ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post Ene.Riet@nlib.ee

2015 nr. 4 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Meie saame aidata - Anu Vahter
Saare maakonna KRK direktor arutleb Eesti rahvaraamatukogude olevikust ja tulevikust maailma rahvaraamatukogude arengutendentside taustal.

RAHVARAAMATUKOGU

Rahvaraamatukogud arvudes - Margit Jõgi
Ülevaade 2013. aastast raamatukogudes aastaaruannete põhjal. Esile on tõstetud projektide kirjutamise kogemused.

Kokkuvõtlikult kampaaniast „Tule raamatukokku! ” - Triinu Seppam
2015. aasta jaanuaris alustas Tallinna Keskraamatukogu raamatukogu teenustest teadlikkuse tõstmise kampaaniat „Tule raamatukokku! ”. Eesmärgiks üldsuse teavitamine raamatukogu rollist inimeste sotsiaalsel ja digitaalsel kaasamisel ning elukestva õppe toetamisel. Alates 19. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2015 tõmmati kampaaniale tähelepanu välimeedia reklaamiga – plakatitega Tallinna linna bussipeatustes, mida toetasid raadioreklaam kolmes raadiokanalis ning väiksemas formaadis plakatid keskraamatukogu teenindusosakondades, haruraamatukogudes ja raamatukogubussis.

Uued ideed pakuvad vaheldust igapäevatööle - Anne Kippar
Jõhvi Keskraamatukogu sai tänu projektitoetustele eelmisel aastal koolituskulude ja ürituste läbiviimiseks 3 korda rohkem raha kui eelarves ette oli nähtud. Kirjutises antakse ülevaade toimunud proejktidest.

Narvas avati Eesti esimene raamatukogu innovatsioonilabor - Maritsa Ort
16. aprillil avati Narva Keskraamatukogus USA suursaadik Jeffrey D. Levine osalusel Eesti esimene raamatukogu innovatsioonilabor MakerLab, mille eesmärgiks on tasuta innovaatiliste töötubade kaudu edendada ja toetada Narva elanike ettevõtlusaktiivsust. MakerLab on sisustatud kolme 3D printeri, ühe laserpingi ja SMART tahvliga.

Linnaloodusest kanuuretkeni - Elvira Sidorova
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on toetanud Sillamäe Linna KRK projekte mitu aastat, tänavu on see juba seitsmes kord. Loodus üritusi korraldades loodetakse suurendada lugejate teadmisi loodusest ning äratada huvi ümbritseva maailma vastu mitte ainult noortes, vaid ka vanemate lugejate seas.

Tartumaa rahvaraamatukogud 2014. aastal - Karin Evik, Anne Toome
Raamatukogud püüavad Tartumaal täita kogukonna „elutoa“ rolli, luues eri sihtgruppidele võimalusi eneseteostuseks. Selline eesmärgipüstitus eeldab avatust ja ühiskonna ootuste tabamist.

Rahvaraamatukogu kirjastajana - Kaie Holm
Alates 2008. aastast on Tallinna Keskraamatukogu andnud välja aastas ühe lasteraamatu – kinkeraamatu I klassi õpilastele. Autor teeb projektist kokkuvõtte: ta kirjeldab, kuidas raamatuid valitakse ja kirjastatakse ning lastele kätte antakse. Kindlasti plaanitakse lasteraamatu väljaandmise ja I klassi lastele kinkimise projektiga jätkata, kuna see on tõestanud end suurepärase võimalusena, et lastele raamatukogu tutvustada.

PANE TÄHELE!

Töötulemuse mõõtmine värskelt ilmunud standardi järgi - Kai Välbe
Autor selgitab, kuidas mõõta oma töö tulemuslikkust lähtudes värskelt ilmunud standardist „EVS-ISO 11260:2015 Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid” ning milliseid indikaatoreid selle mõõtmise juures kasustada.

