Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Sissejuhatus/Introduction | 1856 | 1901 | 1910 | 1919 | 1928 | 1930 | 1940 | 1957 | 1968 | 1980 | 1991 | 2010

1957

Tallinn - hävitatud plaan

Nõukogude režiim tundis paranoilist hirmu välismaiste spioonide ja kodumaiste rahvavaenlaste ees. Nende tegevuse piiramiseks tuli rakendada erakordset ettevaatust. Tõesed maakaardid ja linnaplaanid ei tohtinud olla rahvale kättesaadavad. Veidigi täpsema plaani avastamine kellegi kodus võis olla karmide karistuste määramise põhjuseks. Igaks juhuks korjati ära ka sellised kaardid, mille avaldamiseks oli saadud varem tsensuuriametilt luba. Näiteks 1944/45 ilmunud Eesti kaart mõõdus 1:300 000 korjati kasutuselt peagi pärast trükist ilmumist. Kokkuvõttes ei ilmunud Nõukogude võimu perioodil ka Tallinna kohta ühtki avalikkusele mõeldud trükist, mida saaks tavaarusaamade järgi linnaplaaniks pidada.
1957. a. oli tunda veidi vabamaid tuuli. Tolleaegne Nõukogude Liidu juht Nikita Hruštšov pidas kompartei kongressil Stalini kuritegusid paljastava kõne. Eesti ametnikud kasutasid hetke ja nii läks 1957. a. suvel trükki linnajuht „Tallinn” koos siin toodud linnaplaaniga. Materjal oli reeglite kohaselt nii eesti kui ka vene keeles, mõlemad olid läbinud tolleaegse tsensuuriameti (ENSV Glavlit). Plaanil pole mõõtkava, puuduvad kõik tööstusettevõtted, sadam ja isegi lauluväljak, raudteest on näidatud vaid reisirongide kasutuses olnud liinid. Ometi osutus seegi liiga paljastavaks, sest valmis trükitud tiraaž müüki ei jõudnud. Tallinna plaanid korjati ära ja hävitati, raamat jõudis kauplustesse järgmisel aastal koos uue, kesklinna skeemiga. Selle sisu ei vaja kommentaare. Arhiivifondides ei leidu ühtki viidet selle vahetuse kohta. On aga teada, et algset plaani juhtus ühe taksojuhi käes nägema Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse Balti Territoriaalse Inspektsiooni ülem, kelle ülesandeks oli kontrollida kaartide salajas pidamise reeglite täitmist. Usin ametnik sõitis sama taksoga otse julgeolekusse, sealt võisid valla pääseda ka eelkirjeldatud sündmused.
Nõukogude aja lõpuni eksisteerisid kõigis asutustes, mille tegevuses oli vajalik täpne kaardimaterjal, spetsiaalsed osakonnad, mille ametnikud hoidsid raudkappides vähegi täpsemaid kaarte ja linnaplaane. Kõige selle otstarvet ei mõistnud siis ega mõista nüüdki keegi.

 

Tallinn – a map unmade

The Soviet regime was paranoid about all kinds of foreign spies and local public enemies. Extreme care was taken to impede their hostile actions. Accurate maps and town plans were not made public. Even a slightly accurate map found at your home could lead to a punishment. Even previously censorship-allowed maps were later ordered to be recalled. For example, a 1:300,000 scale map of Estonia from 1944/45 was recalled shortly after its publication. Basically, no publication that could be considered a town plan of Tallinn for the wider public was issued during the Soviet regime.
The grip loosened a bit in 1957. The Soviet premier of the time, Nikita Khrushchev, gave a speech at the Communist Party Congress which revealed the criminality of Stalin. The officials in Estonia took advantage of the moment and a city guide Tallinn was printed in the summer of 1957, including the town plan shown here. According to the rules it was in both Estonian and Russian and censorship-allowed by the Estonian SSR’s Glavlit. The plan shows no scale and lacks any indication of industrial buildings, the harbour and even the song festival grounds. The railway is represented only by passenger train lines. Still, even this plan turned out to be too revealing as the printed copies never came to be sold. The plans were called in and destroyed. The guidebook was made available the following year with a new city-centre sketch map attached. The latter’s content needs no comment. The archives contain no reference to this substitution. However, it is known that the original plan was spotted in the hands of a taxi driver by the chief of the Baltic Territorial Inspection of the Main Administration of Geodesy and Cartography, whose task it was to check the observance of secrecy rules for maps. This diligent official took the same taxi straight to the NKVD, where the substitution process described above might have begun.
Up to the end of the Soviet era, every institution requiring precise map material for its work had a special department with officials keeping even the least accurate maps and town plans in iron lockers. No one could see the point of all this secrecy then – and no one can see it today.

