Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-9

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

XI Riigikogu stenogrammid 2009. 2. köide : V istungjärk : 23. veebruar-26. märts 2009. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2009. - XXXVIII, 506 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: õigusloome ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-09-02419

Einführung in das tschechische Recht / hrsg. von Heinz-Bernd Wabnitz, Pavel Holländer ; unter redaktioneller Mitarbeit von Christian Theiß. - München : C.H. Beck, 2009. - XVI, 217 lk. - (Schriftenreihe der Juristischen Schulung ; 188).
ISBN 978-3-406-57795-6
Märksõnad: õigussüsteemid ; avalik õigus ; eraõigus ; Tšehhi ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: PL A/4357 ; 188
Sisukord

Oikeustiede = Jurisprudentia : Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XLII/2009. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2009. - 409 lk.
ISBN 978-951-855-291-1
ISSN 0355-8215
Märksõnad: õigusteadus ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/3902 ; 42
Sisukord

Põllumäe, Sander. Sissejuhatus õigusesse : näiteid ja harjutusi õppeaine "Sissejuhatus õigusesse" HLSC5001 loengukursuse juurde. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2009. - 160 lk. - Bibl. lk. 160.
ISBN 978-9985-6716-9-6
Märksõnad: õigusteadus ; õigusteooria ; teadusmetodoloogia ; loengud ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-02558

ÕIGUSAJALUGU

Lindpere, Heiki. Molotov-Ribbentrop pact : challenging Soviet history / tlk. Toomas Hõbemägi. - Tallinn : Eesti Välispoliitika Instituut, 2009. - 179 lk.
ISBN 978-9949-18-672-3
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; Molotovi-Ribbentropi pakt (1939) ; mõjusfäärid ; imperialism ; suurriiklik poliitika ; Nõukogude okupatsioon ; avalikustamine ; NSV Liit ; Saksamaa ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; 1930-ndad ; 1980-ndad
Kohaviit: 2-09-08448
Täistekst

Lindpere, Heiki. MRP : Molotovi-Ribbentropi pakt : raske ülestunnistus. - 2., täiend. ja parand. tr. - Tallinn : Ilo, 2009. - 239 lk.
ISBN 978-9949-17-069-2
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; Molotovi-Ribbentropi pakt (1939) ; mõjusfäärid ; imperialism ; suurriiklik poliitika ; Nõukogude okupatsioon ; avalikustamine ; NSV Liit ; Saksamaa ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; 1930-ndad ; 1980-ndad
Kohaviit: 2-09-06851

Линдпере, Хейки. Пакт Молотова–Риббентропа : трудное признание / перев. с эстонского: Татьяна Верхоустинская. - Tallinn : Eesti Välispoliitika Instituut, 2009. - 168 lk.
ISBN 978-9949-18-674-7
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; Molotovi-Ribbentropi pakt (1939) ; mõjusfäärid ; imperialism ; suurriiklik poliitika ; Nõukogude okupatsioon ; avalikustamine ; NSV Liit ; Saksamaa ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; 1930-ndad ; 1980-ndad
Kohaviit: 2-09-08449
Täistekst

VÕLAÕIGUS

Lepingute sõlmimine : näidised ja kommentaarid / koost. Meelis Masso, Paavo Koch, Ivar Tammemäe, Heli Laas, Jaan Kurvet. - 2. tr. - Tallinn : Pandekt, 2009. - 200 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9987-3-1
ISBN 978-9985-9987-4-8 (CD-ROM)
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; näidised ; Eesti
Kohaviit: 2-09-09070

ÄRIÕIGUS

Värv, Age. Ühinguõigus. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2008. - 59 lk. - Bibl. lk. 57-59.
ISBN 978-9985-67-155-9
Märksõnad: äriühingud ; mittetulundusühingud ; juriidilised isikud ; ettevõtlus ; loengud ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-02561

RAAMATUPIDAMINE

Leppik, Enn. 303 majandustehingut raamatupidamises : praktilised näited. - Tartu : Rafiko, 2009. - 336 lk.
ISBN 978-9985-9910-4-6
Märksõnad: finantsarvestus ; käsiraamatud ; näidised ; Eesti
Kohaviit: 1-09-03369

Мяриц, Эллэ. Бухгалтерский учет в некоммерческих объединениях / [перев.: Елена Коростелева ; ред.: Тимур Скоряк]. - Таллинн : "Из первых рук...", 2009. - 179 lk.
ISBN 978-9985-861-39-4
Märksõnad: finantsarvestus ; mittetulundusühingud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-08856

Märitz, Elle. Mittetulundusühenduste raamatupidamine : juhendraamat. II. - Tallinn : RMP Eesti, 2009. - 142 lk.
ISBN 978-9949-18-537-5
Märksõnad: finantsarvestus ; mittetulundusühingud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-09288

TÖÖÕIGUS

Talvik, Mati ; Salumaa, Tarmo. Töölepingu vormistamine õpetajaga lähtudes muudatustest töösuhteid reguleerivates õigusaktides. - Võru : Merlecons ja Ko, 2009. - 40 lk. - (Merlecons Toimetised. Seeria B ; 19).
ISSN 1736-5759
Märksõnad: töölepingud ; õpetajad ; konkursid ; näidised ; dokumendid ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: PE B/3350 ; B19

MAKSUÕIGUS

Elling, Tõnis. Käibemaks. II. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2009. - 52 lk.
ISBN 978-9985-6716-8-9
Märksõnad: maksustamine ; käibemaks ; maksukorraldus ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-02570

