Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2011-8

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Kaugia, Silvia. Õigusteadvuse olemus ja arengudeterminandid : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendajad: Jüri Saar, Raul Narits. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. - 174 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 36). - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 157-161. - Autori publikatsioonid lk. 170.
Das Wesen und die Entwicklungsdeterminanten des Rechtsbewusstseins. Lk. 121-156.
ISBN 978-9949-19-734-7
ISSN 1406-6394
Märksõnad: õigusteadvus ; õigussotsioloogia ; isiksuse areng ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 36
Täistekst

Swedish legal system / ed. by Michael Bogdan. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2010. - XXXII, 562 lk. - (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 197).
ISBN 978-91-39-01489-8
Märksõnad: õigus ; õigussüsteemid ; Rootsi ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-11-04704

Üliõpilastöö kirjutamine ja vormistamine : juhend õigusteaduskonna üliõpilastele / koost. Jaan Sootak ; autorid: Ene Andresen, Talis Bachmann, Hesi Siimets-Gross, Mari Ann Simovart, Jaan Sootak, Maarja Torga. - Tallinn : Juura, 2011. - 53 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 48-49.
ISBN 978-9985-75-336-1
Märksõnad: üliõpilastööd ; õigusteadus ; juhendid ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-11-05111

ÕIGUSAJALUGU
HISTORY OF LAW

Farbey, Judith ; Sharpe, Robert J. ; Atrill, Simon. The law of Habeas corpus. - 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - 256 lk.
ISBN 978-0-19-924824-7
Märksõnad: Habeas Corpus Act (1679) ; inimõigused ; põhiõigused ; isikuvabadus ; isikupuutumatus ; vangistus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-11-05423
Sisukord

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Europäische Testamentsformen / hrsg. von Mathias Schmoeckel, Gerhard Otte. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 240 lk. - (Schriften zum Notarrecht ; 23).
ISBN 978-3-8329-5978-4
Märksõnad:
pärimisõigus ; testamendid ; õigusajalugu ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline õigus ; seaduste kooskõlastamine ; notariaaltoimingud ; Euroopa Liidu maad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/1575 ; 23
Sisukord

The future of family property in Europe / ed. by Katharina Boele-Woelki, Jo Miles, Jens M. Scherpe. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2011. - XXI, 432 lk. - (European Family Law Series ; 29).
ISBN 978-94-000-0054-4
Märksõnad: perekonnaõigus ; pärimisõigus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline eraõigus ; siseriiklik õigus ; seaduste kooskõlastamine ; abieluvara ; abieluvaralepingud ; ülalpidamiskohustus ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/5920 ; 29
Sisukord

McMeel, Gerard. The construction of contracts : interpretation, implication, and rectification. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - LXIII, 797 lk.
ISBN 978-0-19-958248-8
Märksõnad: võlaõigus ;
lepingud ; interpretatsioon ; lepinguõigus ; õigusloome ; Suurbritannia
Kohaviit: 3-11-01425
Sisukord
 

Private law in Eastern Europe : autonomous developments or legal transplants? / ed. by Christa Jessel-Holst, Rainer Kulms, Alexander Trunk. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2010. - XV, 503 lk. - (Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht ; 50).
ISBN 978-3-16-150589-8
ISSN 0543-0194
Märksõnad: eraõigus ; lepinguõigus ; asjaõigus ; äriühinguõigus ; kodifitseerimine (jur.) ; õigusreformid ; Euroopa Liidu õigus ; Ida-Euroopa ; Euroopa Liidu maad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6249 ; 50
Sisukord

Tiivel, Rein. Sissejuhatus tsiviilõigusesse : seadused seisuga 1. juuli 2011. - Tallinn : Agitaator, 2011. - 409 lk. - Bibl. lk. 31-34. - Märksõnastik lk. 381-409.
ISBN 978-9949-9056-6-9
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa ; võlaõigus ; asjaõigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-11-05949

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Castro Bernieri, Rosa. Ex-post liability rules in modern patent law. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2010. - XI, 338 lk. - (European Studies in Law and Economics ; 3).
ISBN 978-9-40000-105-3
Märksõnad: tööstusomand ; patendiõigus ; võrdlev õigusteadus ; patendid ; litsentsid ; vastutus ; majandusanalüüs ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-11-04603
Sisukord

Copyright and cultural heritage : preservation and access to works in a digital world / ed. by Estelle Derclaye. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2010. - XVII, 246 lk.
ISBN 978-1-84980-004-4
Märksõnad: autoriõigus ; kultuuripärand ; arhiividokumendid ; säilitamine ; digiteerimine ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-11-04625
Täistekst
 

Copyright and piracy : an interdisciplinary critique / ed. by Lionel Bently... [et al.]. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - XXX, 471 lk. - (Cambridge Intellectual Property and Information Law).
ISBN 978-0-521-19343-6
Märksõnad: autoriõigus ; õigusrikkumised ; piraatlus (autoriõigus) ; interdistsiplinaarsed uuringud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-11-04771
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Vutt, Andres. Legal capital rules as a measure for creditor and shareholder protection : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. - 114 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 34). - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 48-53. - Autori publikatsioonid lk. 6, 107-109.
Osa- ja aktsiakapitali reeglid võlausaldajate ning osanike ja aktsionäride kaitse abinõuna. Lk. 55-66.
ISBN 978-9949-19-721-7
ISSN 1406-6394
Märksõnad: äriühinguõigus ; võlausaldajad ; aktsionärid ; aktsiakapital ; kapitaliomand ; õiguskaitse ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 34
Täistekst

Vutt, Margit. Aktsionäri derivatiivnõue kui õiguskaitsevahend ja ühingujuhtimise abinõu : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Paul Varul. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. - 240 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 32). - Bibl. lk. 211-233. - Autori publikatsioonid lk. 235-236.
Shareholder`s derivative claim as a legal remedy and a measure of corporate governance. Lk. 200-210.
ISBN 978-9949-19-646-3
ISSN 1406-6394
Märksõnad: äriühinguõigus ; aktsionärid ; õiguskaitse ; aktsiaseltsid ; juhatused ; vastutus ; kahju tekitamine ; kahju hüvitamine ; õigusloome ; derivatiivnõue ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 32
Täistekst

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

The future of international environmental law / ed. by David Leary, Balakrishna Pisupati. - Tokyo ; New York ; Paris : United Nations University, 2010. - XI, 335 lk.
ISBN 978-92-808-1192-6
Märksõnad: keskkond ; keskkonnakaitse ; rahvusvaheline õigus ; kliimamuutused ; saastamine ; bioloogiline mitmekesisus ; säästev areng ; inimõigused ; nanotehnoloogia ; bioenergeetika ; mereõigus ; merekeskkond ; ookeanid ; Põhja-Jäämeri ; Vahemeri ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-11-04565
Sisukord

PANGANDUSÕIGUS
BANKING LAW

Siibak, Kadri. Pangandussüsteemi usaldusväärsuse tagamine ja teabekohustuste määratlemine finantsteenuste lepingutes : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendajad: Paul Varul, Kalle Merusk. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. - 208 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 37). - Autori publikatsioonid lk. 161. - Bibl. lk. 181-201.
Banking system reliability guarantee and the specification of the notification obligation in the financial services contracts. Lk. 162-177.
ISBN 978-9949-19-808-5
ISSN 1406-6394
Täistekst

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW
 

Booth, Robin ; Farrell QC, Simon ; Bastable, Guy ; Yeo, Nicholas. Money laundering law and regulation : a practical guide. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - XXVIII, 484 lk.
ISBN 978-0-19-954303-8
Märksõnad: rahapesu ; finantskuriteod ; terrorism ; finantseerimine ; avalikustamine ; rahvusvaheline õigus ; terrorismivastane võitlus ; finantsjärelevalve ; Suurbritannia ; Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-05422
Täistekst

Sootak, Jaan. Isikuvastased süüteod. - 4., ümbertööt. ja täiend. tr. - Tallinn : Juura, 2011. - 158 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 139-143, õigusaktid lk. 144. - Märksõnaline sisujuht lk. 155-158.
ISBN 978-9985-75-341-5
Märksõnad: kriminaalõigus ; isikuvastased kuriteod ; süüteod ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-11-05986
 

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Комментарий судебной практики. 16 / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юридическая литература, 2011. - 303 lk.
ISBN 978-5-7260-1117-2
Märksõnad: kohtulahendid ; tsiviilõigus ; tööõigus ; kriminaalõigus ; Venemaa ; kommentaarid ; jätkväljaanded
Kohaviit: PV 3/1261 ; 16

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Handbuch Medienrecht : Recht der elektronischen Massenmedien / hrsg. von Dieter Dörr, Johannes Kreile, Mark D. Cole ; mit Beiträgen von Mark D. Cole ... [et al.]. - 2., völlig neu bearb. Aufl. - Frankfurt am Main : Recht und Wirtschaft, 2011. - XXXVI, 566 lk. - (Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 20).
ISBN 978-3-8005-1512-7
Märksõnad: meedia ; elektrooniline meedia ; telekommunikatsioon ; kommunikatsioonivabadus ; reklaam ; autoriõigus ; andmekaitse ; konkurents (maj.) ; tsiviilõigus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-11-04646
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Bremdal, Patrik. Riksdagens kontroll av regeringsmakten. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2011. - 317 lk.
ISBN 978-91-506-2210-2
Märksõnad: valitsemine ; võim ; parlamendid ; parlamentaarne kontroll ; demokraatia ; konstitutsionalism ; põhiseadused ; Rootsi ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-11-04780
Tutvustus

