Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-02

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Concepts of law : comparative, jurisprudential, and social science perspectives / ed. by Seán Patrick Donlan, Lukas Heckendorn Urscheler. - Farnham ; Burlington, VT : Ashgate, 2014. - XI, 257 lk. - (Juris Diversitas).
ISBN 978-1-4094-5526-4
Märksõnad: õigussüsteemid ; õigusfilosoofia ; õigusteooria ; pluralism ; võrdlev õigusteadus ; õigussotsioloogia ; esseekogumikud
Kohaviit: 2-15-01050
Sisukord

Die Rechtsvergleichung in der Rechtsprechung : Praxis, Legitimität und Methodik : Referate und Diskussionen der Tagung vom 12. September 2013 in Luzern / Universität Luzern ; hrsg. von Jörg Schmid, Alexander H. E. Morawa, Lukas Heckendorn Urscheler. - Zürich [etc.] : Schulthess, 2014. - 193 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé = Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung ; 74).
ISBN 978-3-7255-8512-0
ISSN 1015-9746
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; õigusemõistmine ; interpretatsioon ; seaduste tõlgendamine ; tsiviilõigus ; kriminaalõigus ; Šveits ; Ameerika Ühendriigid ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 74

Ring, Gerhard ; Olsen-Ring, Line. Einführung in das skandinavische Recht. - 2. Aufl. - München : Beck, 2014. - XVI, 282 lk. - (JuS Schriftenreihe ; 137 / Schriftenreihe der Juristischen Schulung ; 137).
ISBN 978-3-406-66127-3
Märksõnad: õigusteadus ; õigussüsteemid ; avalik õigus ; eraõigus ; Põhjamaad
Kohaviit: 2-15-01024
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Euroopa Kohtu lahendid : kaubamärgivaidlused. III : kaubamärgi kasutamise kohustus / koost.: Liina Puu, Kätlin Taimsaar, Liina Sepp ; toim. Liina Puu. - Tallinn : Patendiamet, 2014. - 87 lk. - Bibl. märkustes lk. 87.
ISBN 978-9949-9450-3-0
Märksõnad: tööstusomand ; kaubamärgid ; õiguskaitse ; Euroopa Kohus ; rahvusvahelised kohtud ; vaidluste lahendamine ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad ; kohtulahendid
Kohaviit: 1-15-00338
Täistekst

Hanson, Martin ; Kuningas, Marius ; Muuk-Adrat, Triin ; Pohlak, Riina ; Urmet, Ardo. Intellektuaalomandi õppematerjal. - Tallinn : Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, 2015. - 50 lk.
ISBN 978-9949-38-164-7
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; patendid ; kaubamärgid ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-15-00137
Täistekst

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Miidla-Vanatalu, Meeli ; Naaber-Kalm, Liis. Business trips and posting of workers [võrguteavik] / ed.: Evelin Kivimaa ; translation to English: translation company EM. - Tallinn : Labour Inspectorate, 2014. - 20 lk.
ISBN 978-9949-9591-4-3
Märksõnad: lähetused ; töölepingud ; seadused ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-14-04432
Täistekst

Мийдла-Ванаталу, Меэли ; Наабер-Кальм, Лийз. Служебная командировка и направление работников в командировку / ред.: Эвелин Кивимаа ; перевод на русский язык: бюро переводов EM Tõlge. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2014. - 20 lk.
ISBN 978-9949-9573-8-5
Märksõnad: lähetused ; töölepingud ; seadused ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-14-04432
Täistekst

Miidla-Vanatalu, Meeli ; Naaber-Kalm, Liis. Töölähetus ja töötajate lähetamine / toim. Evelin Kivimaa. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2014. - 20 lk.
ISBN 978-9949-9573-2-3
Märksõnad: lähetused ; töölepingud ; seadused ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-14-04561
Täistekst

SOTSIAALÕIGUS
SOCIAL PROTECTION LAW

Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine = Social integration of disabled persons / tõlge: OÜ Triangular ; teadustoim.: Luule Sakkeus, Marju Medar ; toim. Kairit Põder. - Tallinn : Statistikaamet, 2014. - 180 lk. : ill. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 978-9985-74-547-2
Märksõnad: Puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006) ; puuetega inimesed ; sotsiaalne integratsioon ; sotsiaalne sidusus ; sotsiaalhoolekanne ; tulud ; vaesus ; terviseseisund ; võrdlevuuringud ; sotsiaalstatistika ; Eesti ; Euroopa Liidu maad ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-15-00063
Täistekst

