Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-10

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Õiguskeel 2009 : [artiklikogumik] / Justiitsministeerium ; toimetus: Aime Vettik (tegevtoimetaja), Eneli Illaru, Taima Kiisverk, Maire Raadik, Virgo Saarmets, Karmen Vilms. - Tallinn : Juura, 2009. - 136 lk. - Kogumik sisaldab valikut veebiväljaandes Õiguskeel 2009. aasta jooksul ilmunud kirjutistest.
  Sisu: Konstitutsioonilistest seadustest / Virgo Saarmets. Olulised mõisted pankrotimenetluses / Merike Varusk. Mõisteid ja termineid saneerimisseadusest / Indrek Niklus. Vanu ja uusi mõisteid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses / Anno Aedmaa. Mis on korraline õigusemõistmine ja kuidas seda tagada? / Virgo Saarmets. Privileeg, puutumatus, immuniteet / Rain Liivoja. Immuniteedist immuunsuseni on üks samm? / Peter Pedak. Õigusemõistmine vs. õigusmõistmine / Tiiu Greenbaum. Seaduseelnõu Riigikogu Kantselei keeletoimetajate töölaual / Maie Kustavus. Keeletoimetaja tähelepanekuid / Taima Kiisverk, Mari Koik. Eelnõude keeletoimetamise probleeme Põllumajandusministeeriumis / Leeni Silk. Eesti Keele Instituudis hooldatakse eurokeelt / Katrin Hallik, Katre Kasemets. Läbipaistvusest ja selgest õiguskeelest Euroopa Liidus / Eneli Illaru. Õiguskeele kaks arenguteed / Aime Vettik. Terminoloogiaarenduse toetuseks / Jüri Valge. Kakskümmend aastat Eesti keelepoliitikat / Ilmar Tomusk. Kas eesti keelel on Eestis hea elada? / Birute Klaas. Eesti keel tehnoloogiate mõjutuses / Meelis Mihkla.
ISSN 1736-7840
Märksõnad: õiguskeel ; õigusloome ; õigusaktid ; eesti keel ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2528 ; 2009
Täistekst

ASJAÕIGUS

Лужина, А. Ограничения и обременения прав на недвижимое имущество в России и Франции : монография / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам. - Москва : [ИНИОН РАН], 2009. - 141 lk.
ISBN 978-5-248-00488-1
Märksõnad: tsiviilõigus ; kinnisvara ; õiguslikud kitsendused ; koormamine (jur.) ; võrdlev analüüs ; Venemaa ; Prantsusmaa
Kohaviit: 2-09-09224

ÄRIÕIGUS

Mähönen, Jukka ; Villa, Seppo. Osakeyhtiö. IV : osakeyhtiö ja verotus. - Helsinki : WSOYpro, 2009. - XIV, 627 lk.
ISBN 978-951-0-33834-6
Märksõnad: äriühingud ; aktsiaseltsid ; aktsiakapital ; maksustamine ; seaduste tõlgendamine ; Soome
Kohaviit: 2-09-09188
Sisukord

Ruus & Vabamets law firm : юридический путеводитель по бизнесу в Эстонии. - Tаллинн : Law Firm Ruus & Vabamets, 2009. - 49 lk.
Märksõnad: ettevõtlus ; õigussüsteemid ; teatmikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-09788

Ruus & Vabamets law firm : legal guide to business in Estonia. - Tallinn : Law Firm Ruus & Vabamets, 2009. - 49 lk.
Märksõnad: ettevõtlus ; õigussüsteemid ; teatmikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-09785

PANKROTIÕIGUS

Koulu, Risto. Konkurssioikeus. - 2., uudistettu pain. - Helsinki : WSOY, 2009. - XXIII, 449 lk.
ISBN 978-951-0-35247-2
Märksõnad: pankrotimenetlus ; pankrotid ; õigusloome
Kohaviit: 2-09-09187
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND

An emerging intellectual property paradigm : perspectives from Canada : [võrguteavik] / ed. by Ysolde Gendreau. - Cheltenham : Edward Elgar, 2008. - XXV, 318 lk. - (Queen Mary Studies in Intellectual Property).
ISBN 978-1-84844-502-4 (e-book)
Märksõnad: tööstusomand ; kaubamärgid ; patendid ; autoriõigus ; artiklikogumikud ; Kanada ; e-raamatud
Täistekst

Intellectual property : the many faces of the public domain : [võrguteavik] / ed. by Charlotte Waelde, Hector MacQueen. - Cheltenham : Edward Elgar, 2007. - XVIII, 262 lk.
ISBN 978-1-84720-558-2 (e-book)
Märksõnad: autoriõigus ; domeenid (inform.) ; artiklikogumikud ; e-raamatud
Sisukord

Kelli, Aleksei. Developments of the Estonian intellectual property system to meet the challenges of the knowledge-based economy : [doktoritöö] / Tartu Ülikool ; juhendaja: Heiki Pisuke. - Tartu : Tartu University Press, 2009. - 109 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 25). - Bibl. lk. 30-32 ja joonealustes märkustes. - Autori publikatsioonid lk. 106, 108. - CV lk. 107.
  Sisaldab artikleid: Intellectual property in an innovation-based economy // Review of Central and East European Law (2008) nr. 2, lk. 223-238 (kaasautor Heiki Pisuke) ; Some issues of the Estonian innovation and intellectual property policy // Juridica International. XV. Tartu, 2008, lk. 104-114 ; Improvement of the intellectual property system as a measure to enhance innovation // Juridica International. XVI. Tartu, 2009, lk. 114-125 ; Some issues regarding entrepreneurial universities and intellectual property // Juridica International. XII. Tartu, 2007, lk. 161-172 (kaasautor Heiki Pisuke).
Eesti intellektuaalse omandi süsteemi arengud teadmistepõhise majanduse tingimustes, lk. 34-42.
ISBN 978-9949-19-283-0
ISSN 1406-6394
Märksõnad: teadmistepõhine majandus ; õigusloome ; artiklikogumikud ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: PE A/1819 ; 25
Täistekst

Lamoureux, Edward Lee ; Baron, Steven L. ; Stewart, Claire. Intellectual property law and interactive media : free for a fee. - New York : Peter Lang, 2009. - XII, 298 lk. - (Digital Formations ; 39).
ISBN 978-0-8204-8160-9
ISSN 1526-3169
Märksõnad: autoriõigus ; õiguskaitse ; õigusloome ; interaktiivne meedia ; multimeedia ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: PL A/2745 ; 39
Tutvustus

Piracy of digital content / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2009. - 133 lk. - (SourceOECD).
ISBN 978-92-64-06450-8
Märksõnad: autoriõigus ; piraatlus (omandikaitse) ; Internet ; digitaalinformatsioon ; muusika ; filmid (teosed) ; tarkvara ; raamatud ; ringhääling ; majanduslikud aspektid
Kohaviit: 2-09-07494
Täistekst

Research handbook on the future of EU copyright : [võrguteavik] / ed. by Estelle Derclaye. - Cheltenham : Edward Elgar, 2009. - XXI, 643 lk. - (Research Handbooks in Intellectual Property).
ISBN 978-1-84844-600-7 (e-book)
Märksõnad: autoriõigus ; Euroopa Liidu maad ; Euroopa Liidu õigus ; artiklikogumikud ; e-raamatud
Täistekst

TÖÖÕIGUS

Töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muudatused ja Vabariigi Valitsuse määrused / koost. ja komment. Heino Siigur. - Tallinn : Ilo, 2009. - 31 lk. koos kaanega.
ISBN 978-9949-17-093-7
Märksõnad: töölepingud ; muudatused ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-08844

KARISTUSÕIGUS

Akdeniz, Yaman. Internet child pornography and the law : national and international responses : [võrguteavik]. - Aldershot : Ashgate, 2008. - XV, 307 lk.
ISBN 978-0-7546-8923-2 (e-book)
Märksõnad: pornograafia ; lapsed ; Internet ; vastutus ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid ; Kanada ; e-raamatud
Täistekst

