ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2013 nr. 3 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2010 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Me tõus ja langus – ühes raamatuga? - Peeter Tulviste
Akadeemikust bibliofiili arutlus raamatu tuleviku üle. Ta arvab, et nii nagu paljud rajatised, nähtused ja esemed on kiiresti muutuvas maailmas oma algse funktsiooni kaotanud ja pidanud uue otsima, nii peab seda kunagi tegema ka trükitud raamat. Raamat minetab osalt oma rolli teabe hoidmise vahendina, kuid säilitab selle vähemalt esialgu võitlusvahendi rollis ja sotsiaalse staatuse märgina.

RAHVARAAMATUKOGU

Omaks tuli võtta teavikuvaliku muutunud põhimõtted - Margit Jõgi
Eestis on praegu 553 üldkasutatavat rahvaraamatukogu. Hea ülevaate nende arengust saab 2012. aasta aruannete põhjal. Maakondade aruannetes on 2012. aasta kohta esile tõstetud järgmised töösuunad: traditsiooniliste teenuste ja e-teenuste arendamine, laste lugemine, RVL-i osakaalu jätkuv suurenemine, koduteeninduse arendamine, komplekteerimispõhimõtete muudatus 50% riigitoetusel, kodulooandmebaaside arendamine ja veebis kättesaadavaks tegemine, raamatukogusüsteemide Urram ja Riks arendamine, e-raamatukogu ELLU arendused, kasutajakoolituse laiendamine.

Keskraamatukogude arengukavade uuring - Mai-Liis Niit
Kirjutise aluseks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia seminaritöö „Keskraamatukogude arengukavade võrdlus ja analüüs“, mille eesmärgiks oli uurida, kas keskraamatukogudel on arengukavad. Samuti oli vaja neid analüüsida ja selgitada, kas neis on sõnastatud visioon ja missioon ning kuivõrd lähtuvad arengukavad Kultuuriministeeriumi arengukavade soovituslikust juhendmaterjalist. Analüüsitud kümne Eesti keskraamatukogu arengukava hulgas leidus nii paremaid kui ka halvemaid, kuid võib siiski öelda, et hästi ja põhjalikult olid koostatud umbes pooled.

Viljandi Linnaraamatukogus lõppes kultuuriviktoriin „Kultuurikonks“ - Veronika Raudsepp Linnupuu
Viktoriin „Kultuurikonks” sündis Viljandi linnaraamatukogu, Viljandi gümnaasiumi ja ajalehe „Sakala” koostöös. Kuuekuulise võistlusperioodi (oktoober 2012 – marts 2013) jooksul koostasid gümnasistid iga kuu värsketes kultuuriväljaannetes ja maakonnalehes ilmunu põhjal 12 küsimust, mis avaldati „Sakalas” ja linnaraamatukogu kodulehel kuu viimasel täisnädalal.

Kõnekoosolek „Internetist kloostriniärgitas filosofeerima. Tartu Linnaraamatukogu 100 - Ene Riet
Tartu Linnaraamatukogu tähistas oma 100. sünnipäeva üritustega 1.–12. aprillini. Avati mitu raamatunäitust, kohtuti kirjanikega, pandi tähele kirjandusinimeste ning Tartu linnapea lugemissoovitusi, kuulati sünnipäevakontserte. Peeti kõnekoosolekut ja algupärase lastekirjanduse päeva. Kirjutis on ülevaade oluliseks ürituseks kujunenud kõnekoosolekust „Internetist kloostrini” 6. aprillil.

NOOR SPETSIALIST ARVAB

Rahvaraamatukogude tulevikust - Kaarin Krillo
Tallinna Keskraamatukogu noor spetsialist arutleb teemal, kuidas praegused muutused ühiskonnas mõjutavad rahvaraamatukogude tulevikku ja kas füüsiliselt eksisteerivatel raamatukogudel on ka digiajastul oma roll või peaks kogu lugemisvara ja infoteenused olema kättesaadavad vaid e-kujul.

RAAMATUKOGUHOONED

Rahvusraamatukogu sai selged silmad ja värske hingamise - Mati Kibin
Ülevaade renoveerimistöödest, mis tehti 2012. aastal Rahvusraamatukogus CO2 kvoodi müügist saadud vahendite eest. Tööd jagati kahe projekti vahel: 1. Hoidlate ja lugemissaalide kliimasüsteemi renoveerimine. 2. Kõigi hoonete akende ja välisuste väljavahetamine ja lugemissaalide valgustuse moderniseerimine.

Arhiivraamatukogu uues kuues - Merike Kiipus
Eesti Kirjandusmuuseumi hoone renoveeriti ja arhiivraamatukogu sai juurdeehituse. Uuele hoidlakorpusele pandi nurgakivi oktoobris 2011. aastal. Kõik tööd peaksid olema lõppenud 1. detsembriks 2013. Esmakordselt võime tõdeda, et raamatukogul pole enam ruumipuudust.

PANE TÄHELE!