 

Pärnu maantee. 1950. aastate lõpust rajati Tallinnas kõikjale erakordselt väikeste köökide ja tubadega I-317 tüüpi kortermaju.
Pärnu road. Starting at the end of the 1950s, Tallinn saw the construction everywhere of type I-317 appartment buildings with extremely small kitchens and bedrooms.

 
 

Paldiski maantee. 1957. a. valminud 3-korruselised elumajad Paldiski mnt. 59-63.
Paldiski Road. Three-storey residential houses at 59-63 Paldiski Road, in 1957.

Vaade Pärnu maanteele Tõnismäelt. Nõukogude normide järgi olid salastatud ka õhufotod ning kõrgematelt korrustelt pildistatud linnavaated. Nende trükis avaldamine oli enamasti keelatud.
View from Tõnismägi facing Pärnu Road. Soviet norms considered aerial photos and views of the city from higher floors as certified material. It was prohibited to publish these kinds of photographs.

 
 

Balti Laevastiku Ohvitseride Maja. Sõja ajal hävinud esinduskino „Grand Marina” kohale ehitati 1954. a. arhitekt Aleksandr Kuznetsovi projekti järgi stalinistlikus stiilis Balti Laevastiku Ohvitseride Maja, kus praegu tegutseb Vene Kultuurikeskus.
Baltic Naval Officer’s House. On the site of the stately cinema Grand Marina, which was bombed in the war, a Stalinist style Baltic Naval Officer’s House by the architect Aleksandr Kuznetsov was built in 1954. Today the building hosts the Russian Cultural Centre.

Internaatkool Vabaduse puiesteel. 1969. a. kolis koos konservatooriumiga siia Tallinna Muusikakeskkool, mis annab humanitaarse gümnaasiumihariduse kõrval keskastme muusikaharidust.
A boarding school on Vabaduse Avenue. In 1969 the Tallinn Conservatory moved under the Nõmme pines together with Tallinn Music High School, a school providing the students with secondary education in the humanities together with middle level music teaching.

 
 

Haljasala Stalini väljakul. Ametlik ideoloogia vastandas rahumeelse ja kiiresti areneva Nõukogude Liidu sõjaka ja majanduslikult kokku variseva läänemaailmaga. Eestis, kus püsis ajalooline mälu, ei juurdunud sellised „muinasjutud” isegi koolilaste seas.
Greenery at Stalin Square. The official ideology set the peaceful and fast developing Soviet Union against the militant and economically doomed Western world. These ‘fairy tales’ did not take root even amongst school children in Estonia, where historical memory stayed alive.

Vaade Raekojale. 1956. aastal hakkas Tallinna Arhitektuuri Mälestusmärkide Majavalitsuse (tänapäeval Tallinna Kultuuriväärtuste Amet) juures tegutsema kodu-uurimisring, millel oli suur mõju linna ajaloo tutvustamisel ning kultuuripärandi kaitsel.
View of the Town Hall. In 1956 a local history research circle was founded at the Tallinn Architectural Memorials Administration (today’s Tallinn Cultural Heritage Department). It played an important role in popularizing Tallinn’s history and the protection of its heritage.

 
 

Viru väljak kandis sõjajärgsest ajast 1960. aastani Stalini väljaku nime.
Viru Square was named Stalin Square from after the war until 1960.

Vaade Toompeale. Postkaardil salm ENSV hümnist, kus sõnad „töötajate vabaks maaks” kohandati hiljem „õitsvaks sotsialismimaaks”.
View of Toompea Hill. The postcard bears a verse from the Estonian SSR’s anthem, where the words ‘a free country of workers’ were later changed to ‘a blossoming socialist country’.

 

Tallinn. – [ca. 1:14 000]. – [Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957]. – 51x64 cm.

Tallinn : kesklinna skeem. Lisa teosele „Tallinn”. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, [1958] (Tallinn : Oktoober, 1958). – 52x82 cm.
Tallinn : sketch map of town centre. Appendix to the book Tallinn.

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia