ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2007
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2007 nr. 2 TOIMETAJAVEERG SISUKORD ARHIIV

 

Tere, kolleeg!

Pärast seda, kui Delfi noortekasse riputati üles neljast reeglist koosnev “Lihtsad reeglid raamatukogu külastamiseks” – ära tülita raamatukoguhoidjat, orien­teeru suurimaski raamatukogus ideaalselt, me oleme modernsed, privaatsust ära oota – muutusid raamatu­kogud ja lugejateenindus blogides kuumaks teemaks. Kommentaarid on, nagu blogides ikka, asjalikest mõnitavateni. Tuuakse näiteid, nimetades raamatukogu ka nime pidi. Enamasti olevat raamatukoguhoidjad vastutulelikud, abivalmis ja kompetentsed, kuid kirjeldatakse ka arusaamatusi, ebaviisakust või suisa ülbust.
Mida lugejad ootavad, millised oskused, teadmised ja isikuomadused peavad teenindajal olema, ei ole raamatukoguhoidjatele võõras teema. Nad on läbinud koolitusi nii teenindus- kui suhtlemiskultuurist, psüh­holoogiast kui pedagoogikast, õppinud kasutama üha uusi tehnilisi vahendeid ja teinud palju muudki, erialasest enesetäiendamisest rääkimata. On ju üldteada, et külastaja arvamuse raamatukogust kujundavad just nemad ning teiste töötajate panus jääb lugejale ebaselgeks või varjatuks. Paraku otsustab lugeja teenindaja käitumise järgi, kas ta tuleb sellesse raamatukokku veel teistki korda või mitte.
Lugeja on iga raamatukogu töö mõte, arvab käesolevas ajakirjanumbris Läti Rahvusraamatukogu töötaja Marlena Petrina teeninduse varjukülgi uurides. Tema arvates ei pea raamatukoguhoidja sarnanema draakonile, kes valvab oma varandust, nähes kõigis lugejais potentsiaalseid reeglite rikkujaid ja töö segajaid.
Ka Rutt Enok peab nüüd esmatähtsaks kõrgel tasemel sõbralikku teenindust, millele on aega pärast elektroonilisele laenutusele üleminekut jälle suuremat tähelepanu pöörata.

Ene Riet

SISUKORD

AVAVEERG

Bibliofiilid ja raamatukogud: kas partnerid või konkurendid? - Mihkel Volt
Bibliofiilide sihikindel kogumis- ja säilitamistegevus võib vähemalt kahel suunal olla midagi enamat kui hobi ja täiendada raamatukogude tegevust. Need on kultuurilooliselt oluliste autograafide, ühenduste, muude sissekirjutuste, eksliibriste ja templijäljenditega trükiste kogumine ning mingis paikkonnas üllitatud võis selle paigaga seotud trükiste kogumine. Samuti on bibliofiilidest abi rahvustrükist koguvate ja säilitavate raamatukogude järelkomplekteerimisel.

TEADUSRAAMATUKOGU

Informatsiooninduse ajalugu II - Alistair Black
Läbi mitme ajakirjanumbri avaldatava kirjutise teine osa käsitleb trüki- ja kirjakultuuri (raamatukogud, raamatud, lugemine ja kirjastamine) ning informatsiooni käsitlevate teadusalade – dokumentalistika ning infoteaduse, infojuhtimise ja infosüsteemide – ajalugu. Autor nendib, et raamatukogude ajalugu on jäänud raamatukogunduse pärusmaaks. Kuna elukutselised ajaloolased selle uurimisega ei tegele, ei ole selle arengut mõjutanud "muu" ajaloo teadmised. Üks raamatukogude ajaloo probleemidest on terminist tulenev keskendumine institutsioonidele.

E-RAAMATUKOGU

Vanu raamatuid saab nüüd tellida digitaalsena - Rita Enna
Alates aprilli keskelt pakub Rahvusraamatukogu trükisest digitaalkoopia ehk e-raamatu tellimise teenust. Digitaalkoopiat saab tellida raamatutest, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud. Teenus on tasuline.

