ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2002
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7128 faks (372) 631 1410, e-post enerk@nlib.ee

| ANKEET MEIE LUGEJALE (doc) |

2002 nr. 6 TOIMETAJAVEERG SISUKORD ARHIIV

Tere, kolleeg!

Aasta on möödunud kiiresti ja toonud endaga kaasa olulisi muudatusi meie raamatukoguelus. Ja vaid tulevik näitab, kas kõik ümberkorraldused olid õigustatud ning vajalikud.

RK jaoks, arvan, võib 2002. aasta lugeda kordaläinuks. Varasemast vähem räägiti sellest, et ajakiri ei püüdle võimalikult suure lugejaskonna poole ega tasu majanduslikult ennast ära. Niisugust minnalaskmise poliitikat heidetakse ette enamikule kultuuriväljaannetest.

Seetõttu oli kosutav lugeda novembri keskel “Eesti Ekspressi” kultuurilisas kultuuriajakirjanduse tänasest seisust. “Areeni” kaaneloos kinnitab meediaõppejõud Tiit Hennoste, et igal kultuuriajakirjal on oma sihtauditoorium, mis pannakse paika väljaande kontseptsiooniga. Kui sihtauditoorium on väga väike, siis ei saagi ajakiri ennast ära tasuda ning riigi toetus peab jääma. Sealjuures peaks ajakiri oma lugejaskonda uurima, ennast temale reklaamima ja arvestama lugeja rahakotiga. (“Kontseptsioone oodates”, 14. nov. 2002).

RK trükiarv on aastaid püsinud sama ja tundub, et oleme saavutanud tellijate arvu lae. Siin mängib oma osa kindlasti hind ja peab nentima, et raamatukogude kõhna rahakotiga ei ole me saanud eriti arvestada, sest püsimajäämiseks peab teatud kindel sissetulek olema garanteeritud.

Tänusõnad kõigile, kes kitsastest oludest hoolimata on “Raamatukogule” truuks jäänud. Tänan meie tugevaid toetajaid Rahvusraamatukogu ja Kultuuriministeeriumi, mööduval aastal ka Kultuurkapitali. Kenasti sujus koostöö Euroopa Liidu Infosekretariaadiga.

Ajakirja sisukuse määravad kirjutajad. RK ei saa enam kurta heade autorite vähesuse üle – igasse numbrisse on jagunud eesti kultuuris ja poliitikas tuntud tegijaid, kelle kirjutised lisavad kaalukust meie väljaandele. Rõõmustavalt on tõusnud raamatukoguhoidjate kaastööde tase, mille üks põhjusi on kindlasti igapäevatöös kasvanud oma mõtete kirjaliku väljendamise vajadus.

Toimetuse mureks on vaid, et kõik meie lugejaskonna eriala- ning kultuurialaste teadmiste täiendamiseks oluline saaks avaldatud. Kas oleme astunud lugejast sammu võrra ees, jääb teie otsustada.

Saabuvaks aastaks meeldivat koostööd soovides
Ene Riet

SISUKORD

AVAVEERG

Kultuuriaasta 2002: Eesti juhtum Toomas Liiv
Aasta viimases ajakirjanumbris ilmuv traditsiooniline mõtisklus Eesti kultuuri suundumustest möödunud aastal, mis seekord käsitleb muuhulgas ka kultuuri rahastamist.

Raamatukoguhoidja imagost: ühe enesekindla praktiku vaatenurgast Marju Rist
Töökeskkond, -sisu kui ka raamatukoguhoidjale esitatavad nõuded erinevad kümne aasta tagustest kardinaalselt. Muutuda ei taha vaid raamatukoguhoidja elukutse prestiiž ja seda põhjustab osaliselt ka raamatukoguhoidjate endi suhtumine: passiivsus ja leppimine. Autor lõpetab tõdemusega: olgem ise ilusad, vaprad ja õnnelikud, sest meil on huvitav ja vajalik töö ning andkem sellest ka teistele teada.

RIIKLIK INFOPOLIITIKA

Andmebaasid parlamenditeeninduses Marju Rist
Andmebaaside valiku ja hankega on RR-i parlamendiinfo keskuses tegeldud üle kümne aasta. Artiklis tuuakse ära andmebaaside valikukriteeriumid. Pikemalt iseloomustatakse nii sidusandmebaase, millele omatakse juurdepääsu, kui ka keskuses CD-ROM-idel leiduvaid andmebaase.

Artiklite andmebaasid jätkuvalt murelapseks Aurika Kruus, Anne Klaassen
Vastukaja ajakirjas “Raamatukogu nr. 2/2002 ilmunud Ene Loddese artiklile “Teadusbibliograafia – trükiväljaandest andmebaasiks?”. Ollakse nõus Ene Loddesega, et artiklikirjete registreerimise praegune olukord vajab edasiarendust ning tuuakse omapoolsed poolt- ja vastuargumendid selle olulise süsteemi (või süsteemituse) muutmiseks.

RAHVARAAMATUKOGU

Maaraamatukoguhoidjate töö tasustamisest Sirje Bärg
Kose-Uuemõisa raamatukogu juhataja, ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhataja ettekanne maaraamatukoguhoidja päeval 30. oktoobril Jõgeval.
Ühe probleemina käsitles ettekandja raamatukogu komplekteerimist. ERÜ komplekteerimise töörühma uuringutest on selgunud, et maaraamatukogusse saab rahapuudusel soetada ainult 10% ilmuvast kirjandusest.
ERÜ maaraamatukoguhoidjate sektsiooni 2002. aasta mais Eestis läbiviidud küsitlus maaraamatukoguhoidjate palkadest kinnitas, et maaraamatukoguhoidja töö on madalalt tasustatud ning palgad ei vasta tehtavale tööle. Vastavusse peaks viima töötasu ja hariduse. Probleemiks on ka raamatukoguhoidjate töökoormus ja selle hindamise kriteeriumid. Välja tuleks töötada põhjalik täienduskoolituse süsteem neile raamatukoguhoidjatele, kellel on küll kõrgem erialane haridus, kuid kelle hariduse omandamisest on möödas viis kuni kümme aastat.

Kas Vinni-Pajustis on mudelraamatukogu? Ere Tammeorg
Septembris toimus Kanadas 7. UNET-i kohtumine “Elukestev õppimine ja Sinu raamatukogu”. Projektis osaleb ka Vinni-Pajusti raamatukogu. Projekti eesmärgiks on luua mudelraamatukogud, mille sisu ja lugejateenindus vastaks UNESCO rahvaraamatukogude manifestis esitatud nõudmistele. Artikkel annab ülevaate Vinni-Pajustis manifesti nõudmiste täitmiseks tehtavast.

LASTETEENINDUS

Aeg annab arutust! Anne Rande
Koolilugemist käsitleval konverentsil Tallinnas “Kas sunnitud armastus?” 28. oktoobril 2002 esitatud ettekanne tutvustab Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse tähelepanekuid, arvamusi, seisukohti ja ettepankuid põhikooli õpilaste lugemisest.

ARENDUSTEGEVUS

Uut statistikas: rahvusvaheline standard ISO 2789 : [2002] Anu Nuut
Vaadeldav rahvusvaheline standard “Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika” annab juhiseid raamatukogudele ja infoteenuste osutajatele statistika kogumiseks ja aruandluseks elektroonilises keskkonnas. Artiklis tutvustatakse standardit ning antakse selgitusi selle põhiosa ning kolme lisa kohta.
Artiklile on lisatud lühiinfo “Uut standardimises”.

RAAMATUKOGUNDUSE UUDISKIRJANDUS

STATISTIKA

Eesti kooliraamatukogud 2000-2001. õppeaastal: statistika Heli Priimets

TEADUSRAAMATUKOGU

Millest huvitub üliõpilane Anne Veinberg
Eesti Akadeemilise Raamatukogu lugejate hulgas on üliõpilaste arv viimasel ajal kiiresti kasvanud – 2001. aastal moodustasid üliõpilased ja kraadiõppurid kokku ligi 40% lugejaskonnast. Artiklis antakse ülevaade 2001. aastal üliõpilastele korraldatud lugejaküsitlusest, üliõpilaste laenutusi analüüsitakse teadusalade kaupa vaadeldes eraldi suuremate kõrgkoolide tudengite eelistusi.

RAAMATULUGU

Torquato Tasso “Vabastatud Jeruusalemm” Oleviste kogus Marita Paas
Artikkel Tallinna linna esimese raamatukogu – 1552. aastal asutatud Oleviste kiriku raamatukogu 450. aastapäeva tähistamiseks. Nimetatud kogus olid ülekaalus vaimulikus sisuga raamatud. Vähestest ilukirjanduslikest teostest on üks vanemaid ja kauneimaid Itaalia renessansiaja suurima kirjaniku Torquato Tasso (1544–1595) Esimese ristisõja aineline eepos “Vabastatud Jeruusalemm”.

JUTUTUBA

Lugesin end raamatukoguhoidjaks: intervjuu Tiina Kulliga Maire Liivamets
Vestlus juba kolmkümmend aastat Adavere raamatukogus töötanud Tiina Kulliga, kes aastal 2002 hinnati Jõgeva maakonna parimaks raamatukoguhoidjaks.

KÜSI JULGESTI!

Tartu Linna KRK väliseesti kirjanduse osakonna juhataja Tiina Tarik, Valga KRK peaspetsialist Kristi Simpson, Viljandi Linnaraamatukogu peaspetsialist Linda Sarapuu ja Tallinna KRK võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Ludmilla Kapatsõna mõtisklevad raamatukogunduse ja elu üle.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Raamatukogupäevad “Lugemine lubatud”
Raamatukogupäevad toimusid ERÜ eestvedamisel 2002. aastal juba kaheteistkümnendat korda. Seekordsete raamatukogupäevade “Lugemine lubatud” koostööpartneriks oli Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus.
Saame ülevaate 21. oktoobril RR-i konverentsisaalis toimunud raamatukogupäevade avaüritusest, lastekirjanduse tundmise viktoriinist, eesti raamatu päeva üritustest 23. oktoobril, teabepäevast “Elektroonilise info kasutamise võimalustest”, II maaraamatukoguhoidja päevast, kus kuulutati välja 2002. aasta parimad maaraamatukoguhoidjad ja võistlusest “Infootsing 2002”.

JURISTIVEERG

Töö- ja puhkeaja seadus Heli Naeris
Selgitusi ja kommentaare käesoleva aasta 1. jaanuarist jõustunud seadusele.

KONVERENTSID SEMINARID

Õppe- ja uurimistöö kolib digitaalsesse keskkonda Ellen Arnover
Ülevaade Tartu Ülikooli Raamatukogu 200. aastapäeva puhul 12.–15. oktoobrini 2002 peetud rahvusvahelisest konverentsist “Trükiväljaandest digitaalseni”, kus käsitleti raamatukogunduse teadus- ja arendustegevuse ning digitaalkeskkonna küsimusi nii üldiselt kui konkreetse raamatukogu igapäevatöö aspektist.

Eesti raamatut tuleb hoida Maire Liivamets
Lühiülevaade 25. oktoobril Eesti Kirjandusmuuseumis peetud Oskar Kallase päeval – XIX eesti raamatuteaduse konverentsil käsitletust.

Raamatuteaduse seminar Vilniuses Tiiu Reimo
Ülevaade 26.–27. septembril Vilniuses peetud rahvusvahelisest seminarist “Raamatumuuseum: olemus ja arengusuunad”, kus kõne all oli Leedu raamatumuuseumi asutamise vajadus ja võimlused ning raamatuajaloo tutvustamise üldprobleemid.

SÕNUMID

Asutati NAPLE Meeli Veskus
Ülevaade 3.–4. oktoobril Kopenhaagenis peetud 33 Euroopa riigi raamatukoguametite esindajate rahvaraamatukogude alasel konverentsil arutatust. Euroopa rahvaraamatukogude koostöö tõhustamiseks moodustati konverentsil ühing, kuhu hakkavad kuuluma Euroopa riikide rahvaraamatukogude ametite või nende asutuste esindajad, kes täidavad neile valitsuse poolt pandud kohustusi rahvaraamatukogude valdkonnas (National Authorities for Public Libraries in Europe – NAPLE).

Üks ennemuistne eesti jutt Tiina Ritson
Ülevaade RR-I haruldaste raamatute osakonnas avatud näitusest “Kalevipoeg. Üks ennemuistne eesti jutt.”, millel on väljas kõik eestikeelsed “Kalevipoja” köited, kooliväljaanded ja ümberjutustused.

Õnnitleme:
Evi Rannap – 70
, kauaaegne Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonna raamatukogunduse ja infoteaduse kateedri juhataja, professor, ERÜ juhatuse esinaine 1988-1991.

Mälestame:
Merike Kaljumäe
– kauaaegne Eesti Hoiuraamatukogu töötaja
Viktor Kõressaar – kauaaegne New Yorgi Avaliku Raamatukogu Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste Raamatukogu saavi ja balti osakonna töötaja. Avaldanud artikleid keeleteaduse, kirjanduse, kultuuriloo, ajaloo ja mütoloogia alalt, on olnud USA Eesti Kultuurifondi esimees.

F.R. Kreutzwaldi aasta pöördumine ja tähtsamate ürituste kava

SUMMARY

ARHIIV
2002 - 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3,
2, 1

2000 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2