ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2006
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2006 nr. 1 TOIMETAJAVEERG SISUKORD ARHIIV

 

Tere, kolleeg!

Praeguseks on aasta esimesed külmalained järele andnud ja väljas paar pügalat alla nulli. Valge lume ja päikeseliste ilmade üle saab vaid rõõmustada.
Nii nagu paljud aastavahetusel annavad endale lu­baduse paremaks muutuda, võiksime meiegi aasta esimeses numbris lubada väga huvitavat ajakirja kõigile raamatukoguhoidjaile. Ometi teame, et ühtviisi kõigi meele järgi olla ei ole kunagi võimalik.
Töö huvides on aga mingigi tagasiside edasiviiv. Selgitamaks, kas erialaajakiri täidab lugejate ootusi, palusime toi­metuskolleegiumi liikmeil nimetada kolm neile enim meeldinud möödunud aastal avaldatud artik­lit. Üheksast kollee­giumi liikmest vastas kaheksa.
Kokku märgiti ära 17 artiklit 19 autorilt. Selgelt tõusis esile Olga Einasto, kes sai kõrge hinnangu kuuelt küsit­letult, Kaja Tiisel ja Peeter Olesk teenisid kolm, kolm autorit kaks ja kaheksa ühe plusspunkti. Äramärgitute hulgas on ka välisautor, soomlane Timo Turja. Kes milliseid artikleid heaks pidas ja kuidas seda põhjendas, saate teada leheküljelt 38.
Toimetuse rõõmuks leidus parimate hulgas kirjutisi kõigist ajakirja kuuest numbrist. Järelikult leidub igas numbris igaühele midagi. Eriti meeldiv oleks aga nii toimetusele kui lugejaile, kui igas ajakirjanumbris leiduks nn magnet.
Tänan kõiki! Toimetuse poolt saadame Olga Einastole, Kaja Tiiselile ja Peeter Oleskile “Raamatukogu” 2006 aastakäigu.

Kõigi lugejate ja autoritega ikka kena koostööd soovides
Ene Riet

SISUKORD

AVAVEERG

Valikud ajas ja ruumis - Janne Andresoo
Janne Andresoo on Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja ja ERÜ esinaine. Ta mõtiskleb raamatukogunduse olemusest ja selle muutumisest, raamatukogust kohana raamatute jaoks ja selle tähendusest rahvusmälu säilitamisel. Raamatukogude ülesanne teha valikuid on rahvusmälu puhul vastutusrikas ja keeruline.

ARENDUSTEGEVUS

Muusikateenindus rahvaraamatukogudes AD 2005 - Kaie Viigipuu, Meery Salu, Ene Roost
2005. aasta esimesel poolel viidi Eesti Muusikakogude Ühenduse egiidi all läbi üle-eestiline uuring “Muusikateenindus Eesti rahvaraamatukogudes aastal 2005”, mille eesmärgiks oli muusikakogude ja –teeninduse hetkeseisu kaardistamine ning perspektiivide sõnastamine. Uuringus osales 11 raamatukogu, kus on kas muusikaosakond, muusikatuba vms ning oli suunatud 3 sihtgrupile: lugejad, muusikaraamatukoguhoidjad, juhid.
Uuringust selgus, et Eestis puuduvad seni ühtsed arusaamad rahvaraamatukogu muusikaosakonna olemusest ja tegevuse eesmärkidest. Teravaimaks probleemiks on autoriõigusega seotud küsimused. Tulemustest võib ka järeldada, et muusikakogude areng on otseses sõltuvuses nüüdisraamatukogu kui terviksüsteemi arendamisest.

Üliõpilaste ja õppejõudude infovajadused EBS-i raamatukogus - Eda Pihu
2004. aasta oktoobrist novembrini viis eraülikooli EBS raamatukogu läbi teise (esimene oli 2001.a) üliõpilaste ja õppejõudude infovajaduse uuringu. Küsitleti 245 lugejat (223 üliõpilast ja 22 õppejõudu). Küsitlusele vastanud külastavad raamatukogu peamiselt õppe- ning teadustööks, meelelelahutuseks vaid 12%. Hinnang anti 19 ainevaldkonna kirjanduse leidumusele – ressursside kättesaadavus võib olla määravaks teguriks lugeja rahulolu tagamisele.
Aasta jooksul on lahendamist leidnud nii mõnigi rahulolematuse põhjus. Suurim muudatus on toimunud andmebaaside tutvustamisel ja infootsingu õpetamisel. 2005. aasta sügissemestrist on kõikidele esmakursuslastele õppimise ja uurimistöö metoodika õppeainesse lisatud kohustuslik kahetunnine andmebaaside alane praktiline infootsingu kursus.