Vali raamatukogu! - Ene Riet
20.–21. maini peeti Pärnus Eesti raamatukoguhoidjate X kongress, millel osales 193 raamatukoguhoidjat. Juhtmõttega „Vali raamatukogu!” taheti märku anda, et võimalusterohkes maailmas on oma koht ka raamatukogudel.

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Infohariduse osakond kolib Tartusse
Organisatsiooni infotöö magistriõppekava, samuti rakenduskõrghariduse õppekavad raamatukogundus ja infokeskkonnad ning info- ja dokumendihaldus on alates 2013/14. õppeaastast Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonnas. Seni haldas neid õppekavu Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia infohariduse osakond. Üliõpilased jätkavad uuest õppeaastast õppetööd Tartus.

ARENDUSTEGEVUS

Uue põlvkonna raamatukogukataloogid - Maie Ristissaar
Artiklis iseloomustatakse tänapäeva e-kataloogide võimalusi ja antakse Eesti lugejate hulgas tehtud küsitluse põhjal lugejate hinnangud uute funktsioonide olulisuse kohta. Uuringus selgus, et lugejad peavad väga oluliseks võimalust esitada kõiki päringuid ühes otsingukastis ja rohkem kui pooltele vastanutest on oluline otsingutulemuste jaotamine teemakobaratesse.

Ka meie peame sünnipäeva. Kümme aastat standardimist - Margit Meltsas
Eesti Rahvusraamatukogu pakub peavarju Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee number 22 sekretariaadile “Informatsioon ja dokumentatsioon”, mis tähistab sel aastal oma 10. tegevuasaastat. Artikkel annab ülevaate tegijaist ja tehtust.

Kõik on mugavalt koondatud ühte teenusesse - Meelis Lilbok
RIKS (Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem) on juba kolmeteistkümne aastane ja vägagi arvestatav tarkvara kasutamiseks erinevates raamatukogudes. Seisuga 01. aprill 2013, kasutab RIKS tarkvara 378 raamatukogu. Kuna viimane artikkel tarkvarast RIKS ilmus kolm aastat tagasi, siis annab praegune kirjutis ülevaate arengutest kolme aasta jooksul.

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 95

Normaandmete osakond - Sirje Nilbe
Ülevaade normandmete osakonna tegevusest ja tulevikuplaanidest. Rahvusraamatukogusse komplekteeritud teavikute liigitamise ja märksõnastamise kõrval täidab osakond ka ELNET Konsortsiumi raamatukogude koordinatsioonikeskuse ülesandeid.

PERSOON

50. sünnipäeva intervjuu Tiina Tarikuga - Kristina Pai
Tiina Tarik on Tartu Linnaraamatukogu väliseesti ja vanema raamatu osakonna peaspetsialist, kes on selles raamatukogus praeguseks töötanud 27 aastat. Hariduselt on ta inglise filoloog ja tegeleb ka tõlkimisega. Tiina on ERÜ taasasutjaliige ja osalenud mitme töörühma tegevuses.
Tiina Tarik on väliseesti ja vanema raamatu osakonna rajaja Elle Tariku tütar.

Päris haruldane inimene, kes oskab raamatut näha ja raamatut näidata. Elle Tarik 75
Kolleegid ja sõprad õnnitlevad praegust Tartu Linnaraamatukogu väliseesti ja vanema raamatu osakonna raamatukoguametnikku. Elle Tarik on töötanud Tartu Linnaraamatukogus mitmel ametikohal, sealhulgas direktorina. Ta on väliseesti ja vanema raamatu osakonna rajaja.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Soome rahvaraamatukogude töötajate kvalifikatsiooninõuded - Mariliis Panov
Artikli autor on Helsingis Töölö raamatukogus töötav eestlasest raamatukoguhoidja. Õppides Helsingi ülikooli täienduskoolituskeskuses kirjutas ta infoteaduse seminaritöö, mille eesmärgiks oli välja selgitada Soome rahvaraamatukogude töötajate kvalifikatsiooninõuded ja nõutavad oskused. Nüüd annab ta ka eesti kolleegidele naabermaal toimuvast lühikese ülevaate.

TURUNDUS

Mis aitaks leida teed kooliraamatukokku? - Kristel Rannaääre
Mõtteid kooliraamatukogu reklaamimiseks. Tee kooliraamatukokku peaksid leidma kõik õpilased ja õpetajad, sest see on koht, kust igaüks leiab enda jaoks midagi abi- või huvipakkuvat.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Oma sektsiooni koolitustel jõuab ikka käia - Urve Salumaa, Eha Marrandi, Lea Rand
Ülevaade maaraamatukogude sektsiooni teabepäevast 18. märtsil Rahvusraamatukogus.

Kevadine teabepäev militaarkeskkonnas - Liina Tamm
Ülevaade erialaraamatukogude kevadisest teabepäevast 18. aprillil Tapal Kirde Kaitseringkonna raamatukogus.

Esimene erialane täienduskoolitus toimus sada aastat tagasi - Krista Talvi
18. aprillil tähistati TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias saja aasta möödumist erialase täienduskoolituse algusest ning ERÜ koolituse toimkonna 25. aastapäeva.

 

ARHIIV
2013 - 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2