Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-3

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Nüüdisaegne Eesti ja maailm: reaalsused ja arenguperspektiivid : teaduslik-praktilise konverentsi materjalid (11. veebruar 2009. a.) = Современная Эстония и мир: реалии и перспективы развития : материалы научно-практической конференции (11 февраля 2009 г.) = Modern Estonia and the world: realities and perspectives of development : materials of scientific-practical conference (February 11, 2009) / Kõrgkool I Studium ; toimetuskoll.: L. Slepak (esimees) ; eess.: P. Pints. - Tallinn : Kõrgkool I Studium, 2009. - 198 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-18-286-2
Märksõnad: majandus ; õiguskord ; ühiskond ; sotsiaalsed süsteemid ; globaliseerumine ; Eesti ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-09-02467

Ottenson, Olga. Новейший русско-эстонский юридический словарь : около 25 000 слов и словосочетаний = Uus vene-eesti õigussõnaraamat : ligikaudu 25 000 sõna ja sõnaühendit / autor-koost. Olga Ottenson ; toim. Svetlana Kuljus ; konsultandid: Leonid Jakerson, Margus Kingisepp, Heino Koitel, Ando Leps, Heiki Lindpere, Jaan Sootak, Toivo Voit, René Värk. - Tallinn : [Agia Triada], 2009. - 399 lk.
ISBN 978-9949-18-251-0
Märksõnad: õigusteadus ; oskussõnastikud ; eesti keel ; vene keel
Kohaviit: 3-09-00423

TSIVIILÕIGUS

Kõve, Villu. Varaliste tehingute süsteem Eestis : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. - 437 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 22). - Autori publikatsioonid lk. 6, 102, 104. - Bibl. lk. 400-429.
Das System der Vermögensgeschäfte in Estland, lk. 344-384.
ISBN 978-9949-19-048-5 (trükis)
ISBN 978-9949-19-049-2 (PDF)
ISSN 1406-6394
Märksõnad: asjaõigus ; omand ; varalised tehingud ; õigussüsteemid ; Rooma õigus ; Saksamaa ; Prantsusmaa ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti ; doktoritööd
Täistekst

KESKKONNAÕIGUS

Pakendiettevõtjale : kordumakippuvad küsimused pakendite ja pakendijäätmete kogumissüsteemi ja taaskasutamise kohta : koostatud 2005. aastal välja antud juhise põhjal / koost. Harri Moora. - Tallinn : Säästva Eesti Instituut, 2008. - 12 lk.
Märksõnad: pakendid ; pakkematerjalid ; jäätmed ; jäätmekäitlus ; korduskasutus ; taaskasutus ; ettevõtjad ; Eesti ; juhendid
Kohaviit: 2-09-02405
Täistekst

Pakendijäätmete käitluse juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele / koost. Harri Moora. - Tallinn : Säästva Eesti Instituut, 2008. - 12 lk.
Märksõnad: pakendid ; pakkematerjalid ; jäätmed ; jäätmekäitlus ; korduskasutus ; taaskasutus ; kohalikud omavalitsused ; Eesti ; juhendid
Kohaviit: 2-09-02403
Täistekst

Pakenditeatmik / koost. Harri Moora. - Tallinn : Säästva Eesti Instituut, 2008. - 20 lk.
Märksõnad: pakendid ; pakkematerjalid ; jäätmed ; jäätmekäitlus ; korduskasutus ; taaskasutus ; õigusloome ; kommentaarid ; Eesti ; juhendid
Kohaviit: 2-09-02406
Täistekst

TÖÖÕIGUS

Uus töölepingu seadus / komment. Raili Karjane. - Tallinn : Ten-Team, 2009. - 336 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9920-9-8
ISBN 978-9985-9961-0-2 (CD-ROM)
Märksõnad: töölepingud ; kommentaarid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-09-02129

