Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2014-10

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Abelin, Matthias. Judge Petrén and the rule of law in Sweden : [Declaration of Delhi, general clauses, article 6, judicial review, power of appointment, malfeasance, bill of rights, tort, independence of courts, independence of parliament, mandate laws]. - Stockholm : Matthias Abelin, 2014. - 168 lk.
ISBN 978-91-87817-38-0

Märksõnad: Petrén, Gustaf, 1917-1990 ; õigusriik ; demokraatia ; liberaalne demokraatia ; inimõigused ; põhiõigused ; seadusandlik võim ; võimude lahusus ; Rootsi ; 20. saj.
Kohaviit: 1-14-03568

Susskind, Richard. Juristin huominen : johdatus tulevaisuuteesi / [käännös: Henriikka Hakumäki]. - Helsinki : Talentum, 2014. - 173 lk.
ISBN 978-952-14-2224-9
Märksõnad: juristid ; kohtunikud ; tehnoloogilised uuendused ; infotehnoloogia ; e-teenused ; võrgusuhtlus ; tuleviku-uuringud
Kohaviit: 1-14-03547
Sisukord

Õiguskeel 2014 : [artiklikogumik] / Justiitsministeerium. - Tallinn : Juura, 2014. - 128 lk. - Kogumik sisaldab veebiväljaandes Õiguskeel 2014. aasta jooksul ilmunud kirjutisi.
ISSN 1736-7840
Märksõnad: õiguskeel ; eesti keel ; õigusloome ; õigusaktid ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2528 ; 2014

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Kasso, Matti. Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen. - 2., uud. pain. - Helsinki : Talentum, 2014. - XIV, 516 lk.
ISBN 978-952-14-2157-0
Märksõnad: asjaõigus ; kinnisvara ; elamud ; korterid ; aktsiaseltsid ; korteriühistud 
; elamuühistud ; kinnisvaratehingud ; üürimine (eluruumid) ; korteriomand ; omand ; maksustamine ; õigusloome ; Soome ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-14-04895
Sisukord

Lindström, Jyrki. Luotonvalvonta ja saatavien perintä. - 4., uud. pain. - Helsinki : Talentum, 2014. - XXVI, 576 lk.
ISBN 978-952-14-2174-7
Märksõnad: võlaõigus ; laenud ; võlad ; järelevalve ; laenulepingud ; laenupoliitika ; võlakohustus ; võlahaldus ; inkasso ; pankrotid ; pankrotivara ; saneerimine ; nõudeõigus ; pankrotiõigus ; menetlusõigus ; õigusloome ; Soome
Kohaviit: 2-14-04896
Sisukord

Niemi, Marja-Leena. Luotto-oikeus : luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. - Helsinki : Talentum, 2014. - XVI, 297 lk.
ISBN 978-952-14-2082-5
Märksõnad: võlaõigus ; laenud ; laenulepingud ; võlakirjad ; võlakohustus 
; nõudeõigus ; pankrotimenetlus ; saneerimine ; õigusloome ; finantsturg ; krediidiinfo ; Euroopa Liidu õigus ; Soome ; käsiraamatud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-00005
Sisukord

Pajulammi, Henna. Lapsi, oikeus ja osallisuus. - Helsinki : Talentum, 2014. - XLVIII, 464 lk.
ISBN 978-952-14-2429-8
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsed ; õiuslik seisund ; lapse õigused ; Lapse õiguste konventsioon (1989) ; kaasamine ; inimõigused ; põhiõigused ; rahvusvahelised lepingud ; õigusteooria ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-15-00001
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY

Vasamäe, Elise. Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste jätkusuutlik kollektiivne teostamine : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Heiki Pisuke. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. - 307 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 50). - Bibl. lk. 287-301.
Sustainable collective management of copyright and related rights. Lk. 223-284.
ISBN 978-9949-32-601-3
ISSN 1406-6394
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 50

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Kallion, Madis. Juhatuse liikme õiguslik seisund. - Tallinn : Kivinurme, 2014. - 88 lk. - Bibl. lk. 86-88. - Lisa: juhatuse liikme leping (näidis), lk. 75-85.
ISBN 978-9949-33-925-9
Märksõnad: äriühingud ; äriühinguõigus ; juhatused ; juhtkond ; liikmeskond ; õigused ; kohustused ; vastutus ; äriühingute valitsemine ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-14-05576

Parkkonen, Jarmo ; Knuts, Mårten. Arvopaperimarkkinalaki. - 5., uud. pain. - Helsinki : Talentum, 2014. - XXI, 707 lk.
ISBN 978-952-14-2147-1
Märksõnad: pangandusõigus ; väärtpaberiturg ; väärtpaberihaldus ; finantsõigus ; seadused ; õigusloome ; Euroopa Liidu õigus ; finantsjärelevalve ; Soome ; käsiraamatud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-00004

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Töösuhted : käsiraamat praktikule 2014/2015. - Tallinn : Ten-Team, 2014. - 152 lk. + CD-ROM.
ISSN 2228-3552
Märksõnad: töösuhted ; avalik teenistus ; ametijuhendid ; kutseoskused ; teenused ; lepingud ; dokumendid ; Eesti ; õigusaktid ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2763 ; 2014/2015

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Goals of civil justice and civil procedure in contemporary judicial systems / ed. by Alan Uzelac. - Cham [etc.] : Springer International Publishing, 2014. - X, 263 lk. - (Ius Gentium : Comparative Perspectives on Law and Justice ; 34).
ISBN 978-3-319-03442-3
ISSN 1534-6781
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; kohtusüsteemid ; võrdlev õigusteadus ; Austria ; Saksamaa ; Holland ; Itaalia ; Norra ; Ameerika Ühendriigid ; Hongkong ; Hiina ; Venemaa ; Ungari ; Sloveenia ; Brasiilia ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-14-05408
Sisukord

