Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Rahvusvaheliste organisatsioonide teave

11.09.2014

Rahvusvaheliste organisatsioonide avakogu asub õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis 6. korrusel.

 

Milliste rahvusvaheliste organisatsioonide väljaandeid leidub RRis?

RR on hoiuraamatukogu järgmistele rahvusvahelistele organisatsioonidele:
(sulgudes on hoiuraamatukoguks saamise aasta)

 • EBRD – Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (2005)
 • EL/EU – Euroopa Liit (1992) - vt. ka EL Infokeskus (ELIK)
 • ICAO – Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (1993)
 • ILO – Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (1992)
 • IMF - Rahvusvaheline Valuutafond (2001)
 • IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (1993)
 • OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (2009)
 • OSCE – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (1996)
 • UNESCO – ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (1984)
 • UNWTO – Maailma Turismiorganisatsioon (2007)
 • WHO – Maailma Terviseorganisatsioon (1993)
 • WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon (1993)
 • ÜRO/UN – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (1993)

 
... ning programmidele, instituutidele, jt:

 • UNIDROIT – Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (2002)
 • UNRISD – ÜRO Sotsiaalarengu Uurimisinstituut (1999)
 • UNU – ÜRO Ülikool (2009)


Lisaks leidub RRis valikuliselt teiste organisatsioonide väljaandeid: 

 • AI – Rahvusvaheline Amnestia
 • EFTA – Euroopa Vabakaubandusühendus
 • EN/CoE – Euroopa Nõukogu
 • ICJ – Rahvusvaheline Kohus 
 • IOM – Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon
 • IPU – Parlamentidevaheline Liit
 • League of Nations - Rahvasteliit
 • NAFTA – Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping
 • NATO – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
 • OPEC – Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon
 • UNDP – ÜRO Arenguprogramm
 • UNEP – ÜRO Keskkonnaprogramm
 • UNICEF – ÜRO Lastefond
 • WIPO – Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
 • World Bank – Maailmapank (paberväljaanded 1992-2009),
  alates 2009. aastast elektrooniliselt World Bank eLibrary kaudu.


 
Kuidas leida kirjandust?

E-kataloog ESTERELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.

Uudiskirjanduse nimestikud:
Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
Uued raamatud : õigus
Uued raamatud Euroopa Liidu Infokeskuses  

 

Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid?

Eesti artiklite andmebaas ISE – Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.

Varem ilmunud artikleid on võimalik leida teatmesaalis asuvatest kartoteekidest ja trükiväljaandest Artiklite ja retsensioonide kroonika 1945-1998.

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) - Rahvusraamatukogu koostatud bibliograafiline õigusalane andmebaas, mis sisaldab andmeid aastatest 1918-1944 ning 1991 ja hilisemad.

 

Kuidas leida võõrkeelseid teaduspublikatsioone, artikleid, dokumente ja statistikat?

Rahvusraamatukogu otsinguportaal - võimaldab teha otsingut ühest või mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Kasutada saab ka elektroonilisi ajakirju.

E-ajakirjad A-Z – sisaldab elektroonilisi ajakirju, millele on ostetud juurdepääs andmebaaside vahendajailt või kirjastajailt, samuti leiab siit vaba juurdepääsuga e-ajakirju.

Statistikateave Rahvusraamatukogus - valik statistikaandmebaase ja -väljaandeid erinevatest valdkondadest. Mitmed valitud allikad on veebis vabalt kättesaadavad. Lisaks on tasulisi andmebaase ning trükisena või CD-l ilmunud väljaandeid, millega on võimalik tutvuda Rahvusraamatukogu lugemissaalides.

Referaatväljaanded:
Summaria Iuridica
Summaria Socialia
- Summaria Europensia

R/V organisatsioonide ajakirjad õigusteaduse ja r/v organisatsioonide lugemissaalis.

 

Valik r/v organisatsioonide andmebaase: 

IMF eLibrary - Rahvusvahelise Valuutafondi väljaannete ja dokumentide täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, kogumikke, statistilisi väljaandeid ja ajakirju. Andmebaasi täiendatakse jooksvalt vastavalt trükiste ilmumisele.

IMF DATA - Rahvusvahelise finantsstatistika andmebaas. Võimaldab muuhulgas otsinguid andmekogudes International Financial Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOPS), Direction of Trade Statistics (DOTS), Government Finance Statistics (GFS), Trade and Investment.

OECD iLibrary – OECD väljaannete täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, ajakirju ning statistilisi ülevaateid alates 1998. aastast. Andmebaasi täiendatakse jooksvalt vastavalt trükiste ilmumisele. Alates 2013. aastast osaliselt loetav.

OECD.Stat – statistikaandmebaas, mis sisaldab andmeid peamiselt OECD liikmesriikide, valikuliselt ka mitteliikmesriikide kohta.

World Bank e-Library – Maailmapanga väljaannete ja dokumentide täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, kogumikke, statistilisi väljaandeid ja ajakirju. Andmebaasi täiendatakse jooksvalt vastavalt trükiste ilmumisele.

World Bank Open Knowledge Repository (OKR)  - Teadustööde, raamatute, artiklite andmebaas, mis on vaba juurdepääsuga ning mida täiendatakse regulaarselt.
Sisaldab ka väljaandeid:
        - World Development Reports (WDRs) alates 1978
        - Policy Research Working Papers (PRWP) alates 2009
        - Economic and Sector Work (ESM)

World Bank Data - Maailmapanga statistikaportaal.

UN Bibliographic Information System (UNBISnet) – ÜRO ametlike dokumentide, publikatsioonide, hääletustulemuste ja kõnede andmebaas. Lisatud viited täistekstidele.

UNdata – ÜRO süsteemi kuuluvate organisatsioonide ühine statistikaandmebaas. Andmeid saab otsida, sirvida, kombineerida ja alla laadida. Osalejad: FAO, ILO, IMFITU, OECD, UN, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFCCC, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNODCUNPD, UNSD, UNWTO, WB, WHO, WMO.

UN Official Document System (ODS) – ÜRO ametlikud dokumendid ja resolutsioonid. Ei sisalda rahvusvahelisi lepinguid.

UN Treaty Collection (UNTC) – ÜRO liikmesriikide poolt sõlmitud ning ÜRO Sekretariaadis registreeritud kahe- ja mitmepoolsete lepingute ja rahvusvaheliste kokkulepete täistekstandmebaas.

 

Kust võib veel leida informatsiooni rahvusvaheliste organisatsioonide kohta?

 

E-näitus"Lapse õigused on inimõigused"
 


 

 

  


digitaalarhiiv digar