MAKSUÕIGUS

Kägi, Kalle ; Valge, Regina ; Kallasmaa, Sander ; Vetevoog, Kaido. Maksuviidad 2009. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2009. - 160 lk. - (Äripäeva raamat).
ISSN 1736-6674
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; tulumaks ; omakapital ; siirdehinnad ; töötajad ; kommentaarid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2266 ; 2009
Tutvustus

KARISTUSÕIGUS

Liebing, Alison. Prisons and their moral performance : a study of values, quality, and prison life / assisted by Helen Arnold. - Repr. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - XXVII, 549 lk. - (Clarendon Studies in Criminology).
ISBN 0-19-927122-4
Märksõnad: vanglad ; vangid ; juhtimine ; eetilised aspektid ; moraal ; elukvaliteet ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-08-10231
Sisukord

Not one victim more : human trafficking in the Baltic States / foreword: Catherine Donnelly ; ed. by Paul Downes, Anda Zule-Lapimaa, Liliya Ivanchenko, Sirle Blumberg. - Tallinn : Living for Tomorrow, 2008. - 298 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-15-961-1
Märksõnad: kriminoloogia ; inimkaubandus ; seksuaalne väärkohtlemine ; isikuvastased kuriteod ; inimõigused ; ohvrid ; küsitlusuuringud ; õigusloome ; kriminaalpreventsioon ; rahvusvaheline koostöö ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; intervjuud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-02160
Sisukord

RIIGIÕIGUS

Abiks tulevasele kodanikule : õppematerjal Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks iseseisval ettevalmistamisel. 1. osa : Eesti ajaloo lühiülevaade = В помощь будущему гражданину : учебный материал для самостоятельной подготовки к экзамену на знание Конституции Эстонской Республики и Закона о гражданстве. Часть 1 : Краткий обзор истории Эстонии / teksti autor Toomas Hiio ; vene keelde tlk. ja toim. Einar Värä. - Tallinn : Integratsiooni Sihtasutus, 2008. - 78 lk. + DVD.
ISBN 978-9985-9939-1-0
ISBN 978-9985-9939-4-1 (DVD)
Märksõnad: ajalugu ; Eesti ; ülevaated ; õppematerjalid ; rööptekstid ; eesti keel ; vene keel ; DVD-d
Kohaviit: 2-09-02461

Abiks tulevasele kodanikule : õppematerjal Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks iseseisval ettevalmistamisel. 2. osa : Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale = В помощь будущему гражданину : учебный материал для самостоятельной подготовки к экзамену на знание Конституции Эстонской Республики и Закона о гражданстве. Часть 2 : В помощь сдающим экзамен на знание Конституции Эстонской Республики и Закона о гражданстве / koost.: Jüri Põld, Oliver Kask, Ülle Madise, Leif Kalev ; vene keelde tlk. Einar Värä ; toim.: Viola Rea-Soiver, Leif Kalev, Toomas Hiio. - 2., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Integratsiooni Sihtasutus, 2008. - 112 lk.
ISBN 978-9985-9939-2-7
Märksõnad: põhiseadused ; kodakondsus ; põhiõigused ; Eesti ; õppematerjalid ; rööptekstid ; eesti keel ; vene keel
Kohaviit: 2-09-02462

Bundesverfassungsgerichtsgesetz : Mitarbeiterkommentar und Handbuch / hrsg. von Dieter C. Umbach, Thomas Clemens, Franz-Wilhelm Dollinger. - 2., völlig neu bearb. Aufl. des in der 1. Aufl. von Thomas Clemens mitverantworteten Werkes. - Heidelberg : C.F. Müller, 2005. - XXII, 1436 lk. - (Heidelberger Kommentar).
ISBN 3-8114-3109-9
Märksõnad: Saksamaa. Konstitutsioonikohus ; konstitutsioonikohtud ; menetlusõigus ; Saksamaa ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-09-00776

Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei : ERSP aeg / koost., toim. ja kujund. Eve Pärnaste ; eess.: Toomas Hendrik Ilves. - Tallinn : Magna Memoria, 2008. - 783 lk. - Bibl. lk. 744-745. - Nimeregister lk. 750-783.
Summary, lk. 749.
ISBN 978-9949-18-234-3
Märksõnad: iseseisvumine ; parteid ; memuaarid ; dokumendid ; kommentaarid ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-01306

Riigikohus. - Tartu : Ecoprint, 2008. - 34 lk.
Märksõnad: ülemkohtud ; kohtunikud ; Eesti. Riigikohus ; Eesti ; teatmikud
Kohaviit: 2-09-02398
Täistekst

The Supreme Court of Estonia. - Tartu : Ecoprint, 2008. - 34 lk.
Märksõnad: ülemkohtud ; kohtunikud ; Eesti. Riigikohus ; Eesti ; teatmikud
Kohaviit: 2-09-02400

Шаповал, Владимир. Сравнительное конституционное право. - Киев : Издательский дом "Княгиня Ольга", 2007. - 416 lk.
ISBN 978-966-2034-01-01
Märksõnad: õigusteooria ; põhiseadused ; riigivõimuorganid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; võrdlev õigusteadus ; riigid ; Ukraina
Kohaviit: 2-09-01661
Tutvustus

HALDUSÕIGUS

The 1972 World Heritage Convention : a commentary / ed. by Francesco Francioni with the assistance of Federico Lenzerini. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - XXIV, 576 lk.
ISBN 978-0-19-929169-4
Märksõnad: kultuuripärand ; muinsuskaitse ; ajaloo- ja kultuurimälestised ; rahvusvahelised lepingud ; Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon (1972) ; kommentaarid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-08-04953
Tutvustus

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

The United Nations Security Council and war : the evolution of thought and practice since 1945 / ed. by Vaughan Lowe ... [et al.]. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - XXI, 793 lk.
ISBN 978-0-19-953343-5
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu ; rahvusvaheline julgeolek ; rahu ; sõjad ; rahuvalveoperatsioonid ; humanitaarõigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 3-08-02508
Sisukord

INIMÕIGUSED

Dusman, Aleksandr ; Ferschel, Heli ; Haruoja, Merle ; Kerikmäe, Tanel ; Käsper, Kari ; Meiorg, Marianne. Inimõigused Eestis 2007 : Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õppekeskuse IUA õigusteaduskonna inimõiguste keskuse aastaaruanne : rõhuasetusega olukorrale kinnipidamisasutustes ning soolisele diskrimineerimisele / toim. Marianne Meiorg. - Tallinn : Inimõiguste Keskus, 2008. - 59 lk.
Märksõnad: diskrimineerimine ; sooline võrdõiguslikkus ; kinnipidamiskohad ; õiguskaitse ; aastaraamatud ; aruanded ; Eesti
Kohaviit: PE B/3507
Täistekst:
eesti k.
inglise k.

Nowak, Manfred ; McArthur, Elizabeth. The United Nations Convention against Torture : a commentary. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - XXVI, 1649 lk. - (Oxford Commentaries on International Law).
ISBN 978-0-19-928000-1
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; ÜRO piinamise vastane konventsioon (1984) ; rahvusvahelised lepingud ; põhiõigused ; inimsusvastased kuriteod ; piinamine
Kohaviit: 2-08-04956
Sisukord

Selected decisions of the Committee against Torture : Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Vol. 1 : Eleventh to thirty-eighth sessions (November 1993-May 2007) / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2008. - 244 lk.
ISBN 978-92-1-154185-4
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; ÜRO piinamise vastane konventsioon (1984) ; rahvusvahelised lepingud ; inimsusvastased kuriteod ; piinamine ; üksikjuhtumite analüüs ; kohtuasjad ; järelevalve ; otsused
Kohaviit: 3-09-00604
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar