E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Kutsekoolitus

Eesti Rahvusraamatukogu (RR) alustas 2006.aasta oktoobris raamatukoguhoidjate kutsekoolituse läbiviimist, toetudes aastakümnete pikkusele kogemusele raamatukoguhoidjate koolitamisel ning lähtudes seadusjärgsest õigusest erialaseks nõustamiseks ja täienduskoolituseks.

Käesoleval- 2013. aasta sügisel, alustame taas kutsekoolitusega.

ERÜ juhatus otsustas 13. augustil 2013, et Rahvusraamatukogu kutseõppe aluseks on praegu kehtiv Raamatukoguhoidja III kutsekoolituse programm (600 tundi lähiõpet ja iseseisvat tööd).
Raamatukoguhoidja kutsestandard 6., 7. ja 8.tasemele ning Raamatukoguhoidja III kutsekoolituse programm on kättesaadavad ERÜ kodulehel
Õppetööd viivad läbi Rahvusraamatukogu töötajad ning külalislektorid, kes tunnevad hästi raamatukogu- ja infotööd, on kursis raamatukogunduse arengu ja valdkondadega ning omavad teadustöö ja koolituskogemusi.

Kutseõpe koosneb viiest moodulist. Ühe mooduli hind on 110 eurot (kogumaksumus on 550 eurot).
Iga moodul sisaldab auditoorset ja iseseisvat tööd, õppekäike raamatukogudesse. Õppetegevust toetab e-õppekeskkonna tarkvara WebTrainer, mis võimaldab õppijatele elektrooniliselt loengumaterjalid saata, teste täita, anda tagasisidet õppetööst.

 

Kutsekoolituse programm

I moodul “Raamatukogunduse ja infoteaduse alused”
28. oktoober - 1. november 2013
Moodulis käsitletakse raamatukogunduse ja infoteaduse põhimõisteid ning neist tulenevaid seisukohti, et kujundada põhjendatud arusaam raamatukogude tegevus- ja ainevaldkonna kujunemisest ja peamistest seaduspärasustest.
Et paremini mõista raamatukogude tekkimise ja asutamise ajaloolist tausta toimuvad juba I moodulis selleteemalised sissejuhatavad loengud.
I moodulis pööratakse rohkem tähelepanu raamatukoguterminoloogia, raamatukogunduse ja infoteadusalaste andmebaaside tundmaõppimisele, käsitletakse tööseadusandluse teemat.

II moodul ”Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine raamatukogudes”  20. jaanuar - 24. jaanuar 2014
Esimese osa teemad keskenduvad üldistele IKT teadmistele ja oskustele – infotehnoloogia põhimõisted, infoühiskond, arvuti kasutamine ja failihaldus.
Teise osa teemad on enam seotud raamatukogu- ja infotööga – andmebaasi-süsteemid, andmebaasid, integreeritud raamatukogusüsteemid. Arvuti kasutamise oskused omandatakse praktikumides ja iseseisvate tööde koostamise käigus.

III moodulis “Kogude kujundamine, kirjeldamine ja säilitamine”
10. märts - 14. märts 2014
Käsitletakse terviklikult kolme olulist raamatukogunduse valdkonda: kogud, kataloogid ja kataloogimine, liigitamine ja märksõnastamine. Raamatukogude kogude teemas on ülekaalus loenguline tegevus; kataloogide, kataloogimise, liigitamise ja märksõnastamise teema puhul on suur rõhk praktilistel töödel.

IV moodul “Kogude ja informatsiooni kättesaadavaks tegemine”
7. aprill - 11. aprill 2014
Käesoleva mooduli eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi lugeja- ja infoteeninduse tulemuslikuks korraldamiseks raamatukogus. Moodulis käsitletakse teeninduse olemust ja teenindussuhtluse aluseid ning raamatukoguteeninduse põhimõtteid, korraldamist ja hindamist. Õppijad saavad ülevaate lugejate infovajaduse väljaselgitamisest, isikuandmete kaitsest ja kasutamisest, erinevate sihtrühmade, sh Riigikogu liikmete infoteenindusest, autoriõiguse seaduse rakendamisest ja raamatukoguteenuste turundusest. Praktilistes tundides on võimalik arendada oma infopädevust, täiendades oskusi infoallikate otsinguks, valimiseks ja kasutamiseks nii tradistsioonilises kui ka e-raamatukogus ning Interneti otsisüsteemides.

V moodul “Eesti raamatu, bibliograafia ja raamatukogunduse ajalugu” 
25. november - 29. november 2013
Käsitleb kolme nimetatud teemat ning mooduli läbinu omandab üldised teadmised eesti raamatu, bibliograafia ning raamatukogunduse ajaloost.

Õppetöö toimub eesti keeles. Iga mooduli lõppedes toimub teadmiste kontroll.
Viie mooduli ehk terve programmi läbinutele väljastatakse Eesti Rahvusraamatukogu tunnistus, mis on aluseks raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni taotlemisel ja omistamisel.
Anname võimaluse soovijatel osaleda ja läbida ka iga moodul eraldi. Mooduli lõppedes ja teadmiste kontrolli läbinutele väljastatakse tõend.

Oleme veendunud, et kutsekoolituse läbinu saab vajalikud teadmised ja oskused raamatukogunduse ja infoteaduse erialal ning oskab neid praktiliselt raamatukogutöös kasutada.

Registreerimine ja täiendav informatsioon Krista Talvilt 
Krista dot Talvi at nlib dot ee või telefonil 630 7129.