RAHVARAAMATUKOGU

Kõik teed viivad kooli - Marika Salu
Saue gümnaasiumi hoones asub alates 2003. aastast ka Saue Linna Raamatukogu, mis oma olemuselt on jäänud ikka rahvaraamatukoguks. Raamatukogu kooli asumine on parandanud raamatukoguteenuse kättesaadavust õpetajatele-õpilastele. Kooliraamatukogu ruumidesse loodi õppekirjanduse keskus, mille ülesandeks on koolipere varustamine vajalike õpikute, töövihikute ja metoodiliste materjalidega ning nende säilitamine.

Kas koos on parem? - Vello Jõgisoo, Urmas Kruuse, Toomas Väinaste
Kose vallavanema Vello Jõgisoo, Elva linnapea Urmas Kruuse ja Vinni vallavanema Toomas Väinaste arvamusi raamatukogu rollist vallas, rahva- ja kooliraamatukogude ühendamisest, valla asutuste sh raamatukogude omavahelisest koostööst.
Kose vallas töötab ühendatud küla- ja kooliraamatukogu, vallavanema arvates on ühendamine end õigustanud.
2004. aastal valmis Elvas uus linnaraamatukogu, mis asub kooli algklasside majas. Koolis on ka kooliraamatukogu ning päevakorral on linna- ja kooliraamatukogu ühendamine.
Lääne-Viru maakonna suuruselt teises vallas, Vinni vallas, asuvad neli raamatukogu viiest uutes remonditud kaasaegse sisustusega ruumides. Vallas ühendati 1995. aastal kaks raamatukogu – Vinni ja Pajusti – kahe pisikese asemel on nüüd üks ja korralikult komplekteeritud raamatukogu.

Ühendamistele pole midagi ette heita - Meeli Veskus
Mõtteid rahvaraamatukogude rollist kohtadel, raamatukogude omavahelisest koostööst ning rahva- ja kooliraamatukogude ühendamisest.

ARVUSTUS

Raamatukirjastamise võimalustest võõra võimu all - Tiiu Reimo
Arvustus Aile Möldre monograafiale “Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis aastail 1940-2000” (Tallinn, 2005), mille põhjal autor kaitses 2005.aastadetsembris Tallinna Ülikoolis doktorikraadi. Teos käsitleb raamatutoodangut ja –levi Eestis 20. sajandi teisel poolel. Põhiosa tööst on pühendatud okupatsiooniaegade raamatule. Monograafia keskendub raamatute kirjastamisele, trükkimisele ja levitamisele, jälgides taustana poliitilise õhkkonna ja majanduslike tegurite mõju raamatualale.

RAAMATUKOGUNDUSHARIDUS

Mis on meie hariduse sisu ? - Mati Muru
Arutelu teemal, milliseid väljakutseid esitab raamatukogudele ühiskonnaelu areng, millised on raamatukogu ülesanded ja milliseid teadmisi-oskusi eeldab raamatukogus töötamine. Autor jõuab järeldusele, et raamatukogud on rahvuslik-strateegiline ressurss, mille tähtsus info- ja õpikeskusena ning rahvusliku identiteedi säilitajana kasvab.

ERIALAKEEL

Hea keel: kus, mida, millal ja milleks? - Siiri Lauk
Sissejuhatus läbi 2006. aasta ajakirjanumbrite kavandatud raamatukoguhoidja oskuskeelt käsitlevale rubriigile. Artiklis esitatakse ka mõned ERÜ terminoloogiatoimkonna liikme Hans Jürmani tähelepanekud terminite (väär)kasutuse kohta. Hans Jürman on aastakümneid tegelnud raamatukogunduse oskussõnavara väljatöötamise ja korrastamisega.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Õnnitleme värskeid kutsetunnistuse saajaid - Malle Ermel
9. jaanuaril 2005 kogunes ERÜ kutsekomisjon, et otsustada Raamatukoguhoidja III, IV ja V kutsekvalifikatsiooni omistamine nüüdseks juba kaks aastat kehtiva kutsestandardi nõuete alusel. Oma teadmisi ja oskusi soovis tõendada 29 raamatukogutöötajat.

Kirjandustuur Saaremaal - Maire Rauk
Mõtteid raamatukogupäevade raames toimunud kirjandustuurist. Kuressaare kultuurikeskuses ning Orissaare raamatukogus kohtusid lugejatega kirjanikud Sass Henno, Jan Kaus ja Eeva Park.

…ja Pärnumaal - Heinike Sinijärv
Mõtteid raamatukogupäevade raames toimunud kirjandustuurist. Seekordne Pärnu raamatukogus toimunud kohtumine kirjanikega tõstatas küsimuse kirjandustuuri sellisel kujul korraldamise mõttekusest.

Rahvakultuuri sihtkapitali tänutoetused
Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital andis 2005. aasta jaanuaris tänutoetuse kaheksale raamatukogutöötajale.

KONVERENTSID & SEMINARID

Konverents “Digitaalne mälu / Digital memory” - Janne Andresoo

Ülevaade 24.-25. novembrini 2005 Eesti Rahvusraamatukogu ja Briti Nõukogu koostöös toimunud rahvusvahelisest seminarist “Digitaalne mälu / Digital memory”. Seminar keskendus veebiressursside arhiveerimisega seotud probleemidele rahvusraamatukogu kontekstis. Nelja sessiooni käigus käsitleti sundeksemplari seadust, veebiressursside valikukriteeriumeid, suhteid kirjastajate ja raamatukogude vahel, bibliograafilist arvestust ning veebi arhiveerimise tehnilisi lahendusi.

MEENUTAME

Hüvasti, seminarka! - Sirje Madisson, Livia Viitol, Jüri Talvet, Peeter Olesk
Tartu Ülikooli humanitaarraamatukogu ehk seminarka teenindas lugejaid viimast korda 27. detsembril 2005. Seminarka tegevust ja tähtsust oma hariduses ning töös meenutavad humanitaarraamatukogu juhataja Sirje Madisson, luuletaja ja tõlkija Jüri Talvet, kirjandusloolane Peeter Olesk, kirjanduskriitik ja luuletaja Livia Viitol.

Raamatukoguhoidja Hille Tamme : 1935-1987 - Anne Ainz
Detsembris 2005 möödus 70 aastat Eesti Rahvusraamatukogu kauaaegse bibliograafi sünnist. Artiklis antakse ülevaade Hille Tamme tegevusest vana eesti raamatu komplekteerijana ja bibliograafianimestike koostajana.

UUSI TRÜKISEID

2006. aasta kalendrid - Moonika Teemus, Helle Remmelt
Tutvustatakse kolme suurema raamatukogu (RR, TLÜAR, TÜR) 2006. aasta kalendreid.

SÕNUMID

Volodini opus magnum eesti keeles - Piret Lotman
Vene raamatukoguteadlase monograafia tõlkis Piret Lotman. Eestikeelne raamat ilmus 2005. aasta lõpul.

Aile Möldre kaitses doktorikraadi - Tiiu Reimo
12. detsembril 2005 kaitses Tallinna Ülikoolis filosoofiadoktori kraadi raamatloo uurija Aile Möldre. Kaitsmisele oli esitatud monograafia “Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis aastail 1940-2000” (Tallinn, 2005).

Sääse raamatukogu sai värskendust - Ene Riet
Tallinna Sääse raamatukogus (endine Mustamäe III harukogu) tehti 2005. aastal põhjalik remont ja muudeti täielikult ruumilahendust. Osa vaheseinte lammutamine lõi võimaluse ruumi paindlikumalt kasutada. Pärast avamist toimib arvutiteenindus.

Vaiko Sepper on Hoiuraamatukogu direktor
1. veebruarist 2006 juhatab Hoiuraamatukogu Vaiko Sepper. Aastast1993. juhatas Vaiko Ameerika raamatukogu USA Suursaatkonnas Tallinnas. Aastatel 1999-2003 juhatas ta ka ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni.

Õnnitleme:
Voldemar Miller – 95
Eesti raamatukultuuri uurija, hoidja ja edendaja
Elve-Viiu Klement – 70
Kauaaegne TÜR-i restaureerimisosakonna juhataja
“Raamatukogu” parimad 2005
Ajakirja toimetuskolleegiumi liikmed on nimetanud möödunud aasta numbritest kolm parimat artiklit.

“Raamatukogu” aastasisukord 2005 Margit Stamm

ARHIIV
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2