Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Sissejuhatus/Introduction | 1856 | 1901 | 1910 | 1919 | 1928 | 1930 | 1940 | 1957 | 1968 | 1980 | 1991 | 2010

1968

ТАЛЛИН – salastatud kaardid

Kaartide ja linnaplaanide moonutamise nõue kehtis Nõukogude ajal ainult avalikkusele määratud trükiste kohta. Loomulikult tehti ametkondlike või teenistuslike vajaduste tarbeks täpseid kaarte, kuid need kandsid märget „salajane” või vähemalt „teenistusalaseks kasutamiseks”. Selliseid kaarte võisid valmistada Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse ja Kindralstaabi asutused, teenistusalaseks kasutamiseks määratud leebema piiranguga kaarte ka mõned tsiviilasutused. Salajase kaarditoodangu alla kuulusid esmajoones sõjaväe tarbeks mõeldud topograafilised kaardid, mille mõõtkavad on vahemikus 1:1 000 000 kuni 1:5000. Rahvusvahelises võrdluses olid need väga põhjalikud ja detailsed. Valmistati ka eraldi suuremõõtkavalisi kaardilehti tiheasustusalade kohta. Need erikaardid varustati tänavanimede loendiga ja neid võib pidada selle aja täpseteks linnaplaanideks.
Siin olevalt topograafiliselt kaardilt vaatab vastu juba 370 000 elanikuga Tallinn. Sõjajärgsetel taastamisaastatel rajati kesklinnas Uue turu asemele Oktoobri väljak, ehitati välja Viru väljak ja Estonia esine esplanaad. Eelis anti tööstusettevõtetele, mida rajati Lasnamäele, Pärnu maantee äärde, Männikule, Kadaka piirkonda. Üleforsseeritud majanduse arendamine põhjustas elanike arvu kiire kasvu ja elamispinna kõrvetava puuduse. Jagati välja ligi 2000 uut eramukrunti ning kujunesid suured eramajade piirkonnad Merivälja, Pirita, Kose, Mähe, Maarjamägi, Pääsküla, ka Nõmme ja Lilleküla. 1960ndatel said alguse suurpaneelelamute ehitus ja vabade maa-alade intensiivne hõlvamine. 1961. a. alustas tööd Tallinna Elamuehituskombinaat. Esimesed korrusmajadega elurajoonid oli Pelgurand ja Mustamäe.
Kuna Eesti asus Nõukogude Liidu välispiiril, oli siin tihedalt sõjaväeosi ja sõjalisi objekte. Kaardil võib Õismäe linnaosa lähedal Astangul asuvate hoonete juures näha märget пион. лагерь ehk pioneerilaager. Tegelikult asus seal suurtükirelvastuse ja laskemoona baasladu. Paljassaare läänetipul on hooned, mille juurde on märgitud свx. ЛАОД (рыб.) ehk kalurisovhoos nimega LAOD. Tegelikult asusid seal mereväe meremiinide ja torpeedode laod. Selgub, et isegi salajastel plaanidel ja kaartidel on sõjalise tähtsusega objekte ära jäetud või nimetatud pettenimedega. Nii Nõukogude Liit kui ka Ameerika Ühendriigid pildistasid tehiskaaslastelt süstemaatiliselt teineteise territooriume ning olid üsna hästi kursis objektide tegeliku otstarbega.

 

Tallinn  – the classified maps

The requirement to distort maps and city plans in Soviet times applied only to those publications that were meant for the general public. Naturally, accurate maps were drawn for departmental or work-related purposes, but they were marked as ‘secret’ or at least ‘for office use only’. These maps were made by the Main Administration of Geodesy and Cartography and the General Staff institutions; some other maps that were intended for work-related purposes were made by certain civil institutions. The classified maps primarily included the 1:1,000,000 to 1:5000 scale topographical maps intended for the army. These maps were very thorough and detailed compared to international maps. Special large-scale maps were also drawn for densely populated areas. Those special maps were provided with indexes of street names and they can be considered accurate city plans of that time.
On this topographical map we can see Tallinn as a city with 370,000 inhabitants. In post-war reconstruction years New Market in the city centre was reconstructed and named October Square. Besides the construction of Viru Square and the esplanade in front of the Estonian National Opera in the city centre, many industrial enterprises were founded in Lasnamäe, Männiku and in the environs of Pärnu and Kadaka Road. The overstrained development of the economy caused a rapid increase in the number of inhabitants in Tallinn and brought about a substantial lack of housing. Some 2000 new building lots were handed out and large areas of private housing like Merivälja, Pirita, Kose, Mähe, Maarjamägi, Pääsküla, and also Nõmme and Lilleküla, were created. The construction of large panel houses and the intensive occupation of unused areas started in the 1960s. Tallinna Elamuehituskombinaat (Tallinn Housing Factory) was founded in 1961. The first residential areas with apartment blocks were Pelgurand and Mustamäe.
Since Estonia was situated on the border area of the Soviet Union, there were a number of military bases and military sites here. Looking at the map, one sees the houses in Astangu, which is situated near Õismäe district, are marked as пион. лагерь, i.e. ‘pioneer camp’. Astangu was actually the base store for artillery weapons and ammunition. The buildings on the western side of Paljassaare peninsula are marked as свx. ЛАОД (рыб.), i.e. ‘the fishing sovkhoz named LAOD’ (warehouses). These buildings were actually the warehouses for floating mines and torpedoes. As it turns out, even the classified plans and maps did not include the correct names of military sites. Both the Soviet Union and the USA were mutually and systematically photographing each other’s territories from their satellites and were pretty much aware of the real purpose of such sites.

 

Balti jaam. 1962. a. valmis Leningradi arhitektide projekti järgi lähirongide ootepaviljon ning 1970. a. Eesti raudtee 100 a. juubeli puhul Balti jaama peahoone.
The Baltic Station. In 1962 the waiting rooms for commuter trains were constructed according to a blueprint designed by Leningrad architects, and the main building of the station was constructed in 1970 for the 100th anniversary of the Estonian railway.

 
 

Uus elamurajoon Mustamäel. 1950ndate lõpus hakati Allnõmme linnaossa projekteerima uut paneelelamurajooni. 1962. a. valmisid seal esimesed majad.
New residential district in Mustamäe. In the late 1950s a new panel house district was planned for Lower Nõmme. The first houses were completed in 1962.

Kindlusetornid. 1966. a. võeti Tallinna vanalinn tervikuna riikliku kaitse alla. Unikaalsete ehitiste kõrval suurendaski vanalinna väärtust kõige enam tema terviklikkus.
Fortress towers. In 1966 the whole Old Town of Tallinn was taken into the state’s protection. Besides its unique buildings, the value of the Old Town is increased by its integrity.

 
 

Vaade Mündi tänavalt Raekojale. Vanalinna avaratesse keldritesse rajati kohvikuid ja baare, teiste seas Mündi baar.
A view of the Town Hall from Mündi Street. A number of cafés and bars were established in the roomy basements of the houses of the Old Town, among others the Mündi bar.

„Kolm õde” Pikal tänaval. Kõige arvukamalt on vanalinnas säilinud keskaegseid hooneid. Vaatamata hilisematele ümberehitustele on säilinud rohkesti algseid ehitisi ja detaile.
The Three Sisters in Pikk Street. Most of the surviving buildings in the Old Town are medieval. Plenty of original buildings and details have been preserved despite renovation and building alterations.

 
 

Reisisadam. Tallinna Vanasadam oli ainuke välisvärav, mille kaudu toimus alates 1965. a. reisilaevaühendus Helsingiga ning 1973. a. Stockholmiga.
The Old City Harbour of Tallinn was the only gateway for the shipping traffic that started with Helsinki in 1965 and with Stockholm in 1973.

Nõukogude Eesti üldlaulupidu. 1969. a. tähistati Tallinnas meie üldlaulupidude 100 aasta juubelit.
Soviet Estonian Song Festival. The 100th anniversary of our Song Festival was celebrated in Tallinn in 1969.

 
 

Võidu väljak (praegune Vabaduse väljak) 1973. aastal.
Võidu Square (Victory Square), currently Vabaduse Square (Freedom Square), seen here in 1973.

Hotell „Tallinn”. 1960. a. valminud hotell (Toompuiestee 27).
Hotel Tallinn (Toompuiestee 27), built in 1960.

 

TАЛЛИН (O-35-14). – 1:25 000. – [МОСКВА] : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ, 1968. – 90x84 cm. – Kaardil märge: СЕКРЕТНО – Salajane
Tallinn (O-35-14). – 1:25,000. - [Moscow] : General Staff, 1968. – 90x84 cm. – Note on the map: Secret

Tallinn : linna plaan / [koostanud Olga ja Dmitri Bruns]. Таллин : Ээсти раамат, [1969] (Tallinn : Oktoober). – 44 x 58 cm, vold. 22 cm
Kogu Eesti Vabariigi aegne sümboolika oli rangelt keelatud. Tsensuuri tuli petta tema enda võtetega – 1969. a. plaani kaanel on eestiaegne Tallinna vapp „kolme lõviga”.
All insignia from the period of the Republic of Estonia was strictly prohibited. This censorship could be defeated with its own methods – the cover of the city plan of 1969 bears the coat of arms with ‘three lions’, which was the symbol of Tallinn in the period of the Republic.

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia