Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Majandusteave

Majanduskirjanduse avakogu asub ühiskonnateaduste lugemissaalis 5. korrusel. Lisaks leidub majandusalaseid teavikuid Euroopa Liidu infokeskuse lugemissaalis 5. korrusel ning õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis 6. korrusel.

Kuidas leida kirjandust?
 
E-kataloog ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.
 
Kaartkataloogid - kuni 1999. aastani raamatukokku saabunud kirjandust leiab ka tähestik- ja liigikataloogidest, mis asuvad 5. korruse teatmesaalis.
 
Uudiskirjanduse nimestikud:
Referaatväljaanded: 
  • Summaria Socialia - eestikeelsed kokkuvõtted ja valiknimestik välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalastest kirjutistest.
  • Summaria Europensia - eestikeelsed ülevaated välisajakirjades Euroopa Liidu teemadel ilmunud artiklitest, nimestikud Euroopa Liidu alastest raamatutest, artiklitest ja veebiallikatest.
  • Ühiskonnauuringud - kord kuus ilmuv väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud uuringutest ja väljaannetest. UUS!
 
Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid?
 
Eesti artiklite andmebaas ISE - Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Majandusalaseid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE ühiskonnateadused. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.
 
NB! Alates 1. jaanuarist 2014 ei bibliografeerita andmebaasi ISE ajaleheartikleid kunstide, humanitaaria, majanduse ja poliitika teemadel. Suuremaid päeva- ja nädalalehti bibliografeeritakse edasi hariduse, sõjanduse ja kaitsepoliitika teemadel. Samuti bibliografeeritakse ajaleheartikleid edasi ISEst eraldiseisvatesse teemabaasidesse Eesti sõjanduse bibliograafia, Parlamentarism, Tartu kodulugu, Tartu personaalia, Tallinna Ülikool, Vabariigi Presidendi Bibliograafia.
 
Varem ilmunud artikleid on võimalik leida teatmesaalis asuvatest kartoteekidest ja trükiväljaandest Artiklite ja retsensioonide kroonika.
 
Kust võib veel leida majandusteavet?
 
Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Võimalik leida ja kasutada kõiki Rahvusraamatukogu kaudu kättesaadavaid ja teisi vaba juurdepääsuga elektroonilisi ajakirju.
 
Business Source Complete (EbscoHost) – teaduslike ärialaste ajakirjade andmebaas.
 
Emerald Fulltext - e-ajakirjade andmebaas peamiselt majanduse, juhtimise, infoteaduse ja inseneriteaduse valdkonnast. Üle 300 juhtimis-, turundus- ja majandusajakirja.
 
Economics and Finance Oxford Scholarship Online - Oxfordi Ülikooli Kirjastuse e-raamatute pakett majanduse valdkonnast.
 

OECD iLibrary – OECD väljaannete täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, ajakirju ning statistilisi ülevaateid alates 1998. aastast. Andmebaasi täiendatakse jooksvalt vastavalt trükiste ilmumisele.

 
Integrum – Venemaad, SRÜ riike ja Baltimaid ühendav, üle 3000 andmebaasi sisaldav kogum. Informatsioon Venemaa ja tema regioonide, SRÜ ja Balti riikide kohta: ajalehtede ja ajakirjade täistekstid, uudised, pressi- ja ametlikud teated, personaalia, raamatud jm.
  
Äripäeva Kirjastuse käsiraamatud - võimalik kasutada käsiraamatute veebiversioone Rahvusraamatukogus konsultandi vahendusel.
 
Statistikateave Rahvusraamatukogus - ülevaade, mis esitab valikuliselt statistikaandmebaase ning -väljaandeid erinevatest valdkondadest. Mitmed valitud allikad on veebis vabalt kättesaadavad. Lisaks on tasulisi andmebaase ning trükisena või CD-l ilmunud väljaandeid, millega on võimalik tutvuda Rahvusraamatukogu lugemissaalides.
 
E-ajakirjade kataloog A-Z - e-ajakirjade leidmisel on abiks kataloog, kuhu on koondatud võõrkeelsed elektroonilised täistekstajakirjad. Ühtses nimestikus on kõik ajakirjad, millele on olemas juurdepääs andmebaaside vahendajailt või otse kirjastajailt. Iga ajakirja nimetuse juures antakse teada, millises andmebaasis otsitav ajakiri asub ning millise ajavahemiku kohta on kättesaadavad täistekstid.
 

Majandusteavet pakuvad ka Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu.

 


digitaalarhiiv digar