RAAMATULUGU

Huvitavat Austraaliast Eesti mäluasutustele - Anne Valmas
Ülevaade Eesti Arhiivist Austraalias (www.eesti.org.au). Arhiivis oli eraldatud mitu riiulitäit raamatuid – dublette ja arhiivile ebaolulisi trükiseid, mida pakuti Eesti raamatukogudele. Anne Valmas aitas paari nädala jooksul valida välja raamatuid ja isikuarhiive, mis saadetakse sel aastal Eestisse Haridusministeeriumi Rahvuskaaslaste programmi rahalisel toetusel.

Tallinna bibliofiilide klubi – 30 - Mait Talts
Artiklis antakse lühiülevaade Tallinna Bibliofiilide Klubi tegevusest 30 aasta jooksul. Klubi tegevuse eesmärkideks on olnud raamatuteaduslike ja kultuurilooliste teadmiste täiendamine, raamatute kogumise kultuuri edendamine ja raamatu-alaste teadmiste levitamine.

Tallinna bibliofiilide klubi juubelikonverents - Mait Talts
Ülevaade 27. jaanuaril Eesti Rahvusraamatukogus peetud konverentsist, kus räägiti klubi ajaloost, bibliofiilidest ja kogutavatest raamatutest.

RAHVARAAMATUKOGU

Päri ja Heimtali raamatukogu pidasid 125. aastapäeva - Sirje Saard, Anu Grünberg
Ülevaade 2006. aastal koos 125. aastapäeva tähistanud Viljandimaa Päri ja Heimtali raamatukogu ajaloost ja tänapäevast.

Kuhu lähed, Harjumaa? - Rutt Enok
Maakonna elanike arv kasvab kiiresti eelkõige Tallinna lähivaldades, paljudes uusasumites puudub sotsiaalne struktuur sh raamatukogu. Oluline on uusasumike elanike teavitamine Urramiga liitunud kohaliku raamatukogu võimalustest. Urramiga oli 2006. aasta lõpuks ühinenud 57 raamatukogust 55, 38 raamatukogus on käivitunud elektrooniline laenutus. 2007. aastal on tähelepanu all kasutajakoolitus. Ruumide olukord paraneb pidevalt, lahenduseta on Kiili raamatukogu ja Harju Maakonnaraamatukogu ruumiprobleem.

Kiili raamatukogu saab ruumid aktiivkeskuses - Taie Saar, Vambo Kaal
Harjumaa Kiili valla raamatukogu suurimaks probleemiks on raamatukoguhoidja Tai Saare arvates ruumikitsikus. Vallavanem Vambo Kaal peab raamatukogu vallas väga oluliseks. Kuid asjaolu, et vallas kaua aega ei investeeritud kultuuriobjektidesse, sunnib alustama hädapärasemast (nt. lasteaiast) ja raamatukogu võiks saada endale ruumid aktiivkeskusesse, mille ehitamist alustatakse arvatavasti alles 2008. aastal.

ERIALAKEEL

Uusi sõnu 2006. aasta ÕS-is - Siiri Lauk
Uues Õigekeelsussõnaraamatus ÕS 2006 on võrreldes eelmise sõnaraamatuga 5000 uut keelendit. Esitatud on sõnavalik, mida võib vaja minna ka raamatukogutöös.

PANE TÄHELE!

Rahvaraamatukogude seadus muudetud: miks see vajalik oli? - Meeli Veskus
Veebruaris 2007 võttis Riigikogu vastu “Rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse”, mis jõustub 1. maist 2007. Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskus kommenteerib seadusemuudatusi.

Balti raamatukoguhoidjate kongress tulekul - Toomas Schvak
Ülevaade Tallinnas 17.-19. mail peetaval Balti raamatukoguhoidjate 8. kongressil käsitletavatest teemadest ja osalemise tingimustest.

BALTI- JA PÕHJAMAADE RAAMATUKOGUD

Lugeja tehnoloogia varjus - Marlena Petrina
Läti raamatukogude statistika näitab, et lugejate arv avalikes raamatukogudes väheneb ulatuses, mida ei saa põhjendada vaid raamatukogu vastutusalast väljaspool olevate probleemidega (ineterneti levik, statistika muutumine, demograafilised arengud). Autor arvab, et enam tähelepanu tuleb pöörata kliendile orienteeritud lugejateeninduse korraldamisele.