MUUSIKA-AASTA

Teadus harib mõistust, plastilised kunstid ilutunnet, muusika südant - Katre Riisalu
Üleriigiline muusika-aasta on suurepärane võimalus ka raamatukogul end nähtavamaks ja kuuldavamaks teha, esitledes oma kogudest muusikaga seonduvat. RR-i muusikakogu tutvustavate näituste ja väljapanekute kavandamisel oli meie soov näidata kogude mitmekülgsust ja unikaalsust, tutvustada meie muusika loojaid ja esitajaid, kel muusika-aastal tähtpäevad ning innustada muusikahuvi korral külastama ka raamatukogu.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Valmis koostööks lähinaabritega Tartus - Elena Sipria-Mironov, Kristina Pai
Tartu Ülikooli Raamatukogu kutsus 18.-19. mail külla Baltimaade kolleegid, et arutleda raamatukogude tuleviku ja võimaliku koostöö üle. Seminaril v aeti teadusraamatukogude rolli ülikoolide teadustegevuse toetamisel ( Defining Research Libraries to Implementing 21st Century Research Universities). Tartu s eminar oli järjeks eelmisel aastal Riias peetud kohtumisele, ühtlasi lepiti kokku, et aasta pärast on vastuvõtjaks Vilniuse Ülikooli raamatukogu.

Kvantitatiivsetest kvalitatiivsemateni - Kai Välbe
Ülevaade rahvusvahelisest konverentsist „Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid raamatukogudes 2015 ” (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 2015) toimus Pariisis 25.-30. maini. Eestist esinesid uurimistööde põhjal valminud ettekannetega Tallinna ja Tartu Ülikooli infoteaduse õppejõud, magistrandid ja doktorandid, Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Rahvusraamatukogu spetsialistid.

Lõime kaasa rahvusvahelises projektis - Anneli Kengsepp
Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel osalesid Eesti rahvaraamatukogude lasteosakonnad 2014. a sügisel IFLA projektis „Maailm läbi pildiraamatute” (The World Through Picture Books), mille käigus koostati raamatukoguhoidjate soovitusi arvestades annoteeritud nimekiri maailma pildiraamatute paremikust.

RAAMATULUGU

Postkaartide ja nende kogumise ajaloost Euroopas ja Eestis III - Eero Kangor
Jätkub ülevaade postkaartide ja nende kogumise ajaloost Eestis. Juttu tuleb piltpostkaartide levikust ja postisaadetiste statistikast ning sellest, kas ja millal toimus postkaardiplahvatus Eestis.

Saksakeelne kultuuripärand Ida-Euroopas ja selle digiteerimine - Aija Sakova-Merivee
Ülevaade 27.–28. aprillini 2015 Saksamaal Regensburgis toimunud rahvusvahelisest seminarist „Saksakeelse kultuuripärandi digiteerimine Ida-Euroopas” (Digitizing German-language cultural heritage from Eastern Europe).

SÕNUMID

Tallinna Keskraamatukogu uus logo - Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogul on alates 2015. aasta juunist kasutusel uus logo. U us dünaamiline logo annab mänguruumi ja palju kasutusvõimalusi.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Lugejateenindusest pärimusmuusikani - Kadri Haavandi
Ülevaade 13. aprillil toimunud kooliraamatukoguhoidjate kevadisest teabepäevast, kus räägiti lugejateenindusest.

Ikka kirjandus ja ajalugu loodusega käsikäes – see on meie moodi - Lea Rand
Ülevaade 10.-12. juunini peetud maaraamatukogude seminarlaagrist.

Kas võtta elu nii, nagu see on? - Lea Rand
Ülevaade ERÜ maaraamatukogude suveseminaril 10.-12. juunil töögruppides arutatust. Rühmatööd tehti neljal aktuaalsel teemal.

Keegi ei ole kõiketeadja - Maris Nool
Ülevaade ERÜ koolituse toimkonna, Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja ERÜ Noorteklubi koostöös korraldatud traditsioonilisest kevadseminarist „AK: aktuaalne koolituses ”, mis peeti Tartus 11. mail.

 

ARHIIV
2015 - 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2