock, Anja. Whose European citizenship in the Stockholm Programme? The enactment of citizenship by third country nationals in the EU // European Journal of Migration and Law (2010) nr. 3, lk. 337-359. Euroopa kodakondsusest Stockholmi programmi (The Stockholm Programme: an open and secure Europe serving and protecting citizens) taustal.

de Londras, Fiona ; Kingston, Suzanne. Rights, security, and conflicting international obligations : exploring inter-jurisdictional judicial dialogues in Europe // The American Journal of Comparative Law (2010/Spring) nr. 2, lk. 359-413. Põhiõiguste kaitsest rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse suhestuse kontekstis Euroopa Kohtu Kadi & Al Barkaat lahendi põhjal.

Dürrschmidt, Daniel. "Europäisches Steuerrecht" nach Lissabon // Neue Juristische Wochenschrift (2010) nr. 29, lk. 2086-2090. Maksuõigusest Euroopas pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist; Euroopa Liidu ja siseriikliku õiguse suhestus.

Gritsenko, Jelena. Administrativnõje protsedurõ organizatsii okazanija uslug v stranahh Jevropeiskogo Sojuza : problemõ implementatsii direktivõ ob uslugahh v natsionalnom prave (na primere Germanii) // Pravovedenije (2009) nr. 3, lk. 133-153. EL-i teenuste direktiivi rakendamisest Saksamaa näitel, haldusprotseduuridest.

Gärditz, Klaus Ferdinand. Europäisches Regulierungsverwaltungsrecht auf Abwegen // Archiv des öffentlichen Rechts (2010) nr. 2, lk. 251-288. ELi energiaturgu (elektrienergia, maagaas) puudutavast seadustepaketist, konkurentsist ja tarbijakaitsest. Kokkuvõte inglise keeles lk. 288.

Haase, Nadine ; Bressers, Hans. New market designs and their effect on economic performance in European Union`s natural gas markets // Competition and Regulation in Network Industries (2010/June) nr. 2, lk. 176-206. EL-i gaasituru regulatsioonist.

Harris, B. E. The EC REACH regulation and contractual supply obligations // The Journal of Business Law (2010) nr. 5, lk. 394-419. Kemikaaliohutuse määrusest (REACH).

Haverbeke, David ; Naesens, Barbara ; Vandorpe, Wouter. European energy markets and the new agency for cooperation of energy regulators // Journal of Energy & Natural Resources Law (2010/July) nr. 3, lk. 403-431. Euroopa energiaturgude regulatsioonist ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametist (European Agency for Cooperation of Energy Regulators).

Herrmann, Christoph. Griechische Tragödie – der währungsverfassungsrechtliche Rahmen für die Rettung, den Austritt oder den Ausschluss von überschuldeten Staaten aus der Eurozone // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2010) nr. 11, lk. 413-418. Kreeka kriisist ja selle mõjust teistele eurotsooni riikidele.

Lambert, Helene ; Farrell, Theo. The changing character of armed conflict and the implications for refugee protection jurisprudence // International Journal of Refugee Law (2010/July) nr. 2, lk. 237-273. EL-i direktiivist, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute pagulasteks või muidu rahvusvahelist kaitset vajavateks isikuteks kvalifitseerimist.

Long, Ronan. The role of the regional advisory councils in the European common fisheries policy : legal constraints and future options // The International Journal of Marine and Coastal Law (2010/Sept) nr. 3, lk. 289-346. EL-i kalanduspoliitikast ja vastavast õigusregulatsioonist.

Matyk, Stephan. Das Europäische Netz des Notariats : ein Beitrag zum Aufbau des Europäischen Justiziellen Netzes // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2010) nr. 3, lk. 497-508. Notarite koostöövõrgustiku ülesehitusest, ülesannetest EL-is ning justiitskoostööst tsiviil- ja kaubandusasjades.

Pechstein, Matthias. Die Intergouvernementalität der GASP nach Lissabon : Kompetenz-, Wirkungs-, Haftungs- und Grundrechtsfragen // Juristenzeitung (2010) nr. 9, lk. 425-432. EL-i välis- ja julgeolekupoliitika Lissaboni lepingus.