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Aliverti, Ana. Crimes of mobility : criminal law and the regulation of immigration / London ; New York : Routledge, 2013. - XXVI, 217 lk. : ill.
ISBN 978-0-415-82090-5
Märksõnad: sisseränne ; sisserändajad ; ebaseaduslik ränne ; kontroll ; reguleerimine ; ajalugu ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-15-01002
Sisukord

Kairjak, Marko. Keerukuse redutseerimine Eesti õiguses karistusseadustiku § 217 2 objektiivse koosseisu relatiivsete õigusmõistete sisustamise näitel : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Jaan Sootak, Irene Kull. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. - 179 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 51). - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 164-169.
Reduction of complexity within the Estonian legal system: the example of interpretation of relative legal concepts in the objective category of § 217 2 of the Estonian Criminal Code. Lk. 131-162.
ISBN 978-9949-32-749-2
ISSN 1406-6394
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; varavastased kuriteod ; seaduste tõlgendamine ; võlaõigus ; võrdlev õigusteadus ; Eesti ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 51
Täistekst

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Elholm, Thomas ; Feldtmann, Birgit. Criminal jurisdiction : a Nordic perspective. - Copenhagen : DJØF Publishing, 2014. - 182 lk. - (Routledge Studies in Criminal Justice, Borders and Citizenship).
ISBN 978-87-574-2687-8
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; karistusõigus ; võrdlevuuringud ; Põhjamaad ; Taani ; Soome ; Island ; Norra ; Rootsi
Kohaviit: 2-15-00968
Sisukord

The future of civil litigation : access to courts and court-annexed mediation in the Nordic countries / ed. by Laura Ervo, Anna Nylund. - Cham [etc.] : Springer, 2014. - VIII, 431 lk.
ISBN 978-3-319-04464-4
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; vaidluste lahendamine ; kaitse (jur.) ; mediatsioon ; võrdlev õigusteadus ; õigusreformid ; Euroopa ; Põhjamaad ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-01023
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Comparato, Guido. Nationalism and private law in Europe. - Oxford ; Portland (Ore.) : Hart Publishing, 2014. - XVI, 315 lk. - (Modern Studies in European Law ; 45).
ISBN 978-1-84946-587-8
Märksõnad: rahvuslus ; rahvusriik ; euroopastumine ; eurointegratsioon ; eraõigus ; rahvusvaheline eraõigus ; tsiviilõigus ; äriõigus ; lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-15-00963
Sisukord

Riigikogu toimetised. 30/2014 / Riigikogu Kantselei ; peatoim.: Mart Raudsaar. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2014. - 258 lk.
ISSN 1406-5665
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; poliitika ; õigusloome ; Eesti ; toimetised ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE A/1746 ; 30
Täistekst

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Davies, Mark. The law of professional immunities. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XI, 250 lk.
ISBN 978-0-19-969595-9
Märksõnad: ametiisikud ; hooletus (jur.) ; vastutus ; haldusvastutus ; tsiviilvastutus ; privileegid ; puutumatus ; Suurbritannia
Kohaviit: 3-15-00506
Sisukord

Richter, Achim ; Gamisch, Annett ; Weber, Alexander. Die elektronische Personalakte in der Verwaltung : modernes Personalaktenmanagement im öffentlichen und kirchlichen Dienst. - Regensburg : Walhalla Fachverlag, 2014. - 104 lk.
ISBN 978-3-8029-1572-7
Märksõnad: andmekaitse ; isikuregistrid ; rahvastikuregistrid ; riigiasutused ; kirikud (org.) ; isikuandmed ; digitaalinformatsioon ; andmetöötlus ; privaatsus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-15-01052
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Основные международные договоры по правам человека / Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. - Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2014. - IV, 376 lk.
ISBN 978-92-1-454037-3
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; poliitilised õigused ; põhiõigused ; lapse õigused ; diskrimineerimine ; migrandid ; puuetega inimesed ; piinamine ; deklaratsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; protokollid
Kohaviit: 1-14-03692
Täistekst

Women's rights are human rights / United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - IV, 117 lk.
ISBN 978-92-1-154206-6
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Ülemkomissar ; naiste õigused ; rahvusvaheline õigus ; naised ; sooline diskrimineerimine ; vägivald
Kohaviit: 1-15-00560
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu
02.03.2015 


 digitaalarhiiv digar