Die Bundeswehr als Armee im Einsatz : Entwicklungen im nationalen und internationalen Recht / hrsg. von Dieter Weingärtner ; mit Beiträgen von Lars Burkhardt ... [et al.]. - Baden-Baden : Nomos, 2010. - 229 lk. - (Forum Innere Führung ; 33).
ISBN 978-3-8329-6129-9
Märksõnad: sõjavägi ; sõjalised konfliktid ; võim ; siseriiklik õigus ; sõjaõigus ; rahvusvaheline õigus ; Saksamaa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/3752 ; 33
Sisukord

Õigusega vabadusele / koost. Rein Järlik. - [Tallinn] : 20. Augusti Klubi, 2011. - 16 lk.
Märksõnad: Eesti NSV Ülemnõukogu 11 (1985-1990). Erakorraline istungjärk (8 : 16. nov. 1988) ; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 12 (1990-1992). Istungjärk (46 : 19.-22. aug. 1991) ; 20. Augusti Klubi ; Eesti NSV Ülemnõukogu deklaratsioon Eesti NSV suveräänsusest (1988) ; Eesti NSV Ülemnõukogu seadus Eesti sümboolikast (1990) ; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest (1991) ; iseseisvumine ; iseseisvus (pol.) ; hääletamine ; parlamendiliikmed ; lähiajalugu ; Eesti ; 1980-ndad ; 1990-ndad ; kronoloogiad
Kohaviit: 2-11-05233

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol : a commentary / ed. by Andreas Zimmermann ; assistant editors: Jonas Dörschner, Felix Machts. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - CXXXIII, 1799 lk. - (Oxford Commentaries on International Law).
ISBN 978-0-19-954251-2
Märksõnad: Pagulasseisundi konventsioon (1951) ; pagulased ; õiguslik seisund ; õiguskaitse ; põgenikekonventsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; kommentaarid
Kohaviit: 3-11-01413
Sisukord

Baltic yearbook of international law. Vol. 10/2010. - Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2011. - 517 lk.
ISBN 978-9004-20500-0
ISSN 1569-6456
Märksõnad: Baltimaad ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5537 ; 2010
Sisukord

The British year book of international law. Vol. 80/2009. Oxford : Clarendon Press, 2010. - XVIII, 991 lk.
ISBN 978-0-19-959702-4
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud ; inimõigused ; inimsusvastased kuriteod ; sõjakuriteod ; õigusemõistmine ; kriminaalõigus ; kriminaalmenetlus ; kuritegevus ; kohtulahendid ; Suurbritannia ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/4025 ; 2009
Sisukord

Ginkel, Bibi van. The practice of the United Nations in combating terrorism from 1946 to 2008 : questions of legality and legitimacy. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2010. - XVI, 460 lk. - (School of Human Rights Research Series ; 40).
ISBN 978-94-000-0076-6
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; resolutsioonid ; terrorism ; terrorismivastane võitlus ; legitiimsus ; ajalugu ; lähiajalugu ; 11. septembri terrorirünnak, 2001 ; 20. saj. 2. pool ; 2000-ndad
Kohaviit: 2-11-04602
Sisukord

Rossi, Ingrid. Legal status of non-governmental organizations in international law. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2010. - XXX, 427 lk. - (International Law Series).
ISBN 978-94-000-0064-3
Märksõnad:
valitsusvälised organisatsioonid ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguslik seisund ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvahelised kohtud ; kohtumenetlus
Kohaviit: 2-11-03874
Sisukord

Tikk, Eneken. Comprehensive legal approach to cyber security : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Raul Narits. - Tartu : Tartu University Press, 2011. - 170 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 35). - Bibl. lk. 140-151. - Autori publikatsioonid lk. 163-166.
Laiapõhjalise küberjulgeoleku õiguslik raamistik. Lk. 133-139.
ISBN 978-9949-19-762-0
ISSN 1406-6394
Märksõnad: rahvusvaheline õigusloome ; õigusnormid ; siseriiklik õigus ; küberturve ; seaduste tõlgendamine ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 35
Täistekst

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Accountability for human rights violations by international organisations / ed. by Jan Wouters ... [et al.]. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2010. - XXIV, 625 lk. - (International Law Series).
ISBN 978-90-5095-746-5

Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvaheline õigus ; õigusrikkumised ; õiguskaitse ; vastutus ; rahuvalveoperatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; avalik teenistus ; personal ; rahvusvahelised territooriumid ; haldus ; juhtumiuuringud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-11-04621
Sisukord

Human rights in the 21st century : continuity and change since 9/11 / ed. by Michael Goodhart, Anja Mihr. - Basingstoke [etc.] : Palgrave Macmillan, 2011. - XIV, 308 lk.
ISBN 978-0-230-28099-1
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; terrorismivastane võitlus ; 21. saj. ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-11-04758
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
31. oktoober 2011


 digitaalarhiiv digar