Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu on avatud E-R 10-20, L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22
21.12 avatud 10-15, 23.12 10-17, 24.12-26.12 ja 31.12 suletud

 

Sundeksemplar

Alates 1. jaanuarist 2017 hakkab seni kehtinud sundeksemplari seaduse asemel kehtima säilituseksemplari seadus.
Olulisim muudatus on, et seadus algatab trükiste algmaterjali kogumise, et vältida tulevikus trükiste eraldi digimist. Suureneb riiklik panus digiväljaannete ja algmaterjali säilitamistegevuste toetamiseks.
Alates 01.01.2017 loovutatakse 4 säilituseksemplari varasema 8 asemel ning need loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule, kes edastab need ise säilitajatele, kelleks on Eesti Rahvusraamatukogu ise, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu.
 

Raamatud ja auvised: Kristiina Rüütel, tel. 630 7369, e-post Kristiina dot Ryytel at nlib dot ee
Perioodika:Anne Vest, tel. 630 7443, e-post Anne dot Vest at nlib dot ee

Kogude arenduse osakonna üks ülesannetest on vastavalt Sundeksemplari seadusele sundeksemplaride kogumine.
Sundeksemplar on kohustuslikus korras raamatukogudele tasuta loovutatav trükiste, auviste, elektrooniliste teavikute ja võrguväljaannete eksemplar.

MIKS SUNDEKSEMPLARE LOOVUTATAKSE?

Sundeksemplaride kogumise eesmärk on trükiste, auviste, elektrooniliste teavikute ja võrguväljaannete olulise osa täieliku kogu loomine nende bibliograafiliseks registreerimiseks, statistilise arvestuse pidamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks teadustöös ja kunstiloomes. Kogutud võrguväljaanded tehakse üldsusele kättesaadavaks interneti kaudu.
Sundeksemplaride kogumisega tagatakse eelnimetatud teavikute riiklik hoiustamine ja kaitse.

KES LOOVUTAB SUNDEKSEMPLARE?

Sundeksemplare on kohustatud loovutama kõik juriidilised isikud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused,

  • kes valmistavad Eestis trükiseid, auviseid või elektroonilisi teavikuid – need on trükikojad ja vastavad asutused või üksikisikud;
  • kelle tellimisel on välisriikides valmistatud trükiseid, auviseid või elektroonilisi teavikuid - need on kirjastajad ja vastavad asutused või üksikisikud;
  • kes toovad sisse Eestis levitamiseks välisriikides valmistatud eestikeelseid või Eestit käsitlevaid trükiseid, auviseid ning elektroonilisi teavikuid - need on kirjastajad ja vastavad asutused või üksikisikud;
  • kes teevad võrguväljaandeid üldsusele kättesaadavaks internetis.

Märkus: Lisad (kaardid, heli- ja videokassetid, disketid jm.), mis kuuluvad trükiste komplekti ja mida ei ole valmistanud trükkija, loovutab sundeksemplaridena kirjastaja (väljaandja).

MIDA PEAB LOOVUTAMA?

Sundeksemplare loovutatakse alljärgnevatest üle 50 eksemplari valmistatud infokandjatest ja auvistest ning üle 25 eksemplari valmistatud elektroonilistest teavikutest:
- raamatud, brošüürid (ka nende kordustrükid);
- perioodikaväljaanded: ajakirjad, ajalehed, info- ja reklaamlehed jm.;
- jätkväljaanded (aastaraamatud, toimetised, sarjad jm.);
- atlased jt. kaardiväljaanded;
- noodid;
- näituste kataloogid;
- ürituste kavad, plakatid, kutsekaardid jm.;
- reklaamväljaanded, tootekataloogid, hinnakirjad jm.;
- telefonikataloogid, sõiduplaanid jm.;
- seina-,laua-, tasku- jm. kalendrid;
- eksliibrised, postkaardid, värvimis- ja joonistamisraamatud, reproduktsioonid;
- ristsõnaväljaanded;
- rahvusvahelises pimedate kirjas (Braille' kirjas ) trükised;
- heliplaadid, -lindid, -kassetid;
- diapositiivid;
- videokassetid;
- mikrokaardid ja -filmid;
- füüsilisel kandjal olevad elektroonilised teavikud: CD-ROMid, DVDd, disketid jm.