KOOLIRAAMATUKOGU

Viimsi Kooli uus aeg - Anne Pürg
Viimsi Kooli raamatukogu asub möödunud aasta sügisest kaasaegses koolihoones. Artiklis irjeldatakse raamatukogu uusi ruume ja töötingimusi ning -kavasid.

Külastaja märkmeid - Ene Riet
Muljeid Eesti uusima, Viimsi kooli raamatukogust.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ERÜ aastakoosolek - Reet Olevsoo
Aastakoosolekul tehti kokkuvõte 2006. aasta tegevusest ja tutvustati 2007. aasta tegevussuundi. Juhatusse valiti järgmiseks kaheks aastaks Pärnu Keskraamatukogu maaraamatukogude peaspetsialist Lenna Eliste, TTÜR-i infotehnoloogiatalituse süsteemihaldur Ave Janu ja Kaitsejõudude Peastaabi raamatukogu juhataja Kristina Rallmann. Juhatuses jätkavad Anneli Sepp (esinaine), Sirje Bärg, Ille Riisk, Rutt Rimmel, Piia Selge ja Krista Talvi. ERÜ 2006. aasta teenetepreemia anti Hans Jürmanile panuse eest raamatukoguhoidja oskuskeele korrastamisel ja aastapreemia Maire Liivametsale Eesti kirjanduse vahendamise eest raamatukoguhoidjaile.

Puksoo auhinda taotles seitse autorit - Tiiu Reimo
Ülevaade Puksoo auhinnale esitatud töödest. Puksoo auhinna pälvis Aire Möldre monograafia “Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis aastail 1940-2000” (Tallinn, 2005) eest.

Raamatukoguhoidjatele omistati kutsekvalifikatsioon
Kutsekvalifikatsiooni taotles 2006. aastal 216 raamatukoguhoidjat. Toodud on kutsekvalifikatsiooni saanute nimekiri.

KONVERENTSID & SEMINARID

Auvis võrdsena võrdsete seas - Kaie Viigipuu
Ülevaade Tallinna Keskraamatukogus 3. novembril toimunud samateemalisest ettekandepäevast. Auviste kogumine raamatukogudesse pole veel leidnud laialdast kõlapinda. Selle põhjuseks pole mitte ainult nende kõrgem hind ega ka nende komplekteerimise ja kataloogimise keerukus – kehtiv autoriõiguse seadus on auviste laenutamise osas raamatukoguvaenulik.

Lühim tee iseendani läheb umber maailma - Katrin Kaugver
Ülevaade Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsiumi (CERL-i) vanaraamatu uurijate seminarist "Trükised ja omanikud: kirjeldades Euroopa kultuuri geograafiat" (Imprints and owners: recording the cultural geography of Europe) Ungari Rahvusraamatukogus, millel osales esimest korda ka nüüdne CERL-i täisliige Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.

SÕNUMID

Auhindajad soosisid seekord luulet
16. märtsil kuulutati välja Tallinna Ülikooli kirjandusauhinna laureaadid: Hasso Krull luulekogu “Talv” eest ning Nadežda Ptšelovodova Eesti luuleklassika tõlkimise eest udmurdi keelde.

Õnnitleme: Eve-Mall Vare – 70 – kauaaegne Eesti Tehnikaraamatukogu (VTTR) direktori asetäitja ja Eesti Patendiraamatukogu direktor

Presidendi teenetemärgi saajaid
EV President on andnud Valgetähe IV klassi ordeni kahele raamatukogutöötajale: Tatjana Šahhovskaja ja Meeli Veskus ning Valgetähe V klassi ordeni neljale raamatukogutöötajale: Hele Ellermaa, Malle Ermel, Linda Kask ja Harri-Koit Lahek.

UUSI RAAMATUID

Kirjandusmuuseumi uusi väljaandeid

ARHIIV
2007 - 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 -
6, 5, 4, 3, 2, 1


2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
-
6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2