Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Sissejuhatus/Introduction | 1856 | 1901 | 1910 | 1919 | 1928 | 1930 | 1940 | 1957 | 1968 | 1980 | 1991 | 2010

1991

Tallinna turismikaart

Siinsed postkaardid on nagu aknad täiesti uude maailma. Eesti rahvusliku liikumise aktiviseerumine 1987. a. tähistas uue ärkamisaja algust. Iseseisvusliikumine oli niivõrd laiahaardeline ja monoliitne, et impeeriumimeelsed jõud ei suutnud suuremastaabilist vägivalda rakendamata midagi võrdväärset vastu panna. 23. augustil 1989. a. moodustatud 600 km pikkune Balti kett hämmastas kogu maailma. Pretsedenditu oli ka vägivallatu revolutsioon, mida sageli nimetatakse laulvaks revolutsiooniks.
Juba laulva revolutsiooni ajal kaotati nõukogudeaegne tsensuur, asendati koolide, ajalehtede, tänavate, asutuste, maakondade jm. ideoloogilise kallakuga ja võõrapärased nimed. Ilmus rohkesti seni keelatud kirjandust, sisutiheda informatsiooniga ajalehed olid teravaks kontrastiks perestroika-eelsetele. Sisukateks said muutuda ka kaardid ja plaanid. Aastatel 1989-1991 kadusid koos Nõukogude Liidu lagunemisega tsensuuri piirangud mitte ainult Baltimaades, vaid ka Venemaal. Lisaks riiklikele asutustele (1990. a. loodi Maa-amet) tekkis kaardimaastikul palju uusi üritajaid: kaarte kirjastasid haldusasutused, üksikettevõtjad, seltsid ja kooperatiivid. Nendel aastatel ilmus kokku ca 17 eestikeelset linnaplaani, mis olid küll suhteliselt lihtsad ja enamasti ühevärvilised, kuid sellegipoolest kujutasid tegelikkust sellisena, nagu see oli.
1989. a. ilmus kooperatiivilt Terra Tallinna kesklinna linnajuht - lihtne kahevärviline plaan eestikeelsete tänavanimede ning ajaloo- ja kultuuriobjektide loendiga. See trükiti seoses juunis toimunud I Ülemaailmsete Eesti Noorte Päevadega, mille eesmärk oli kutsuda võõrsil üles kasvanud rahvuskaaslased Kodu-Eestisse. 1991. a. toimus Ida ja Läänt ühendav laulupidu Laulusillad (East-west united song festival - Bridges of song). Sel puhul andis sama kooperatiiv välja täiesti uue turismikaardi, mis hõlmas kogu Tallinna ja naaberlinna Maardu. Üle 50 aasta on avalikkusele mõeldud plaanil taas näha kõik raudteeharud, sadamad ning tööstus- ja tootmishoonete asukohad. Kuigi linn jagunes pärast iseseisvumist Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja rajooniks, on plaanil ka linnaosade ja -jagude ajaloolised nimed. Lisakaart näitab Tallinna asukohta Euroopas, mitte Nõukogude Liidus.
19. augustil 1991. a. toimus riigipöördekatse. Tallinna saabusid dessantväelased, Eesti teedele ilmusid sõjaväekolonnid, Punalaevastik blokeeris Tallinna sadamat merelt. 20. augusti hilisõhtul võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse Eesti iseseisvusest. 21. augustil hõivasid dessantväelased teletorni, kuid pidid peagi putši läbikukkumise tõttu Eestist lahkuma. 22. augustil tunnustas Island esimese riigina Eesti iseseisvust. Samal päeval tegi seda ka Leedu ja 24. augustil Venemaa.
Eesti iseseisvumine ja vabadus ise otsustada tõid võrratult paremad arenguvõimalused. 20 aastat hiljem näeme Terra Tallinna turismikaardilt linna enne suurte muutuste algust – kesklinna ja liiklussõlmede ümberehitust, sadama ja lennujaama laiendamist, äärelinna uuselamurajoonide ja suurte kaubanduskeskuste kerkimist.

 

Tallinn tourist map

The postcards shown here are like windows onto a completely new world. When the Estonian national movement sprang into life in 1987, it marked the beginning of a new awakening. The independence movement was too wide and unanimous for the imperial forces to confront it without having to use massive violence. The 600 km long Baltic Way that was formed on 23 August 1989 astonished the whole world. It is also unprecedented that the revolution, often called the singing revolution, was carried out without using any violence.
Soviet censorship was already abolished during the singing revolution: the ideological and foreign names of schools, newspapers, streets, institutions, counties, etc. were replaced. Many books that had earlier been forbidden were now published and the rich content of the newspapers could no longer be compared to that of pre-perestroika times. The content of maps and plans also became more adequate. The fall of the Soviet Union in 1989–1991 removed censorship restrictions not only in the Baltic States, but in Russia as well. In addition to the national institutions (the Estonian Land Board was established in 1990) there were many different organizations trying to publish maps: administrative institutions, private enterprises, societies and cooperative institutions. Approximately 17 city maps were published during that period in the Estonian language. The maps were relatively simple and monochromatic, but depicted reality accurately.
In 1989 the cooperative society, Terra, published a city guide for the central area of Tallinn – it was a simple, two-coloured map with street names in Estonian and a list of historical and cultural sites. It was printed on the occasion of the 1st Worldwide Days of Estonian Youth, a festival which took place in June and was aimed at inviting back to Estonia all those people who had grown up abroad. In 1991 a song festival, Bridges of Song, took place in order to unite East and West. For this festival, this cooperative society published a new tourist map that included the whole of Tallinn and its neighbouring town Maardu. It was the first map for the general public in over 50 years to depict the location of all the railways, ports, industrial and factory buildings. Although after independence the city was divided into an eastern, a southern, a western and a northern region, the map also shows the historical names of the city districts. An additional map shows the location of Tallinn in Europe, not in the Soviet Union.
On 19 August 1991 the Soviets attempted a coup d'état. Military columns appeared on Estonian roads, troops entered Tallinn and the Soviet Navy was blocking the port of Tallinn from the sea. In the evening of 20 August, the Supreme Council passed a resolution on Estonia’s independence. On 21 August the Soviet troops invaded the TV Tower, but were forced to leave Estonia quite soon due to the failure of the coup. On 22 August Iceland was the first country to acknowledge Estonia’s independence. On the same day our independence was acknowledged by Lithuania and on 24 August also by Russia.
Estonia’s independence and freedom to choose for ourselves granted us much better development prospects. Twenty years later Tallinn has changed significantly: the city centre and the streets have been reconstructed, the port and the airport have been expanded and suburban residential districts and supermarkets have been constructed.

 

Tallinn. Korralike ehitusmaterjalide kasutamine ning ehitusfirmade konkurents mõjusid lühikese ajaga positiivselt Toompea välisilmele. Kõige radikaalsemad muutused toimusid siiski kesklinnas, kus hakkasid peagi kerkima kõrged hotellid ja büroohooned.
The use of proper construction materials and the introduction of competition in the building sector had a positive impact on Toompea’s appearance. The city centre saw the most radical changes when the construction of high-rise hotels and office buildings began.

 
 

Raekoda valges öös. Vanalinnas avaldusid uued majanduslikud võimalused üsna varakult. Erinevalt varasemast ajast tehti kõigepealt korda katused, seejärel ajaloolised interjöörid ning alles viimases järjekorras fassaadid.
The Town Hall on a summer night. The Old Town was a place where new economic possibilities were quite quickly revealed.  Unlike in Soviet times, the façades of the houses were renovated only after the roofs and historical interiors.

Tallinna Vanasadama laiendamine algas juba taasiseseisvuse alguses. Suured laevad viisid reisijaid Helsingisse, Stockholmi ja Saksamaale.
The extension of Old City Harbour had already started after regaining independence. 
Big ships took passengers to Helsinki, Stockholm and Germany.

 
 

Hotell „Viru“ valmis „ainult” 36 kuuga ja avati 1972. a., see oli Eesti esimene pilvelõhkuja ja siinse regiooni kõige nooblim hotell. Kõrval olevale parkimisalale on praeguseks kerkinud Viru keskus.
Hotel Viru was built in ‘only’ 36 months and was opened in 1972. It was the first so-called skyscraper in Estonia and the poshest hotel in the region. The parking lot beside the hotel is now gone and Viru shopping centre has been built on its site.

Tallinna teletorn (1980). Eesti kõrgeim ehitis – 314 m. Tallinna Teletorn on Eesti iseseisvuse taastamise üheks sümboliks. 21. augustil 1991. a. hõivasid Nõukogude dessantväelased teletorni, mis vahendas siin toimuvat kogu maailmale. Eesti Televisiooni saated katkesid ainult lühikeseks ajaks. Vaprad kaitsjad ei lasknud hõivata Teletorni kõrgemaid korruseid ja nii oli Eesti Raadio ainsaks ringhäälinguks, mida Moskva mässajad ei suutnud oma kontrolli alla saada ja mille saated eetris ei katkenud hetkekski.
Tallinn TV Tower (1980). The tallest building in Estonia – 314 metres high. Tallinn TV Tower is one of the symbols of Estonia regaining its independence. On 21 August 1991 the Soviet troops invaded the TV Tower that was broadcasting the local situation to the rest of the world. Estonian Television broadcasts were cut off for a short time. The defenders protected the top floors of the TV Tower; and Estonian Radio remained the only means of continuous broadcasting that the Moscow rebels could not control.

 
 

Estonia teater. Väljak enne ümberehitusi.
Estonian National Opera. The square before reconstruction.

Eesti Vabaõhumuuseum Rocca al Mares. 79 ha suuruse territooriumiga muuseum on üks huvitavamaid Tallinna vaatamisväärsusi.
Estonian Open Air Museum in Rocca al Mare. This 79 hectare museum is one of the most interesting sights in Tallinn.

 

Tallinn : turismikaart = tourist map. – [ca 1:25 000]. –  [Tallinn] : Terra, 1991. – 69x100 cm. - Pöördel tänavanimede ja huviväärsuste loend. / Verso: index of street names and places of interest.

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia