ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2005
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7128 faks (372) 631 1410, e-post enerk@nlib.ee

| ANKEET MEIE LUGEJALE (doc) |

2005 nr. 2 TOIMETAJAVEERG SISUKORD ARHIIV

 

Tere, kolleeg!
Peale tööalase suhte raamatukoguga on meil kogemusi ka lugejana.
Viimaste ajakirjanumbrite raamatukoguhoidja imago teema tõigi mulle meelde lapsepõlve lugejaläbielamise. Lugeja suhteid raamatukoguga võivad seda laadi vahejuhtumid tugevasti mõjutada.
Olin üsna kiiresti kooliraamatukogu kogust välja kasvanud ja raamatukoguhoidja soovitas minna linna lasteraamatukokku. Mäletan kõrget laenutusletti, milleni viis pikk punane vaip. Miljöö oli tõesti aukartust äratav. Raamatukoguhoidja naeratas ja, kõndinud väheke riiulite vahel, tõi mulle mõned raamatud. Olin juba paari päeva pärast loetud raamatutega tagasi.
“Kas meeldisid?” tuli nüüd raamatukoguhoidjalt küsimus.
“Jah…” vastasin.
“Mis sulle seal täpselt meeldis?” küsiti edasi.
Selleks ma polnud valmistunud – kooliraamatu-koguhoidjal ei olnud kunagi aega pikemasse vestlusse laskuda. Üritasin mõtteid koondada ja välja mõelda tarka vastust, raamatukoguhoidjale ju lollilt ei vastata!
“Mis ikkagi täpselt?”
Läksin täiesti pabinasse, isegi tegelaste nimed ei tulnud enam meelde. Kokutasin midagi ebamäärast. Ja usun, et raamatukoguhoidja lisas toimunu hiljem oma raamatu-kogunaljade pikka nimistusse. Uusi raamatuid ma seekord ei võtnud, sest tahtsin kiiresti minema saada.
Õnneks sattusin mõne aja pärast raamatusõprade ringi. Võimalus kõndida riiulite vahel ja ise endale raamatuid valida lepitas mind raamatukoguga.
Praeguseks on raamatukoguhoidja vahendusel raa-ma-tute laenutamine asendunud avariiulitega. Jäänud on aga lugejate aukartus raamatukoguhoidja ja raamatukogu vastu. Ja kuigi inimesed on suhtlemises vabamad ning julgemad, võib nii mõnegi ujedama lugeja liigse abivalmidusega eemale peletada.
Ene Riet

SISUKORD

AVAVEERG

Kultuurivarad ajas - Marju Lepajõe
Essee raamatukogu – esmajoones Tartu Ülikooli Raamatukogu – tähtsusest kultuurivarade säilitajana.

e-RAAMATUKOGU
Kunstikogu virtuaalajastul - Katre Riisalu
Rahvusraamatukogu on alustanud oma kunstikogude digiteerimisega. Artiklis kirjeldatakse Rahvusraamatukogu kodulehelt avanevaid digitaalkogusid: originaalgraafika, raamatuillustratsioonid, ajaloolised kaardid ja linnaplaanid.
Rahvusraamatukogu alustas digitaalarhiivi loomist - Krista Kiisa
2004. aastal käivitus Euroopas rahvusvaheline koostööprojekt reUSE. Projekt ühendab aastail 2004–2006 Austria, Eesti ja Saksamaa rahvus-ja ülikooliraamatukogusid eesmärgiga luua avaliku sektori väljaannete trükieelsete failide tarbeks pikaajalise säilitamise standarditelevastav digitaalne arhiiv ning sellel baseeruvad teenused. Eestist osaleb projektis Eesti Rahvusraamatukogu.
Teel Euroopa raamatukogu poole - Toomas Schvak
Ülevaade Euroopa Komisjoni 1. veebruaril 2005 käivitunud projektist TEL-ME-MOR, mille tegevused on jaotatud viie tööpaketi vahel. Neljandat tööpaketti juhib Eesti Rahvusraamatukogu. Selle eesmärgiks on informeerida uute liikmesriikide mäluinstitutsioone Euroopa Komisjoni poolt pakutavatest võimalustest teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks.

RAAMATUKOGUHOIDJA
Raamatukoguhoidja imago: karikakar või nõges? - Olga Einasto
Teine artikkel ülevaatest 2003. aasta kevadel Tartu Ülikooli Raamatukogus läbi viidud uuringutest eesmärgiga analüüsida, millist rolli veel mängivad raamatukoguhoidja imago kujundamisel levinud stereotüübid ning uurida nende stereotüüpide allikaid. Artiklis antakse ülevaade raamatukoguhoidja imagost süvaintervjuude (25 inimest vanuses 15-50 aastat), assotsiatiivse uuringu ja ankeetide põhjal (küsitleti TÜ üliõpilasi ja TÜR-i raamatukoguhoidjaid).

RAAMATUKOGUNDUSHARIDUS
Mõistus keeldub kutsestandardist aru saamast - Mati Muru
Möödunud aastal vastu võetud raamatukoguhoidja kutsestandardis on autori arvates palju probleemset, eelkõige tasemetesse sisse kirjutatud teadmised ja oskused. Näiteks ei ole tema arvates võimalik raamatukogus töötada kutsestandardi III tasemel fikseeritud põhioskuste ja –teadmistega. Väiteid selgitatakse skeemidega, kus kutseoskused suhestatakse raamatukogu struktuuri.
Koolitus tõstab eneseusku - Merike Poljakov
Artiklis käsitletakse elukestva õppe vajalikkust, koolitust kuid üht organisatsiooni arendamise vormidest. Pikemalt on kõne all koolitus raamatukogus, kus autori arvates on probleemiks vähene huvi täienduskoolituse vastu ning väike koolitajate arv raamatukoguhoidjate endi hulgas.

RAHVARAAMATUKOGU
Taluperemehed panid raha kokku - Sirje Bärg
Ülevaade Kose-Uuemõisa raamatukogu asutamisest 80 aastat tagasi ning raamatukogu tänasest päevast. Praeguseks on ruumid remonditud, sisustatud uue mööbliga ja internetiseeritud.
Nüüd on aega raamatuid lugeda: intervjuu Liisa Düünaga - Marju Saluste
Liisa Düüna töötas 1966. aastast 2004. aasta lõpuni Rakvere Keskraamatukogu direktorina. Juttu tehakse raamatukogude ja raamatukoguhoidjate rollist ühiskonnas läbi aastate.
Patendiinfo igaüheni - Ene Toom
Vastavalt Eesti Patendiraamatukogu ja Võrumaa Keskraamatukogu kokkuleppele on kavas luua Võru maakonnas tööstusomandialane infopunkt.
Koduleht võimaldab end tutvustada ja reklaamida - Kaili Õunapuu
Ülevaade maakonnaraamatukogude kodulehtedest, mida hinnati kolme tunnuse põhjal: kujundus ja ülesehitus, kasutajasõbralikkus ja seal pakutav informatsioon.

SAAGEM TUTTAVAKS
EELK Usuteaduse Instituut ja tema raamatukogu - Sirje Peedu
Põhjalik ülevaade EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogust. Sissejuhatuses tutvustatakse instituudi ajalugu ja tänapäeva. Raamatukogu on välja kasvanud 17. sajandi Tallinna vaimulikest raamatukogudest. Praeguseks on raamatukogust kujundatud arvestatav erialaraamatukogu, mis sisaldab ka vanaraamatu kogu, arhiivkogu, personaalkogud ja noodikogu. Elektroonilisse kataloogi on sisestatud ligi kolmandik kogust – enamasti õppe- ja teaduskirjandus. Kuna kolmandiku kogust moodustab vanaraamatukogu, pööratakse erilist tähelepanu raamatute restaureerimisele.

BALTI- JA PÕHJAMAADE RAAMATUKOGUD
Kodulootöö on Bauska raamatukogu uhkus - Baiba Tormane
Bauska Maakonna Keskraamatukogu direktor annab ülevaate selle Lõuna-Lätis asuva raamatukogu tööst. Pikemalt käsitletakse raamatukogu uhkust – kodulootööd. Mitmeaastase töö tulemusel on valminud maakonna kodulooentsüklopeedia "Novadnieku enciklopedija", mis sisaldab andmeid Bauska piirkonna oluliste inimeste kohta: elukutse, amet, sünni- ja surmakuupäev ja -koht, peamised saavutused, foto ning kasutatud allikate loetelu.
Madona õpib - Ene Riet
Ülevaade Jumurda rajoonis Lätis asuva Madona Linna Keskraamatukogu tegemistest 2003. aasta lõpus avatud uues majas.

RAAMATULUGU
Hans Christian Andreseni (taas)avastamas - Jaanika Palm
2005. aasta 2. aprillil möödub 200 aastat taani muinasjutuvestja Hans Christian Anderseni sünnist. Artiklis iseloomustatakse mujal maailmas sel ajal ilmunud lastekirjandust ning põhjendatakse, miks sai just Andersen populaarseks. Põhjalikumalt käsitletakse küsimust, kuidas lahendada vastuolu Anderseni originaalteoste ja adapteeringute vahel.

UUSI RAAMATUID
Tera tera kõrvale - Toomas Paul
2005. aasta algul andis Rahvusraamatukogu faksiimiletrükis välja 1715. aastal trükitud põhjaeestikeelse Uue Testamendi. Selle puhul esitab autor lühivaatluse piiblitõlgete tähtsusest kõigi kristlikku kultuuriruumi kuuluvate rahvaste kirjakeele kujunemisel.
Lugemissoovitus enesetäienduseks - Anneli Kuiv

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
Aastakoosolek - Reet Olevsoo
28. veebruaril peetud koosolek kinnitas ERÜ 2004. aasta tegevusaruande ning finants- ja revisjonikomisjoni aruande, samuti 2005. aasta tegevuskava. Juhatuse esinaisena jätkab Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogust, liikmeteks valiti Vallo Kelder (Viljandi Kultuuriakadeemia), Ülle Kuuse (Tallinna KR) ja Lea Pett (Lääne Maakonna keskraamatukogu). Kutseühingu juhatuses on veel eelmisel aastakoosolekul valitud Krista Talvi, Katrin Gottlob, Vaike Mändmaa, Ille Riisk ja Anneli Sepp.
Üldkoosolekul tehti teatavaks 2004. aasta preemiate laureaadid: ERÜ aastapreemia sai Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu direktor Vaike Oro ja teenetepreemia Tartu Ülikooli Raamatukogu referent Malle Ermel ning Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja Kalju Tammaru.
Turujutud on sedapuhku aetud - Maire Liivamets
ERÜ kõnekoosolekul 28. veebruaril arutleti teemal “Raamatukogu teenuste turul”. Esinesid Eestimaa Looduse Fondi nõukogu esimees Marek Strandberg, Viljandi Kultuuriakadeemia rektor Anzori Barkalaja, Rahvusraamatukogu turundusjuht Triin Soone ja Tartu Linna Keskraamatukogu direktor Asko Tamme. Kõnekoosoleku sõnumiks oli, et kultuuri ei tasu suruda turu raamidesse, sest seda ei saa mõõta rahas, see ei pea teenima kasumit ega olema kaubanduslik; turundus seisneb mitte enesereklaamis, vaid kasutajatele meeldivate ja mugavate tingimuste loomises.

MEENUTAME
Elsa Kudu – bibliograaf, õppejõud, kultuuriloolane - Tatjana Šahhovskaja
Üle neljakümne aasta Tartu Ülikooli Raamatukogus töötanud Elsa Kudu oli kõige pikemalt lugejaid teenindav bibliograaf, kuid ta uuris ka raamatukogu ajalugu ning töötas ka õppejõuna. Elsa Kudu 90. sünniaastapäevaks korraldati tema käsikirjaline pärand isikuarhiiviks.

SÕNUMID
Mälestame:
Vaime Kabur – nimekas eesti bibliograaf ja kirjandusuurija
Helgi Elken – kauaaegne Tartu Linnaraamatukogu töötaja

ARHIIV
2005 - 1
2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2