Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Raamatukoguhoidja kutsekoolituse I moodul: Raamatukogunduse ja informatsiooninduse alused

ÕPPEKAVA NIMETUS: RAAMATUKOGUNDUSE JA INFORMATSIOONINDUSE ALUSED ( Raamatukoguhoidja kutsekoolituse I ehk sissejuhatav moodul)

Õppekava rühm:

-  Raamatukogundus, teabelevi, arhiivindus

Eesmärk:

-  anda kutseõppijale teadmised raamatukogunduse ja infoteaduse põhimõisteist ja olemusest, et kujundada arusaam raamatukogunduse kui raamatukogude tegevus- ja ainevaldkonna kujunemisest ja peamistest seaduspärasustest; anda ülevaade raamatukogude õiguslikust regulatsioonist Eestis, valdkonna standarditest, majandusarvestuse põhialustest.

Õpiväljundid:

-  kutseõppija tunneb ja rakendab oma töös põhiteadmisi raamatukogunduse alustest ja mõistetest, raamatukogu- ja infotegevuse põhivaldkondadest, mõistab raamatukogude funktsioone ühiskonnas, tunneb raamatukogude tüpoloogiat;
-  tunneb raamatukogunduse seost infoteadustega, infoteaduse kujunemist;
-  teab ja kasutab oma töös korrektset ja kaasaegset info- ja raamatukogutöö terminoloogiat;
-  tunneb raamatu ja raamatukogunduse ajalugu;
-  tunneb raamatukogundust puudutavat seadusandlust, õigusakte, juhendmaterjale;
-  tunneb standardimist ja standardeid raamatukogunduses ning oskab neid rakendada;
-  tunneb majandusarvestuse põhialuseid;
-  tunneb erialase koolituse süsteemi Eestis ning erialase haridusega tegelevaid institutsioone;
-  tunneb raamatukogutöö eetilisi põhimõtteid.

Õpingute alustamise tingimused:

-  raamatukoguhoidja kutsekoolituse I moodul on mõeldud eelkõige erialase töökogemusega rahva-, kooli-,  teadus - ja erialaraamatukogude ning teiste mäluasutuste juhtidele ja spetsialistidele;
-  vabade kohtade olemasolu korral võtame vastu kõiki raamatukogunduse huvilisi, kes on vähemalt 18-aastased ja keskharidusega.

Õppe maht: 130 akadeemilist tundi (sisaldab auditoorset tööd, õppekäike, iseseisvat tööd)

Õppe sisu:

-  raamatukogunduse alused ja mõisted;
-  raamatukogutüpoloogia alused;
-  informatsiooninduse arengulugu. Eesti raamatukogunduse, bibliograafia ja raamatu ajalugu;
-  raamatukogude õigus- ja normatiivne ruum;
-  standardimine ja standardid raamatukogunduses;
-  majandusarvestuse põhialused;
-  raamatukogutöö eetika. 

Õppekeskkond: Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2, Tallinn) 

Õppematerjalid: Loengute kokkuvõtted või esitlused e-õppe keskkonnas Moodle

Õppe lõpetamise tingimused ja hindamine:
Hindamismeetodid:
-  õpiväljundite omandamist hinnatakse kirjaliku testi ja õppekäikude suulise analüüsiga.
Hindamiskriteeriumid:
-  kirjaliku testi positiivseks soorituseks on vajalik vähemalt 51% õigeid vastuseid;
-  õppija osales õppekäigul ja analüüsis raamatukogu põhivaldkondade tegevusi. 

Väljastatavad dokumendid:
-  Rahvusraamatukogu (RR) kutsekoolituse tunnistus väljastatakse õppijale kutsekoolituse I – VI moodulite läbimise korral
-  juhul kui õppija läbib kutsekoolituse programmi osaliselt, antud juhul I mooduli, väljastatakse I mooduli tunnistus

Koolitajad: ülikoolide õppejõud, RRi ja teiste teadusraamatukogude töötajad:
-  Janne Andresoo, RRi peadirektor;
MA infoteadus; MA ärijuhtimine; Raamatukoguhoidja V
-  Sirje Virkus, TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi infoteaduste professor;
 filosoofiadoktor
-  Silvi Metsar, TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi infojuhtimise lektor;
MA infoteadus
-  Margit Jõgi, RRi koolituskeskuse juhtiv spetsialist;
MA kasvatusteadus; Raamatukoguhoidja IV
-  Mihkel Volt, RRi kommunikatsiooni-ja turundusosakonna vastutav toimetaja;
TRÜ eesti keel ja kirjandus; Raamatukoguhoidja V

Mooduli juht: Krista Talvi, RRi koolituskeskuse juhtiv spetsialist,
TPÜ raamatukogundus ja bibliograafia, Raamatukoguhoidja V 


 digitaalarhiiv digar