Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Sissejuhatus/Introduction | 1856 | 1901 | 1910 | 1919 | 1928 | 1930 | 1940 | 1957 | 1968 | 1980 | 1991 | 2010

1980

Tallinn - skeem turistidele

1960ndatel aastatel jõudis kaartide moonutamine peaaegu täiuseni. Trükiste väljaandmise kohta ilmus nii palju korraldusi, et nendes oli raske orienteeruda. Paksu raamatuna avaldati keelatud andmete loetelu, mis puudutas kõiki eluvaldkondi. Maakaartidele ja linnaplaanidele oli selles pühendatud terve peatükk. Lisaks tuli järgida Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse, Kindralstaabi ja Riikliku Julgeoleku Komitee ühisinstruksioone geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemiseks. Esialgu oli võimalus Tallinna linnaskeeme kirjastada ka siinsetel kirjastustel, kui õnnestus kõiki ettenähtud piiranguid täita. Pärast 1970. a. Glavlit kohalikele kirjastustele enam üldjuhul luba ei andnud ja linnaskeemid anti välja ainult Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse ettevõtetes. Eestile lähim oli Riias asuv GKP vabrik nr. 5. Kõigist kaardiväljaannetest ilmus alati ka venekeelne variant, kuigi õigem oleks öelda, et mõned kaardid ilmusid ka eesti keeles.
Linnaplaanid olid märksa enam moonutatud kui üldgeograafilised kaardid. Nendelt oli tegelikkust raske ära tunda ning kaarte kasutanud turistid pidid sageli linnas ekslema. Ka siin esitatud plaanil on kaardipilt põhjalikult moonutatud. Vahekaugustest ja suundadest on võimatu rääkida, rannajoon on täiesti sile, puuduvad Kopli poolsaar, Paljassaar ja sadamad, kuigi üks maismaale ära eksinud laev märgib reisisadama asukohta.
1980. a. peeti Tallinnas Moskva olümpiamängude purjeregatt. Seoses sellega toimusid ulatuslikud restaureerimistööd vanalinnas, valmisid hotell „Olümpia”, Tallinna Linnahall, teletorn, lennujaama uus reisiterminal, Pirita purjespordikeskus ja laiendatud Pirita tee. Välisilmelt läänelik Tallinn oli Nõukogude Liidus üks neist paikadest, mis teenis turismiga väärtuslikku välisvaluutat ja pidi olema nagu visiitkaart. Kõik pidi näitama, kui tore on elu Nõukogude Liidus. Postkaartidel lehvivad punalipud ja uhkeldavad toredad uusehitised. Ilusa fassaadi varju jäävad aga sageli vilets ehituskvaliteet, korrastamata tagahoovid ja auklikud tänavad. Eestisse tulnud välisturiste ei lastud reeglina pealinnast kaugemale. Illusoorsus, mis oli omane tsensuuriametkondadele, laienes ühise vereringe kaudu paratamatult kõikjale. Konkurentsi puudumine majanduses kahandas iga aastaga toodetud kaupade kvaliteeti, pidevalt halvenesid ökoloogiline seisund, teenindus- ja transpordisüsteem jpm. See oli pidurdamatu protsess. Eneseimetlus ja aktuaalsetest probleemidest möödavaatamine maksis lõpuks valusalt kätte.

 

Tallinn – tourist map

In the 1960s the distortion of maps was at its peak. Too many orders were given out to regulate the publication of printed materials, so it was difficult to get an adequate overview of them. The list of prohibited data was published in a thick book and it concerned all the different areas of life. A whole chapter dealt with the issue of maps and city plans. In addition to that, the instructions from the Main Administration of Geodesy and Cartography, the General Staff and the National Security Committee were to be observed when performing geodetic and cartographic tasks. At first, some Tallinn city plans were published by local publishing houses, if they managed to conform to the required restrictions. After 1970 the local publishers were generally not given permission to print the maps and all the maps were printed in the institutions of the Main Administration of Geodesy and Cartography. For Estonia, the closest of these was GKP factory number 5 in Riga. All the published maps also had a Russian version, although it is more accurate to say that in fact few maps were printed in Estonian.
The city plans were more distorted than the general geographic maps. They were difficult to read and tourists often got lost in the city. The plan presented here is also heavily distorted. It is impossible to talk about accurate distances and directions, the coastline is smooth – Kopli and Paljassaare peninsulas and all the ports are missing, although a symbol of a ship on the land is supposed to mark the position of the passenger port.
In 1980 during the Moscow Summer Olympics an Olympic Sailing Regatta was held in Tallinn. This involved extensive renovation in the Old Town and several construction projects: the Hotel Olümpia, the Tallinn Linnahall, the TV Tower, a new airport terminal, Pirita Olympic Sailing Centre and the widening of Pirita Road. Since Tallinn resembled Western cities, it was one of those places in the Soviet Union that was expected to be a showpiece, because the tourists brought in valuable foreign currency. Everything had to show how fabulous life was in the Soviet Union. The postcards showed red flags and new flaunty buildings. The nice façade often concealed poor quality construction, untidy back yards and unrepaired streets. The tourists visiting Estonia were hardly ever allowed to go outside the capital. The false impression, so characteristic of censorship, spread everywhere. The absence of any competition in the economy made the quality of the products worse year by year; ecological conditions, service and transportation systems deteriorated gradually. It was an unstoppable process. Eventually, narcissism and ignorance about topical problems had severe consequences.

 

Teenindusmaja ehitati 1974. a. Praegu Tallink City Hotel (Laikmaa 5).
Teenindusmaja (Service House), built in 1974. Currently Tallink City Hotel (Laikmaa 5).

 
 

Tallinna teletorn
Tallinn TV Tower

Hotell „Olümpia” Olümpiaks valmis 28-korruseline hotell (Liivalaia 33).
Hotel Olümpia. The new 28-storey hotel was constructed specially for the Olympic Games (Liivalaia 33).

 
 

Olümpia-purjespordikeskuse jahtklubi. Vaade 1980. a. valminud jahtklubile.
Yacht club at the Olympic Sailing Centre. A view of the yacht club, constructed in 1980.

Pirita rannahoone. 1980. a. olümpiaregati eel valmis uus rannahoone, mis teenindas Tallinna populaarseimat supelranda.
Pirita Beach House. Before the Olympic Regatta in 1980, a new Beach House was built at Pirita, to service the most popular beach in Tallinn.

 
 

Vaade Mustamäelt Toompea suunas 1980. a.
A view from Mustamäe in the direction of Toompea in 1980.

Väike-Õismäe elamurajoon. Tallinna kesklinnast 6-7 km edela pool asuv Väike-Õismäe elamurajoon rajati aastatel 1974-1977. Linnaosa keskel paikneb 1,7 ha suurune tiik ja park, mida ümbritseb jalakäijate tee. Selle läheduses asub enamik linnaosa koole ja lasteaedu. Neid ümbritseb 1,8 km pikkune sisering. Teise ringi moodustab 2,6 km pikkune Õismäe tee, mille lähistele jääb suurem osa linnaosa elumajadest.
Väike-Õismäe residential district. The Väike-Õismäe residential district is situated 6-7 km south-west of the city centre and it was constructed in 1974–1977. There is a 1.7 hectare pond and a park in the middle of the district, surrounded by a footpath. The pond itself is surrounded by schools and kindergartens, which are encircled by a 1.8 km inner road. An outer circle consists of the 2.6 km Õismäe Road, along which most of the apartment blocks are situated.

 

Tallinn : skeem turistidele / toimetaja O. Iljina. – Mõõtkava pole antud. – Moskva : Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsus, 1980 (GKP vabrik nr. 5). – 48x80 cm. – Pöördel lisakaart: Tallinn (kesklinn). Ilmus ka vene, saksa, inglise ja prantsuse keeles.
Tallinn: tourists scheme /editor O. Ilyina. – Scale not given. – Moscow : Main Administration of Geodesy and Cartography, 1980 (GKP factory number 5). – 48x80 cm. – Printed in Estonian, Russian, German, English and French.

Таллин : спортивные сооружения : туристcкая схема / Сост. ф-кой №5 ГУГК ; ред. И. Сауров ; текст Х. Суси. Москва : ГУГК, 1980. – 48x65 cm, vold. 27 cm.
Tallinna spordirajatiste kaart.
Map of sports buildings in Tallinn.

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia