ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2003
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7128 faks (372) 631 1410, e-post enerk@nlib.ee

| ANKEET MEIE LUGEJALE (doc) |

2003 nr. 5 TOIMETAJAVEERG SISUKORD ARHIIV

Tere jõudu!

Tunnistan, minul on kadunud selgus mis on ilus, mis inetu, mis õige, mis väär, mis hea, mis halb – seejuures mõtlen igapäevasele elamisele-olemisele, käitumisele suuremal maastikul kui oma tuba, oma töökoht. Mõtlen inimese eneseväärikusele. Meie, see tähendab kogu rahva suhtlemiskultuur on põrmustumas. Ometi pööratakse sellele abitust tekitavalt vähe tähelepanu. Ja kuigi alandav ja solvav suhtlemine kaasinimesega toimub meie keskel iga jumala päev, on see küllalt anonüümne. Keegi ei oska vist öelda, kunas ning kus algas jämeduste jada, mida produtseerime – ja mis süveneb ja süveneb. Mis hävitab meie ajurakke, halvab tõid ja tegemisi. Selles ei saa süüdistada meediat, selles ei saa süüdistada ka valitsust või erakondi, selles oleme minu arvates süüdi me kõik. Me lepime üksteise solvamisega, me lausa naudime, kui väärt pintsakutes mehed ülbitsevad sama kallites ülikondades meestega. Kui hinnalist kosmeetikat tarbivad daamid hinnalistes kostüümides kaasõdedele solvanguid revääridele pritsivad. Meile meeldib muiatas vaadata, kuidas moorid peavad tänavanurgal sõnasõda. Me itsitame ja parastame. Me ruttame heas tujus ostma ajakirjandust, kus keegi on põrmuks trambitud, ise uskudes oma aususesse ja headusse. Meie ei tee ju kunagi midagi niisugust! Kuid kuulakem kordki sügavamalt üksteise väljendusviisi! Võiks ju väita, et parim enesekaitse on näiteks ajakirjanduse eriti valikuline lugemine ja igat masti internetitekstide ignoreerimine, mida ise teen, ent see pole päästevahend. Repliik siit, sõna sealt sunnib sind seisatama. Üks nimetab üht kõõmaks, teine teist seaks, kolmas kolmandat idioodiks. Üks vihkab mõnd ministrit nõnda, et läheb lapiliseks, teine eksministrit pitsituseni rinnus, kolmas kogu riiki, kes on ta ju ka ise. Vihkamise ja põlguse tee on kõigile avatud. Igaüks püüab sõimlemises teisest üle olla, olgu siis autopoodi oodates või baariletile toetudes. Igaüks RK lugejatest teab, et eriti tapvad ja kontrollimatud on arvutiportaalide tekstid, ometi ei kirjuta neid joodik külamees või suuresti põlatud asotsiaalid, seda teevad minu arvates jõudeinimesed, kellel on aega jõhkrust toota. Kes ootavad nn. eneseteostuse hetke, et tormata interneti, raadio ja ajalehe kaudu solvanguid pilduma. Jõudeinimesi on igas ühiskonnas, aga meil nähtavasti juba liiga palju. Kus nad küll pesitsevad? Millega tegelevad? Hirm, et me üksteist halvustamise, laussõimu ja agressiivse käitumisega maha tallame, on praegu suurem kui eales varem. Ehk koguni suurem kui mure igapäevase leiva pärast. Asjast kirjutamise mõte ja eesmärk peitub lootuses, et meie, kultuurirahvas, asuksime ühiselt rahva eneseväärikuse riismeid kokku korjama. Selleks jõudu meile kõigile!

Maire Liivamets

SISUKORD

AVAVEERG

Kutseühing – meie ühine hääl? - Ilme Sepp

ERÜ 80. aastapäeva puhul mõtiskleb Lääne Maakonna KRK direktor sellest, mida tema kui väikelinna raamatukogu juht ootab oma kutseühingult. Ühingu tegevuses osalemine on andnud võimaluse kaasa rääkida kogu Eesti raamatukogude elu kujundavas poliitikas. Ühing on kõige laiaulatuslikuma kõlapinnaga institutsioon meie raamatukogunduse arendamisel. ERÜ võitleb oma liikmete kaudu kõigi Eesti raamatukoguhoidjate eest, kuid ühingu hääl oleks veel tugevam, kui liikmete arv suureneks.

ARENDUSTEGEVUS

Terministandard tulekul - Endla Sandberg

2002. aasta alguses avaldati rahvusvaheline terministandard ISO 5127 Information and documentation – Vocabulary, mis sisaldab 1084 informatsiooni ja dokumentidega seotud terminit ja määratlust. Käesolevaks ajaks on ette valmistatud Eesti standardi kavand, mille kohta saab arvamust avaldada 1. detsembrini. 2004. aastal loodetakse Eesti standard avaldada.

TEADUSRAAMATUKOGU

Raamatukogu: postmodernistlik lähenemine - Olga Einasto

Artiklis kirjeldatakse raamatukogutöö filosoofiat ja praktikat postmodernse filosoofia kategooriates ja analüüsitakse, kuivõrd adekvaatsed on need kategooriad raamatukogunduse kontekstis. Seejuures lähtutakse sellest, et postmodernism on maailmavaade, milles väljenduvad peamised kaasaegse ühiskonna arengu tendentsid ja viimase paari aastakümne kultuurimuutused.

Töösoorituse hindamine - Tiina Kuusik

Tänapäeva raamatukogud on sunnitud otsima vastust küsimusele, kuidas teha senisest rohkem väiksemate ressurssidega. Raamatukogudesse on jõudmas äriettevõtetes kasutatavad töösoorituse hindamise meetodid. Artiklis antakse ülevaade töösoorituse hindamise eesmärkidest, hindamiskriteeriumidest ja –meetoditest ning –protsessist.

Teel rahvusvaheliste kataloogimisreeglite poole - Janne Andresoo, Sirje Nilbe

Käesoleva aasta juulis viidi IFLA egiidi all läbi rahvusvaheline kataloogimisekspertide nõupidamine. Nõupidamise eel analüüsiti Euroopas kasutatavaid kataloogimisreeglistikke, mida oli vaatluse all kokku 18. Uurimuse eesmärgiks seati rahvuslike instruktsioonide lähendamine ja võimalusel rahvusvahelise kataloogimisreeglistiku väljatöötamine.

RAHVARAAMATUKOGU

Kännukuke raamatukogu - Shvea Sogenbits

2003. aasta augustis avati Tallinna Mustamäe linnaosas Kännukuke raamatukogu. Raamatukogul on oma kahekorruseline hoone – esimesel korrusel asub eestikeelne kirjandus, teisel venekeelne. Teenindatakse nii täiskasvanuid kui lapsi. Teenindus toimub arvutite abil. Raamatukogus on internetituba ja ruum ürituste korraldamiseks.

Esseevõistlus: ERÜ ja ajakirja “Raamatukogu” poolt korraldatud essevõistlusele “Päev raamatukoguga” laekunud tööd.

Ennäe, raamatukogu - Piret Kiivit

Päev raamatukoguga - Marju Roosileht

RAAMATUKOGUNDUSE UUDISKIRJANDUS

ARVUSTUS

Kosmos on korrastatud kaos - Piret Lotman

Arvustus Boris Volodini raamatule “Maailma raamatukogude ajalugu”. Monograafias käsitletakse raamatukogude ajalugu teekonnana, mille raamatukogu on läbinud oma tekkest infoajastuni. Raamatukogu on ühiskondlik institutsioon ja raamatukogude ajalugu on raamatukogu nõudluse ajalugu ühiskonna poolt. Autori põhitähelepanu on pööratud eri arenguetappidele ja murrangulistele muutustele raamatukogude ajaloos.

KÜSI JULGESTI!

Erialaajakirja “Raamatukogu” tähendusest mõtisklevad Eesti Muusikaakadeemia juhataja Ilvi Rauna ja Eesti Rahvusraamatukogu hoiuosakonna juhataja Krista Kats

JUTUTUBA

Raamatule meeldib kui teda lehitsetakse: vestlus Tiiu Reimoga Maire Liivamets Vestlus filosoofiadoktori, praeguse Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatuteaduse õppetooli juhataja, kauaaegse Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemilise raamatukogu baltikaosakonna juhatajaga raamatu ajaloost ja tänapäevast ning raamatu uurimisest, samuti hariduspoliitikast ja raamatukogunduse õpetamisest.

KREUTZWALD 200

Rahvuseepos võõrkeeltes - Urve Sildre

Rahvusliku kirjanduse rajaja ja arsti F. R. Kreutzwaldi koostatud eesti rahvuseepos on tõlgitud üheteistkümnesse keelde ja seda võib pidada maailmas üheks enim huvi äratanud eesti kirjandusteoseks.

EESTI MÕTTELUGU

Toomas Pauli kultuuriteoloogia - Ringo Ringvee

Arvustus “Eesti mõtteloo” sarjas ilmunud eesti teoloogi Toomas Pauli artiklikogumikule “Kirik keset küla”. Toomas Pauli mõtted on ulatunud väljapoole kirikuseinu selliselt, et teda võib määratleda kui kultuuriteoloogi. Kogumikus on esindatud käsitlused nii eesti kiriku- kui kultuuriloost, kui kogu inimkultuurist ja –eetikast. Sageli on need käsitlused isikliku värvinguga ja ebatraditsioonilised. Autori suur lugemus paistab välja igast tema kirjutisest ja võibolla osalt seetõttu näeb ta eestlasi veidi laiemas ja pikemas perspektiivis kui oleme tavapäraselt harjunud.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ERÜ-s algas sügishooaeg: lühisõnumeid - Krista Talvi

SÕNUMID

Rahvaraamatukogude laager - Krista Talvi

Ülevaade 12.–14. augustini k.a. Aegviidus toimunud rahvaraamatukogude suveseminarist, mille põhiteemaks oli raamatukogunduse standardimine.

Teadusraamatukogude laager - Anu Nuut

Ülevaade 28.–29. augustini Vihterpalus peetud teadusraamatukogude suveseminarist “Kvaliteedijuhtimine: teenused ja teenuste turg”.

CENL-i konverents Vilniuses - Tiiu Valm

Ülevaade 25.–26. septembrini Vilniuses Leedu Rahvusraamatukogus toimunud Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite konverentsist. Konverentsile eelnes projekti The European Library (TEL) lõpukonverents. Oodatakse, et TEL saab lähiaastatel Euroopa rahvusraamatukogusid ühendavaks keskseks infomassiiviks, mis loob kasutajaile infootsingu mitmekesised võimalused.

Pidu Saksa raamatuturul - Tiina Tammer

Kirjastuse “Tänapäev” juhi ülevaade 55. Frankfurdi raamatumessist 8.–13. oktoobrini 2003.

Repliik: Miks on teadusraamatukogude jaoks oluline külastada Frankfurdi raamatumessi? - Mihkel Volt

ARHIIV
2003 - 4, 3, 2, 1
2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3,
2, 1

2000 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2