Pihlajarinne, Taina. Feta-juustosta Lapin puikulaan – maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja // Lakimies (2010) nr. 4, lk. 608-623. Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimede kaitsest.

Riehm, Thomas. 25 Jahre Produkthaftungsrichtlinie : ein Lehrstück zur Vollharmonisierung // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2010) nr. 15, lk. 567-571. Liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise direktiivist.

Satzger, Helmut. Das "Manifest zur Europäischen Kriminalpolitik" // Zeitschrift für Rechtspolitik (2010) nr. 5, lk. 137-140. Euroopa kriminaalpoliitika manifestist (vt www.crimpol.eu), mille koostasid 14 karistusõigusteadlast kümnest EL-i liikmesriigist 2009. aasta lõpus.

Staffans, Ida. Judicial protection and the new European asylum regime // European Journal of Migration and Law (2010) nr. 3, lk. 273-297. EL-i varjupaigaõigusest, pagulase staatuse määramisest ja kohtulikust kaitsest.

Streinz, Rudolf. Die Rolle des EuGH im Prozess der Europäischen Integration // Archiv des öffentlichen Rechts (2010) nr. 1, lk. 1-28. Euroopa Kohtu osast Euroopa integratsioonis ja tendentsidest uuemas kohtupraktikas.

Vedder, Hans. The Treaty of Lisbon and European environmental law and policy // Journal of Environmental Law (2010) nr. 2, lk. 285-299. Lissaboni lepingust tulenevatest muudatustest keskkonnapoliitikas.

Walkila, Sonya. Ikään perustuvan syrjinnän kielto EU-oikeuden yleisenä periaatteena // Lakimies (2010) nr. 4, lk. 559-581. Ealise diskrimineerimise keelust Euroopa Liidu õiguses.

Westphal, Volker ; Brakemeier, Sabine. Der Visakodex // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2010) nr. 10, lk. 621-624. EL-i viisaeeskirjast, mis hakkas kehtima 5. aprillil 2010.

Mereõigus

Aznar-Gómez, Mariano J. Treasure hunters, sunken state vessels and the 2001 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage // The International Journal of Marine and Coastal Law (2010) nr. 2, lk. 209-236. UNESCO 2001. aasta konventsioonist ning kahest kohtulahendist, mis aitavad kaasa konventsiooni paremale mõistmisele ja tõlgendamisele seoses uppunud laevadega.

Brown, Thomas M. For the "round and top of sovereignty" : boarding foreign vessels at sea on terror-related intelligence tips // The Journal of International Maritime Law (2010/Jan) nr. 1, lk. 45-75. Mereõigusest ning merekaubanduse kaitsest.

Cogliati-Bantz, Vincent P. Disentangling the "genuine link" : enquiries in sea, air and space law // Nordic Journal of International Law (2010) nr. 3, lk. 383-432. Tegelikest seostest riigi ja tema lipu all oleva laeva või lennuki vahel ÜRO mereõiguse konventsiooni artikli 91(1) põhjal.

Coppens, Jasmine ; Somers, Eduard. Towards new rules on disembarkation of persons rescued at sea? // The International Journal of Marine and Coastal Law (2010/Sept) nr. 3, lk. 377-403. Mereõigusest, immigrantidest merel ning nende maaleminekuõigustest.

Gubanov, A. I. Delimitatsii morskihh prostranstv meždu Rossiiskoi Federatsijei i Soedinennõmi Štatami Ameriki : normõ i perspektivõ // Vestnik Moskovskogo universiteta : pravo (2010) nr. 2, lk. 98-107. Venemaa ja USA vaheliste merealade jagamisest Põhja-Jäämeres.

Schiedermair, Stephanie. Piratenjagd im Golf von Aden // Archiv des öffentlichen Rechts (2010) nr. 2, lk. 185-220. Piraatlusest Somaalia rannikul, piraatide õiguslikust seisundist rahvusvahelises õiguses ja piraatlusega võitlemise võimalustest ning piiridest. Kokkuvõte inglise keeles, lk. 220.