Pérez León Acevedo, Juan Pablo. Victims' status at international and hybrid criminal courts : victims' status as witnesses, victim participants/civil participants/civil parties and reparations claimants. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 2014. - XXI, 907 lk.
ISBN 978-951-765-736-5
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; ohvrid ; kuriteoohvrid ; tunnistajad ; õiguslik seisund ; õiguskaitse ; rahvusvaheline õigus ; kriminaalõigus ; rahvusvahelised kohtud ; dissertatsioonid
Kohaviit: 3-14-01988
Sisukord

Vaitoja, Jari. Väittämistaakka, tuomarin kyselyvelvollisuus ja pakottavaan yksityisoikeudelliseen sääntelyyn perustuvien vaatimusten tutkiminen siviiliprosessissa : yliopistollinen väitöskirja ... . - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2014. - XXXV, 539 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 321).
ISBN 978-951-855-339-0
ISSN 0356-7206
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; hagimenetlus ; pooled (jur.) ; kohustused ; vastutus ; kohtunikud ; küsitlused ; väited ; eraõigus ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 321
Tutvustus

Vuorenpää, Mikko. Asianomistajan oikeudet rikosprosessissa. - 2., uud. pain. - Helsinki : Talentum, 2014. - XIV, 157 lk.
ISBN 978-952-14-2305-5
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; kuriteoohvrid ; õigused ; õiguskaitse ; süüdistus (jur.) ; õigusloome ; Soome ; Põhjamaad
Kohaviit: 2-15-00003
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Lang, Heinrich. Wahlrecht und Bundesverfassungsgericht : eine Skizze aktueller wahlrechtlicher Entscheidungen und Probleme. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - 89 lk. - (Dresdner Vorträge zum Staatsrecht ; 6).
ISBN 978-3-8487-0481-1
Märksõnad: valimisõigus ; valimised ; konstitutsioonikohtud ; kohtulahendid ; Saksamaa
Kohaviit: 2-14-04983
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Maurer, Kersti ; Ross, Marion ; Räim, Tuuli ; Saar, Priit. Hädaolukorra seaduse käsiraamat / Siseministeerium ; eess.: Ramon Loik. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2014. - 204 lk.
ISBN 978-9985-67-237-2
Märksõnad: hädaseisund ; eriolukorrad ; kriisijuhtimine ; ennetamine ; riskianalüüs ; seadused ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-00037
Täistekst

Minumets, Diana ; Kulm, Piia. Riigihangete õigus / retsensent: Ulvi Reimets. - Tallinn : Juura, 2014. - 592 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 571-591.
ISBN 978-9985-75-415-3
Märksõnad: riigihanked ; lepingud ; õigusaktid ; dokumendid ; õiguskaitsevahendid ; majandusõigus ; menetlusõigus ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: 2-15-00163

Niemistö, Emma. Projektinjohtourakka : erityispiirteet, sopimustekniikka ja ongelmakohdat. - Helsinki : Rakennustieto, 2014. - 179 lk. - (MentorBooks).
ISBN 978-952-267-065-6
Märksõnad: ehitusõigus ; ehitus ; projektihaldus ; töövõtt ; töövõtulepingud ; lepingud ; riskihaldus ; juhendid
Kohaviit: 2-14-04899
Sisukord

Perten, Volker. Rundfunkfinanzierung in Europa : eine rechtsvergleichende Untersuchung der EU-Mitgliedstaaten Deutschland, Großbritannien, Schweden, Polen, Italien, Spanien und Frankreich. - Berlin : wvb, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2014. - XXVI, 222 lk. - (Schriften zur Rechtswissenschaft ; 172).
ISBN 978-3-86573-783-0
Märksõnad: meedia ; ringhääling ; avalik-õiguslik ringhääling ; erasektor ; finantseerimine ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu maad ; Saksamaa ; Suurbritannia ; Rootsi ; Poola ; Itaalia ; Hispaania ; Prantsusmaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: 1-14-02815
Sisukord

Tornberg, Kyösti. Kuntajako ja kunnallinen pakkoliitos. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2014. - XXIX, 324 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 322).
ISBN 978-951-855-342-0
ISSN 0356-7206
Märksõnad: kohalik õigus ; vallad ; liitumine ; haldusjaotus ; õigusloome ; õigusajalugu ; võrdlev õigusteadus ; Soome ; Põhjamaad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 322
Tutvustus

MEDITSIINIÕIGUS
MEDICAL LAW

Walter, Ute. Das neue Patientenrechtegesetz : Praxishinweise für Ärzte, Krankenhäuser und Patienten. - München : C.H. Beck, 2013. - XIII, 126 lk. - (Aktuelles Recht für die Praxis).
ISBN 978-3-406-65647-7
Märksõnad: patsiendid ; patsiendi õigused ; patsiendi õiguste kaitse ; seadused ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-14-04924
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Мережко, Александр. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / под ред. Эльдара Гасанова. - Баку : Азернешр, 2013. - 214 lk.
ISBN 978-966-8257-53-7
Märksõnad: õiguslikud aspektid ; Mägi-Karabahh ; õiguslik seisund ; Mägi-Karabahhi konflikt ; etnilised konfliktid ; sõjalised konfliktid ; rahvuslik enesemääramine ; riigiõigus
Kohaviit: 2-14-05434

Koostanud Maia Ruttu
05. jaanuar 2015


 digitaalarhiiv digar