Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22
 

Euroopa Liidu teave

Euroopa Liidu infokeskus asub Rahvusraamatukogu 5. korrusel
Avatud E-R 11-20, L 12-19.
Telefon 630 7330, e-post: elik at nlib dot ee
http//elik.nlib.ee

Soovi korral saab osaleda Euroopa Liidu alasel infootsingukoolitusel.

Samuti võib helistada tasuta euroinfo telefonil 800 3330 (avatud E-R 10-16).
 

 

Kuidas leida kirjandust?

E-kataloog ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid. Euroopa Liidu infokeskuse avakogus olevad väljaanded ESTER kataloogis

Euroopa Liidu alane uudiskirjanduse nimestik ilmub 10 korda aastas.

Temaatiline referaatväljaanne Summaria Europensia sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid välisajakirjanduses ilmunud teemakohastest artiklitest ning kirjanduse ja internetiallikate loetelu. Ilmub 3-4 korda aastas. Ettepanekud ja kommentaarid: elik at nlib dot ee ISSN 1736-9010

Kui soovid teavitust uuest Summaria Europensia numbrist , sisesta oma meiliaadress:

 2015:
04, Euroopa Liit ja pagulaskriis
03, Euroopa digitaalne ühtne turg
02, Euroopa Liidu naabruspoliitika - Idapartnerlus
01, Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika

2014:
04, Euroopa Liidu transpordipoliitika 
03, Töö- ja pereelu ühitamine Euroopa Liidus
02, Rahvatervis Euroopa Liidus
01, Euroopa Parlamendi valimised
Erinumber, Eesti ja Euroopa Liit 10

2013:
04, Regioonide euroopastamine
03, Euroopa kodanike aasta 2013
02, Küberjulgeolek
01, Euroopa Liidu laienemine

2012: 
04, Euroopa Liidu siseturg
03, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reform
02, Euroopa Liidu võlakriis
01, Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta

2011: 
03
, Euroopa Liidu tarbijakaitsepoliitika
02, Euroopa integratsioon ja diplomaatia
01, Teenuste vaba liikumine

2010:
04
, Euroopa Liidu ametid
03, Patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja liikuvus Euroopa Liidus
02, Euroopa Liidu kliimamuutuste poliitika
01, Euroopa Komisjon

2009:
04, Euroopa Liit ja autoriõigus
03, Ühine välis- ja julgeolekupoliitika enne ja pärast Lissaboni lepingut
02, Euroopa Parlament
01, Euroopa Liidu audiovisuaal- ja meediapoliitika

Vt Summaria Europensia vanemaid numbreid
 

Kuidas leida teaduspublikatsioone ja artikleid?

European Sources Online - andmebaaside kogum Euroopa Liidu ja Euroopa riikide majanduse, poliitika ja õiguse kohta. Sisaldab täistekste, referaate, õigusakte, pressiteateid jm.

Rahvusraamatukogu otsinguportaal - võimaldab teha otsingut ühest või üheaegset otsingut mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukatalooge, artikliandmebaase ja teisi valitud veebisaite.

Law Journal Library (HeinOnline) - HeinOnline’s Law Journal Library sisaldab õigusalaseid (sh Euroopa Liidu õigus) artikleid kogumikest jt. perioodilistest väljaannetest.

Westlaw – üks maailma parematest anglo-ameerika õigussüsteemi kajastavatest andmebaasidest. Sisaldab ka Euroopa Liidu õigusakte ja kohtulahendeid. Andmebaas võimaldab elektroonilise juurdepääsu Euroopa Liidu infokeskusesse tellitud õigusajakirjadele European Law Review ja European Competition Law Review.

Euroopa Liidu infokeskusse tellitud teadusajakirjad. Elektoonilise juurdepääsuga ajakirjad leiate kataloogist e-ajakirjad A-Z. Lisaks ostetud juurdepääsuga ajakirjadele leiab siit veel vaba juurdepääsuga e-ajakirju.

Artiklite andmebaas ISE - artiklite andmebaas, mida koostatakse Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal. Euroopa Liidu alaseid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemaandmebaasist ISE ühiskonnateadused. Sisaldab ka Estonicat.  

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) - bibliograafiline õigusalane andmebaas kirjeldab Eestis ilmunud õigusalast kirjandust, Eesti autorite välismaal ilmunud kirjutisi, bakalaureuse- ja magistritöid aastatest 1918-41 ning alates 1991. aastast.

Summaria Iuridica - referaatväljaanne sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid välisajakirjanduses ilmunud õigusalastest (sh. Euroopa Liidu teemalistest) kirjutistest.

Summaria Socialia - referaatväljanne sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid valikuliselt välisajakirjanduses ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalastest (sh Euroopa Liidu teemalistest) kirjutistest.

Ühiskonnauuringud - kord kuus ilmuv referaatväljanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud peamistest uuringutest ja väljaannetest.

Kuidas leida Euroopa Liidu õigusakte?

EUR-Lex - Euroopa Liidu seadusandlus, lepingud, rahvusvahelised kokkuleped ja kohtuotsused.

Euroopa Liidu Teataja  - L-seeria (õigusaktid) ja C-seeria (informatsioon ja teated)

PreLex  - institutsioonidevaheliste menetluste andmebaas, kajastab otsustamisprotsessi tähtsamaid etappe.

The Legislative Observatory  - Euroopa Parlamendi otsustusprotsess relevantsete sündmuste ja võtmeisikutega.

Euroopa Kohtu praktika

Kust võib veel leida teavet Euroopa Liidu kohta?

European Integration History Index

AEI- Pittsburgi Ülikooli andmebaas, mis sisaldab Euroopa Liidu ametlikke dokumente ja sõltumatute uurimisinstituutide Euroopa integratsiooni teemalisi materjale.

Historical Archives - Euroopa Komisjoni ajalooliste arhiivide andmebaas.

ECLAS - Euroopa Komisjoni Keskraamatukogu kataloog.

Tesaurus Eurovoc - Euroopa Liidu institutsioonide tegevusega seotud õigusvaldkondade mõistete seosed ja hierarhia.

EU Bookshop - Euroopa Liidu kirjastuse väljaannete kataloog.