ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2010 nr. 3 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2009 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

 

AVAVEERG

Teadusraamatukogud ja koostöö - Andres Kollist
Majanduslanguse tingimustes vähendati riigieelarves oluliselt ka teadusraamatukogude rahastamist puudutavaid ridu. Võrreldes 2008. aasta riigieelarvega vähenes 2009. aastal toetust saavate avalik-õiguslike ülikoolide raamatukogude rahastamine teavikute ostmiseks peaaegu 50 protsenti. Ühiste jõududega õnnestus leida ajutine lahendus – elektroonilise teadusinfo hankimiseks loodi Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid kasutades programm “E-teadusinfo”, mille abil kaeti 2009. aasta puudujääk ning rahastatakse elektrooniliste andmebaaside ostu ka aastatel 2010–2012. Euroopa Liidu rahaga toetatakse ka teadus- ja arendusasutuste seadmete ajakohastamist.

TEADUSRAAMATUKOGU

Eesti ülikoolide raamatukoguhooned – unistused ja tegelikkus - Martin Hallik
Ülikoolide ruumilisteks visiitkaartideks on kas peahoone või raamatukogu. Ilma nõuetele vastava hooneta ei saa säilida raamatud ega soovi seal pikemat aega olla lugejad. Finantside saamine raamatukogu hoone kaasajastamiseks on vägagi komplitseeritud – raamatukogu on palju kallim ja keerukam ehitus kui nii mõnigi õppehoone. Ülikooli finantsolukorra paranemisel muutub kiiresti paremaks kogude komplekteeritus, mis tänapäeval tähendab eelkõige varustatust andmebaasidega. Alles pika aja pärast toimub areng hoone parendamise osas. Tänapäevane raamatukoguhoone peaks olema jagatud tsoonideks, nii et tekiks võimalus hoida vajadusel käigus vaid üks osa raamatukogust nii, et ülejäänud osa oleks samal ajal suletud.

TÜR-i eestikeelsete e-õpikute kollektsioon - Liisi Lembinen
Tartu Ülikooli Raamatukogu käivitas 2008. aasta lõpus e-õpikute projekti, millega soovitakse anda tudengitele juurdepääs neile igapäevases õppetöös vajalikele õppematerjalidele. Tegemist on eelkõige vanemate õppematerjalidega mida pole võimalik enam poest osta. Õpikud kuvatakse Ebrary andmebaasis ning praegu on neile juurdepääs vaid Tartu Ülikooli arvutivõrgus.

Elektrooniline teadusinformatsioon Balti riikide ja Põhjamaade tehnikaülikoolide raamatukogudes - Kate-Riin Kont
Artiklis analüüsitakse (elektroonilise) teadusinformatsiooni kasutamist ja kulusid, samuti elektrooniliste ressursside kasutamisega seotud tulemusindikaatoreid ning võrreldakse olukorda Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Norra tehnikaülikoolide raamatukogudega. Samuti uuritakse, kas Balti riikide tehnikaülikoolide raamatukogud suudavad kaasa minna elektroonilise teadusinfo võidukäiguga?

KOOLIRAAMATUKOGU

Kooliraamatukoguhoidjal on mitmekesised rollid - Imbi Leevand
Kooliraamatukogu õpikeskuseks muutumisega on raamatukoguhoidja muutunud ka pedagoogiks (raamatukogutunnid, õpioskuste õpetamine) ja sotsiaaltöötajaks (õpilaste murede ärakuulamine). Raske majandusolukord on tõstatanud omavalitsustes kooli- ja rahvaraamatukogu ühendamise küsimuse – pole aga veel selge, mis tagajärjed sellel on.

Kuressaare Gümnaasiumi raamatukogu - Urve Aedma
Ülevaade Kuressaare Gümnaasiumi raamatukogu koostööst kooli õpetajatega ja tegevusest laste lugemise suunamisel. Raamatukogu tööpõhimõtteks on, et lapsi ei saa sundida vägisi raamatuid lugema, küll aga peab neile pakkuma võimalusi jõuda hea kirjanduse juurde.

PANE TÄHELE!

Viini deklaratsioon
2009. aasta mais Viinis peetud Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo (EBLIDA) ja Euroopa rahvaraamatukogude eest vastutavate riiklike asutuste foorumi (NAPLE Forum) ühiskonverentsil lepiti kokku, et Euroopa teadmusühiskonna tugevdamisel tuleb üle Euroopa tähtsustada raamatukoguteenuse rolli ja potentsiaali.

Lühidalt Põhjamaade raamatukogudest

IFLA ja teiste raamatukogusid esindavate organisatsioonide seisukoht raamatukogusid ja arhiive puuudutavate autoriõiguse erandite ja piirangute kohta - refereerinud Karmen Linask

ÜKS KÜSIMUS

Mis seisus on arutlused sundeksemplaride seaduse muutmise üle? Vastab Toomas Seppel.

ARENDUSTEGEVUS

Blogid organisatsioonisisese suhtlusvahendina - Maie Ristissaar
Asutuste-organisatsioonide sisekommunikatsioonis on sotsiaalsete tööriistade kasutamine veel lapsekingades. Sageli ei nähta vajadust uute lahenduste järele või peetakse nende juurutamist keeruliseks – ajakulu tundub suurem kui võimalik resultaat.Artiklis vaadeldakse organisatsiooni sisekommunikatsiooni võimalusi blogide vahendusel.

Blogid organisatsioonivälise suhtlusvahendina - Diana Ots
Organisatsiooni välisblogi kaudu saab pakkuda lisaväärtust usaldusväärsuse tasandil, mis on tihti kättesaamatu tavapärasele ettevõtte veebisaidile.

Õppimine ja õpetamine - Merike Poljakov
Koolitusel on oluline osa organisatsiooni eesmärkide realiseerumisel ja missiooni täitmisel. Sisekoolituste läbiviimisse on oluline kaasata töötajad, kes on motiveeritud oma teadmisi kolleegidega jagama ja nende õppimist toetama. Artiklis tuuakse ka õppetunni mudel. Eraldi iseloomustatakse raamatukogu kui õppivat organisatsiooni.

Maaraamatukoguhoidjate infovajadused ja infootsioskused - Pille-Riin Kranich
2009. aasta veebruaris ja märtsis viis autor läbi küsitluse, mis puudutas Eesti maaraamatukoguhoidjate erialaseid infovajadusi ja kasutatavaid infoallikaid. Lisaks vaatles autor tööalast arvutikasutust. Kokkuvõtteks võib öelda, et tüüpiline Eesti maaraamatukogutöötaja on üle 40-aastane naine, kellel on raamatukogunduslik kesk-eri või kõrgharidus. Raamatukogus, kus ta töötab, on kasutusel elektrooniline raamatukogusüsteem. Keskmine maaraamatukogutöötaja kasutab internetti ja e-posti tavaliselt iga päev.

Bretagne oli põnevam kui Pariis - Ene Riet
Tartu Linnaraamatukogu direktor Asko Tamme käis ennast täiendamas Courants du Monde’i programmi toel Prantsusmaal. Teda huvitasid väikelinnade raamatukogud, laste- ja noortetöö, riigi toetus raamatukogudele.

Lühidalt Põhjamaade raamatukogudest

PERSOON

Viimasel ajal tunnen, et kannatlik ja rahulik olla ei ole kerge. Intervjuu Eve Rahkemaga - Ene Riet
Eve Rahkema on töötanud Tallinna 13. keskkooli (nüüd Tallinna Laagna gümnaasium) raamatukoguhoidjana alates aastast 1982 – seega üle 27 aasta. ERÜ tunnustas teda 2009. aasta kooliraamatukoguhoidja nimetusega.

OSKUSKEEL

Artefakt, fond ja eevik, veebirehast rääkimata - Siiri Lauk
ERÜ terminoloogiatoimkonna 2010. aasta töökavas on terminibaasis olevate varjatud kirjete täpsustamine ja korrastamine, millega alustati juba läinud aastal. Artiklis käsitletakse ka kolme toimkonna jaanuarikoosolekul välja pakutud terminit.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Lugemisaastast virtuaalsesse uurimissaali - Urve Salumaa
23. märtsil 2009 peetud ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäeva esimene pool oli pühendatud kirjandusele ja lugemisele, teine pool koduloolisele tööle.

Uuendatud õppekava, väärtuskasvatus ja lugemisaasta - Kristel Rannaääre
19. aprillil toimus ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni kevadine teabepäev, kus põhiteemad olid sel korral lugemisaasta ja uuendatud riiklikud õppekavad.

ERÜ juurde moodustati koduloobibliograafia töörühm - Heda Piiriste
2010. aasta kevadel moodustati ERÜ juurde koduloobibliograafia töörühm.

SÕNUMID

Õnnitleme! Tiiu Valmile Läti riigi orden

ARHIIV
2010 - 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2