ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2006
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2006 nr. 6 TOIMETAJAVEERG SISUKORD ARHIIV

 

Tere, kolleeg!

Raamatukoguhoidja oma arvamuse ja julguse puuduse üle oli viimati põhjust kurta veel 2003. aasta lõpu toimetajaveerus. Edasi läheb aina paremaks. Lõppevat aastat võib pidada murranguliseks, eriti rahvaraamatukogude poole pealt. Lisaks uued ruumid saanud või oma töökorraldusega silma paistnud raamatukogude tutvustustele ilmus probleemikäsitlusi – kuidas valida raamatuid, mida raamatukokku osta, milles seisneb raamatu väärtus ja kas maksab tema heaks kihutustööd teha, kas ja kuidas suunata lugeja lugemishuvi – Kaie Holmilt, Elle ja Tiina Tarikult, Irma Raatmalt, Cessy Seepterilt.

Raamatukoguhoidjad olid sattunud kirjandusrahva surve alla ja nii ei jäänudki muud üle, kui asjad kõigepealt omavahel selgeks rääkida. ERÜ listi kõrval pakkus selleks võimaluse ka “Raamatukogu”.

Mõnele lugejale on tundunud, nagu oleksid teadusraamatukogud ja erialaharidus meie ajakirjas vähem esindatud kui tavaliselt. Tegelikult see nii ei ole – rahvaraamatukogude põletavad küsimused ärritavad meeli ja torkavad lihtsalt enim silma. Päevaprobleemide kõrval ei puudu üldistavad käsitlused, mille autoreiks Esko Häkli, Piret Lotman, Andres Kollist, Martin Hallik, Mare-Nelli Ilus, Olga Einasto, Sirje Virkus. Raamatukogunduse tulevikku vaatamist võiks meie arengu huvides olla loomulikult rohkemgi.

Kõigile raamatukoguhoidjaile vajalikku teavet oleme pakkunud rubriikides “Erialakeel” ja “Pane tähele!” ning muidugi üldisemates lugemisprobleemide käsitlustes “Lugedes rikkamaks” rubriigis.

Tundub, et “Raamatukogu” on sel aastal esmakordselt täitnud raamatukoguliikumise süvendamise eesmärgi – aktiviseerinud raamatukoguhoidjaid ning aidanud neil enda eest seista ka ajakirja veergudel. Oleme üheskoos hakkama saanud mitmekülgse ja sisutiheda “Raamatukogu” aastakäiguga.

Tänan kõiki autoreid, toimetuskolleegiumi ja lugejaid!

Head uut aastat!
Ene Riet

SISUKORD

AVAVEERG

Aasta hakkab otsa saama - Meeli Veskus
Ülevaade nii Eesti kui kogu maailma raamatukogunduse olulisematest suundumustest: Euroopa Nõukogu soovitustest Euroopa digitaalse raamatukogu loomiseks, Eesti arengukavast “Digitaalne kultuuripärand” aastateks 2007-2010, rahvaraamatukogude rollist digimaailmas, Kultuuriministeeriumi plaanist koostada valdkondlik arengukava, mis arvestaks kõiki raamatukogutüüpe.

LUGEDES RIKKAMAKS

Kes te olete, Mati Lepp? - Ellen Arnover
Intervjuu eesti päritolu Rootsi lasteraamatute autori, kunstniku Mati Lepaga tema kujunemisest kunstnikuks ning tööst illustreerijana, samuti suhetest Eestiga.

Milleks mulle raamat(ukogu) - Külli Kivi
Võidutöö raamatu ja raamatukogu teemal esseekonkursil “140 aastat raamatukogu Haapsalus”.

TEADUSRAAMATUKOGU

Mida lugeja tegelikult raamatukoguhoidjalt ootab? - Olga Einasto
Raamatukogus mitteainult ei säilitata vanu väärtusi, vaid ka luuakse uusi. Uued väärtused on raamatukogu- ja infoteenused, mida loob raamatukoguhoidja. Olulisteks küsimusteks raamatukoguteenuse jõudmisel lugejani on: mida lugeja vajab, mida lugeja tahab, miks ta tahab just seda, mida lugeja ootab, kas olulisem on seejuures mis või kuidas, samuti mida lugeja ootab raamatukoguhoidjalt kõige vähem.

