ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2005
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2005 nr. 6 TOIMETAJAVEERG SISUKORD ARHIIV

 

Tere, kolleeg!

Et oma töödele-tegemistele mõnikord kõrvaltvaataja pilguga vaatamine on kasulik ja isegi tervitatav, olen seda toimetajaveerus mitmel korral soovitanud. Tegime seda meiegi, heites pilgu tagasi mööduvale aastale.
Aasta algul lõppes toimetuskolleegiumi kolmeaastane tööperiood ja 10. jaanuarist alustas uus koosseis. Koostöö sai kiiresti hoo sisse ning sujus hästi. Tänu kõigile heade ideede ja toimetuse toetamise eest! Enim tegi aga ära Aira Lepik, kelle eestvedamisel sai teoks Tallinna Ülikooli Infoteaduste osakonna erinumber.
Kiitma peab kindlasti meie autoreid. Mida aasta edasi, seda enam julgetakse välja tulla isikliku arvamusega. Ja see, et avaldatut järgmises ajakirjanumbris kommenteeritakse või oma vaatenurk lisatakse, on samuti igati positiivne. Artiklite ainest toodab elu ise – õhus on tohutult palju uusi ideid. Hea, kui “Raamatukogu” suudab kajastada osagi sellest kiiresti muutuvast raamatukoguelust. Loogiline, et avaldame esmajoones meile saabunud erialaartiklid ja alles seejärel muul kultuuritemaatikal põhineva.
Eelmisest “Raamatukogust” lugesite, et meie kauane toimetaja, eesti kirjanduse uurija Maire Liivamets asus tööle RR-i teadus- ja arenduskeskusesse ning tegeleb nüüd oma meelisala eesti kirjandusega. Meieni on jõudnud juba arvamusi, et raamatukoguhoidjate elu kergendavad tublisti tema põhjalikud uudisraamatute ülevaated. Soovime talle edu!
Loodame, et ajakiri, mida me nüüdsest Ellen Arnoveriga kahekesi koostame ja toimetame, pakub teile jätkuvalt rohkesti kaasamõtlemis-, arutlemis- ja kirjutamiselamusi.

Kohtumiseni uuel aastal!
Ene Riet

SISUKORD

AVAVEERG

Vaikne laienemine - Anton Pärn
KM asekantsler kultuuriväärtuste alal mõtiskleb rahvusmälu hoidmise üle. Autori arvates on seejuures eriti oluline luua võimalikult palju võimalusi sellest pärandist osasaamisel.

E-RAAMATUKOGU

Uusi arenguid digiteerimise valdkonnas - Toomas Schvak
Ülevaade 2005.aasta septembris avaldatud Euroopa Komisjoni digitaalraamatukogude strateegiast, raamatukogudele suunatud digiteerimisprogrammist Google Print Library Project, Yahoo digitaalraamatukogu loomise programmist Open Content Alliance, millega on ühinenud mitmed teadus- ja ülikooliraamatukogud, koostööst Microsofti ja Briti Raamatukogu vahel, millega muudetakse veebi vahendusel kättesaadavaks 25 miljonit lehekülge täistekste.

Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja - Malle Ermel
Ülevaade 20. oktoobril Tartu Ülikooli Raamatukogus peetud konverentsist “Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja. III”. Käsitleti küsimusi, kas digitaalraamatukogu on kogude või teenuste võrk, kas Eesti teadusraamatukogude koondportaal on võimalik, mida peaksid tegema digitaalsete andmekogude loomisel koos raamatukogud, muuseumid ja arhiivid jmt.

RAHVARAAMATUKOGU

Tallinna KRK eelistab kurtmise asemel tegutseda - Kaie Holm
Kaheksa aastat tagasi raamatukogu 90. aastapäeva eel olid Tallinna raamatukoguteeninduse korraldamise ja raamatukogu rahastamise probleemid mitmel korral arutlusel tallinna Linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjonis. 1997. aastal koostati tegevuskava Tallinna raamatukogusüsteemi korrastamiseks. Artiklis vaadeldakse raamatukoguhoonetes aset leidnud muutusi linnaositi ja (haru)raamatukogude kaupa. Suuremal või vähemal määral on hoone renoveerimine või ehitus toimunud 15 raamatukogus, enam ei ole ühtegi korteris või keldris asuvat raamatukogu.

Raamatukoguteeninduse kättesaadavus Tallinnas - Meeli Veskus
Kultuuriministeeriumi raamatukogunõuniku arvamus raamatukoguteenuse kättesaadavusest Tallinnas. Positiivselt tuuakse ära, et parajasti koostatakse Tallinna Keskraamatukogu rengukava aastateks 2005–2009, kus tähelepanu keskmes on lugejateeninduse arendamine, arvutilaenutuse kasutuselevõtt kõigis raamatukogudes, kogude jätkuv kujundamine ja töö personaliga.

Sibula stipendiumi sai Laine Lindvest
Tallinna Keskraamatukogu andis teist korda välja Aleksander Sibula stipendiumi Seekordne laureaat on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 4. aasta üliõpilane Laine Lindvest.

Muruperelik tulemus sai soe ja sõbralik - Virve Edro
Ülevaade septembris 2005 lugejatele avatud Pääsküla raamatukogu hoonest, kus pinda 570 ruutmeetrit. Lugejateenindus on kahekorruselises majas organiseeritud eelmistest ruumidest erinevalt. Kui enne teenindati eraldi eesti ja vene lugejaid, siis nüüd on esimesel korrusel täiskasvanute kojulaenutus, teisel korrusel avatud ruum lugemissaalile, teatmekogule, kaheksale internetiarvutile ja lastekirjandusele.

Raamatukoguhoidja vananeb - Ellen Arnover
Vestlus Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktori ja “Raamatukogu” toimetuskolleegiumi liikme Õie Tammissaarega. Suurem osa Eesti raamatukoguhoidjaid on vanuses 40-60 aastat. Vanemad töötajad ei kiirusta lahkuma, kuid ka noored ei taha raamatukokku tööle tulla, sest palgad raamatukogudes pole konkurentsivõimelised.

KOOLIRAAMATUKOGU

Kooliraamatukogust õpikeskuseks - Ade Soon, Piia Selge
Ülevaade Tallinna Arte gümnaasiumi teabekeskuse (raamatukogu) tegevusest, kooliraamatukogude argimuredest ja –rõõmudest. Arte gümnaasiumi raamatukogu hakkas kiiresti arenema pärast 2001. aastat, kui kooliraamatukogu ruume laiendati remondi käigus koridoride ja arvutiklassi arvelt. 2002. aastal saadi tiitel “Hea kooliraamatukoguga kool”. Auhinnarahast, 30 000 kroonist kasutati suurem osa põhikogu komplekteerimiseks. Pärast seda laenutuste arv tõusis järsult.

TEADUSRAAMATUKOGU

70 aastat Eesti Rahvusraamatukogu arhiivkogu - Mihkel Volt
Eesti Rahvusraamatukogu arhiivkogu tähistas 1. novembril 2005 oma 70. aastapäeva näituse avamisega. Järgnev tekst on kogude osakonna juhataja-peavarahoidja Mihkel Voldi kõne näituse avamisel, kus antakse ülevaade kollektsiooni eesmärgist ja eripärast, mida, miks ja kuidas sinna kogutakse ja kuidas säilitatakse ning suhetest teiste samalaadsete kogudega Eestis.

ARVUSTUS

Valgustuslik monograafia valgustajast - Mare Rand
Arvustus Indrek Jürjo koostatud monograafiale “Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737-1819” (Tln., 2004. 556 lk.), mis pälvis 2005. aasta algul Friedrich Puksoo preemia. Preemiaga tõstetakse esile Eesti raamatu ja raamatukogude ajaloo uurimise alaseid töid.