Anti-corruption yearbook 2008 / Investigation Bureau, Ministry of Justice, The Republic of China. - Taipei : Investigation Bureau, Ministry of Justice, The Republic of China, 2009. - 264 lk. + CD-ROM.
ISSN 1680-6654
Märksõnad: korruptsioon ; ametialased süüteod ; ennetamine ; meetmed ; uurimistoimingud (jur.) ; Taiwan ; aastaraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: PL B/421 ; 2008

Existentialist criminology : [võrguteavik] / ed. by Ronnie Lippens, Don Crewe. - London : Routledge-Cavendish, 2009. - VI, 296 lk.
ISBN 978-0-203-88265-8 (e-book)
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; eksistentsialism ; õigusfilosoofia ; artiklikogumikud ; e-raamatud
Täistekst

MENETLUSÕIGUS

Махов, Вадим ; Разумовский, Дмитрий. Гражданский иск в уголовном деле : монография. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2009. - 134 lk. - (Научные издания для юристов).
ISBN 978-5-238-01598-9
Märkõnad: kriminaalmenetlus ; hagimenetlus ; Venemaa
Kohaviit: 1-09-03032

RIIGIÕIGUS

Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale / koost. Andres Ääremaa, Anzhelika Valdre, Toomas Hiio, Dmitri Rõbakov ; toim. Kärt Jänes-Kapp. - Tallinn : Integratsiooni Sihtasutus, 2009. - 71 lk.
ISBN 978-9985-9939-7-2
Märksõnad: kodakondsus ; põhiõigused ; põhiseadused ; poliitilised süsteemid ; valitsemine ; rahvusvahelised organisatsioonid ; eksamid ; Eesti ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-09-09779
Täistekst

Будущему гражданину Эстонской Республики : [võrguteavik] / koost. Andres Ääremaa, Anzhelika Valdre, Toomas Hiio, Dmitri Rõbakov ; toim. Kärt Jänes-Kapp. - Tallinn : Integratsiooni Sihtasutus, 2009. - 51 lk.
ISBN 978-9985-9939-9-6
Märksõnad: kodakondsus ; põhiõigused ; põhiseadused ; poliitilised süsteemid ; valitsemine ; rahvusvahelised organisatsioonid ; eksamid ; Eesti ; õppematerjalid
Täistekst

Prosecuting heads of state : [võrguteavik] / ed. by Ellen L. Lutz, Caitlin Reiger. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - XXI, 326 lk.
ISBN 978-0-511-53153-8 (e-book)
Märksõnad: riigipead ; kuriteod ; süüdistus (jur.) ; vastutus ; e-raamatud
Sisukord

Riigikogu aastaraamat 2008/2009 : [8. september 2008 - 13. september 2009] / eess.: Heiki Sibul ; koost. ja toim. Rita Hillermaa, Piret Viljamaa ; keeleliselt toim. Inna Saaret, Gerli Eero. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2009. - 72 lk.
ISSN 1736-776X
Märksõnad: parlamendid ; Eesti. Riigikogu ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE B/3483 ; 2008/2009
Täistekst

MEDITSIINIÕIGUS

Stauch, Marc. The law of medical negligence in England and Germany : a comparative analysis : [võrguteavik]. - Oxford : Hart, 2008. - XXIV, 182 lk.
ISBN 978-1-84731-452-9 (e-book)
Märksõnad: hooletus (jur.) ; ettevaatamatus (jur.) ; kohtulahendid ; patsiendid ; Inglismaa ; Saksamaa ; e-raamatud
Sisukord

Teff, Harvey. Causing psychiatric and emotional harm : reshaping the boundaries of legal liability : [võrguteavik]. - Oxford : Hart, 2009. - XXII, 205 lk.
ISBN 978-1-84731-478-9 (e-book)
Märksõnad: patsiendid ; õiguskaitse ; vastutus ; Inglismaa ; e-raamatud
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

The UN Genocide Convention : a commentary / ed. by Paola Gaeta. - Oxford : University Press, 2009. - XXXIV, 580 lk. - (Oxford Commentaries on International Law).
ISBN 978-0-19-957021-8
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; Genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon (1948) ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; genotsiid ; rahvusvahelised kuriteod ; inimsusvastased kuriteod ; kriminaalvastutus ; riigivastutus ; rahvusvahelised kohtud ; kommentaarid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-09252
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar