ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2009 | English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2009 nr. 3 | ISE | DIGAR | Ajakirja ARHIIV |

 

AVAVEERG

Eesti ja Soome raamatukogude suhted ja koostöö - Barbro Wigell-Ryynänen
Soome Haridusministeeriumi raamatukogunõuniku mõtteid Eesti ja Soome raamatukogude ja raamatukoguhoidjate koostööst praegu ja tulevikus.

RAHVARAAMATUKOGU

2008. aastal keskenduti e–teenuste arendamisele - Meeli Veskus
2008. aasta oli meie rahvaraamatukogudele veel päris hea aasta enne suurt majanduslangust ja kulude märgatavat kärpimist. Milline see aasta raamatukogudele oli keskraamatukogude aruannete põhjal ja mida on oodata lähitulevikus? Juttu tuleb rahvaraamatukogude hoonetest, kogude korraldusest, raamatukogude tegevust reguleerivatest dokumentidest, lugejateenindusest, e-teenustest ja raamatukogude kasutamisest.

Peatus keset ristteed. Rahvaraamatukogude kodulooandmebaasidest - Külli Solo
Ülevaade raamatukogudes koostatavatest koduloo alastest infokogumitest, mis asuvad nii paberkandjal kui elektroonilisel kujul ja koduloo alaste andmebaaside koostamisega tekkinud probleemidest. Artikkel hõlmab raamatukogusid, kes osalesid veebruaris Rahvusraamatukogus korraldatud infopäeval ja saatsid ülevaate koostatavatest koduloo kartoteekidest ja andmebaasidest.

Järvamaa Keskraamatukogu – 150 aastat rahvale vaimutoitu pakkudes - Malle Kull, Eha Palm
Jaanuaris tähistas Järvamaa Keskraamatukogu oma 150. tegevusaastat. Paides tegutsenud 1859. aasta algul avatud Weissensteini Linnaraamatukogu oli esimene linna kulul tegutsev raamatukogu Eesti alal.
Artiklis antakse ülevaade raamatukogu ajaloost ja tänapäevast. Tänaseks on raamatukogu oma uutes ruumides tegutsenud juba 9 aastat. Raamatukogu kasvab jätkuvalt – kogu suuruseks on juba üle 86 800 teaviku ja taas seisame silmitsi ruumikitsikusega. Kahjuks on ka lugejate arv vähenenud, kuid tunduvalt on vähenenud ka linna elanike arv.
Artiklis meenutab oma tööaastaid ka mitu endist töötajat.

ARENDUSTEGEVUS

Meeskonnatöö rakendamise võimalusi. III - Merike Poljakov
Mitmeosalise artikli kolmandas osas antakse ülevaade meeskonnatöö praktilisest rakendamisest maailma (Ameerika, Saksamaa, Leedu) ja Eesti raamatukogudes. Pikemalt käsitletakse meeskonnatööd Tartu Ülikooli raamatukogus, kus üheks edukaks meeskonnaks on osakondadevaheline teenindustoimkond.

Otsustusvabadus motiveerib töötajaid rohkem pühenduma - Piret Heinsaar, Külli Karu, Alida Vaskova
Levinud on arusaam, et töötajaid motiveerivad pühenduma kõige enam rahalised hüved. Tegelikkuses on rahast hoopis pikemaajalise mõjuga võimalus olla loominguline, mõjutada organisatsiooni tulevikku, isiklik arenemine, karjäärivõimalused ning vabadus, sealhulgas otsustusvabadus.
Suurema otsustusvabadusega kaasnev suurem vastutus eeldab, et töötaja otsustab ise väga palju selle üle, mida ta teeb või kuidas ta seda teeb. Töötaja otsustusvabaduse suurendamise läbi tõusnud enesekindlus loob soodsa pinnase innovatsiooniks. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on just innovatsioon see, mis tagab organisatsioonile vajaliku konkurentsieelise.

PANE TÄHELE!

TLÜ Infoteaduste Instituut pakub õppimisvõimalusi kõikidel tasemetel - Aile Möldre
TLÜ Infoteaduste Instituut on ainus õppeasutus Eestis, kus on võimalik omandada raamatukogu- ja infotööks vajalikud pädevused bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes. Kõik instituudi õppekavad on akrediteeritud 2008. aastal. Sisseastumisel võidakse eriprogrammi VÕTA raames arvestada ka varasemaid õpinguid ja töökogemusi.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Hoiame häid suhteid. Mis on toimumas Soome raamatukogunduses? - Tuula Pulkkinen
Soome Järvenpää linnaraamatukogul on head suhted Eesti Jõgevamaa raamatukogudega. Artikli autor – Järvenpää raamatukogu direktor annab kirjutises ülevaate Soome raamatukogude ajaloost, tegevuse aluseks olevast raamatukoguseadusest, raamatukoguvõrgust, raamatukogukoolitusest ja täienduskoolitusest. Eraldi on käsitletud Soome raamatukoguelus ägedat poleemikat tekitanud raamatukogutöö eetilisi põhimõtteid ja väärtushinnanguid.

Soomlaste lugemisoskus - Jukka Sarjala
On üldiselt teada, et Soome kooliõpilastel on läinud hästi rahvusvahelistes õppetöö tulemusi puudutavates võrdlusuuringutes. Millel põhineb soomlaste hea lugemis- ja materjali omandamisoskus? Artikli autori arvates tuleb heade õppetulemuste taga näha mitme teguri koosmõju: koolide suhteliselt laialdast pedagoogilist autonoomiat, õpilasekeskseid õpetamismeetodeid, küllaltki kaugele arendatud erimeetodeid õpiraskustega õpilaste järeleaitamiseks, heatasemelist ja motiveeritud õpetajaskonda.
Kuid arvesse tuleb võtta ka ümbritsevast ühiskonnast tulenevaid mõjureid – lugemist üldiselt väärtustavat kultuuri ja pikaajalist lugemisharjumuste õpetamise traditsiooni.

ARVUSTUS

Näe ja ole ise nähtav - Mati Muru
Ülevaade Soome raamatukogundust käsitlevast artiklikogumikust “Kirjastonhoitaja tulevaisuudessa – Millaista osaamista kirjastot tarvitsevat” (2007). Autor võrdleb kirjutises Soome olusid Eesti omadega ja teeb ettepanekuid meie raamatukogunduse arendamiseks.

PERSOON

Eesti haridus ja töökogemus andsid hea põhja. Intervjuu Soomes töötava eesti raamatukoguhoidja Eve Mähöneniga - Ene Riet
Eve Mähönen on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukoguhoidja ja bibliograafina 1984. aastal. Seejärel töötas ta ligi kümme aastat Tartu linnaraamatukogus. Aastast 1993 elab Eve Soomes, kus alates 2000. aastast töötab Järvenpää raamatukogus.

Erialast tööd keegi pakkuma ei tule. Intervjuu Soomes elava raamatukoguhoidja Katrin Ojalaga - Ene Riet
Katrin Ojala on lõpetanud Tallinna Ülikooli raamatukoguhoidja- ja bibliograafina 1978. aastal. Ta on töötanud ligi 13 aastat Tallinna konservatooriumi raamatukogus. Aastast 2001 elab Soomes. Algul oli lapsega kodune, praegu töötab ajutise asendajana Helsingi Linnaraamatukogu Kallio harukogus. Intervjuus tuleb juttu Nõukogude ajal raamatukogundust õppinud eestlase võimalustest pääseda Soomes erialasele tööle.

RAAMATULUGU

Varatrükise fragmentide leiust läbi oletuste atribueerimiseni - Rene Haljasmäe

Kultuurilis-ajaloolise objektina talletavad raamatud endas aja jooksul erinevaid lisandusi, mis aastasadu hiljemgi pakuvad võimalusi avastusteks. Käesolev ülevaade tutvustab leidu, mille tulemusena täienes TLÜ Akadeemilise Raamatukogu inkunaablite kollektsioon kahe inkunaablilehega. Kõne all on itaalia teoloogi Angelo Carletti di Chivasso raamat Summa angelica de casibus conscientiae , mis valmis Nürnbergis Anton Kobergeri trükikojas 28.08.1488 . Restaureerimise käigus avatud kaanelehtede ning puitkaante vahelt tuli nähtavale kaks trükilehte – tagakaanelt 48 realine breviaari (palveraamatu) leht, esikaanelt musta trükivärviga leht ladinakeelse piiblitekstiga ühel küljel. Edasised uuringud viisid oletusele, et mõlemal juhul võib tegemist olla Kobergeri trükisega.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Muutuste aeg: ära hädalda endale häda kaela - Lea Rand
Moto all “Raamatukogud muutuste ajal” toimus 23. märtsil Eesti Rahvusraamatukogus järjekordne ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäev. Räägiti sellest, kuidas muutuvates/muutunud oludes hakkama saada ja ellu jääda.

Isiklikke järelmõtteid - Ille Riisk
Mõtteid 23. märtsil Eesti Rahvusraamatukogus peetud ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäevast “Raamatukogud muutuste ajal”.

SÕNUMID

Lasteraamatupäeval tänati Aino Pervikut - Anneli Kengsepp
Lasteraamatupäeval, 2. aprillil anti lastekirjanik Aino Pervikule Tallinna Keskraamatukogus üle auhind “Järje hoidja”. Auhinnaga tunnustatakse möödunud aastal ilmunud ja samal aastal enim loetud eesti lasteraamatu autorit.

Mälestame:
Lea Pett (22.04.1957 – 27.04.2009) – Läänemaa Keskraamatukogu teenindusosakonna juhataja ja pearaamatukoguhoidja
Kaja Noodla (11.01.1915– 01.05.2009) – kauaaegne Tartu Ülikooli Raamatukogu töötaja, eesti raamatu, raamatukogude ja bibliograafia ajaloo uurija

 

ARHIIV
2009 - 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
-
6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2