Raamat väsib ja kulub
Ülevaade Tartu Ülikooli Raamatukogus koostatud ja seal ning Pärnu Kolledžis eksponeeritud näitusest “Raamat vajab kaitset”. Näidatakse, millised on erinevatel põhjustel tekkinud kahjustused ning tutvustatakse raamatute konserveerimise, parandamise ja köitmise põhitõdesid.

Kui kaua püsib raamat? - Kurmo Konsa
Tartu Ülikooli Raamatukogu kogude uuringutes hangitakse teavet trükiste vananemise dünaamikast. Tänavu läbiviidava kordusuuringu (eelmine uuring korraldati aastail 1991-1992) eesmärk on selgitada välja 15 aasta kestel toimunud muutused trükiste seisundis. Artiklis on toodud uuringu esialgsed tulemused.

RAAMATULUGU

Vanimad raamatud tänapäeva koduraamatukogus - Tiiu Reimo
Tallinna Ülikooli raamatu ajaloo ning vana ja haruldase raamatu kursuste käigus anti üliõpilastele kodutööks otsida koduselt raamaturiiulilt kõige vanem raamat ning seda kirjeldada. Kahel järgneval aastal tuli lisaks uurida ka seda, kuidas raamat on selle praeguste omanikeni jõudnud. Artiklis tehakse kokkuvõtlik ülevaade 122 üliõpilase kodutööst.

PANE TÄHELE!

Kehtima hakkab uus ISBN standard - Mai Valtna
1. jaanuarist 2007 hakkab kehtima 13-numbriline ISBN. Artiklis antakse ülevaade ISBN-i ajaloost, selgitatakse muudatuste vajalikkust ning iseloomustatakse uut numbrit.

RAHVARAAMATUKOGU

Urram rahvaraamatukogudes - Merike Karolin
2006. aasta märtsis möödus viis aastat integreeritud raamatukogu infosüsteemi Urram kasutuselevõtust Eesti rahvaraamatukogudes. Artiklis antakse lühiülevaade nimetatud infosüsteemi käivitamisest ja rakendamisest ning peamistest takistustest üleminekul elektroonilisele laenutusele.

ARVUSTUS

Bibliograafi raamatumõtted - Andres Langemets
Anne Valmas kirjeldab raamatus “Raamatumõtted” oma lapsepõlve lugemiselamusi, eesti filoloogia ja bibliograafia õpinguid Tartu Ülikoolis ning annab pagulaskirjanduse ja –kultuuriuurijana viimastest kodueestlastele põhjaliku ning faktitiheda ülevaate.

Kogumikust “Books and Libraries…” - Lea Kõiv
Tutvustatakse Tallinna Linnaarhiivi ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ühisväljaannet - kogumikku “Books and Libraries in the Baltic Sea Region from the 16th to 18th Century / Bücher und Bibliotheken im Ostseeraum vom 16ten bis zum 18ten Jahrhundert”, mis sisaldab aprillis 2002 Tallinnas eesti raamatu 450. aastapäevale pühendatud konverentsi materjale.

ERIALAKEEL

ÕS 2006 ilmumist tähistati teemakohase konverentsiga - Siiri Lauk
Ülevaade Eesti Keele Instituudi, Eesti Terminoloogia Ühingu ja Kaitseministeeriumi korraldatud rahvusvahelisel konverentsil räägitust. Kõneldi üld-ja oskuskeele, kirjakeele jm keeletasandite vahekorrast ning keelekorralduse põhimõtetest ja võimalustest.

EUROOPA LIIT JA MEIE

Kodanikele suunatud EL-i teabe- ja nõuandeteenistused - Aigi Kasvand
Käsitletakse kultuuri- ja teadusvaldkonda puudutavaid programme.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

“Lugedes rikkamaks” avapäev Võrus - Ellen Arnover
2006.aasta raamatukogupäevade “Lugedes rikkamaks” avamisel Võru kultuurikeskuses räägiti lugemuse vajadusest, ning aktuaalsest probleemist, kas me peame ja tohime tunda kirjaniku isiklikku elu.