Totten, Christopher ; Bernal, Matthew. Somali piracy : jurisdictional issues, enforcement problems and potential solutions // Georgetown Journal of International Law (2010/Winter) nr. 2, lk. 377-424. Võitlusest piraatlusega Somaalia rannikul ning võimalikest lahendustest.

Rahvusvaheline eraõigus

Antoniolli, Luisa ; Fiorentini, Francesca ; Gordley, James. A case-based assessment of the Draft Common Frame of Reference // The American Journal of Comparative Law (2010/Spring) nr. 2, lk. 343-358. Euroopa eraõiguse kodifitseerimisest ja ühtse tugiraamistiku kavandi (DCFR – Draft Common Frame of Reference) analüüsivast hindamisest.

Dutta, Anatol. Europäische Integration und nationales Privatrecht nach dem Vertrag von Lissabon : die Rolle des internationalen Privatrechts // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2010) nr. 14, lk. 530-534. Rahvusvahelise eraõiguse arengust Lissaboni lepingu ratifitseerimise järel.

Estrella Faria, Jose Angelo. The UNIDROIT Convention on Substantive Rules Regarding Intermediated Securities : an introduction // Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme (2010) nr. 1, lk. 196-219. Väärtpaberite vahendamise konventsioonist (UNIDROIT Convention on Substantive Rules Regarding Intermediated Securities, 2009). Lisatud konventsiooni tekst inglise ja prantsuse keeles lk. 220.

Fornasier, Matteo. Auf dem Weg zu einem europäischen Justizraum – der Beitrag des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2010) nr. 3, lk. 477-496. Euroopa eraõiguse ühtlustamisest, Ameerika ja Euroopa mudelist kohtute koostöös ning Euroopa justiitskoostöövõrgustikust tsiviil- ja kaubandusasjades.

Grigoleit, Hans Christoph. Der Verbraucheracquis und die Entwicklung des europäischen Privatrechts // Archiv für die civilistische Praxis (2010/Aug) nr. 3/4, lk. 354-423. Tarbijaõigustest EL-is ja Euroopa eraõiguse arengust.

Kanaševski, V. A. Dogovorõ meždunarodnogo podrjada v kommertšeskoi praktike // Žurnal rossiiskogo prava (2010) nr. 7, lk. 85-91. Rahvusvahelisest majanduskoostööst ja välispartneritega sõlmitud lepingutest Venemaal.

Lord Mance, Jonathan. The Common Frame of Reference // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2010) nr. 3, lk. 457-462. Euroopa lepinguõiguse ühtse tugiraamistiku kavandist (DCFR – Draft Common Frame of Reference).

Martens, Sebastian A. E. Ein Europa, ein Privatrecht – die Bestrebungen zur Vereinheitlichung des europäischen Privatrechts // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2010) nr. 14, lk. 527-530. Euroopa eraõiguse arengust.

Micklitz, Hans-W. Eurooppalaisen yksityisoikeuden sääntelyn näkyvä käsi // Lakimies (2010) nr. 3, lk. 330-356. Euroopa lepinguõiguse kodifitseerimisest.

Mittwoch, Anne-Christin. Die Vereinheitlichung des Privatrechts in Europa – auf dem Weg zu einem Europäischen Zivilgesetzbuch? // Juristische Schulung (2010) nr. 9, lk. 767-771. Euroopa eraõiguse ühtlustamisest, Euroopa tsiviilseadustiku ideest.

Symeonides, Symeon C. Private international law bibliography 2008-09 : U.S. and foreign sources in English // The American Journal of Comparative Law (2010/Spring) nr. 2, lk. 307-317. Rahvusvahelist eraõigust käsitlevate ingliskeelsete allikate bibliograafiline nimestik.

Voznessenskaja, Ninel. Juriditšeskije litsa v meždunarodnom tšastnom prave Rossii i ES // Pravovedenije  (2009) nr. 3, lk. 163-186. Juriidiline isik Venemaal ja Euroopa Liidus rahvusvahelise eraõiguse tähenduses.

Koostanud Tiia Melts

 


 digitaalarhiiv digar