Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu on avatud E-R 10-20, L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22
23.02 avatud 10-17, 24.02 ja 25.02 suletud


 

Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused

KINNITATUD
peadirektori
16. juuni 2006.a
käskkirjaga nr 21

EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA KOOSTAMISE ALUSED
 
1.  Üldsätted
 
1.1. Eesti rahvusbibliograafia koostamise eesmärk on tulenevalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusest ja sundeksemplari seadusest eesti teavikute (edaspidi rahvusteavik) riiklik bibliograafiline registreerimine (edaspidi registreerimine).
 
1.2. Rahvusteavikutena käsitatakse Eestis kõigis keeltes avaldatud ja välismaal eesti keeles avaldatud teavikuid olenemata andmekandjast ja ilmumisajast.
 
1.3. Lisaks rahvusteavikutele registreeritakse alljärgnevad võõrkeelsed väljaspool Eestit ilmunud Eesti kultuuri- ja teaduspärandisse kuuluvad väljaanded:
1.3.1.  teavikud, mille aluseks on eestikeelne algupärand, s.o tõlge eesti keelest;
1.3.2.  Eesti ja Eestist pärit autorite võõrkeelsed algupärandid;
1.3.3.  Eesti ja Eestist pärit autorite ja/või interpreetide noodiväljaanded ja auvised;
1.3.4.  seadused, määrused ja ringkirjad, mis kehtisid ainult Vene Keisririigi Balti kubermangudes;
1.3.5.  õpikud, mis ilmusid Vene Keisririigi Balti kubermangudes kasutamiseks Eesti- ja/või Liivimaa kubermangu koolides; Vene Keisririigi teistes piirkondades ilmunud õpikud, mis olid õppekonna kuraatori poolt Balti kubermangude koolides kasutamiseks lubatud või soovitatud (trükises peab sisalduma vastav luba või soovitus).
 
1.4. Rahvusbibliograafia andmestikule luuakse juurdepääs Internetis punktis 2.1. nimetatud andmebaasi vahendusel, v.a graafiliste trükiste andmestik, millele avatakse juurdepääs kunstide teabekeskuse kohtarvutis.
 
2.  Registreerimise põhimõtted
 
2.1. Registreerimine toimub Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis (edaspidi ERB), mida peetakse vastavalt "Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi pidamise põhimäärusele".
Graafiliste trükiste registreerimine toimub lokaalses andmebaasis.
 
2.2. Registreerimise tingimuseks on teaviku avaldatus. Teavik loetakse avaldatuks juhul, kui teavik on autori nõusolekul antud üldsusele kasutamiseks koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda või seda omandada või kui sellele on avatud juurdepääs Internetis.
 
2.3. Teavikud registreeritakse ühe kuu jooksul alates teaviku raamatukogusse saabumisest.
 
2.4. Retrospektiivselt registreeritakse kõik enne jooksvat kalendriaastat ilmunud teavikud.
 
2.5.Registreeritavaks bibliograafiaüksuseks on kehastus, st teose väljenduse füüsiline avaldumisvorm;
2.5.1.  erinevaks kehastuseks võivad olla kordustrükk, erinev vorming (nt html, pdf jt), erinev kandja (nt trükitud raamat – võrgumonograafia, helikassett – CD, VHS – DVD jt);
2.5.2.  eraldi bibliograafiaüksuseks ei loeta juurde- ja äratrükke ning valguskopeerimise, mikrofilmimise, digiteerimise või muul viisil paljundatud teaviku tagatis- või kasutuskoopiaid;
2.5.3.  teose väljenduse erinevatele kehastustele koostatakse eraldi bibliokirjed.
 
3.  Registreerimise valikupõhimõtted
 
3.1. ERB-s registreeritakse:
3.1.1.  raamatud ja brošüürid, jätkväljaannetena avaldatud monograafiad, sh punktkirjas teavikud ning elektroonilised ja võrguväljaanded. Ei registreerita piiratud kasutajaskonnaga  (näiteks ametkondlikud juhised, aruanded jm) ja ajutise iseloomuga väljaandeid,  standardeid, patente ja pisitrükiseid (vt teavikute komplekteerimise juhendi lisa ”Pisitrükiste juhend”);
3.1.2.  jadaväljaanded ja teised pidevväljaanded – ajakirjad, ajalehed, väikelehed, jätkväljaanded, lõimväljaanded, sh punktkirjas teavikud ning elektroonilised ja võrguväljaanded. Ei registreerita Internetis ilmuvaid perioodikaväljaannete sisukordi, perioodiliselt ilmuvaid ristsõnu jt pisitrükiseid (vt teavikute komplekteerimise juhendi lisa ”Pisitrükiste juhend”);
3.1.3.  noodid - iseseisvalt ilmunud väljaanded, sh ühte teost sisaldavad üksiknoodid, noodikogumikud, samuti sellised muusika õppematerjalid, mille mahust vähemalt poole moodustavad muusikateoste või nende osade noodistused ning muusikaõpetuse töövihikud, sh elektroonilised ja võrguväljaanded;
3.1.4.  auvised – heliplaadid, helikassetid, laserplaadid, videokassetid, DVD-d jt audiovisuaalset informatsiooni sisaldavad teavikud, sh teise bibliograafiaüksuse lisana ilmunud auvised, mis on identifitseeritavad omaette bibliograafiaüksusena. Ei registreerita Internetis avaldatud auviseid;
3.1.5.  kartograafiaväljaanded – gloobused, kaardid, atlased, sh piiratud kasutajaskonnale valmistatud või käsikirjalised kaardid ja plaanid, väljatrükid digitaalsetest kaardiandmebaasidest ning elektroonilised ja võrguväljaanded, kartograafilist informatsiooni sisaldavad voldikud, skeemid, plaanid, kontuurkaardid-töövihikud ning raamatutes ja perioodikaväljaannetes või nende lisadena ilmunud kaardid, mis on identifitseeritavad omaette bibliograafiaüksusena;
3.1.6.  graafilised trükised – plakatid ja postkaardid, millel on võimalik tuvastada väljaandja või kujundaja;
3.1.7.  multimeediumid, mis on ilmunud füüsilisel andmekandjal.
 
3.2. Enne 1945. aastat ilmunud teavikute registreerimisel võib rakendada punktides 3.1.1. – 3.1.6. nimetatust erinevaid valikupõhimõtteid.


RRi näitused digitaalarhiiv digar