Kirjanduse tundmise võistlus
Kirjanduse tundmise võistlusel osales 15 võistkonda. Võitjaks tuli Tartu Linnaraamatukogu võistkond koosseisus Tiina Sulg, Kairi Korts ja Halliki Jürma.

Ettelugemispäev Pärnus - Priit Kasepalu
Eesti nägemispuudega kirjandushuvilised märkisid ettelugemispäeva kohtumisega Pärnu Keskraamatukogus. Esinejad – enamikus pimedad või vaegnägijad – olid oma ettekanded seostanud Pärnumaaga.

Eesti raamatu päev, seekord romaanivõistlustest - Tiina Tarik
Ülevaade eesti raamatu päeval, 23. oktoobril, Tartu linnaraamatukogus peetud ettekandekoosolekust “Eesti romaanivõistlused aastatel 1927-2004” ning samateemalisest raamatunäitusest.

Lasteraamatukoguhoidja päev - Ülle Kuuse
Ülevaade 20. septembril Elva Linnaraamatukogus peetud kolmandast lasteraamatukoguhoidjate päevast, kus anti ülevaade toimkonnas aasta jooksul tehtust ja tulevikuplaanidest, räägiti lastetöö kaardistamisest ning lasteraamatukoguhoidjate täiendusõppest.

Maaraamatukoguhoidja päev - Ene Riet
30.oktoobril Pärnus peetud maaraamatukoguhoidja päeval kuulati Pärnu kultuuriinimeste mõtteid raamatust ja lugemisest. Olulise osa päevast moodustas parimate maaraamatukoguhoidjate tutvustamine ja tunnustamine.
Aasta maaraamatukoguhoidja 2006 tiitli said: Ilme Ingel, Maili Uibo, Lea Rand, Maris Paas, Eha Marrandi, Tiiu Aasrand, Liia Pall, Eha Kütt, Malle Kiis, Anne Idvand, Janne Sepp, Lea Tali, Hele Reinmaa, Kristi Tamm ja Lea Lillemets.

Lõppeva aasta parim infootsija on Krista Lepik - Katrin Karus
Ülevaade raamatukogupäevade raames läbi viidud traditsioonilise infootsingu võistluse eel- ja lõppvoorust. Iseloomustatakse ka raskemaiks osutunud küsimusi.

KONVERENTSID & SEMINARID

Tavapärane ja enneolematu Seouli aastakonverents - Janne Andresoo
Ülevaade IFLA 72. aastakonverentsist 20.-24. augustini 2006 Seoulis Korea Vabariigis. Pikemalt kirjeldatakse külastatud rahvaraamatukogu – Seongbuki digitaalset rahvaraamatukogu.

Kelle oma see suur võrk siis ikkagi on? - Vallo Kelder
Ülevaade 18.-19. mail Helsingis toimunud samateemalisest konverentsist. Konverentsi eesmärk oli panna mõtlema muutuste üle Interneti sisus, et paremini mõista raamatukogude võimalusi tegutseda pidevalt muutuvas keskkonnas.

SÕNUMID

Sibula stipendiumi sai Regina Lapp - Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogu poolt 3.novembril 2006 kolmandat korda välja antud Aleksander Sibula nimelise stipendiumi sai Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse üliõpilane Regina Lapp. Stipendiumi määramisel võeti arvesse tema seminaritöödena läbiviidud lugejauuringute vajalikkust.

Raamatu teekond Euroopas - Katrin Kaugver
Esimese Eesti raamatukoguna sai Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsiumi (CERL) täisliikmeks.

Lätlased külas - Ene Riet
23. novembril külastasid Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskust ning ajakirja “Raamatukogu” toimetust kolleegid Läti Rahvusraamatukogust, sealhulgas erialajakirja ”Biblioteku Pasaule” toimetajad.

Austraalias austati kirjanik Mats Traati - Valdemar Vilder
Mats Traadi 70. sünnipäeva tähistati 25. novembril Queenslandis kirjanduslikul kadripäeval koos raamatunäitusega.

Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse osakonna lõputööd 2006. aastal.

 

ARHIIV
2006 - 5, 4, 3, 2, 1
2005 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001
-
6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2