ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post Ene.Riet@nlib.ee

2016 nr. 1 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Ma armastan raamatuid - Kaja Kallas
Euroopa Parlamendi Eesti saadiku essee raamatu, lugemise ja raamatukogude tulevikust.  

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

Raamatukogud 21. sajandil. Võimalused ja väljakutsed - Ragnar Siil
Ettekanne 10. Baltimaade raamatukoguhoidjate kongressil 12. oktoobril 2015 Riias.
Ettekandes keskendub esineja ennekõike küsimustele, sest õigesti püstitatud küsimused on tihti olulisemad kui neile antavad vastused. Ega meil olegi paljudele küsimustele vastuseid, sest meil ei ole selget pilti sellest, kuhu maailm liigub ja kuidas see mõjutab raamatukogude tegevust. Ta teeb ettepaneku muuta Eesti Euroopa raamatukogunduse arengu eestvedajaks ja katselaboriks, kes peaks püüdma tulevikku kujundada ja muuta ohud võimalusteks.

Quo vadis, Eesti raamatukogu? - Janne Andresoo
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektori ettekanne raamatukogupäevade avamisel oktoobris 2015, mis püüab vastata küsimustele, kus Eesti raamatukogundus asub, kuhupoole liigub ja kas tee, mida mööda liigutakse, viib soovitud eesmärkideni? Eesti raamatukogunduse praegust seisu võrreldakse d okumendis „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 ”, lühemalt „Kultuur 2020” kirjeldatuga. Dokumendi „Kultuur 2020” kinnitas riigikogu 2014. aasta veebruaris ja see on raamdokument, mis sisaldab Eesti kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtteid, valdkondlikke prioriteete ning annab juhiseid kultuuri arendamiseks aastatel 2014–2020.

PÄEVATEEMA: RAAMATUKOGUD HALDUSREFORMIS

Kas 270 rahvaraamatukogust piisab? - Ene Riet
Teadlaste soovitusel on Eestis 2018. aasta lõpuks 270 rahvaraamatukogu. 2014. aastal oli Eestis 549 rahvaraamatukogu. Eesti elanikkond muutub – väheneb, vananeb, linnastub, muutub mobiilsemaks ning seoses sellega muutuvad ka omavalitsuse ülesanded. Kas paari aasta pärast, kui on ellu viidud ka kavandatav kohalike omavalitsuste reform, on pool praegustest vähe või palju?

Väike-Maarja raamatukogude ühendamise lugu - Irma Raatma
Väike-Maarja vallas ühendati raamatukogud valla volikogu määrusega 24. mail 2000. Alguses oli igal raamatukogul oma eelarve, kuid aastatega liitus see järjest enam üheks, jättes igale siiski alles konkreetse perioodika- ja raamatuostu raha. Raamatuid tellib ja iga raamatukogu ise. Korraldatakse koos üritusi ja õpitakse üksteise pealt. Nüüdseks on kõik raamatukogud saanud uued ruumid ja korraliku remondi.

Koostöös peitub jõud - Kersti Burk
Tapa valla raamatukogud on ühtses süsteemis kümme aastat koos tegutsenud. Hoogne raamatukogude ajakohastamine, raamatuvaliku laiendamine, tehnilised uuendused ja elektrooniline laenutus, seda eelkõige harukogudes – nii loodi lugejatele õige pea korralikud tingimused. Ühine eelarve tagab vahendite efektiivsema ja otstarbekama kasutuse. 2015. aasta lõpus korraldati Tapa valla lugejate rahulolu küsitlus, mille vastused olid igati innustavad ja tunnustavad.

Saku Vallaraamatukogu on nüüd suurem ja tugevam - Ene Loddes
Saku vallas reorganiseeriti raamatukogude töö 2009. aasta sügisel. Vallavolikogu otsuse alusel liideti rahva- ja kooliraamatukogud üheks asutuseks. Lugejaid rõõmustab kirjanduse valiku suurenemine, mis sai võimalikuks tänu uutele komplekteerimispõhimõtetele ja võitnud on ka raamatukoguhoidjad, kelle võimeid rakendatakse suuremas organisatsioonis parimal viisil.

Suure-Jaani valla ühendatud raamatukogud kuus aastat hiljem - Piret Luup
Suure-Jaani vald, kus hiljuti tähistati 10. aastapäeva, on moodustatud 2005. aastal. Raamatukogude liitmisega loodeti saavutada paindlikum eelarvekasutus, hoogustada raamaturinglust ja parandada raamatukogudevaheline koostööd. Kõik raamatukogud on alles, kõik töötajad töötavad seniajani täiskohaga, ei lühendatud lahtiolekuaegu, töötasu ja komplekteerimiskulud ei ole vähenenud, ja mis peamine – lugeja ei ole kannatanud. Loodetud majanduslikku kasu siiski ei ole.

Väike Hüüru ja suur Laagri - Lia Nirk
10 000 elanikuga Saue vald on jaotatud raamatukogude vahel kolmeks teeninduspiirkonnaks vahekorras 7–2–1 ja neile vastavad kolm eriilmelist raamatukogu.
2010. aastal otsustati valla üldise kärpeplaani järgi, et väikseim, Hüüru harukogu oma ligi 200 lugejaga ei peagi täistööajaga avatud olema. Koosseisu jäi raamatukoguhoidja 0,5 ametikohta. Praegu on raamatukoguhoidjaks MTÜ Hüüru külaseltsi palgatud kultuuritöötaja.

ARENDUSTEGEVUS

Jätkake, ajakiri tõestab, et oleme olemas! - Marika Kuldkepp
Ajakirja Raamatukogu lugejauuring toimus 17. juunist 1. juulini 2015. Küsimustik koosnes 31 küsimusest nii ajakirja sisu ja vormi kui ka lugemise ja tellimise kohta.

MEREKULTUURIAASTA

Meri ja kaardid - Tiina Kruup
Seoses merekultuuri aastaga ilmub igas ajakirjanumbris ühe huvitava mereteemalise kaardi tutvustus. Alustuseks sobib 1539. aastal ilmunud Olaus Magnuse Carta marina , esimene üht Euroopa osa kirjeldav suuremõõtkavaline kaart. Esimest korda on kaardil kujutatud Läänemerd tema tegelikes proportsioonides, nimetatud Liivi lahte ja Eesti väiksemaid saari.

Terviklik kalandus- ja mereuuringutealane kogu - Liina Pajusalu
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut on teadusasutus, mille põhiülesanne on Eesti mereuuringute valdkonna arendamine nii Eestis kui ka kogu Läänemere regioonis. Mereinstituudil on ka oma väike erialaraamatukogu, mis on mõeldud eelkõige oma töötajatele.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Debatid, demokraatia ja avatud linnaruum.Jalgrattasõit raamatukogude eest mööda Skandinaavia maid - Triinu Seppam
1.–10. septembrini 2015 toimus viiendat korda „Jalgrattasõit raamatukogude eest ” („Cycling for libraries ” ). Seekord sõideti Norrast Oslost Taani linna Aarhusi. Konverentsi teemaks oli „Uuenevad Põhjamaad ” („New Nordic ” ). Oma muljeid nähtud raamatukogudest ja kuuldud ettekannetest jagab Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektor.

RAHVARAAMATUKOGU

Peame ja suudame lõimimisele kaasa aidata - Kristel Palk, Mari Sieberk
Euroopa pagulaskriisi ajal räägitakse varasemast rohkem uussisserändajatest ja nende lõimimisest Eesti ühiskonda. Meie Tallinna Keskraamatukogus leiame, et raamatukoguhoidjatena suudame kaasa aidata lõimumise, tolerantsuse ja sallivuse edendamisele nii oma lugejaskonnas kui ka kogu ühiskonnas. Oma tegevuse kavandamisel peame silmas kõiki vanuserühmi (lapsi, noori, täiskasvanuid) – nii kohalikke elanikke, vähelõimunuid kui ka uussisserändajaid.

PERSOON

Elus ei ole ületamatuid raskusi. Intervjuu Tiiu Valmiga - Ene Riet
Parima maaraamatukoguhoidja 2015. aasta nominent Tiiu Valm on mõne aasta töötanud Viimsi raamatukogu juhatajana. Enne seda oli ta 18 aastat RR-i raamatukogunduse osakonna juhataja, ligi kaheksa aastat Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik, 11 aastat RR-i peadirektor ja ligi viis aastat TEA kirjastuse peatoimetaja. Juttu tuleb Viimsi raamatukogu tegemistest, uutest raamatutest ja lugemisest ning Eesti raamatukogude tulevikust.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Raamat on Eestis endistviisi keskne kultuurimeedium - Kate-Riin Kont
TTÜ Raamatukogus toimus 25. novembril 2015 ERÜ kogude toimkonna seminar, teemaks seekord „Raamatud, lugemine ja lugeja ”. Seminarile olid kutsutud rahva- ja kooliraamatukogude raamatukoguhoidjad.

NÕUANNE

Kuidas saab katkise raamatu asemele terve raamatu? - Kalju Tammaru
Kirjutises juhitakse tähelepanu Hoiuraamatukogu vahetuskogu võimalustele . Vahetuskogu eesmärgiks on koguda oma senises kohas ülejäävaid, mittevajalikke trükiseid, luua nende korrastatud kogu ja anda raamatukogudele võimalus neid tasuta endale valida.

„Raamatukogu” 2015. aastasisukord - Elo Jakobson

Mälestame: Meeli Veskus (04.03.1953–27.01.2016) – raamatukoguhoidja ja Kultuuriministeeriumi kauaaegne raamatukogunõunik

 

ARHIIV
2015 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2