RAAMATULUGU

Jenoveevad ehk haledad lood vagadest naistest - Urve Sildre
Haledusjuttude valitsusaeg algas Eestis 19. sajandi keskel halearmsate lugudega krahviproua Jenovevast. Need lood saavutasid nii suure populaarsuse, et Jenoveva nimi muutus haledusjuttude sünonüümiks. Ajavahemikus 1839-1910 ilmus Eestis ligi kümne kirjamehe vahendusel rahvast nututanud menuraamatut vagast Jenovevast üle 20 trüki, kokku umbes 60 000 eksemplari. Artiklis iseloomustatakse silmapaistvamaid neist.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Raamatukogupäevad “Raamatukogu kaudu e-maailma”
20.-30.oktoobrini peeti Eestis raamatukogupäevi. Avaüritus, ettekandekoosolek “Raamatukogu kaudu e-maailma”, peeti vastrenoveeritud Rakvere teatris 21. oktoobril. Kõne all oli nii interentiühenduste loomine kui võrgusisu.

Kirjanduse tundmise võistlusel osales 17 võistkonda. Võitjaks tuli Tartu Linnaraamatukogu (Piret Kiivit, Anu Amor-Narits, Tiina Tarik).

Infootsingu võistlus
Raamatukogupäevade üheks ürituseks on juba kaheksandat korda ka infootsingu võistlus. Eelvoorus selgitati välja 10 parimat, kes kutsuti Eesti Rahvusraamatukogus toimunud lõppvooru. Suveräänseks võitjaiks tuli Katrin Karus Rahvusraamatukogust.

Maaraamatukoguhoidja päeval 30. oktoobril Raplas tunnustati tublimaid maaraamatukoguhoidjaid. Neid oli kokku 15 – igast maakonnast üks.

Ettelugemispäeva 20. oktoobril tähistati kõnekoosoleku ja ettelugemisega seekord ka EestiPimedate raamatukogus. Raamatukogus on loodud ka võimalused punktkirjas ja heliraamatute väljaandmiseks.

KONVERENTSID & SEMINARID

Ammendamatu Morgenstern - Malle Ermel
Ülevaade 27. septembril Tartu Ülikooli Raamatukogu esimese direktori Johan Karl Simon Morgensterni 235. sünniaastapäeva ettekandepäevast “Ammendamatu Morgenstern. II”. Päeva peaesinejaks oli Saksamaa valgustusajastu raamatukogude uurija Kathrin Paasch ettekandega “Moodne teadusraamatukogu, kantud 18. sajandi vaimust”.

Pedase 2005: teadus- ja arendustegevusest reservatsioonidega - Ellen Arnover
Ülevaade augustis toimunud teadusraamatukogude suveseminarist, kus käsitleti teadus- ja arendustegevust nii Eesti ülikoolides üldiselt kui igas teadusraamatukogus eraldi.

Multikultuurses Horvaatias - Meeli Veskus

Ülevaade teisest NAPLE konverentsist 5.-8. oktoobrini Supetaris Horvaatias. Iseloomustatakse ka Horvaatia raamatukoguvõrku.

UUSI RAAMATUID

SÕNUMID

Ametlikke annetusi 2005. aastal. Raamatuannetustest Kultuuriministeeriumile, mis edastatakse Eesti raamatukogudele.

Rutt Rimmel Jõgeva Maakonna KRK uus direktor

Mälestame: Sven Maiväli – kauaaegne ENSV Vabariikliku Teadusliku Tehnikaraamatukogu ja Eesti Hoiuraamatukogu direktor.

Repliik: Selgituseks Peeter Oleski artiklile (RK, 5/2005, lk. 12-13) - Halliki Jürma

Viljandi Kultuuriakadeemia lõputööd 2005. aastal

Meenutame: Kalju Oja (7.12.1920- 15.01.1995) info- ja metoodikaväljaande “Raamatukogu” koostaja ja toimetajana Ene Riet

“Eesti Eskpress” eksitas avalikkust. Ene Riet
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu rahastamisest 2006. aastal.

 

ARHIIV
2005 - 5, 4, 3, 2, 1
2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2