ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2012 nr. 2 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2010 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Tere, kallis lugeja! - Anzori Barkalaja
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia direktori arvates on kultuur erksa, targa ning ilu- ja elurõõmsa vaimsuse säilitamise võime. Kultuuriakadeemia inimesed on pea 60 aasta jooksul suutnud muule osale rahvast teha kultuurilise järjepidevuse säilitamise ülesannet kergemaks, rõõmsamaks ja rahuldust pakkuvamaks.

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA 60

Raamatukogu- ja infotöö alane koolitus - Mai Põldaas
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infohariduse osakonnas saab rakenduskõrgharidusega infotöötajaks õppida õppekavadel „Raamatukogundus ja infokeskkonnad” ning „Info- ja dokumendihaldus”. 2012. aasta sügisest avatakse osakonnas kaheaastane magistriõppekava „Organisatsiooni infotöö”.
Õppekava „Raamatukogundus ja infokeskkonnad” programmijuht tutvustab õpetatava sisu ja olemust ning spetsialiseerumisvõimalusi.

Raamatukogu ja arhiiv – nii sarnased ja nii erinevad - Katrin Roosileht
Raamatukogundust on Viljandi Kultuuriakadeemias õpetatud 60 aastat. Neist viimasel kümnel on selle kõrval võtnud kindla koha sisse dokumendi- ja arhiivihalduse eriala. Ülevaates on üliõpilaste tähelepanekutele toetudes toodud nende kahe eriala sarnased ja erinevad jooned. Kokkuvõtteks võib väita: kuna raamatukogundus ja arhiivindus tegelevad vaimse pärandi säilitamise ja levitamisega, on kattuvus paratamatu. Samal ajal on arhiivid rohkem suunitletud info säilitamisele, raamatukogud aga selle aktiivsele kasutamisele.

Viljandi vilistlaste hääl kõlab kõikjalt vastu - Ilmar Vaaro
Lektor Ilmar Vaaro püüab leida õppeasutuse laiemaid seoseid erialaringkonnaga. Statistika põhjal võib väita, et vähemalt neljandik praegu töötavatest raamatukoguhoidjatest-spetsialistidest on Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlased. 2011. aasta lõpul moodustasid selle kooli lõpetanud 34% rahvaraamatukogudes, 25% kooliraamatukogudes ning 6% teadus- ja erialaraamatukogudes töötavate raamatukoguhoidjate üldarvust.

Mida arvavad koolist õppejõud väljastpoolt akadeemiat? - Tiiu Reimo, Kaie Holm, Malle Ermel, Tiiu Valm
Meenutusi ja arvamusi õppetöö korraldusest ja tasemest ning muust kooliga seotust.

Mida arvavad üliõpilased õppimisest Viljandi Kultuuriakadeemias? - Mari-Liis Niit, Helen Kena, Karin Palmets, Ehtel Tuisk, Urve Vakker
Mõtteid koolist ja õppetöö korraldusest nii päevases õppes kui kaugõppes õppivailt üliõpilastelt.

Üliõpilased uurivad gümnaasiuminoorte infokäitumist - Aivi Sepp
Gümnaasiumiealiste noorte infovajadusi on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infohariduse osakonnas uuritud aastatel 2006–2011. Juhendaja Aivi Sepp teeb uuringutest kokkuvõtte. Selgitati välja noortele enim huvi pakkunud valdkonnad ja eelistatud infoallikad. Infoallikate puhul on noortele tähtis allika kiiresti leitavus ja kättesaadavus, seejärel usaldusväärsus, täpsus ja ajakohasus.

Rahvaraamatukogu kui pehme sotsiaalasutus? - Vallo Kelder
Artikli autor arutleb teemal, millise asutusena rahvaraamatukogu võib või tuleb mõista, ja arvab, et rahvaraamatukogundust ei saa defineerida kitsalt kultuurilisena, sest raamatukoguhoidjate töös on paljugi sotsiaaltööle omast. Rahvaraamatukogu võib tema arvates nimetada ka pehmeks sotsiaalasutuseks. Pehme sotsiaalasutuse all mõtleb ta seda, et raamatukogu pakub soovijale avaliku ruumi kogemust, mis on rikastatud informatsiooni saamise võimalustega. Raamatukogu pehmus on ka tema demokraatlikkuses.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkonna erialal kaitstud lõputööd 2011

Mälestusteradadel rännates - Mati Muru
Meenutuses keskendub teenekas pedagoog Mati Muru kooli tegevusele 1980. aastatel. Ta püüab vastata küsimusele, mis on olnud see, mis Viljandi kultuurikoolil, ühel väikesel koolil on lubanud ellu jääda suurte tegijate – ülikoolide – kõrval ja neile isegi konkurentsi pakkuda lausa 60 aastat?

PERSOON

Lugeja küsib endistviisi „head raamatut”. Intervjuu Leida Pielbergiga - Ene Riet
Leida Pielberg lõpetas Tallinna kultuurharidusala kooli (praegu TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) 1956. aastal. Sellest ajast saadik on ta töötanud Hiiumaal Kõrgessaare raamatukogus, viimasel ajal küll ainult poole koormusega. 2002. aastal tunnistati Leida Pielberg Hiiumaa parimaks maaraamatukoguhoidjaks, 2006. aastal sai ta täiskasvanud õppija tunnustuskirja. Juttu tuleb nii raamatukogutöö muutumisest 55 tööaasta jooksul kui lugejate lugemiseelistustest.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Aastakoosolek kiitis heaks ERÜ uue arengukava - Reet Olevsoo
Ülevaade 29. veebruaril peetud ERÜ aastakoosolekust, kus valiti ka liikmed uude juhatusse. ERÜ esimehena jätkab Katre Riisalu. Anti üle aasta- ja teenetepreemia, auhind „ Aasta tegu” linnaraamatukogus 2011 ja esimest korda anti välja ka ajakirjanduse auhind.

Kuhu me siis ikkagi läheme? - Lea Rand
ERÜ aastakoosolekule eelneb iga kord ka kõnekoosolek. Seekord arutleti teemal „Kuhu lähed, raamatukogu?”. Teema oli jätkuks 2011. aasta lõpul Eesti ühiskonnas laia kõlapinna leidnud arutelule rahvaraamatukogude komplekteerimise põhimõtete üle.

Hoiakud ja arvamused ühingus - Katre Riisalu
ERÜ esimees tutvustas ERÜ juhatuse poolt 2011. aasta raamatukogupäevade ajal läbi viidud arvamusküsitlust, mille eesmärk oli välja selgitada ühingu liikmete hoiakud, ootused ja vajadused.

KONVERENTSID&SEMINARID

Endel Annuse bibliograafiapäev - Anne Valmas
15. veebruaril 2012 peeti bibliograafiapäeva esimest korda tuntud bibliograafi Endel Annuse nimelisena. Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt anti välja bibliograafiaauhind nii sisult kui vormilt parimale trükitud bibliograafianimestikule ning kuulati bibliograafiateemalisi ettekandeid.

Muljeid Islandi pimedate raamatukogust - Marja Kivihall
Ülevaade 13.–15. veebruaril Islandi pimedate raamatukogus peetud IFLA tavakirjas teksti lugemist takistava puudega inimestele teenust pakkuvate raamatukogude sektsiooni koosolekust, mille üheks aruteluteemaks oli ka Tallinna konverentsi ettevalmistamine.
Sektsiooni eelkonverents toimub 8.–9. augustil Tallinnas. Tutuvustatakse ka Islandi pimedate raamatukogu.

SÕNUMID

Õnnitleme: Eve-Mall Vare 75 – Eesti Patendiraamatukogu asutajaid ning direktor 1992-1999, Vabariikliku Teadusliku Tehnikaraamatukogu asedirektor 1975-1991.

Mälestame: Konrad Kikas (08. veebraur 1928 – 11. veebruar 2012) – TTÜ Raamatukogu teadus- ja arendustalituse juhataja, kauaaegne raamatukogu direktor.

Hüvasti, Konrad Kikas! - Anne Valmas

Kohtumisi eluteelt - Vahur Mägi

 

ARHIIV
2012 - 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2