Sundeksemplarina kogutakse võrguväljaandeid, millena käsitletakse internetis avaldatud raamatuid, ajalehti, ajakirju, jätkväljaandeid, kaarte ja noote.

Märkus: Kui trükise või auvise tiraaž on alla 50 ja elektroonilise teaviku tiraaž alla 25 eksemplari, kuid väljaandja on huvitatud oma väljaande säilitamisest ja registreerimisest rahvusbibliograafia väljaandes, võib teaviku loovutada annetusena.

MIDA EI PEA LOOVUTAMA?

Sundeksemplare ei pea loovutama trükistest, mis
1) ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni, nagu:
- nimekaardid;
- kviitungid jm. raamatupidamise ja asjaajamise plangid;
- etenduste jm. ürituste pääsmed, millel puuduvad kava või illustratsioonid;
- tunnistuste plangid;
- kaubapakendid, etiketid ja saatelehed;
- kaupade ja teenuste sooduspakkumiste reklaamlehed;
- tekstiil- jm. tooted või esemed, millel on tekst;
2) on mõeldud piiratud kasutajaskonnale ja paljundatud koopiamasinal:
- asutuste seina- ja laualehed, töökorralduslikud infolehed; asutuse- või organisatsioonisisese täiendõppe materjalid, tegevuse kokkuvõtted, asjaajamisjuhendid, plaanid, protokollid;
3) on graafiliste teoste originaaltõmmised.

Sundeksemplare ei loovutata võrguväljaannetest, mis ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni.
Nimetatud trükiste ja võrguväljaannete kategooriad määrab kindlaks kultuuriminister oma määrusega.

KELLELE LOOVUTATAKSE?

Eestis valmistatud või välisriikides eesti kirjastajate tellimisel valmistatud 8 sundeksemplarist saadetakse:

Eesti Rahvusraamatukogule 2 eksemplari
Tartu Ülikooli Raamatukogule 2 eksemplari
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogule 2 eksemplari
Tallinna Ülikooli Akadeemilisele Raamatukogule 1 eksemplar
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogule 1 eksemplar

Eestisse levitamiseks sissetoodud välisriikides valmistatud eestikeelsete või Eestit käsitlevate trükiste 4 sundeksemplarist saadetakse: 

Eesti Rahvusraamatukogule 1 eksemplar
Tartu Ülikooli Raamatukogule 1 eksemplar
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogule 1 eksemplar
Tallinna Ülikooli Akadeemilisele Raamatukogule 1 eksemplar

Märkus: Kultuuriministeeriumil on õigus väljaandja või sissetooja põhjendatud taotlusel konkreetse trükise sundeksemplaride arvu vähendada (olenevalt trükise hinnast, tiraažist või sissetoodud kogusest).
Sundeksemplaride arvu võib vähendada kuni 2, kusjuures saajateks on sel juhul Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu.
Kui sundeksemplaride vähendatud arv on suurem kui 2, määrab sundeksemplari(de) saaja(d) Kultuuriministeerium.

Rahvusvahelises pimedate kirjas (Braille' kirjas) trükiste 2 sundeksemplari saadetakse:

Eesti Rahvusraamatukogule 1 eksemplar
Tartu Ülikooli Raamatukogule 1 eksemplar

Auviste ja elektrooniliste teavikute 2 sundeksemplarist saadetakse:

Eesti Rahvusraamatukogule 1 eksemplar
Tartu Ülikooli Raamatukogule 1 eksemplar

Võrguväljaannete sundeksemplarid loovutatakse:

Eesti Rahvusraamatukogule 1 koopia

Märkus: Kui trükiste, auviste või elektrooniliste teavikute tiraaž kuulub hävitamisele kohtulahendi alusel, ei arvata selle tiraaži hulka sundeksemplare, mis tähendab, et kõigile raamatukogudele tuleb sundeksemplarid loovutada. Kohtulahendi alusel kustutamisele kuuluva võrguväljaande sundeksemplar ei kuulu kustutamisele. Juurdepääs nimetatud võrguväljaandele (ainult lugemiseks) toimub autoriseeritud töökohtade kaudu, mis asuvad Eesti Rahvusraamatukogus ja Tartu Ülikooli Raamatukogus.

SUNDEKSEMPLARIDE LOOVUTAMISE TÄHTAEG JA SAATMISE KULUD

Trükiste, auviste või elektrooniliste teavikute sundeksemplarid loovutatakse hiljemalt 20 päeva jooksul pärast esimese tiraažiosa valmimist või Eestisse esmakordset sissetoomist.
Sundeksemplaride saatmiskulud arvestatakse trükkimiskulude hulka.

Võrguväljaannete sundeksemplaride loovutamine tähendab, et sundeksemplaride saaja teeb võrguväljaandest koopia. Sundeksemplari loovutaja on kohustatud koopia tegemist võimaldama.
Võrguväljaande loovutajal on õigus piirata võrguväljaande kasutamist üldsusele kättesaadavaks tegemisel, teavitades sellest sundeksemplari saajat. Nimetatud juhul on võrguväljaande kasutamine lubatud ainult rahvuskultuuri olulise osa täieliku kogu loomiseks, bibliograafiliseks registreerimiseks, statistilise arvestuse pidamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks autoriseeritud töökohtade kaudu teadustöös ja kunstiloomes.

NÕUDED SUNDEKSEMPLARIDELE

Sundeksemplarid peavad olema komplektsed, sisaldades kõiki lisasid (viimased saadab raamatukogudele kirjastaja või tellija).
Sundeksemplarid loovutatakse ka sisult identsetest, kuid vormistuselt erinevatest trükistest ja auvistest. (Näit. pehme ja kõva köide, kaante erinev värvus jm.)
Eesti Rahvusraamatukogule esitatakse koos sundeksemplaridega saateleht alljärgnevate andmetega:

  • loovutaja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi) ja aadress;
  • iga nimetuse kohta loovutatavate eksemplaride arv;
  • valmistatud tiraaži suurus või sissetoodud kogus (neid andmeid kasutatakse ainult riikliku statistika koostamisel).

Märkus: Kõigile teistele raamatukogudele esitatakse koos sundeksemplaridega saateleht, millel on iga nimetuse kohta loovutatavate sundeksemplaride arv.
Trükiste, auviste või elektrooniliste teavikute täiendavast valmistamisest, s.t. tiraaži juurdetrükist või Eestisse sissetoomisest teatab sundeksemplaride loovutaja Eesti Rahvusraamatukogule hiljemalt 20 päeva jooksul, näidates ära täiendavalt valmistatud tiraaži suuruse või sissetoodud koguse.

VASTUTUS SUNDEKSEMPLARIDE MITTELOOVUTAMISE KORRAL

Sundeksemplari seaduse rikkumine toob kaasa seadustes ette nähtud haldus- või kriminaalvastutuse.
Trükise, auvise või elektroonilise teaviku sundeksemplari loovutamise või võrguväljaandest koopia tegemise võimaldamise kohustuse eiramise eest, samuti trükisele, auvisele, elektroonilisele teavikule või sundeksemplarile esitatava nõude eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

RAAMATUKOGUDE KONTAKTANDMED JA -ISIKUD

Eesti Rahvusraamatukogu
Kogude arenduse osakond. Kristiina Rüütel
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn
tel. 6 307 369
faks 6 311 200
E-post: Kristiina dot Ryytel at nlib dot ee

Tartu Ülikooli Raamatukogu
Kogude arenduse osakond. Ilona Runnel
W. Struve 1, 50091 Tartu
tel. 737 5754
faks 737 5701
E-post: ilona dot runnel at ut dot ee

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
Kristin Liba
Vanemuise 42, 51003 Tartu
tel. 737 7719
faks 737 7706
E-post: kristin at kirmus dot ee

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Erialainfo ja komplekteerimise osakond.
Rävala pst. 10, 15042 Tallinn
tel. 665 9427
faks 665 9400
E-post:kogudearendus@tlulib.ee
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Komplekteerimisosakond. Raina Rohumaa
Akadeemia tee 1/ Ehitajate tee 7, 12618 Tallinn
tel. 620 3558
faks 620 3561
E-post: rohumaa at lib dot ttu dot ee


RRi näitused digitaalarhiiv digar