E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusvaheliste organisatsioonide teave

13.05.2011

Rahvusvaheliste organisatsioonide avakogu asub õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis 6. korrusel.

Organisatsioonid 
Meilt leiab 
- Kuidas leida: kirjandus ja dokumendid 
- Kuidas leida : Eesti artiklid 
Kuidas leida : võõrkeelsed dokumendid, artiklid, publikatsioonid, statistika 
- R/V organisatsioonide andmebaasid
Lisainfo 
 


Teemavaldkonnad
:

 • Õigus - rahvusvaheliste organisatsioonide õigus; rahvusvaheline õigus; inimõigused; tööõigus; mereõigus; kaubandusõigus; õhuruumiõigus; intellektuaalne omand; humanitaarõigus; rahvusvahelised kohtud jne.
 • Poliitika - rahvusvahelised suhted; rahuvalve; kaitse- ja julgeolekupoliitika; desarmeerimine; regionaalpoliitika; avalik haldus jne.
 • Majandus - rahandus; pagandus; investeeringud; tööstus; kaubandus; põllumajandus; transport; energeetika; metsandus; üleminekumajandused; turism; juhtimine jne.
 • Sotsiaalpoliitika - tervishoid; rahvastik; tööhõive; linnastumine; sooline võrdõiguslikkus; sotsiaalkindlustus; palgad; pensionid jne.
 • Keskkond
 • Tsiviillennundus. Merendus. Laevandus
 • Haridus.Teadus. Tehnoloogia
 • Kultuur. Maailmapärand
 • Statistika

 
RR on hoiuraamatukogu järgmistele rahvusvahelistele organisatsioonidele:
sulgudes on hoiuraamatukoguks saamise aasta

 • EBRD – Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (2005)
 • EL/EU – Euroopa Liit (1992) - vt. ka EL Infokeskus (ELIK)
 • ICAO – Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (1993)
 • ILO – Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (1992)
 • IMF - Rahvusvaheline Valuutafond (2001)
 • IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (1993)
 • OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (2009)
 • OSCE – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (1996)
 • UNESCO – ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (1984)
 • UNWTO – Maailma Turismiorganisatsioon (2007)
 • WHO – Maailma Terviseorganisatsioon (1993)
 • WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon (1993)
 • ÜRO/UN – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (1993)

 
... ning programmidele, instituutidele jt:

 • UNIDROIT – Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (2002)
 • UNRISD – ÜRO Sotsiaalarengu Uurimisinstituut (1999)
 • UNU – ÜRO Ülikool (2009)


Lisaks leidub RRis valikuliselt teiste organisatsioonide väljaandeid

 • AI – Rahvusvaheline Amnestia
 • EFTA – Euroopa Vabakaubandusühendus
 • EN/CoE – Euroopa Nõukogu
 • ICJ – Rahvusvaheline Kohus 
 • IOM – Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon
 • IPU – Parlamentidevaheline Liit
 • League of Nations - Rahvasteliit
 • NAFTA – Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping
 • NATO – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
 • OPEC – Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon
 • UNDP – ÜRO Arenguprogramm
 • UNEP – ÜRO Keskkonnaprogramm
 • UNICEF – ÜRO Lastefond
 • WIPO – Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
 • World Bank – Maailmapank (paberväljaanded 1992-2009),
  alates 2009. aastast elektrooniliselt World Bank eLibrary kaudu.


Meilt leiab:

 • r/v organisatsioonide ametlikke dokumente (resolutsioonid, otsused jne);
 • kohtulahendeid;
 • rahvusvahelisi lepinguid ja konventsioone;
 • teatmeteoseid ja käsiraamatuid;
 • analüüse ja kommentaare;
 • raporteid ja aruandeid;
 • statistikakogumikke.

 
Kuidas leida kirjandust ja dokumente?

E-kataloog ESTERELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.

Uudiskirjanduse nimestikud:
Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
Uued raamatud : õigus
Uued raamatud Euroopa Liidu Infokeskuses  

Võrguväljaanded  e-kataloogis ESTER:
- IMF
- OECD

 

Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid?

Eesti artiklite andmebaas ISE – Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.

Varem ilmunud artikleid on võimalik leida teatmesaalis asuvatest kartoteekidest ja trükiväljaandest Artiklite ja retsensioonide kroonika 1945-1998.

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) - Rahvusraamatukogu koostatud bibliograafiline õigusalane andmebaas, mis sisaldab andmeid aastatest 1918-1944 ning 1991 ja hilisemad.

 

Kuidas leida võõrkeelseid teaduspublikatsioone, artikleid, dokumente ja statistikat?

Rahvusraamatukogu otsinguportaal - võimaldab teha otsingut ühest või mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Kasutada saab ka elektroonilisi ajakirju.

E-ajakirjad A-Z – sisaldab elektroonilisi ajakirju, millele on ostetud juurdepääs andmebaaside vahendajailt või kirjastajailt, samuti leiab siit vaba juurdepääsuga e-ajakirju.

Statistikateave Rahvusraamatukogus - valik statistikaandmebaase ja -väljaandeid erinevatest valdkondadest. Mitmed valitud allikad on veebis vabalt kättesaadavad. Lisaks on tasulisi andmebaase ning trükisena või CD-l ilmunud väljaandeid, millega on võimalik tutvuda Rahvusraamatukogu lugemissaalides.

Teemavärav : rahvusvahelised organisatsioonid – raamatukogu kodulehelt avanev teemavärav on süstematiseeritud ja märksõnastatud otsisüsteem, mille kaudu on leitavad ka rahvusvahelisi organisatsioone kajastavad internetileheküljed, andmebaasid jpm.

Referaatväljaanded:
Summaria Iuridica
Summaria Socialia
- Summaria Europensia

R/V organisatsioonide ajakirjad õigusteaduse ja r/v organisatsioonide lugemissaalis.

 

Valik r/v organisatsioonide andmebaase

IMF eLibrary - Rahvusvahelise Valuutafondi väljaannete ja dokumentide täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, kogumikke, statistilisi väljaandeid ja ajakirju. Andmebaasi täiendatakse jooksvalt vastavalt trükiste ilmumisele.

IMF DATA - Rahvusvahelise finantsstatistika andmebaas. Võimaldab muuhulgas otsinguid andmekogudes International Financial Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOPS), Direction of Trade Statistics (DOTS), Government Finance Statistics (GFS), Trade and Investment.

OECD iLibrary – OECD väljaannete täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, ajakirju ning statistilisi ülevaateid alates 1998. aastast. Andmebaasi täiendatakse jooksvalt vastavalt trükiste ilmumisele. Alates 2013. aastast osaliselt loetav.

OECD.Stat – statistikaandmebaas, mis sisaldab andmeid peamiselt OECD liikmesriikide, valikuliselt ka mitteliikmesriikide kohta.

World Bank e-Library – Maailmapanga väljaannete ja dokumentide täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, kogumikke, statistilisi väljaandeid ja ajakirju. Andmebaasi täiendatakse jooksvalt vastavalt trükiste ilmumisele.

World Bank Open Knowledge Repository (OKR)  - Teadustööde, raamatute, artiklite andmebaas, mis on vaba juurdepääsuga ning mida täiendatakse regulaarselt.
Sisaldab ka väljaandeid:
        - World Development Reports (WDRs) alates 1978
        - Policy Research Working Papers (PRWP) alates 2009
        - Economic and Sector Work (ESM)

World Bank Data - Maailmapanga statistikaportaal. Sisaldab ka väljaandeid :

- Global Development Finance (GDF Online) – 135 riigi välisvõlgu ja rahavooge kajastav statistikaandmebaas. Sisaldab võrdlustabeleid alates 1970. aastast, lisaks infot pikemaajaliste kohustuste kohta ning nende kavandatud teenindamise prognoos. Täiendatakse kaks korda aastas - jaanuaris ja aprillis. Koostaja Maailmapank.

- World Development Indicators (WDI Online)– maailma majanduse statistikaandmebaas. Sisaldab sotsiaal-, majandus-, rahandus- ja keskkonnaalaseid näitajaid alates 1960. aastast enam kui 200 riigi kohta. Koostaja Maailmapank.

- African Development Indicator (ADI Online) – 53 Aafrika riigi majandust kajastav statistikaandmebaas. Sisaldab sotsiaal-, majandus-, rahandus-, infrastruktuuri, valitsemis- ja keskkonnaalaseid näitajaid alates 1965. aastast. Lisaks esseed aktuaalsetel teemadel. Koostaja Maailmapank.

- Global Economic Monitor (GEM) – maailma majanduse infoportaal, mis sisaldab värskeid andmeid vahetuskursside, aktsiaturgude, intressimäärade ja võlakirjade kohta. Lisaks leiab andmebaasist tarbekaupade hindu, arenevate turgude võlakirjade indekseid, tarbijahindu, tööstustoodangu ja kaubanduse näitajaid; andmeid SKP, kontojääkide ja eelarve tasakaalu kohta. Täiendatakse jooksvalt. Koostaja Maailmapank.

UN Bibliographic Information System (UNBISnet) – ÜRO ametlike dokumentide, publikatsioonide, hääletustulemuste ja kõnede andmebaas. Lisatud viited täistekstidele.

UNdata – ÜRO süsteemi kuuluvate organisatsioonide ühine statistikaandmebaas. Andmeid saab otsida, sirvida, kombineerida ja alla laadida. Osalejad: FAO, ILO, IMFITU, OECD, UN, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFCCC, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNODCUNPD, UNSD, UNWTO, WB, WHO, WMO.

UN Official Document System (ODS) – ÜRO ametlikud dokumendid ja resolutsioonid. Ei sisalda rahvusvahelisi lepinguid.

UN Treaty Collection (UNTC) – ÜRO liikmesriikide poolt sõlmitud ning ÜRO Sekretariaadis registreeritud kahe- ja mitmepoolsete lepingute ja rahvusvaheliste kokkulepete täistekstandmebaas.

 

Kust võib veel leida informatsiooni rahvusvaheliste organisatsioonide kohta?