Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2014-3

 ÕIGUSAJALUGU
HISTORY OF LAW

Tallinna ajaloo lugemik : dokumente 13.-20. sajandini / koost. Tiina Kala, Juhan Kreem, Lea Kõiv, Kalmer Mäeorg, Anu Mänd, Triin Parts ; registrid: Linda Pool ; toim. Lea Kõiv. - Tallinn : Tallinna Linnaarhiiv, 2014. - 517 lk. - (Tallinna Linnaarhiivi toimetised ; 14). - Bibl. lk. 472-487. - Registrid lk. 488-517.
ISBN 978-9985-9769-6-8
ISSN 2346-6022
Märksõnad: Tallinn ; linnaajalugu ; keskaeg ; uusaeg ; ajalooallikad ; arhiividokumendid ; lugemikud ; allikapublikatsioonid ; kommentaarid ; illustratsioonid
Kohaviit: PE A/1736 ; 14

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

The future of European property law : [võrguteavik] / ed. by Sjef van Erp, Arthur Salomons, Bram Akkermans. - Munich : Sellier European Law Publishers, 2012. - X, 246 lk. - (Ebrary ebooks). - Täistekst RR arvutivõrgus.
ISBN 978-3-86653-931-0
Märksõnad: asjaõigus ; omand ; lepingud ; Euroopa Liidu õigus
Sisukord

The law of obligations in Europe : a new wave of codifications / ed. by Reiner Schulze, Fryderyk Zoll. - Munich : SELP, Sellier European Law Publishers, 2013. - XIII, 458 lk.
ISBN 978-3-86653-246-5
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; õigusreformid ; kodifitseerimine (jur.) ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-14-01054
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Rauda, Christian. Recht der Computerspiele. - München : C.H. Beck, 2013. - XXXVI, 318 lk.
ISBN 978-3-406-64938-7
Märksõnad: autoriõigus ; õiguskaitse ; tööstusomand ; arvutimängud ; elektronmängud ; konkurentsiõigus ; isikuõigused ; andmekaitse ; reklaam ; finantseerimine ; maksuõigus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-14-01051
Sisukord

Ubertazzi, Benedetta. Exclusive jurisdiction in intellectual property : [võrguteavik]. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2012. - XVIII, 341 lk. - (Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht ; 273). - (Ebrary ebooks). - Täistekst RR arvutivõrgus.
ISBN 978-3-16-151954-3
ISSN 0720-1141
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen in Europa / hrsg. von Simon Laimer, Christoph Perathoner. - München : Sellier European Law Publishers, 2013. - X, 427 lk.
ISBN 978-3-86653-203-8
Märksõnad: äriühinguõigus ; võlaõigus ; rahvusvaheline eraõigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-14-01017
Sisukord

Попондопуло, Владимир. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник для студентов высших учебных заведений. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2013. - 798 lk.
ISBN 978-5-468-00262-9
Märksõnad: ettevõtlus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-14-01033

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2014 / toim.: Kristiina Kahri. - Helsinki : Talentum, 2013. - XVIII, 974 lk. - (Suomen laki).
ISBN 978-952-14-2003-0
Märksõnad: kriminaalõigus ; kriminaalmenetlus ; menetlusõigus ; Soome ; seadused
Kohaviit: 1-14-00824
Sisukord

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Brooker, Penny. Mediation law : journey through institutionalism to juridification : [võrguteavik]. - London : Routledge, 2013. - XXIII, 290 lk. - (Ebrary ebooks). - Täistekst RR arvutivõrgus.
ISBN 978-0-203-79662-7
Märksõnad: mediatsioon ; vaidluste lahendamine ; Inglismaa
Sisukord

Pärsimägi, Andra. Hagimenetlus : hagi ja taotluste esitamine / rets. Jaanus Ots. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Juura, 2014. - 304 lk. - Bibl. lk. 290-301. - Märksõnastik lk. 302-304.
ISBN 987-9985-75-397-2
Märksõnad: hagimenetlus ; tsiviilkohtumenetlus ; dokumendid ; kohtulahendid ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-14-01390

Riigikohus. - Tartu : Riigikohus, 2013. - 32 lk.
Märksõnad: Eesti. Riigikohus ; ülemkohtud ; kohtusüsteemid ; ajalugu ; Eesti ; teatmikud
Kohaviit: 2-14-01268

The Supreme Court of Estonia. - Tartu : Supreme Court of Estonia, 2013. - 32 lk.
Märksõnad: Eesti. Riigikohus ; ülemkohtud ; kohtusüsteemid ; ajalugu ; Eesti ; teatmikud
Kohaviit: 2-14-01271

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Debates in German public law / ed. by Hermann Pünder, Christian Waldhoff. - Oxford ; Portland, Oreg. : Hart, 2014. - XIII, 356 lk.
ISBN 978-1-84946-472-7
Märksõnad: avalik õigus ; eurointegratsioon ; Euroopa Liidu õigus ; diskussioonid ; Saksamaa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-14-00899
Sisukord

Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Bd. XI : Internationale Bezüge / hrsg. von Josef Isensee, Paul Kirchhof. - 3., völlig neubearb. und erw. Aufl. - Heidelberg : Müller, 2013. - LX, 1335 lk.
ISBN 978-3-8114-4511-6
Märksõnad: käsiraamatud ; Saksamaa
Kohaviit: 2-14-01022
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Administrative law in Europe : between common principles and national traditions : [võrguteavik] / ed. by Matthias Ruffert. - Groningen [Netherlands] : Europa Law, 2013. - XIV, 221 lk. - (European Administrative Law Series ; 7). - (Ebrary ebooks). - Täistekst RR arvutivõrgus.
ISBN 978-90-8952-136-1
Märksõnad: avalik õigus ; Inglismaa ; Prantsusmaa ; Saksamaa ; Hispaania ; Euroopa Liidu õigus
Sisukord

Heller, Robert F. Als Aufsichtsrat in öffentlichen Unternehmen. - Stuttgart : Kohlhammer, 2013. - XLV, 247 lk. - (Fokus Verwaltung).
ISBN 978-3-555-01615-3
Märksõnad: majandusõigus ; järelevalve ; riigiettevõtted ; äriühingute valitsemine ; nõukogud ; Saksamaa
Kohaviit: 1-14-00663
Sisukord

Husa, Jaakko ; Pohjolainen, Teuvo. Julkisen vallan oikeudelliset perusteet : johdatus julkisoikeuteen. - 4., uudistettu pain. - Helsinki : Talentum, 2014. - XV, 321 lk.
ISBN 978-952-14-2167-9
Märksõnad: avalik haldus ; avalik õigus ; riigiametnikud ; riigiõigus ; põhiseadused ; põhiõigused ; kohalik õigus ; Soome ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-14-00825
Sisukord

Pitkänen, Olli ; Tiilikka, Päivi ; Warma, Eija. Henkilötietojen suoja. - 2. pain. - Helsinki : Talentum, 2014. - XI, 332 lk.
ISBN 978-952-14-2058-0
Märksõnad: andmekaitse ; isikuandmed ; isikuregistrid ; privaatsus ; õiguskaitse ; põhiõigused ; kahju hüvitamine ; Soome ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-14-00942
Sisukord

Sellmann, Klaus-Albrecht. Personenbeförderungsrecht : Personenbeförderungsrecht mit Freistellungs-Verordnung, BOKraft, Berufszugangsverordnung, VO (EG) Nr. 1370/2007 sowie weiteren EU-Vorschriften und nationalen Nebenbestimmungen / von Klaus-Albrecht Sellmann, Holger Zuck ; 4. Auflage des von Karlheinz Meyer begründeten und von Günter Fromm und Michael Fey bis zur 2. Auflage fortgeführten Werkes. - 4. Aufl. - München : Beck, 2013. - XXIV, 393 lk. - (Beck'sche Kompakt-Kommentare).
ISBN 978-3-406-61836-9
Märksõnad: reisijatevedu ; ühistransport ; avalikud teenused ; transpordiõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Saksamaa ; õigusaktid ; kommentaarid
Kohaviit: 1-14-00664
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Benedek, Wolfgang ; Kettemann, Matthias C. Freedom of expression and the Internet. - Strasbourg : Council of Europe, 2013. - 190 lk.
ISBN 978-92-871-7702-5
Märksõnad: põhiõigused ; sõnavabadus ; õiguskaitse ; Internet ; elektrooniline kommunikatsioon ; kommunikatsioonivabadus
Kohaviit: 2-14-00607
Sisukord

Current problems in the protection of human rights : perspectives from Germany and the UK / ed. by Katja S. Ziegler, Peter M. Huber. - Oxford, UK ; Portland, OR : Hart, 2013. - X, 266 lk. - (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law ; 17).
ISBN 978-1-84946-124-5
Märksõnad: inimõigused ; õiguskaitse ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; võrdlev õigusteadus ; Suurbritannia ; Saksamaa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6667 ; 17
Sisukord

Sloggett, David. The anarchic sea : maritime security in the twenty-first century. - London : Hurst, 2013. - XXVI, 402 lk.
ISBN 978-1-84904-100-3
Märksõnad: mereõigus ; merelaevandus ; territoriaalveed ; riiklik julgeolek ; rahvusvaheline julgeolek ; salakaubandus ; terrorism ; katastroofid ; merekeskkond ; turvameetmed ; merevõim ; merepoliitika ; julgeolekupoliitika ; rahvusvaheline koostöö ; juhtumiuuringud
Kohaviit: 2-14-00691

Koostas Maia Ruttu
31. märts 2014


 digitaalarhiiv digar