Lehis, Lasse. Maksuõigus. - 2., täiend. ja muud. tr. - Tallinn : Juura, 2009. - 479 lk. - (Õigusteaduse õpik : avalik õigus). -  Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 471-476. - Märksõnastik lk. 477-479.
ISBN 978-9985-75-292-0
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; haldusmenetlus ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-08918

KARISTUSÕIGUS

Brikkel, Ly. Süüteoennetuse projektide planeerimine, vormistamine, juhtimine ja hindamine. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2009. - 55 lk. - Bibl. lk. 55.
ISBN 978-9985-6716-5-8
Märksõnad: süüteod ; kuritegevus ; kriminaalpreventsioon ; politsei ; projekti planeerimine ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-02567

Kriminoloogia vanglaametnikele / tlk. Inge Tael. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2009. - 74 lk. - Bibl. lk. 74. - Originaali tiitel: Skript kriminologie.
ISBN 978-9985-67-166-5
Märksõnad: kriminaaltäitevõigus ; vanglad ; hälbiv käitumine ; kriminoloogia ; Saksamaa ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-02556

Madise, Lauri ; Pikamäe, Priit ; Sootak, Jaan. Vangistusseadus : kommenteeritud väljaanne : §-d 1-109. - Tallinn : Juura, 2009. - 184 lk.
ISBN 978-9985-75-290-6
ISBN 978-9985-75-255-5 (vale)
Märksõnad: kriminaaltäitevõigus ; vangistus ; vahistamine ; vangid ; vanglad ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-08106

RIIGIÕIGUS

Проблемы прав национальных меньшинств в Латвии и Эстонии / Институт демократии и сотрудничества (Париж) ; [ред. В. В. Полещук]. - Москва : Русская панорама, 2009. - 244 lk. - (Вызовы XXI века).
ISBN 978-5-93165-242-9
Märksõnad: vähemusrahvused ; õiguslik seisund ; vähemuste õigused ; Läti ; Eesti
Kohaviit: 2-09-08331
Täistekst

HALDUSÕIGUS

Nigul, Annika ; Härson, Tuuli ; Vennikas, Pille ; Pars, Siiri ; Kilk, Karla ; Klein, Merli ; Purik, Oliver ; Tänak, Riho ; Roossaar, Tarmo ; Kalev, Ants ; Lall, Annika ; Randlaine, Veiko ; Vanaisak, Ülle ; Moora, Peeter ; Ild, Marko ; Kutser, Andres ; Maripuu, Tiina. Valik korrakaitselisi kaasuseid ja ülesandeid. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2009. - 54 lk.
ISBN 978-9985-67-170-2
Märksõnad: politsei ; avalik kord ; kuritegevus ; juhtumitöö ; kutseoskused ; Eesti ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-02552

Цуканов, Валерий ; Шумилов, Александр. Гласная помощь граждан России пограничной полиции как общая проблема административного, военного и оперативно-розыскного права : монография / Вневедомственный научно-исследовательский институт изучения безопасности и сыска (ВНИИ ИБиС). - Москва : Издательский дом Шумилова И. И., 2008. - 118 lk. - (Отечественная юридическая мысль).
ISBN 978-5-89784-132-5
Märksõnad: politsei ; rahvamalev ; koostöö ; piirivalve ; õiguslikud aspektid ; Venemaa
Kohaviit: 1-09-03001

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Green, James A. The International Court of Justice and self-defence in international law. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2009. - xvi, 229 lk. - (Studies in International Law ; 25).
ISBN 978-1-84113-876-3
Märksõnad: Rahvusvaheline Kohus ; rahvusvahelised kohtud ; sõjalised konfliktid ; interventsioonid ; enesekaitse ; riigikaitse ; rahvusvaheline õigus ; üksikjuhtumite analüüs
Kohaviit: 2-09-07764
Sisukord

Riddell, Anna ; Plant, Brendan. Evidence before the International Court of Justice. - London : British Institute of International and Comparative Law, 2009. - xxvii, 420 lk.
ISBN 978-1-905221-25-7
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud ; Rahvusvaheline Kohus ; vaidluste lahendamine ; tõendamine (jur.) ; dokumendid ; tunnistajad ; ekspertiis ; kodukorrad ; kohtuvõim ; võrdlev õigusteadus ; kohtuasjad
Kohaviit: 2-09-07758
Tutvustus

Weiss, Norman. Kompetenzlehre internationaler Organisationen / Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2009. - XVIII, 540 lk. - (Beiträge zur ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; 209).
ISBN 978-3-642-03377-3
ISSN 0172-4770
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; Rahvaste Liit ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Euroopa Liit ; Saksa Liit ; Saksa Tolliliit ; õigusemõistmine ; kompetentsus ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised suhted ; ajalugu ; maailm ; Saksamaa ; Euroopa ; 19. saj. ; 20. saj. ; 2000-ndad
Kohaviit: PL A/2022 ; 209
Sisukord

INIMÕIGUSED

Violence in the EU examined : policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries / ed. by Milica Antić Gaber. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2009. - 199 lk.
ISBN 978-961-237-301-6
Märksõnad: õiguskaitse ; õiguspoliitika ; õigusloome ; naised ; lapsed ; noored ; vägivald ; seksuaalne vägivald ; ennetamine ; Euroopa Liidu õigus
Kohaviit: 2-09-07780
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar